Prevodi sa slovenačkog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na estonski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na estonski jezik

Verovatno su do sada svi dobili informaciju da jedino Prevodilački centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji zapošljava stručnjake koji su primarno specijalizovani da izvrše prevod sa estonskog jezika na naš i na mnoge druge jezike, ali i u obrnutom smeru. Upravo iz tog razloga mi možemo klijentima da ponudimo i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski, a sudski tumači i prevodioci koji će da izvrše tu uslugu će se pobrinuti da ostvare zahtev svakog pojedinačnog klijenta, to jest da obrade najrazličitije sadržaje u pisanoj formi, ali će isto tako omogućiti klijentima da dobiju i usmeni prevod u navedenoj varijanti jezika.

Moramo naglasiti da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i najrazličitije tipove dokumenata, ali isto tako rade i lekturu i korekturu, to jest pristupaju usluzi redakture, a ukoliko se dogodilo da je klijent predao nekome na izvršenje obradu različitih sadržaja, a nije dobio kvalitetnu uslugu. Trebalo bi da svi zainteresovani klijenti znaju da će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da obrade i različite vrste materijala vezanih za oblast marketinga, ali i književna dela, odnosno tekstove bilo koje tematike, složenosti, dužine i namene.

Takođe će da izvrše i direktan prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti za sve vrste onlajn sadržaja, tako da će klijentima ponuditi prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti uz primenu smernica koje se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). Uz sve to će i udžbenike takođe da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, ali i članke iz novina, odnosno ilustrovane i stručne časopise, kao i sve ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na estonski.Prevođenje sa slovenačkog na estonski
Prevođenje sa estonskog na slovenački

Radimo i kompletnu obradu za video i audio materijale, tako da klijenti kod nas dobijaju prvo u navedenoj varijanti jezika prevod za različite tipove filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani) i emisija (zabavne, dečije, informativne, obrazovne i ostale), odnosno za serije, reklamne poruke i za sve ostale sadržaje ovog tipa, a zatim im omogućujemo da dobiju njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, prevodilac i sudski tumač će u zavisnosti od samog tipa događaja i zahteva klijenta da izvrše ili šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. Napominjemo da je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga će se naći u ponudi ukoliko tim stručnjaka koji su zaduženi za njenu izradu bude procenio da je to odgovarajući tip usluge.

Posebno moramo da se osvrnemo i na prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na estonski, jer je u pitanju specifična vrsta usluge, budući da uz nju klijente kod nas očekuje i overa. A kako je u pitanju overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to je obaveza naše institucije i da napomene da bi trebalo svaki klijent pojedinačno kome je ta usluga potrebna da potraži informacije koje se odnose na stavljanje specijalne vrste pečata, a koja je poznata kao Apostille ili haški. Za tu vrstu overe su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u okviru posebnih odeljenja osnovnih sudova naše zemlje i samo oni mogu i da pruže potrebne informacije klijentu, jer prevodioci i sudski tumači koji su u okviru Akademije Oxford zaposleni za to nisu nadležni. U slučaju da se dogodi da klijenta dobije informacije da je haški pečat obavezno staviti na dokumenta za koja zahteva obradu, on neizostavno mora da pita i da li se ova vrsta overe radi tek nakon što naši stručnjaci prevedu i overe određeni dokument ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda vrši obrada konkretnog dokumenta prema pravilima. Naglašavamo da će od tih informacija da zavisi i trajanje čitavog postupka, ali i informacija koja se odnosi na to gde će klijent prvo da ga odnese na obradu.Uzevši u obzir da je obaveza sudskog tumača da izvrši upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, to mi zahtevamo da klijenti kojima su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na estonski potrebni, dostave originalna dokumenta na uvid, tako da ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno mogu da nam donesu direktno u poslovnicu. A za sve ostale sadržaje, a čija obrada ne uključuje overu, je predviđeno dostavljanje na obradu preko mejla, te će i njihovo preuzimanje po završetku prevoda biti izvršeno na isti način.

Klijenti će prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta da preuzmu u prostorijama jedne od naših poslovnica, ako im tako odgovara, a možemo i da im ih isporučimo na kućnu adresu. Ko god se bude opredelio za taj način dostave, svakako će morati direktno kuriru da plati navedenu uslugu, sobzirom na to da ona nije uračunata u cenu obrade dokumenta.

Pravo da skenirana dokumenta dostavi na mejl će imati samo onaj klijent koji ima potrebu da dobije brzo urađen prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na estonski, ali je svakako u obavezi da izvrši i dostavljanje originala i to prema prethodno navedenim smernicama.

Naglašavamo da će sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika da obrade svaki dokument koji je vezan za oblast prava ili sudstva, odnosno nauke ili obrazovanja, te da će klijentima omogućiti da dobiju kompletno obrađena sva lična i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite tipove izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda. Takođe će prevodilac i sudski tumač da prevedu i dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu, odnosno tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju, ali i mnoga druga dokumenta za koja klijenti zahtevaju obradu.

Prevođenje uverenja sa slovenačkog jezika na estonski

Stručnjaci zaposleni u okviru naše institucije su specijalizovane da izvrše i direktan prevod uverenja sa slovenačkog na estonski jezik i to svih vrsta, a na prvom mestu se misli na uverenje o nekažnjavanju i uverenje o neosuđivanosti. Klijenti će tom prilikom da dobiju dokument koji je i preveden i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, a prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i ostale vrste uverenja, odnosno izjava, saglasnosti i potvrda. Izuzev potvrde o stanju računa u banci i potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni će kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Obrađujemo na zahtev klijenata i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a što se odnosi na prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski kako za uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i prepis ocena, tako i za diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, ali će po potrebi da prevedu i naučne patente, kao i diplomske i seminarske, te naučne radove, te mnoga druga dokumenta koja su za navedene oblasti vezana. Sem toga, sudski tumač i prevodilac prvo prevode, a potom i overavaju sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, venčani list, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, radna dozvola i ostala lična dokumenta), te će isto tako klijentima da omoguće da dobiju direktan prevod sa slovenačkog na estonski jezik za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstvo za rukovanje, kao i za sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske, bilo tenderske ili tehničke dokumentacije.

Na zahtev zainteresovanog klijenta, prevodilac i sudski tumač će da pristupe i kompletnoj obradi medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), a isto tako su u ponudi i direktni prevodi za različita pravna akta (sudske odluke, licence, sudske presude i rešenja, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije i druga dokumenta vezana za oblast prava i sudstva).

Podrazumeva se i to da naši stručnjaci kompletno obrađuju kako osnivački akt preduzeća i fakture, odnosno godišnje izveštaje, tako i rešenje o osnivanju pravnog lica, a zatim i statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i sva ostala dokumenta koja spadaju u poslovnu dokumentaciju.

Svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog na estonski jezik ima dužnost da ispoštuje pravilo koje je vezano za dostavljanje na uvid originalnih sadržaja, a očekuje se i da on pribavi potrebne informacije koje se odnose na overu Apostille, to jest takozvanim haškim pečatom za sva ta dokumenta.

Prevodi web sadržaja sa slovenačkog jezika na estonski

Nevezano za to da li klijent zahteva prevođenje web sajtova sa slovenačkog na estonski ili druge vrste sadržaja koji se na internet odnose, a poput na primer online prodavnica, web kataloga ili softvera (aplikacije i programi različitih vrsta), mogu biti potpuno uvereni da će sudski tumači i prevodioci njihov zahtev ostvariti na maksimalno profesionalan način. Onda kada to bude bilo potrebno, primenjivaće i smernice koje se odnose na optimizaciju tih sadržaja, što znači da će se prevod ovih materijala vršiti prema pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Tako obrađeni materijali će vrlo brzo pošto budu bili zvanično postavljeni na web biti na mnogo boljem mestu u okviru pretrage i to upravo zbog primene ovih pravila.

Možemo da ponudimo i usluge koje će da izvrše stručni korekturi i lektori, stim da napominjemo da je redaktura materijala namenjena svim onim sadržajima za koje su direktni prevodi sa slovenačkog na estonski jezik neprofesionalno izvršeni.

Takođe radimo i direktan prevod tekstova sa slovenačkog na estonski jezik, a moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu tekstove bilo koje sadržine, odnosno namene i dužine. Dakle, nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni tekstovi, navedeni stručnjaci će da prevedu sve sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije i farmacije, odnosno informacionih tehnologija, ali i one koji se odnose na oblasti informacionih tehnologija i nauke, odnosno bankarstva, a zatim i sve koji se odnose na politiku ili pravo, te sociologiju, turizam i ostale oblasti, ali isto tako i one koji se mogu svrstati u domen društvenih, te prirodnih nauka.

Kada su u pitanju direktni prevodi audio i video materijala sa slovenačkog na estonski jezik, moramo naglasiti i da svaki klijent koji je za njihovo obrađivanje zainteresovan može da očekuje da mu bude pružena usluga sinhronizacije ili titlovanja. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac profesionalno da odgovore na zahtev klijenata kojima je kompletna obrada potrebna za različite vrste filmova i to počev od dokumentarnih i crtanih, pa do animiranih i igranih, a mogu da urade i direktan prevod reklamnih poruka u prethodno pomenutoj varijanti jezika, kao i svih tipova emisija, počev od zabavnih, preko obrazovnih, pa do informativnih, ali i svih ostalih audio i video sadržaja.

Prevod romana sa slovenačkog na estonski jezik

Profesionalni prevodi romana sa slovenačkog jezika na estonski se nalaze u zvaničnoj ponudi naše institucije, a naglašavamo da su prevodioci i sudski tumač specijalizovani za profesionalnu obradu i ostalih vrsta književnih dela u navedenoj varijanti jezika. Izuzev beletristike, oni će takođe da prevedu i dela koja spadaju u domen poezije i proze, kao i sva ostala književna dela. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci da prevedu i različite vrste udžbenika, odnosno sadržinu ilustrovanih i stručnih časopisa, kao i članke iz novina.

Pomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno, takođe da prevedu i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, tako da klijenti mogu da dobiju ne samo direktan prevod brošura i kataloga sa slovenačkog jezika na estonski, nego i vizit karti, reklamnih flajera i PR tekstova, a zatim i plakata i drugih reklamnih materijala. Ističemo da se tokom njihove obrade naši stručnjaci u potpunosti pridržavaju kako pravila struke, tako i pravila koja su prisutna u oblasti marketinga, tako da sa sigurnošću možemo reći da će i prevod ovakvih sadržaja biti u potpunosti profesionalno urađen. A kada oni budu završili sa njihovom obradom, svi govornici estonskog jezika koji budu došli u dodir sa prevedenim materijalima će biti u mogućnosti da vrlo lako shvate o čemu se radi, to jest šta se kroz pomenute sadržaje prikazuje.

Isto tako, naši stručnjaci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski, a ukoliko to zahteva klijent. Takođe ćemo im omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to pod uslovom da se stručni tim u našoj poslovnici koji izrađuje ponudu za ovu uslugu opredeli za taj tip usmenog prevoda. A uslov da bi sudski tumači i prevodioci mogli da primene onu uslugu koja će moći da potpuno korektno odgovori na zahteve nekog događaja, jeste da nas klijent informiše o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. Izuzev podatka o broju učesnika, mi tom prilikom moramo dobiti jasnu informaciju i o tome koliko bi trebalo taj događaj da traje, ali i da znamo u kom prostoru tačno će se organizovati, odnosno na koji način bi on trebalo onda bude sproveden, jer će naši stručnjaci isključivo na osnovu toga moći da odrede koja od svih tih usluga će moći da na konkretne zahteve da pruži adekvatan odgovor.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje