Prevodi sa slovenačkog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na švedski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na švedski jezik

Kada postoji potreba da se uradi direktan prevod sa slovenačkog jezika na švedski, najbolji način je da se to prepusti stručnjacima koji čine sastavni deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest svake od preko 20 poslovnica ove institucije u zemlji. Zapravo, prevodioci i sudski tumači će učiniti sve da ostvare zahteve zainteresovanih klijenata, pa izuzev obrade svih sadržaja u pisanoj formi, oni mogu da im ponude i usmeni prevod u ovoj jezičkih kombinaciji, a kada vrše ne samo simultano prevođenje, već i šapatno, odnosno konsekutivno, te im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima.

Isto tako ćemo i da omogućimo klijentima kojima su prevodi sa slovenačkog jezika na švedski potrebni za udžbenike ili stručne, odnosno za popularne tekstove, a zatim i za različita književna dela da tu uslugu dobiju po odličnim uslovima. A sudski tumači i prevodioci će se, takođe potruditi da u što kraćem roku prevedu i web materijale različite vrste, odnosno one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, ali i sve tipove časopisa i novinske članke.

Zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost da osim usluge prevoda filmova i ostalih audio i video materijala, dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Ako je to potrebno, vršimo i kompletnu redakturu, a za tu uslugu će se postarati profesionalni lektori i korektori.Prevođenje sa slovenačkog na švedski
Prevođenje sa švedskog na slovenački

Omogućujemo svima kojima su potrebne navedene usluge da nam sadržaje na obradu dostave preko interneta, to jest da ih skeniraju i u takvoj formi pošalju na mail naše institucije, a ako bude naveli da im taj princip odgovara, svakako ćemo i mi njima isto tako moći da pošaljemo prevedene bilo koje vrste materijala. Međutim ,to se ne odnosi na obradu dokumenata, pošto su tada zainteresovani obavezni da na uvid dostave originalne sadržaje, a kako bi usluga overe pečatom sudskog tumača mogla da bude sprovedena onako kako navode pravila. Pored toga što im je dozvoljeno da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, nudimo im priliku i da to učine lično, dostavljenjem u jednu od naših poslovnica. Preuzimanje prevedenih, ali i od strane sudskog tumača overenih dokumenata, takođe se može izvrši lično ili klijenti dobijaju kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste na adresu. Za tu uslugu će biti angažovana kurirska služba sa kojom mi ostvarujemo saradnju i ona se naplaćuje prema cenovniku te firme.

Kada je u pitanju hitan prevod sa slovenačkog jezika na švedski, ističemo da je to ujedno i jedina situacija kada je klijentima dozvoljeno da prvo pošalju skenirana dokumenta, a da posle toga pristupe njihovom slanju u skladu sa navedenim smernicama.

Svaki klijent kome je potrebna kompletna obrada dokumenata bi trebalo takođe i da zatraži samostalno podatke koji se vezuju za overu haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom, a za koji prevodilac i sudski tumači nemaju ovlašćenja. Samo zato im i preporučujemo da se raspitaju u osnovnom sudu u mestu scog stanovanja, to jest u onoj službi koja je za overu haškim pečatom nadležna, da li je taj tip overe obavezan za njegova dokumenta i da li se vrši pre ili tek posle obrade konkretnih sadržaja od strane prevodilaca, odnosno sudskih tumača koji su u našem timu.Ne samo da klijente očekuju direktni prevodi sa slovenačkog jezika na švedski za bilo koju vrstu saglasnosti, uverenja ili izjava, kao i potvrda, to jest za ona dokumenta koja se vrlo često predaju nadležnim službama, već isto tako prevodilac i sudski tumač rade i prevod u toj varijanti jezika, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača i za mnoga druga dokumenta. Pod tim se prvenstveno misli na poslovnu dokumentaciju, to jest na rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i različite vrste poslovnih izveštaja, odnosno fakture i poslovne odluke, ali će naši stručnjaci da kompletno obrade i sva ostala dokumenta koja čine deo poslovne dokumentacije. A pobrinuće se i da zainteresovanim klijentima omoguće prevod, kao i overu za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, odnosno za diplomu i dodatak diplomi, te za potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za naučne patente, te ne samo za naučne, već isto tako i za diplomske i seminarske radove, kao i za sva ostala dokumenta koja se tiču kako oblasti obrazovanja, tako i sva ona koja spadaju u domen nauke.

Svakako će se sudski tumač i prevodilac postarati da urade profesionalno prevođenje sa slovenačkog jezika na švedski i za bilo koju vrstu pravnih akata, a posle toga će da pristupe procesu overe urađenih prevoda. Uz sva pomenuta dokumenta, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i građevinsku i medicinsku dokumentaciju, odnosno tehničku, kao i tendersku, te različita lična dokumenta i ostala za koja klijenti zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Najbitnije je da svaki klijent kome je pomenuta usluga neophodna za različita dokumenata ili dokumentacije poštuje pravilo koje podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kao i da se svakako raspita o stavljanju Apostille pečata na ta dokumenta.

Prevod PR tekstova sa slovenačkog jezika na švedski

Možda jedna od najzastupljenijih vrsta reklamnih materijala jesu PR tekstovi, a koji se tretiraju kao poseban način prezentovanja neke kompanije, kao i proizvoda ili usluga koje ona plasira. Neretko nam se klijenti obraćaju upravo sa zahtevom da profesionalni prevodioci i sudski tumači urade direktno prevođenje PR tekstova sa slovenačkog na švedski jezik. Prilikom njihove obrade, ali i kada budu prevodili i mnoge druge sadržaje koji su vezani za reklamiranje, ovi stručnjaci će posebno obratiti pažnju na marketinška pravila, ali i na sva ona koja se odnose na švedski jezik, a kako bi osobama kojima je on maternji i svima koji se služe njime omogućili da dobiju sve potrebne informacije o sadržini kako brošura ili kataloga, odnosno reklamnih flajera, te letaka, plakata i ostalih marketinških materijala. Uz to, moramo da pomenemo i da naši stručnjaci mogu ne samo vrlo brzo, već i po jako pristupačnim cenama da izvrše direktan prevod vizit kartica sa slovenačkog na švedski jezik.

Takođe možemo da ispunimo sastav svih klijenata kojima je potrebna u navedenoj kombinaciji jezika obrada bilo za video, bilo za audio sadržaje i to ma koje vrste, ali će ovde verovatno mnogi klijenti biti iznenađeni informacijom da Prevodilački centar Akademije Oxford nije specijalizovan samo za prevod ovakvih materijala, već i da isto tako zainteresovanim klijentima omogućuje uslugu titlovanja svih tako prevedenih sadržaja, kao i njihovo sinhronizovanje. A nevezano za to da li su vam direktni prevodi sa slovenačkog na švedski jezik potrebni za serije ili igrane filmove, odnosno reklamne poruke, obrazovne i zabavne, te emisije informativnog karaktera, ali i crtane filmove ili druge video i audio materijale, zainteresovani klijenti mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci, kao i stručnjaci zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja to učiniti po odličnim uslovima i u optimalnim rokovima.

Usmeni prevod sa slovenačkog na švedski jezik isto je tako usluga koju možemo da ponudimo zainteresovanima, a tom prilikom će prevodilac i sudski tumač da primene kako šapatno i konsekutivno, tako isto i simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika. A ponudićemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali ćemo to isključivo uneti u ponudu kada budemo bili sasvim sigurni da je ta usluga primerena za određenu vrstu događaja. Baš zato što pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkoj varijanti primene sve tri vrste ove usluge, potrebno je da naši stručnjaci dobiju uvid u način organizacije određenog događaja. Zapravo, mi pod tim mislimo da je vrlo važno da nam klijenti dostave sve one informacije koje se odnose na predviđeni prostor u okviru koga bi on trebalo da bude sproveden, ali i na trajanje i broj učesnika, kao i na sve ostale informacije koje na bilo koji način mogu imati uticaja na izbor odgovarajuće vrste usmenog prevoda.

Prevođenje književnih dela sa slovenačkog na švedski jezik

Oni stručnjaci koji su zaduženi da urade direktan prevod dela književnosti sa slovenačkog jezika na švedski će na osnovu zahteva svakog klijenta da obrade kako dela beletristike i romane, tako isto i svako prozno delo, a po potrebi prevodima i poetska književna dela. Svim klijentima koji su zainteresovani će da omoguće i profesionalnu obradu novinskih članaka, odnosno udžbenika, ali i ilustrovanih, dečijih, stručnih i ostalih vrsta časopisa.

Podrazumeva se isto tako da će ovi stručnjaci da se pobrinuo i za ispunjenje zahteva klijenata, a vezano za direktno prevođenje tekstova sa slovenačkog jezika na švedski, te će u toj situaciji da obrade kako stručne tekstualne sadržaje, isto tako i sve one koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici. A uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu tekstove apsolutno svake tematike, mi ćemo sada navesti isključivo oblasti na koje ti tekstovi mogu da se odnose, a koje se ujedno smatraju i najtraženijim od strane naših klijenata. Pod tim mislimo kako na ekonomiju, bankarstvo i finansije, te filozofiju, psihologiju, politiku i sociologiju, tako i na oblast prava, ali oni obrađuju i tekstove koji spadaju u domen građevinske industrije, turizma i menadžmenta, kao i informacionih tehnologija, obrazovanja i komunikologije, te farmacije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i medicine i ostalih disciplina koje se odnose i na prirodne i na društvene nauke.

U okviru usluga koje isto tako klijentima pružaju profesionalni prevodioci i sudski tumači se nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa slovenačkog jezika na švedski. Bitno je istaći da će se oni tom prilikom rukovoditi SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a čija je primarna namena da se ili utvrdi stečena pozicija konkretnih web sadržaja ili da se ona u velikoj meri poboljša, jer to ujedno i jeste osnovni cilj koji optimizovanje materijala za web pregledače ima. Izuzev internet sajtova, naši stručnjaci u pomenutoj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i različite aplikacije, odnosno sadržinu web prodavnica, kao i sve tipove programa, ali i sve ostale materijale koji se tiču interneta.

Mada su najpre sudski tumači i prevodioci zaposleni u svakoj našoj poslovnici, u timu su i mnogi drugi stručnjaci, a pored ostalih i stručni korektori i lektori. A usluge koje oni pružaju podrazumevaju ispravke grešaka u sadržajima za koje je prevod sa slovenačkog jezika na švedski izvršen, ali je potrebno izvršiti stručnu lekturu i korekturu, kako bi oni bili prilagođeni najpre duhu švedskog jezika, a potom i pravilima koja se primenjuju u domenu prevodilačke struke.

Prevodi deklaracija proizvoda sa slovenačkog jezika na švedski

U situaciji kada bilo koji klijent ima potrebu da dobije direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa slovenačkog na švedski jezik, naši stručnjaci su mu svakako na raspolaganju, a obaveza nam je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač koji će tu uslugu da izvrše, uz prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti rade i overu. A za njeno zakonsko izvršenje je ovlašćen sudski tumač, tako da će klijenti koji budu dobili na taj način obrađen ovaj dokument, ali isto tako i bilo koji drugi, u rukama imati zakonski važeći sadržaj koji se može primenjivati u svakoj prilici. Međutim moramo istaći činjenicu da je svaki klijent u obavezi da poštuje pravilo koje se tiče dostavljanja originala, ali i da je poželjno da se pre toga raspita o overi Apostille ili takozvanim haškim pečatom.

Sem deklaracija proizvoda, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj kombinaciji i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte i mnoga druga dokumenta koja spadaju kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u građevinsku, te u dokumentaciju za tendere.

Kada su u pitanju direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog na švedski jezik i to svakako spada u usluge za koje su prevodioci i sudski tumači usko specijalizovani, tako da izuzev pasoša, vozačke dozvole i lične karte, oni kompletno obrađuju i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz knjige umrlih i dozvolu za boravak, te venčani list, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i ostala lična dokumenta koja nismo u ovom trenutku pomenuli. Potrudićemo se da ostvarimo zahtev svakog klijenta kome je u konkretnoj jezičkoj varijanti prevod potreban za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tada naši stručnjaci uz različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, prevode i sve vrste uverenja, kao što su recimo saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta iz ove grupe.

Isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kompletnu obradu različitih dokumenata koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja ma kog pravnog lica (poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i ostala).

Naša je obaveza da klijentima kojima su neophodni prevodi sa slovenačkog na švedski jezik za pravna akta omogućimo i tu uslugu, odnosno da izvršimo njihovu obradu prema zakonskim regulativama, to jest da pored njihovog profesionalnog prevoda omogućimo i njegovu overu pečatom sudskog tumača. Tako će prevodilac i sudski tumač uz presude o razvodu braka, odnosno sudske odluke i ugovore, da prevedu a posle toga i overe i tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, odnosno sertifikate, ali i sudske žalbe i licence, kao i sudska rešenja i ostala dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo.

Sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke će takođe ovi stručnjaci da obrade, a ako to zahtevaju klijenti, to jest uradiće prvo njihov direktan prevod sa slovenačkog na švedski jezik, a odmah nakon toga će da pristupe i overi za koju su ovlašćeni. Osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, prevodilac i sudski tumač kompletno mogu da obrade i uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente, kao i seminarske, te naučne i diplomske radove, odnosno svaki dokument koji se nalazi u domenu ovih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje