Prevodi sa slovenačkog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na portugalski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na portugalski jezik

Zainteresovani klijenti u svakoj poslovnici naše institucije mogu da dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na portugalski za apsolutno bilo koji tip dokumenata ili dokumentacije, ali to nije sve. Oni će uz njihov prevod, u Prevodilačkom centru Akademije Oxford da dobiju isto tako i njihovu kompletnu obradu, a u vidu overe pečatom sudskog tumača, čime će dokument koji budu doneli na obradu moći da bude korišćen u svakoj prilici, a kada za tim postoji potreba, pošto se on sa pravnog aspekta tretira kao apsolutno ispravan. Budući da će on da poseduje pečat sudskog tumača, to znači da je njegova sadržina ista kao i u originalu.

A da bi prevodioci i sudski tumači mogli da obrade neki dokument onako kako je navedeno zakonskim aktima, klijent mora da dostavi originalna dokumenta i to samo na uvid, jer ovlašćeni sudski tumač koji je u našem timu mora prvo da uporedi originalan dokument sa prevedenim, pa da tek onda stavi svoj pečat, ali samo ako je potpuno siguran da su njihove sadržine istovetne. Ako se, međutim bude dogodilo da se primeti neka razlika između sadržine ta dva dokumenta, naši stručnjaci će da predlože izvršenje usluge redakture, to jest pristupiće se lekturi i korekturi tako obrađenih sadržaja, a tom prilikom će biti ispravljene sve greške koje postoje u njima, a kako bi mogla da bude izvršena overa.

Valjalo bi da se klijent kome je direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na portugalski neophodno za neki dokument sasvim samostalno raspita da li je za njega potrebno izvršenje usluge overe Apostille, to jest haškim pečatom. Naglašavamo da naši stručnjaci ne rade takvu overu, jer nisu za nju ovlašćeni, te zato i preporučujemo klijentima da prvo provere da li je taj pečat potrebno staviti na određena dokumenta i kada. Naime, haški pečat se na neka dokumenta stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači izvrše svoj deo posla, a na neka druga se stavlja tek kada oni to učine, pa se samim tim razlikuje i čitav postupak obrade. Tačnije, ako se prvo mora staviti Apostille pečat, onda je obaveza naših stručnjaka da prevedu i taj pečat i konkretni dokument, pa da tek onda urade overu sudskog tumača.Prevođenje sa slovenačkog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na slovenački

Što se tiče samog postupka dostavljanja dokumenata, uzevši u obzir da je neophodno da prilože i originalne sadržaje na uvid, to znači da ih mogu poslati preko kurirske službe ili doneti lično, ali je dozvoljeno svakako i da slanje izvrše preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, a dokumenta koja su prevedena i overena će preuzeti ili lično ili će ih dobiti isporukom na određenu adresu, što je zapravo usluga koju će morati i da plate odvojeno od obrade dokumenata, a u skladu sa cenom koju će u tom slučaju definisati kurirska služba.

Isključivo ako su im potrebni hitni prevodi sa slovenačkog jezika na portugalski za bilo koji dokument, onda mogu da prvo pošalju sadržaje preko mejla, ali su obavezni da posle toga i originalna dokumenta dostave nana na uvid, stim što svakako moraju da izaberu onaj od načina koje smo već pomenuli.

Sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu za apsolutno bilo koji dokument, a izuzev ličnih (pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola i ostala). Naši stručnjaci obrađuju i sve vrste pravnih akata (sudske odluke, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske presude, licence, sudske žalbe i mnoga druga dokumenta koja se tiču i oblasti prava i oblasti sudstva).Kompletno ćemo da obradimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer različiti tipovi izjava, zatim saglasnosti i uverenja, kao i potvrda, a prevodilac i sudski tumač uz potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, prevode i uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ovog tipa. Izaćićemo u susret zahtevima svakog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na portugalski za medicinsku dokumentaciju, tako da će naši stručnjaci, osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, kompletno da obrade i lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta koja su vezana za pomenutu dokumentaciju.

Naravno, kompletno će da obrade i građevinske projekte, a zatim i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske dokumentacije, tako i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere. Pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na portugalski za fakture i godišnje, odnosno revizorske i finansijske poslovne izveštaje, kao i za statute preduzeća, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za osnivački akt preduzeća i za ostala nepomenuta dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju.

Isto tako mogu i po zahtevu klijenta da kompletno obrade ne samo svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima, te diplomu i dodatak diplomi, nego i nastavne planove i programe fakulteta i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve vrste radova poput seminarskih, naučnih i diplomskih, te naučne patente i druga dokumenta koja se odnose kako na oblast nauke, tako isto i ona koja spadaju u domen obrazovanja.

Naglasićemo da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na portugalski ukoliko je potrebno i to za bilo koju vrstu događaja, jer su oni specijalizovani i za šapatno i za konsekutivno, kao i za simultano prevođenje u ovoj varijanti jezika, a klijentima nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Najvažnije je da nam klijenti koji žele naše stručnjake da angažuju za izvršenje ove usluge, dostave sve potrebne informacije koje se na njegovu organizaciju odnose, a to zapravo znači da mi moramo posedovati podatke o trajanju samog događaja, odnosno o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, kao i o njegovoj organizaciji, a zatim i o prostoru u kome će on biti održan i slične podatke, kako bismo mogli da pristupimo izradi ponude.

Uz to, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalnu obradu novinskih članaka, ali i različitih vrsta časopisa, a po potrebi rade i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za romane, poetska i prozna dela, kao i dela beletristike i sva ostala književna dela i udžbenike. Naravno, prevode i popularne, ali i naučne tekstove, a njihova tema može da bude vezana za apsolutno bilo koju oblast i prirodnih i društvenih nauka.

Zainteresovane klijente kod nas očekuju i direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog jezika na portugalski, tako da prevodioci i sudski tumači osim brošura i plakata, profesionalno obrađuju i kataloge, odnosno PR tekstove, reklamne flajere i ostale sadržaje tog tipa. Pobrinućemo se i da kompletno obradimo bilo koju vrstu kako video, tako i audio materijala, što znači da će klijenti prvo da dobiju prevod filmova svih vrsta, odnosno emisija, serija i reklamnih poruka, te mnogih drugih sadržaja ovog tipa.

Najvažnije je da svaki klijent kome je prevod u navedenoj kombinaciji jezika potreban za sve sadržaje koje smo prethodno pomenuli, a koji ne uključuju overu pečatom sudskog tumača, mogu na obradu da nam ih pošalju i preko mejla. Zapravo, to je ujedno i najprostiji, ali i vrlo brz način dostave, tako da se čitav postupak obrade time ubrzava. Što se tiče preuzimanja prevedenih sadržaja ove vrste, na potpuno istovetan način ih mogu dobiti i svi naši klijenti, kojima to bude odgovaralo.

Prevod deklaracija proizvoda sa slovenačkog jezika na portugalski

Prevodilac i sudski tumač koji su specijalizovani za direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa slovenačkog na portugalski jezik svakako omogućuju klijentima da dobiju i njihovu finalizaciju, to jest da dobiju direktan prevod navedenog, ali i svih ostalih dokumenata, dobiju i uslugu overe, a koju u toj situaciji radi zvanično ovlašćeni sudski tumač. Zainteresovani klijenti na taj način dobijaju deklaracije proizvoda koje su u skladu sa aktuelnim pravilima obrađene, što znači da imaju pravo da ih primenjuju u svakoj prilici kada je to potrebno.

Ističemo samo da svaki klijent kome su direktni prevodi sa slovenačkog na portugalski jezik potrebni za bilo koji dokument mora da se pridržava pravila vezanog za dostavljanje originala na uvid, te da bi u svakom slučaju bilo dobro i da izvrši proveru podataka vezanih za overu Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom, a za ona dokumenta za koja im je potrebna overa.

Sve klijente očekuje i kompletna obrada uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav tehničke dokumentacije, odnosno tenderske i građevinske. Isto tako će da odgovore adekvatno na zahtev klijenta kome je potrebno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog na portugalski jezik, pa će tom prilikom izuzev potvrda o prebivalištu, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno lične karte, kompletno da obrade i sve tipove dozvola i to kako vozačku i dozvolu za boravak, tako i radnu, ali i saobraćajnu, te venčani list, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta.

Medicinsku dokumentaciju koja pored lekarskih nalaza, uključuje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i još mnogo drugih dokumenata, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da obrade ako je to potrebno klijentima. Isto tako, pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod sa slovenačkog na portugalski jezik za pravna akta (sudska rešenja, licence, sudske žalbe, ugovori, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke), kao i za dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji druga dokumenta iz ove grupe).

A podrazumeva se i to da će prevodilac i sudski tumač da omoguće svim zainteresovanim klijentima da dobiju ne samo prevedena dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, nego će ona da budu overena i od strane sudskog tumača. Izuzev uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, oni će takođe da kompletno obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i mnoge druge nepomenute tipove potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Ne treba zaboraviti ni to da su u našoj ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog na portugalski jezik za dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, tako da sudski tumači i prevodioci po zahtevu rade obradu za rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za naučne radove, diplomu i dodatak diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, kao i za seminarske radove i naučne patente, odnosno diplomske radove, te za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepis ocena i bilo koji drugi dokument koji se na jednu kod navedenih oblasti odnosi.

Šapatno prevođenje sa slovenačkog na portugalski jezik

Posebna vrsta usluge koja se odnosi na usmeni prevod sa slovenačkog jezika na portugalski, a za koju su takođe sudski tumači i prevodioci usko specijalizovani je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Isto tako ovi stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivni, kao i simultani prevod u toj jezičkoj varijanti, a klijentima ćemo ponuditi i da po uslovima koji se smatraju vrlo povoljnim, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na osnovu informacija koje ćemo dobiti od klijenata kojima je potrebno angažovanje ovih stručnjaka za izvršenje pomenute usluge će tim stručnjaka u našoj poslovnici da odredi da li će biti primenjeno konsekutivno ili šapatno, odnosno simultano prevođenje ovoj jezičkoj varijanti. Samo iz tog razloga je nama potrebno da dobijemo podatke u vezi sa brojem učesnika, odnosno da nam omoguće pristup informacijama o trajanju samog događaja, ali i uopšteno o načinu na koji je zamišljena njegova organizacija. Kada budemo dobili sve te podatke, podrazumeva se da ćemo u najkraćem roku pristupiti izradi ponude za konkretnu uslugu.

Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje internet sadržaja sa slovenačkog jezika na portugalski, to jest mogu da ponude klijentima profesionalnu obradu online kataloga i web sajtova, ali i internet prodavnica i različitih programa i aplikacija. Svakako se podrazumeva da kad god je to potrebno, oni mogu da primene i SEO pravila (Search Engine Optimisation), to jest da izvrše profesionalnu optimizaciju prevedenih web materijala za pregledače, a kako bi na taj način postigli njihovo znatno bolje pozicioniranje u polju pretrage.

Isto tako, možemo da ostvarimo zahtev klijenata kojima su potrebni direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na portugalski, ali moramo da naglasimo i to da će sudski tumač i prevodilac u zavisnosti od potreba, da prevedu tekstualne sadržaje najrazličitije tematike, odnosno namene, kao i različite dužine i složenosti. Marketing, komunikologija, građevinska industrija i filozofija su tek neke od oblasti za koje može da bude vezana tema konkretnih tekstova, iako pomenuti stručnjaci prevode i one tekstove koji se odnose na oblast politike, sociologije, medicine i obrazovanja, odnosno informacionih tehnologija i turizma, ali i farmacije, psihologije i ekologije i zaštite životne sredine, te svih ostalih naučnih disciplina, a nevezano za to da li se one svrstavaju u domen društvenih ili prirodnih nauka.

Da istaknemo i to da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi reklamnih materijala sa slovenačkog jezika na portugalski, te da kažemo i da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni da na maksimalno profesionalan način obrade kako PR tekstove, letke i vizit kartice, odnosno brošure, tako i reklamne flajere, kataloge, plakate i sve ostale materijale koji bi trebalo da reklamiraju neku firmu ili, pak konkretnu uslugu, odnosno proizvod. Budući da su usavršili obradu ovakvih materijala, naglasićemo i to da oni poruku koja se u njima nalazi svakako oblikuju prema pravilima ciljanog jezika, tako da svim govornicima portugalskog omogućuju da se upoznaju sa onim što se reklamira i to na takav način kao da je sadržaj, na prvom mestu i bio napisan na njihovom maternjem jeziku.

Prevodi književnih dela sa slovenačkog jezika na portugalski

Svako književno delo, bez obzira kom žanru da pripada, će prevodilac i sudski tumač onda kada to klijenti zahtevaju, da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika. Tako će oni, izuzev dela beletristike, da profesionalno obrade i romane, ali će da izvrše i direktan prevod sa slovenačkog na portugalski jezik za svako poetsko ili prozno književno delo. Isto tako, po zahtevu klijenta obrađuju i udžbenike, a bez obzira za koji predmet da su vezani i koliko god oni bili obimni. Zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i direktno prevođenje novinskih članaka sa slovenačkog na portugalski jezik, a navedeni stručnjaci će isto tako profesionalno da obrade i sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih časopisa.

Naglasili bismo i to da su profesionalni korektori i lektori angažovani u našem timu i da pružaju svoje usluge svakome ko ima potrebu za tim. U principu, kada su direktni prevodi sa slovenačkog na portugalski jezik neprofesionalno izvršeni, neophodno je da se uradi njihova redaktura, odnosno da se obrade prema pravilima struke, tako da će lektori i korektori vrlo brzo da pristupe ispravljanju tako obrađenih sadržaja.

Kod nas klijenti dobijaju i kompletno obrađene sve tipove audio i video sadržaja, te ih očekuje ne samo njihovo prevođenje sa slovenačkog na portugalski jezik, već isto tako i usluge koje se tretiraju kao dodatne, a vezane su ili za njihovo sinhronizovanje ili za titlovanje. Naši stručnjaci će da obrade kako igrane filmove bilo kog žanra, tako i reklamne poruke i serije, ali i crtane, odnosno animirane filmove, zatim obrazovne emisije, kao i dokumentarne filmove, informativne emisije i sve ostale tipove i video i audio materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje