Prevodi sa slovenačkog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na hrvatski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na hrvatski jezik

Ukoliko nam se klijenti budu obratili jer su im potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na hrvatski, moraju da imaju na umu da će se naši stručnjaci potruditi da im pruže profesionalu osnovnu uslugu koju zahtevaju, iako se u našoj ponudi nalaze i mnoge druge usluge koje se odnose upravo na obradu različitih sadržaja u ovoj varijanti jezika, a koje imaju za vilj da zainteresovanima omoguće da maksimalno uštede, na prvom mestu svoje vreme, a potom i trud, odnosno novčana sredstva.

Tu najpre mislimo na kompletnu obradu audio i video sadržaja, što je usluga za čije profesionalno sprovođenje su zaduženi prvo prevodioci i sudski tumači, a zatim i titleri, ali i oni stručnjaci koji vrše sinronizaciju. Svi oni će na zahtev klijenata da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu ne samo igrane filmove, već i reklamne poruke i serije, ali i crtane i dokumentarne filmove, te informativne emisije, a zatim i animirane filmove, obrazovne i dečije emisije, kao i ostale vrste i video i audio materijala.

Specijalizovani smo i za kompletnu obradu svih dokumenata, a što je usluga koju naši stručnjaci vrše prema pravilima, tako da najpre rade direktan prevod sa slovenačkog jezika na hrvatski, a zatim taj dokument i overavaju. Isto tako ćemo onim klijentima koji imaju prethodno urađen prevod u navedenoj varijanti jezika, a on nije kvalitetno, odnosno profesionalno urađen, pružiti mogućnost da dobiju usluge lektora i korektora, to jest profesionalnu redakturu.Prevođenje sa slovenačkog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na slovenački

Uz to, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na hrvatski za novinske članke, te za ilustrovane i stručne časopise, a po potrebi mogu da profesionalno prevedu i udžbenike, kao i različita književna dela (beletristika, poezija, proza, romani i ostala), ali i tekstualne sadržaje različite namene, dužine, tematike i kompleksnosti. Trebalo bi svi zainteresovani klijenti da znaju da ovi stručnjaci mogu da izvrše takođe i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na hrvatski, te da mogu da primene simultani, šapatni ili konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, a nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Posebno ćemo se osvrnuti na obradu dokumenata i to ne zato što nam se klijenti najčešće i obraćaju sa ovim zahtevom, nego i zato što im članovi tima svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućuju njihovu kompletnu obradu po najpovoljnijim uslovima. Uz lična, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koju vrstu uverenja i saglasnosti, te potvrda ili izjava, ali i različite tipove dokumentacija (medicinska, tehnička, poslovna, građevinska, tenderska i druge). Podrazumeva se da će oni na zahtev klijenata da prevedu svaki dokument koji u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija ulazi, ali će klijentima ponuditi i kompletnu obradu različitih pravnih akata, te svih onih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i bilo kojih drugih koja sada nisu pomenuta.

Postupak njihove obrade je vrlo jasno definisan slovom zakona i upravo njega se pridržavaju prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama, tako da se prvo radi direktan prevod sa slovenačkog jezika na hrvatski, da bi se potom izvršila overa urađenog prevoda za konkretni dokument. Moramo ovde da napomenemo da je u pitanju overa sudskog tumača, a što je vrlo važno zato što postoji i overa takozvanim Apostille, odnosno pečatom čiji drugačiji naziv jeste haški i za koji naši stručnjaci nisu zaduženi, to jest ne poseduju adekvatna ovlašćenja. Inače, ta vrsta overe se ne mora izvršiti za svaki dokument za koji se radi direktan prevod u ovoj varijanti jezika, ali kada jeste obavezan onda se u pojedinim slučajevima stavlja pre nego naši stručnjaci počnu da obrađuju taj dokument, dok se na neka druga stavlja tek pošto se uradi prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overa sudskog tumača.Najvažnije je da naši klijenti imaju na umu da je njihova obaveza da prilikom dostavljanja dokumenata za koja su im i potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na hrvatski upravo oni imaju obavezu da prilože i originale, jer ovlašćeno lice koje je zaduženo za overu prevoda mora da ih uporedi sa prevodima pre postupka overe.

Ipak, sve ovo se ne zahteva ako je klijentu potrebna obrada bilo kog drugog sadržaja, pa tada oni mogu da nam ih pošalju i preko mejla, ali i da ih na potpuno isti način dobiju nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa prevodom.

Uz to što mogu da dokumenta za koja žele kompletnu obradu da nam dostve lično u jednu od naših poslovnica, klijenti isto tako mogu da se opredele i za varijantu slanja originalnih dokumenata preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. A na mejl ih mogu poslati samo ako zahtevaju njihovu hitnu obradu, a svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna u kratkom roku je isto dužan da ubrzo posle toga priloži i originale na uvid, ali u toj situaciji se od njega zahteva da se opredeli za onaj način koji smatra najbržim.

Nakon što prevodilac i sudski tumač budu ostvarili zahtev pojedinačnog klijenta, to jest pošto izvrše direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na hrvatski za neki dokument i overe tako urađen prevod, klijent treba da izabere da li želi da dođe lično u prostorije naše poslovnice i preuzme kompletno obrađen dokument ili će zahtevati da mu obrađene sadržaje pošaljemo na određenu adresu. Svako od njih ko se bude opredelio za drugu od ponuđenih opcija mora da ima na umu da će Prevodilački centar Akademije Oxford tada da zaduži kurirsku službu da izvrši tu uslugu, a nju će i da plati dostavljaču i to po ceni koju će da definiše isključivo ta služba.

Prevodi stručnih tekstova sa slovenačkog na hrvatski jezik

Kako stručne, tako i popularne tekstove koji obrađuju temu iz oblasti marketinga, farmacije i bankarstva, tako i one koji se bave tematikom koja je vezana za komunikologiju, finansije i politiku, te medicinu, ekonomiju i menadžment, će prevodilac i sudski tumač da u pomenutoj varijanti jezika prevedu po najboljim uslovima. Ali oni vrše i direktan prevod popularnih i stručnih tekstova sa slovenačkog jezika na hrvatski čija tema spada u domen građevinske industrije, turizma i prava, kao i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.

Aktuelna ponuda usluga koje pružaju članovi tima svake naše poslovnice uključuje i obradu različitih vrsta reklamnih materijala, te se podrazumeva da će naši stručnjaci ovu uslugu svakako profesionalno da izvrše. Nevezano za to da li su nekom klijentu direktni prevodi sa slovenačkog jezika na hrvatski potrebni za vizit karte, brošure i PR tekstove ili za letke i reklamne flajere, te za plakate, kataloge ili neke druge marketinške materijale, prevodioci i sudski tumači koji će ih obrađivati će svakako da posebno obrate pažnju na pravila koja su u ovoj oblasti prisutna. Svakako će prilikom obrade svih navedenih sadržaja, ovi stručnjaci da se potrude da ih prevedu tako da će izvorni govornici hrvatskog jezika imati potpuno jasnu sliku onoga što se reklamira.

Uzevši u obzir da u svakoj našoj poslovnici okupljamo vrhunske stručnjake, to nije ni malo iznenađujuće da su tu i prevodilac i sudski tumač koji su posebno osposobljeni da izvrše i direktno prevođenje internet sadržaja sa slovenačkog jezika na hrvatski. Izuzev web sajtova, oni obrađuju i online kataloge i prodavnice, ali i bilo koji program, te različite aplikacije i ostale materijale koji se na globalnu mrežu odnose. Ovi stručnjaci su u potpunosti ovladali pravilnom primenom SEO (Search Engine Optimisation), te baš zbog toga i navodimo da su specijalizovani za izvršenje profesionalnog prevoda svih pomenutih sadržaja. Način obrade koji se primenjuje ima za cilj da konkretne wen materijale značajno unapredi, a u smislu da im pomogne da web pregledači izvrše njihov prepoznavanje kao originalnih, što će da doprinese dostizanju mnogo bolje pozicije na internetu.

Usmeni prevod sa slovenačkog jezika na hrvatski

Na prvom mestu prema informacijama koje nam klijenti budu dali, a vezano za onaj događaj za koji im je potrebno usmeno sa slovenačkog na hrvatski jezik, mi se opredeljujemo da li će profesionalni prevodioci i sudski tumači tom prilikom da primene šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje. Važno je da nam budu dostupni podaci koji govore o broju učesnika, ali i o trajanju događaja, te bi valjalo i da nam zainteresovani klijenti daju informacije koje se odnose na prostor u koje je definisano da on bude i organizovan. Pošto nam bude omogućen uvid u te podatke, stručnjaci u našem timu čija je dužnost da izrade ponudu za pomenutu uslugu će da izaberu onaj tip usmenog prevoda koji može da na što bolji način odgovori na zahteve vezane za njegovu ogranizaciju. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ćemo isto tako da omogućimo svima kojima je to potrebno.

Naši stručnjaci će se pobrinuti i da zainteresovani klijenti dobiju direktan prevod ilustrovanih časopisa sa slovenačkog na hrvatski jezik, ali i stručnih, dečijih i ostalih. A pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj kombinaciji takođe da prevedu i članke iz novina, odnosno udžbenike, te ako je potrebno klijentima omogućuju i profesionalnu obradu različitih književnih dela (poezija, romani, proza, beletristika i ostalo).

Svima koji su zainteresovani omogućujemo i da po izuzetno dobrim uslovima dobiju ne samo prevod, već i titlovanje, to jest sinhronizaciju bilo kog video ili audio sadržaja. Naime, ova usluga se odnosi kako na kompletnu obradu animiranih i igranih filmova različitog žanra, tako i na prevođenje sa slovenačkog na hrvatski jezik za reklamne poruke, serije i zabavne emisije, ali i informativne, te za sve one emisije koje bi trebalo da se emituju na televiziji ili radiju, a koje su obrazovnog karaktera i za sve druge i video i audio sadržaje.

U onim situacijama kada se kod naših klijenata nalaze neprofesionalno urađeni prevodi sa slovenačkog na hrvatski jezik i to za najrazličitije sadržaje, mi možemo da ponudimo uslugu redakture, a kako bi korektori i lektori bili u mogućnosti da isprave sve nedostatke takvih prevoda.

Prevođenje tenderske dokumentacije sa slovenačkog na hrvatski jezik

Dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere će profesionalni prevodioci i sudski tumači u vrlo kratkom roku ne samo da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, nego i da overe i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A klijenti koji budu dobili tako obrađene sadržaj će svakako moći da ih predaju bilo kojoj službi, ali i da ih generalno koriste po istom principu kao i ostala zakonski priznata dokumenta.

Najvažnije je da svi kojima su potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na hrvatski kako za tendersku dokumentaciju, tako i za neki drugi dokument, prilikom dostavljanja sadržaja za koje zahtevaju ovu uslugu na uvid prilože i originalna konkretna dokumenta. Takođe se svima njima preporučuje i da se pre toga raspitaju i to u onim službama Republike Srbije koje su nadležne, da li je potrebno na ta dokumenta staviti specijalnu vrstu pečata, a koji je znan pod nazivom haški ili Apostille.

Naši stručnjaci uz tendersku, mogu kompletno da obrade i građevinsku dokumentaciju, kao i svaki dokument koji se smatra delom tehničke dokumentacije, što se na prvom mestu odnosi na kompletnu obradu deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, odnosno građevinskih projekata i ostalih dokumenata koja se tretiraju kao deo bilo koje od svih navedenih vrsta dokumentacija. Takođe radimo i direktan prevod sa slovenačkog jezika na hrvatski za naučne patente, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, a takođe prevodimo ne samo naučne, nego i seminarske i diplomske radove, te različita dokumenta koja se na oblast obrazovanja odnose, kao recimo diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču ovih oblasti.

Različite vrste dozvola i to kako vozačku i saobraćajnu, tako i radnu, te dozvolu za boravak će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade ako to budu zahtevali klijent. Osim njih prevode i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, odnosno pasoš, ali i umrlicu, krštenicu i venčani liste, kao i sva ostala lična dokumenta. Nastojaćemo da ispunimo zahtev svakog klijenta kome je neophodno direktno prevođenje za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama sa slovenačkog jezika na hrvatski, a to se osim na potvrde, odnosi i na saglasnosti, odnosno uverenja i izjave (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druge).

Sudski tumač i prevodilac će isto tako da kompletno obrade i bilo koju vrstu pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske tužbe i rešenja), a izvršićemo i uslugu koja se odnosi na prevođenje poslovne dokumentacije sa slovenačkog jezika na hrvatski, te ćemo svim klijentima da pružimo priliku i da dobiju kompletno obrađene ne samo godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, nego i osnivački akt, odnosno statut preduzeća, kao i fakture, te poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta koja se na poslovanje odnose.

Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev bilo kog klijenta da prvo urade prevod u navedenoj kombinaciji jezika, a da pristupe overi pečatom sudskog tumača odmah nakon toga i za lekarske nalaze, te za bilo koji dokument koji se nalazi u sastavu medicinske dokumentacije, a što primarno uključuje kompletnu obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i mnogih drugih dokumenata iz te oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje