Prevodi sa slovenačkog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na francuski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na francuski jezik

U situaciji kada je nekome potrebna direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na francuski, smatra se najboljom varijantom da izvršenje te usluge bude prepušteno zaposlenima u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A ako znate da ova institucija svoje poslovnice ima otvorene na više od 20 lokacija u celoj zemlji, onda će vam biti jasno i zbog čega je navedena usluga dostupna praktično svakome ko ima potrebu za njom.

Ističemo da su prevodioci i sudski tumači svakako zaposleni u timu pomenute institucije, te da oni mogu u svakom trenutku da izvrše kompletnu obradu za svaki dokument, a što uključuje njihovo direktno prevođenje u toj varijanti, te isto tako i izvršenje usluge overe. Ta overa je zapravo vezana za pečat sudskog tumača, a kojim se iznosi potvrda da je sadržina prevoda verna u potpunosti originalnom dokumentu, pa je zato i bitno da klijent kome je ova usluga potrebna, na uvid, a prilikom slanja dokumenata, dostavi i originale. Stim u vezi omogućeno je njihove dostavljanje preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali se zahteva da bude preporučena pošiljka, jer se šalju originalna dokumenta, te isto tako zainteresovani mogu da pristupe i ličnom dostavljanju dokumenata za koje su im potrebni prevodi sa slovenačkog jezika na francuski.

Princip preuzimanja obrađenih sadržaja je takođe specifičan, a u tom smislu da je tada klijentima omogućeno ili da prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta dobiju na svoju adresu ili će to da učine ličnim preuzimanjem u prostorijama naše poslovnice. A podrazumeva se da će uslugu dostavljanja obrađenih dokumenata na adresu klijenta da izvrši kurirska služba sa kojom naša institucija ima saradnju, pa će svakako tu uslugu i da naplati od klijenta i to prema aktuelnom cenovniku. Svaki klijent je u tom slučaju u obavezi da direktno, i to upravo onoj osobi koja dostavlja obrađene sadržaje, plati predviđenu cenu.Prevođenje sa slovenačkog na francuski
Prevođenje sa francuskog na slovenački

Da bi sudski tumači i prevodioci mogli da ispune očekivanja onog klijenta kome je potreban hitan prevod sa slovenačkog jezika na francuski za određeni dokument, neophodno je da on prvo skenirane sadržaje dostavi na mail naše institucije, a da vrlo brzo posle toga priloži i originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču.

Osnovni cilj naše institucije jeste da klijentima maksimalno olakša čitav postupak obrade dokumenata, pa zato i ističemo vrlo važnu informaciju koja se odnosi na postupak nadovere, a što ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Zapravo je stvar u tome da zakonska regulativa navodi pravilo o stavljanju Apostille, odnosno haškog pečata na pojedina dokumenta, te da prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu tu uslugu ne mogu da pruže klijentima. A jedini razlog zbog čega nisu u mogućnosti da to učine, jeste što to nije svrstano u njihovu nadležnost, pa je zato neophodno da se klijenti potrude i da samostalno dobiju podatke koje se na overu haškim pečatom odnose, to jest da u nadležnim institucijama naše zemlje provere na prvom mestu da li se Apostille pečat mora staviti na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa slovenačkog jezika na francuski. Ako na to pitanje budu dobili potvrdan odgovor, onda je bitno da se raspitaju i kada se haški pečat na ta dokumenta mora staviti, jer postoje najčešće dve opcije. Zapravo je u opticaju ona koja podrazumeva overu haškim pečatom na samom početku obrade i ona koja se odnosi na overu ovim pečatom tek kada prevodioci i sudski tumači urade prvo njegov prevod, a zatim ga overe i na kraju se tako obrađen dokument odnosi u nadležne institucije da bi na njega bio stavljen pomenuti pečat.

Ovi stručnjaci klijentima mogu da ponude i kompletnu obradu prvo svih ličnih dokumenata, a što se odnosi na prevođenje, a zatim i overu uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole i pasoša, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i dozvole za boravak, te izvoda iz knjige venčanih, radne dozvole, a zatim i umrlice, vozačke dozvole i ostalih ličnih dokumenata.Naravno, oni mogu i da prevedu dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer saglasnosti i potvrde različitih vrsta, te izjave, ali i uverenja, tako da klijente kod nas očekuju direktni prevodi sa slovenačkog jezika na francuski i za potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za ustupanje, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i za mnoga druga dokumenta koja se podnose različitim nadležnim službama. Pobrinuće se takođe sudski tumači i prevodioci da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), ali će isto tako po zahtevu klijenata da prevedu i sve vrste pravnih akata, počev od ugovora i sertifikata, odnosno sudskih presuda, preko sudskih odluka i rešenja, licenci i punomoćja za zastupanje, pa do sudskih žalbi i tekovina Evropske Unije, te sudskih tužbi i svih ostalih dokumenata koja se vezuju i za oblast sudstva i za oblast prava.

Isto tako, naši stručnjaci kompletno obrađuju i različite sadržaje koji se odnose kako na oblast obrazovanja, tako i sve one koji su vezani za nauku, a izuzev svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih patenata i uverenja o položenim ispitima, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i diplomske, odnosno seminarske i naučne radove, te nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta koja se na konkretne oblasti odnose . Svakako će oni da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na francuski za različita dokumenta koja su svrstana bilo u tehničku ili u građevinsku, odnosno tendersku dokumentaciju (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga), ali i sva ona koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije, to jest koja se odnose na poslovanje ma kog pravnog lica (statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke, fakture i mnoga druga).

Mada su najčešće zahtevani direktni prevodi u ovoj varijanti jezika upravo za dokumenta, ne možemo ne pomenuti činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe obradi i različitih sadržaja, a koji su na prvom mestu vezani za oblast marketinga, kao što su recimo reklamni katalozi, odnosno flajeri i brošure, ali i PR tekstovi, vizit karte, plakati i drugi, te da će svakako ispuniti zahtev i onih klijenata kojima je direktno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika potrebno za časopise i novinske članke. Sem toga, oni će profesionalno da obrade i internet sajtove, ali i online prodavnice, softvere, kao i web kataloge, odnosno različite vrste književnih dela i udžbenike.

Klijenti kojima su prevodi sa slovenačkog jezika na francuski potrebni za stručne ili, pak tekstove koji se tretiraju kao popularni, će isto tako njihovu stručnu obradu da dobiju u okviru naših poslovnica. Uz to ističemo da su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford osposobljeni i da izvrše usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Međutim, obavezni smo da istaknemo vrlo važnu informaciju koja se odnosi na pružanje ove usluge, a vezana je za činjenicu da ovi stručnjaci mogu da pristupe pružanju usluge i simultanog, kao i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj varijanti. Najvažnije je da klijenti našem stručnom timu daju sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju događaja za koji zahtevaju ovu uslugu, jer se baš na osnovu toga i odlučuje koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena, a kako bi se zadovoljili i svi učesnici i zvanični organizator. Pomenućemo i to da naša institucija zainteresovanim klijentima nudi i to po povoljnim cenama, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Istakli bismo činjenicu da osim već pomenutih stručnjaka, tim svih naših poslovnica čine i mnogi drugi profesionalci, a među njima su i lektori i korektori. Usluge za koje su oni zaduženi se odnose na vršenje potrebnih ispravki u sadržajima koji su već u navedenoj kombinaciji jezika prevedeni. Nakon što oni budu uradili stručnu redakturu loše obrađenih materijala, svi klijenti će zapravo u rukama imati profesionalno obrađene sadržaje.

Za kraj smo ostavili vrlo važnu informaciju koja se odnosi na direktan prevod sa slovenačkog jezika na francuski za sve video sadržaje, kao i za audio materijale, a najpre zato što ta usluga podrazumeva i njihovu sinhronizaciju, to jest možemo da izvršimo titlovanje svih tako prevedenih materijala. Na taj način zainteresovani klijenti dobijaju kompletno i profesionalno obrađene dokumentarne i igrane filmove, odnosno reklamne poruke i zabavne, te informativne emisije, ali i crtane filmove, serije i obrazovne emisije, te animirane filmove i ostale audio i video sadržaje, tako da će moći da ih prikazuju na svakom mediju, odnosno gde god da je to potrebno.

Ističemo da je za sve sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika, a nisu u pitanju dokumenta, navedeno kao mogućnost i njihovo slanje na obradu i preuzimanje preko mejla.

Prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa slovenačkog na francuski jezik

Kada klijent bude zahtevao od naših stručnjaka da urade direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa slovenačkog jezika na francuski, oni će svakako da mu omoguće njihovu profesionalnu obradu. A to se odnosi i na sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, odnosno na bilo koji drugi dokument za koje klijent zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Tačnije rečeno, oni će prvo da prevedu sva dokumenta, a nakon toga će da pristupe obradi i to u skladu sa ovlašćenjima koja su im data, što znači da će izvršiti i overu tako urađenih prevoda i to upravo pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača.

Naglašavamo da se specifikacije farmaceutskih proizvoda koje su na taj način obrađene se smatraju u potpunosti priznatim sa zakonskom i pravnog aspekta i kao takve se mogu koristiti u svakoj situaciji kada je to klijentu potrebno.

Prevodilac i sudski tumač mogu, takođe da u pomenutoj varijanti jezika da kompletno obrade i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala nenavedena dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Takođe, klijente u našim poslovnicama očekuju i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na francuski za presude o razvodu braka, ali i za sve ostale vrste i to ne samo sudskih presuda, već i sudskih žalbi, odnosno rešenja i odluka, te sudskih tužbi, a po potrebi prevode i tekovine Evropske Unije, licence i ugovore, kao i sve tipove sertifikata, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja se svrstavaju u takozvana pravna akta. Sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i ličnu kartu, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz knjige venčanih, dozvolu za boravak i uverenje o državljanstvu, ali i radnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih, venčani list i sva ostala lična dokumenta.

Ispunjavamo zahtev i klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na francuski potrebni za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za uverenje o položenim ispitima, te za potvrdu o redovnom školovanju, dok pomenuti stručnjaci mogu i da kompletno obrade prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta, to jest svaki dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja. Takođe će da prevedu i seminarske, odnosno diplomske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti, a zatim i naučne patente i preostala dokumenta koja se svrstavaju u domen nauke.

Potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, isto tako možemo da prevedemo, kao i saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, te sve ostale vrste kako potvrda i uverenja, tako i saglasnosti, te izjava, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Pored toga će prevodilac i sudski tumač da u ovoj varijanti jezika prevedu i građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine deo građevinske i tehničke dokumentacije, ali i tenderske.

Spomenućemo i to da naši stručnjaci po zahtevu vrše i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja različitih pravnih lica, a što se odnosi na direktan prevod sa slovenačkog jezika na francuski za poslovne odluke i finansijske izveštaje, kao i za statut preduzeća, odnosno za rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje, osnivacki akt preduzeća i ostale tipove poslovnih izveštaja.

Najvažnije je da klijenti koji u navedenoj kombinaciji jezika zahtevaju obradu bilo kog dokumenta prilikom slanja sadržaja na prevod prilože i originalna dokumenta, jer njih koristi sudski tumač prilikom overe. Isto tako je izneta globalna preporuka da klijenti sami saznaju da li se za konkretna dokumenta mora uraditi i nadovera, to jest da li se na njih treba staviti takozvani haški ili Apostille pečat, pošto prevodioci i sudski tumači ne mogu taj tip overe da izvrše i to isključivo zbog toga što nemaju dovoljnu nadležnost za to.

Prevod dela poezije i proze sa slovenačkog jezika na francuski

Apsolutno svako poetsko ili prozno književno delo će profesionalni prevodioci i sudski tumači da u ovoj kombinaciji jezika prevedu, a ukoliko to zahtevaju klijenti. Svakako će se potruditi da izvrše i profesionalno prevođenje romana sa slovenačkog na francuski jezik, a mogu da obrade i dela koja se svrstavaju u beletristiku, kao i sva ostala književna dela. Isto tako će da obrade i ilustrovane časopise, odnosno sadržinu dečijih i stručnih časopisa, kao i novinske članke.

Iako su pomenuti stručnjaci prvenstveno zastupljeni u timu svake od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, u njima su prisutni i profesionalni lektori i korektori, koji vrše usluge redakture. Naglašavamo da se korektura i lektura primenjuju isključivo za onu vrstu sadržaja za koju su direktni prevodi sa slovenačkog na francuski jezik izvršeni krajnje neprofesionalno, pa je vrlo važno tom prilikom ispraviti sve ono greške koje su u tako prevedenim sadržajima svakako prisutne.

Izuzev toga, prevodilac i sudski tumač rade i usmeni prevod sa slovenačkog na francuski jezik, a isključivo u skladu sa zahtevima određenog događaja oni mogu primeniti konsekutivni, šapatni i simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Naglašavamo da se sve pomenute vrste usluge mogu primeniti na određeni tip događaja, pa je i vrlo važno da klijenti to znaju, jer je potrebno da nas blagovremeno informišu o neophodnim detaljima. Zapravo se zahteva i da nam u tom slučaju pruže sve potrebne podatke o mestu gde bi neki događaj trebalo da se održi, odnosno o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, ali je i jako važno da naš stručni tim dobije podatke o samom načinu njegove organizacije. Ističemo i to da nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji se smatraju odličnim. A svakako će tim naših stručnjaka da na osnovu pribavljenih informacija sastavi ponudu i u skladu sa zahtevima tog događaja će u nju da uvrsti i tu uslugu.

Prevodi PR tekstova sa slovenačkog na francuski jezik

Sadržina PR tekstova je najčešće takva da je poruka koja bi trebalo da bude upućena zainteresovanim klijentima vrlo vešto sakrivena, to jest nije baš tako jednostavno uočljiva za prosečnog posmatrača. Zato se o tome posebno vodi računa kada se radi direktan prevod PR tekstova sa slovenačkog jezika na francuski, a naši vešti prevodioci i sudski tumači će svakako takvu poruku, odnosno sadržinu ove vrste tekstova moći da prilagode pravilima koja navodi francuski jezik. Takvim načinom obrade će se postići da potencijalni klijenti kojima je francuski jezik maternji, mogu da steknu uvid u ono što se prezentuje kroz sve sadržaje. A isto tako će pomenuti stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu i reklamne letke i brošure, odnosno plakate, ali i vizit kartice, flajere, kataloge i ostale marketinške materijale.

Posebno ćemo nastojati da ispunimo očekivanja apsolutno svakog klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na francuski potrebni za igrane filmove bilo kog žanra ili, pak za animirane, dokumentarne i crtane filmove, stim da će sudski tumači i prevodioci takođe da obrade i serije, zabavne i informativne emisije, te reklamne poruke, kao i obrazovne emisije, a nevezano za to da li bi one trebalo da budu emitovane na radiju, televiziji ili nekom drugom mediju. A da bi svaki naš klijent kome je prevod pomenutih sadržaja potreban mogao da bude u potpunosti zadovoljan kvalitetom pružene usluge, mi ćemo ponuditi i sinhronizaciju svih već obrađenih sadržaja ove vrste, ali možemo na njegov zahtev profesionalno da izvršimo i uslugu njihovog titlovanja.

Naši stručnjaci će da obrade i internet materijale različite vrste, tako da prevodilac i sudski tumač uz direktno prevođenje sajtova sa slovenačkog jezika na francuski, profesionalno obrađuju i online kataloge, zatim aplikacije i programe, ali i online prodavnice, kao i mnoge druge nenavedene materijale koji se za oblast weba vezuju. Veoma je važno da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci odlično vladaju pravilima SEO (Search Engine Optimisation), tako da i prevod ovakvih materijala rade u skladu sa njima. Sve to znači da se pomenuti sadržaji i optimizuju za web pregledače, te im se na taj način omogućuje dostizanje znatno bolje pozicije u okviru pretrage. Zapravo klijenti tako dobijaju sve usluge, to jest prvo njihov prevod sa slovenačkog jezika na francuski, a posle toga i njihovo optimizovanje.

U konkretnoj jezičkoj varijanti obrađujemo i popularne tekstove različite sadržine, kao i stručne materijale i to bez obzira koja da je njihova tema. Svakako će sudski tumač i prevodilac, koji će biti za to zaduženi, da prevedu različite tekstove čija tema je vezana za oblast psihologije, politike, farmacije i nauke, odnosno ekonomije, menadžmenta i medicine, ali i one koji se tiču sociologije, bankarstva i komunikologije, te turizma i informacionih tehnologija, kao i ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, obrazovanja i drugih naučnih disciplina i to kako onih iz oblasti društvenih, tako i onih koje se odnose na prirodne nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje