Prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na italijanski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik

Budući da je već bilo poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford posebno obraća pažnju na ponudu usluga, tako a uopšte nije začuđujuće što klijenti u bilo kojoj našoj poslovnici u Srbiji mogu da dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na italijanski. A navedena usluga se ne odnosi samo na obradu različitih vrsta sadržaja u pisanom obliku, nego i na usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Istakli bismo činjenicu da prevodioci i sudski tumači uz simultano prevođenje, mogu da primene i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje. Tek na osnovu svih potrebnih informacija koje budemo dobili od klijenta, a vezano za način organizacije nekog događaja, odnosno onih koji se odnose na trajanje događaja i broj osoba koje će učestvovati, mi ćemo zvanično i formirati ponudu. Kako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to će svi zainteresovani klijent pomenutu uslugu moći da dobiju po naročito pristupačnim uslovima.

Iako su primarno sudski tumači i prevodioci deo našeg tima, isto tako su u njemu i profesionalni lektori, odnosno korektori, koji su spremni da kad god je potrebno pruže svoje usluge. A to znači da će oni profesionalno obraditi bilo koju vrstu sadržaja za koju su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na italijanski već sačinjeni, ali nisu ni precizni ni profesionalni.

U našoj ponudi je i kompletna obrada kako različitih vrsta filmova (igrani, crtani, dokumentarni, animirani), tako i reklamnih poruka, ali i emisija, serija i ostalih video i audio sadržaja. U sklopu te ponude naši klijenti imaju mogućnost i da se opredele između profesionalnog titlovanja ili, pak usluge sinhronizacije za bilo koju vrstu obrađenih video i audio sadržaja.Prevođenje sa slovenačkog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na slovenački

Ne možemo da ne pomenemo činjenicu da prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj kombinaciji jezika takođe da profesionalno obrade i popularne tekstove, odnosno one koji se smatraju stručnim, kao i udžbenike. A po potrebi mogu da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na italijanski za bilo koje književno delo, što uključuje primarno obradu beletristike i romana, odnosno bilo kog poetskog ili proznog književnog dela.

Svakako mogu profesionalno da obrade i marketinške materijale , te da određenu poruku koju, recimo web katalozi, plakati ili PR tekstovi, te brošure ili drugi sadržaji vezani za oblast marketinga nose i time omoguće govornicima italijanskog jezika da se na najbolji način sa njihovom sadržinom i upoznaju. Vršimo i profesionalno prevođenje internet sajtova, kao i online brošura, ali i različitih vrsta aplikacija ili programa, te web kataloga i mnogih drugih sadržaja koji se odnose na oblast interneta. Budući da naši stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizaciju svih tih materijala, a što znači da će profesionalno primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Novinske članke, ali i sadržinu kako stručnih, tako ilustrovanih časopisa, te mnoge druge vrste časopisa za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na italijanski, naši stručnjaci obrađuju ne samo po povoljnim cenama, nego i u najkraćem mogućem roku.Jedna od najznačajnijih usluga za koje su oni specijalizovani se odnosi na kompletnu obradu dokumenata, a koja uz direktan prevod u konkretnoj varijanti jezika podrazumeva i sprovođenje postupka overe. Inače, u pitanju je overa pečatom sudskog tumača, tako da je dokument koji je na taj način obrađen smatran važećim zakonom, ali da ne bismo naše klijente doveli u zabludu, moramo pomenuti i informaciju da je za pojedina dokumenta neophodno izvršiti i nadoveru. A ta nadovera uključuje stavljanje Apostille, to jest takozvanog haškog pečata, a što ne mogu da urade pomenuti stručnjaci, već isključivo lica koja su od strane Republike Srbije za to i ovlašćena. U principu, službe koje vrše overu haškim pečatom su smeštene u posebnim odeljenjima osnovnih sudova i zainteresovani klijenti upravo tamo i mogu da dobiju tačne informacije. A kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu uslugu, to je svakako dobro da klijenti pojedinačno saznaju da li je za ona dokumenta za koja zahtevaju direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski potrebna ova vrsta overe. Ukoliko tom prilikom budu saznali da je neophodno staviti Apostille pečat na ta dokumenta, vrlo je važno i da pitaju da li se taj pečat stavlja tek pošto pomenuti stručnjaci budu obradili taj dokument ili pre toga, jer će od svih tih podataka i zavisiti ne samo ceo tok obrade nekog dokumenta, nego i njegovo trajanje. Sve ovo smo inače istakli zato što se postupak overe haškim pečatom razlikuje upravo u zavisnosti od toga u kom trenutku se stavlja, jer ako se haški pečat stavlja prvo, tada su prevodilac i sudski tumač u obavezi prvo da urade prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za sadržinu dokumenta, a zatim i za sam Apostille pečat, pa posle toga pristupaju postupku overe dokumenta koji je tako obrađen.

Dostavljanje sadržaja za koje je potrebno da bude izvršen prevod u navedenoj varijanti jezika se razlikuje upravo u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ne, tako da klijenti treba dokumenta da dostave preporučenom poštanskom pošiljkom, preko kurirske službe ili ih donose lično, a ostale sadržaje treba da nam pošalju preko mejla. Isto se razlikuje i proces preuzimanja sadržaja koji su obrađeni, jer sve one za koje se ne vrši overa klijenti mogu da, takođe dobiju preko mejla, a dokumenta im mogu biti isporučena na adresu ili će ih lično preuzeti. Ako se opredele za postupak slanja na adresu, tu uslugu će svakako biti u obavezi da plate, a njenu cenu će da odredi kurirska služba, koja će i biti dužna da izvrši dostavu.

Samo hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za neki dokument podrazumeva dozvolu da klijent prvo pošalje skenirane sadržaje na mail, a posle toga su svakako dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, ali je zahtev da to bude najbrži način od svih navedenih.

Sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava i saglasnosti, kao i uverenja, te potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga), stim što će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za različite vrste dokumentacija. A to zapravo znači da će oni da kompletno obrade ne samo dokumenta koja ulaze u sastav lične dokumentacije (radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, krštenica, potvrda o prebivalištu, venčani list, vozačka dozvola u druga), već i ona koja ulaze u sastav građevinske, poslovne, tehničke i tenderske dokumentacije (građevinski projekti, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga).

Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da po zahtevu klijenata prevedu i medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije), kao i sva pravna akta i to kako sertifikate i licence, odnosno sudske presude, rešenja i odluke, tako i sudske tužbe, tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, ali i punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva.

Takođe su u našoj ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na italijanski za bilo koji dokument koji je vezan najpre za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga), a sudski tumači i prevodioci vrđe obradu i svih onih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja (uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, seminarski i sva ostala nepomenuta dokumenta koja su vezana za ovu grupu).

Možete biti sasvim uvereni da će naši stručnjaci u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu bilo koju vrstu sadržaja, te da će u maksimalno kratkom roku i po odličnim cenama da ispune zahtev klijenata, koji su svakako u toj situaciji obavezni da se pridržavaju pravila koja se odnose na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog jezika na italijanski

Verujemo da će svi naši klijenti biti oduševljeni činjenicom da su prevodioci i sudski tumači u našem timu specijalizovani i za direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog na italijanski, a da oni nakon toga rade i obradu tog i mnogih drugih dokumenata u skladu sa aktuelnim zakonskim pravilima. Zapravo to podrazumeva da oni posle prevođenja pristupaju postupku overe, a koju će da u tom slučaju izvrši ovlašćeni sudski tumač, ali to ni u kom slučaju ne treba pomešati sa overom Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom. Upravo zato što pomenuti stručnjaci ne mogu da izvrše taj tip overe kada je potrebno, mi iznosimo preporuku da bi trebalo da se svaki klijent samostalno raspita o tome da li se ona mora izvršiti za dokumenta za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik i kada se stavlja taj pečat, ako je obavezan. A od zainteresovanih klijenata se isto tako zahteva i da ispune obavezu vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, te je neophodno svakako tom prilikom da dostave i originalna dokumenta.

Naši stručnjaci mogu takođe da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i sve ostale vrste potvrda, kao na primer potvrdu o stanju računa u banci ili o visini primanja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, poput uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata koja se podnose nadležnim službama. Uz pravna akta (licence, sudske odluke i presude, tekovine Evropske Unije, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i tužbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala), prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i različita dokumenta koja čine deo medicinske dokumentacije. A pod tim se misli na prvom mestu na lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja zvanično čine deo ove vrste dokumentacije.

Isto tako klijentima omogućujemo i da dobiju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog na italijanski, tako da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da uz ličnu kartu, radnu dozvolu i vozačku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, svaki klijent na zahtev dobije i kompletno obrađenu potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, a zatim mogu da prevedu i pasoš, izvod iz knjige umrlih i venčanih, saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta.

Vršimo i kompletno obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplome i dodatka diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju, a prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim diplomske i seminarske radove i ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. Osim toga će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, te naučne radove i druga dokumenta koja se striktno odnose upravo na oblast nauke.

Valjalo bi da istaknemo i podatak da naši stručnjaci u konkretnoj kombinaciji mogu da prevedu laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i svaki drugi nepomenuti dokument koji ulazi u sastav dokumentacija poput građevinske, tenderske ili tehničke. A uz sve do sada navedeno, prevodilac i sudski tumač isto tako kompletno obrađuju i fakture i revizorske izveštaje, odnosno statut preduzeća, godišnje poslovne izveštaje, rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijske izveštaje, kao i poslovne odluke i druga dokumenta koja se vezuju za oblast poslovanja.

Profesionalni prevodi online sadržaja sa slovenačkog na italijanski jezik

Kada kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše profesionalno prevođenje web materijala sa slovenačkog jezika na italijanski, zapravo mislimo da oni vrše njihovu obradu prema onim pravilima koja se vezuju za optimizovanje svih takvih sadržaja. Da malo pojasnimo, oni uz prevođenje recimo web sajtova ili sadržine online kataloga, odnosno internet prodavnica i drugih online materijala, takođe primenjuju smernice koje su vezane za SEO (Search Engine Optimisation). A osnovni razlog zbog čega se prilikom obrade ovih sadržaja pomenuti stručnjaci rukovode i ovim pravilima jeste vezan za poboljšanje pozicije koju ti materijali treba da steknu u okviru globalne pretrage. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci da prevedu i apsolutno bilo koju vrstu programa ili aplikacije ako je to potrebno klijentima.

Isto tako su u ponudi usluga koje vrše ovi stručnjaci su i direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na italijanski, a ovom prilikom moramo da istaknemo činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu ne samo popularne tekstove bilo koje tematike, već isto tako i sve one koji se smatraju stručnim, jer su isključivo namenjeni određenom broju lica koji su za konkretnu oblast specijalizovana. Svakako će oni obraditi profesionalno tekstove koji se vezuju za oblast turizma, marketinga i obrazovanja, ali i bankarstva, komunikologije, finansija i politike, te ekonomije. A osim toga mogu da izvrše i prevod u ovoj varijanti jezika za psihološke, sociološke i filozofske tekstove, kao i za one koji se odnose na oblast građevinske industrije i informacionih tehnologija, te isto tako i farmacije, nauke i medicine, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta, komunikologije i još mnogo drugih naučnih disciplina, kako onih koje se odnose na prirodne, tako i onih koje se tiču društvenih nauka.

Sudski tumači i prevodioci mogu, takođe da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski, a isključivo u skladu sa zahtevima nekog događaja se odlučuje koja vrsta usluge tačno će biti primenjena. ističemo da su naši stručnjaci specijalizovani kako za simultano i konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, tako isto mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa slovenačkog jezika na italijanski. Uslov za izradu ponude za ovu vrstu usluge je vezan za način organizacije, a što znači da je potrebno da svaki klijent pojedinačno dostavi potrebne informacije koje se odnose na način organizacije, odnosno da nas informiše o tome koliko se učesnika očekuje, kao i o osobenostima mesta, to jest prostora u kome će taj događaj biti održan. Mi ćemo svakako da sagledamo sve ove podatke i na osnovu njih ćemo da se opredelimo za konkretnu vrstu usluge, a možemo da i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje unesemo u konkretnu ponudu, ali samo pod uslovom da naši stručnjaci procene da će ta vrsta usluge moći da odgovori na zahteve tog događaja.

Prevod članaka iz novina sa slovenačkog jezika na italijanski

Osim što će profesionalni sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu novinske članke, oni će takođe u skladu sa zahtevima klijenata da ponude i direktno prevođenje časopisa sa slovenačkog na italijanski jezik, tako da mogu da pristupe obradi ne samo popularnih, nego i stručnih časopisa i svih ostalih vrsta tih materijala.

Isto tako oni na zahtev klijenata mogu u ovoj kombinaciji jezika da kompletno obrade sve audio i video sadržaje, stim da ta usluga uključuje prvo prevod sa slovenačkog na italijanski jezik kako za reklamne poruke, igrane filmove i serije, tako isto i za animirane, dokumentarne i crtane filmove, a zatim i za obrazovne, te emisije informativnog i zabavnog karaktera, ali i za sve ostale sadržaje ovog tipa, te se posle izvršenja te usluge klijentima omogućuje kako sinhronizacija svih prevedenih video ili audio materijala, tako isto i usluga koja je vezana za njihovo titlovanje. Time je svakom klijentu omogućena značajna ušteda vremena, jer on zapravo u okviru konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju materijale koji su obrađeni tako da mogu praktčno odmah da budu plasirani i na radiju i u bioskopu, odnosno na internetu, televiziji i, generalno svugde gde to klijent želi.

Naglasićemo da su u našem timu i profesionalni korektori, kao i lektori, te da će oni kad je to potrebno da izvrše usluge za koje su specijalizovani. Tačnije, pomenuti stručnjaci su zaduženi za uslugu redakture, a koja se isključivo na sadržaje za koje su prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik neprofesionalno uradjeni primenjuje, kada u njima ima mnoštvo grešaka.

A isto tako možemo da se pobrinemo da u navedenoj kombinaciji jezika prevedemo i bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi na reklamiranje kako proizvoda, tako i različitih usluga, odnosno bilo koje kompanije. Zapravo će prevodilac i sudski tumač da izvrše profesionalno prevođenje reklamnih letaka i brošura, odnosno flajera sa slovenačkog na italijanski jezik, ali i vizit karti i PR tekstova, te kataloga, plakata i ostalih sadržaja vezanih za oblast marketinga. Naša je obaveza da naglasimo da se stručnjaci koji se zadužuju za obradu ovakvih sadržaja svakako rukovode pravilima koja se odnose na takozvani dobri marketinga i time garantujemo da će da izvrše profesionalan prevod ovakvih sadržaja. Da pojasnimo, sudski tumači i prevodioci tom prilikom posebnu pažnju obraćaju na poruku koja se nalazi u reklamnim materijalima na slovenačkom jeziku i koju će oni, u svakom slučaju da prevedu u skladu sa pravilima koja navodi italijanski jezik, a kako bi njegovim govornicima omogućili adekvatno upoznavanje sa onim što jeste osnovni predmet reklamiranja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje