Prevodi sa slovenačkog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na nemački jezik

Za online prevod sa slovenačkog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na nemački jezik

U brojne usluge za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači i koje će da izvrše po zahtevu zainteresovanih klijenata se svrstavaju i profesionalnih prevodi sa slovenačkog na nemački jezik. A nju ovi stručnjaci rade u obe varijante, to jest i usmeno i u pisanoj formi, a zainteresovani klijenti mogu da očekuju još mnogo usluga koje se mogu tretirati kao dodatne.

U njih se, pored redakture za koju su zaduženi profesionalni korektori i lektori, svrstava i overa prevedenih dokumenata i druge. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i profesionalno titlovanje i sinhronizovanje i to nakon što sudski tumač i prevodilac izvrše prevod sa slovenačkog na nemački jezik za informativne i obrazovne, odnosno zabavne radijske i televizijske emisije, te za crtane i animirane, kao i dokumentarne i igrane filmove, reklamne poruke, serije i ostale video i audio materijale.

Pomenuli smo već da naši stručnjaci pružaju i usluge usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, a kada primenjuju kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata sa slovenačkog jezika na nemački. A prilikom izrade ponude za navedenu uslugu, mi ćemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, šta naši klijenti mogu da izvrše po naročitom dobrim uslovima. Moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu i web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge, kao i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program, ali i mnoge druge internet sadržaje. A kada ih budu obrađivali, naši stručnjaci će isto tako da primene i pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za internet pregledače i time će značajno uticati na poboljšavanje pozicije tih sadržaja na internetu.Prevođenje sa slovenačkog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na slovenački

Sem toga ćemo klijentima u navedenoj kombinaciji jezika da ponudimo i obradu članaka iz novina, ali i sadržine kako popularnih, tako i stručnih časopisa, te po potrebi sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod sa slovenačkog je slika na nemački za bilo koje prozno književno dele, a prevode i beletristiku, poetska dela i romane, kao i udžbenike.

Svakako će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenta prevesti i reklamne brošure, PR tekstove i plakata, ali i vizit kartice, a zatim i kataloge, reklamne letke i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga. A u toku njihove obrade će se, naravno maksimalno pridržavati marketinških pravila i svakako poruku iz originalnih sadržaja prilagoditi duhu ciljanog jezika, a kako bi govornicima nemačkog pružili priliku da se sa svima njima upoznaju.

Za sve do sada navedene sadržaje je specifičan način dostavljanja, jer je dopušteno da klijenti izvrše njihovo slanje preko mejla, čime će maksimalno da ubrzaju čitav postupak njihove obrade.Ali kod prevođenja dokumenata, zašta su takođe sudski tumači i prevodioci specijalizovani, je važno istaći da klijenti uz njihovo prevođenje sa slovenačkog jezika na nemački u okviru naše institucije dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, te će tako u optimalnom roku dobiti kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste, ali su obavezni da na uvid ostave originalne. Osim što mogu da ih pošalju preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom, oni isto tako mogu i da ih donesu i to lično u svaku od naših poslovnica.

Samim tim što se razlikuje način dostavljanja sadržaja za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na nemački, tako se logično razlikuje i princip preuzimanja prevedenih sadržaja. Tako sve one materijale za koje se ne radi overa mogu da dobiju preko mejla, a dokumenta ili na adresu ili da ih preuzmu lično. A ako se budu odlučili za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, svakako moraju znati da je to usluga koja nije uračunata u obradu konkretnih dokumenata, tako da se naplaćuje odvojeno od nje. Tačnu cenu za konkretnu uslugu će definisati kurirska služba, koja će i da izvrši dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu tog klijenta.

Izuzetno je važan podatak za svakog klijenta kome je navedena usluga potrebna za ma koji dokument da on ima dužnost tada da samostalno potraži sve one podatke koji se odnose na overavanje tih dokumenata Apostille, to jest takozvanim haškim pečatom. Inače, ta vrsta overe nije u nadležnosti naših stručnjaka, pa zato i navodimo da je potrebno da klijenti samostalno pribave sve ove informacije. A a trebalo bi da saznaju prvo da li se haški pečat mora staviti na konkretna dokumenta i da li se on stavlja posle njegove obrade od strane stručnjaka Akademije Oxford ili pre toga, pa u skladu sa svim tim informacijama će svaki klijent tačno znati gde prvo treba da odnese dokument i, uopšteno na koji način će da funkcioniše postupak njegove obrade.

Hitni prevodi sa slovenačkog jezika na nemački su takođe u ponudi i za dokumenta, te navodimo da je samo u toj situaciji dopušteno zainteresovanim klijentima da prvo sadržaje pošalju skenirane preko našeg mejla, a da posle toga pristupe dostavljanju originalnih dokumenata na uvid. Ali je u tom slučaju najbitnije da izaberu najbrži način od svih koje smo prethodno naveli, kako bismo mogli da konkretne sadržaje obradimo u skladu sa pravilima i u zahtevanom vremenskom periodu.

Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika mogu da obrade zaista svaki dokument koji klijent zahteva, a što se na prvom mestu odnosi na kompletnu obradu svih ličnih dokumenata i to kako pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, te krštenice i uverenja o državljanstvu, tako i različitih tipova dozvola, kao na primer dozvole za boravak, saobraćajne i vozačke, ali i radne, odnosno izvoda iz knjige umrlih i venčanih i mnogih drugih ličnih dokumenata.

Takođe će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva i prava, tako i za oblast nauke i obrazovanja, a pored punomoćja za zastupanje, licenci i sudskih odluka, odnosno tužbi i rešenja, oni kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, kao i sertifikate, diplome i dodatak diplomi, a zatim prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sve vrste radova, poput seminarskih, naučnih i diplomskih i mnoga druga dokumenta koja su za ma koju od konkretnih oblasti vezana.

A potrudićemo se da izvršimo i kompletnu obradu, to jest prevod sa slovenačkog jezika na nemački, te posle toga i overu pečatom sudskog tumača i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite tipove dokumentacija. Tako će sudski tumač i prevodilac da prevedu i bilo koju potvrdu, izjavu, saglasnost ili uverenje (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga), kao i dokumenta koja ulaze u sastav najpre građevinske i tehničke, a zatim i medicinske, kao i tenderske i poslovne dokumentacije. Pored ostalog, oni u ovoj varijanti jezika kompletno obrađuju kako građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sva ostala dokumenta koja je u sastav tih dokumentacija ulaze. Osim toga će da izvrše i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na nemački za sve tipove poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih i finansijskih, ali i revizorskih, a pobrinuće se i da ispune zahteve klijenata kojima je prevod u ovoj varijanti jezika potreban za poslovne odluke ili osnivački akt preduzeća, kao i za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća i ostala dokumenta koja su primarno vezana za poslovanje.

Prevod web prodavnica sa slovenačkog jezika na nemački

Onaj klijent kome je potrebno direktno prevođenje internet prodavnice u ovoj jezičkoj kombinaciji bi morao da poseduje informaciju da prevodioci i sudski tumači koji su u timu brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford obradu ovih sadržaja svakako vrše uz njihovu optimizaciju. A pod tim mislimo na adekvatno korišćenje pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što zapravo imaju za cilj da bilo web prodavnice ili ostali sadržaji za koje se zahtevaju prevodi sa slovenačkog na nemački, a vezani su za internet, budu mnogo bolje kotirani u okviru globalne pretrage. Tačnije, kada se obrađuje određeni internet sajt ili online katalog, odnosno bilo koji drugi web sadržaj, onda se ujedno vrši i optimizovanje konkretnog sadržaja uz primenu različitih alata i vrlo brzo se postiže da takvi materijali dostignu mnogo bolju poziciju na internetu. Klijenti koji ovu uslugu zahtevaju će to primetiti u vrlo kratkom roku, jer će svi kojima je to potrebno mnogo brže dolaziti do željenih informacija, a to će se posredno odraziti pozitivno i i na poslovanje određene kompanije.

Možemo da ponudimo i usmeni prevod sa slovenačkog na nemački jezik i to u sve tri varijante, odnosno prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako šapatno i konsekutivno, tako i simultano prevođenje u toj varijanti jezika, a tom prilikom oni prolagođavaju vrstu usluge zahtevima događaja. Zato i kažemo da smo sasvim sigurni da će apsolutno svaki klijent biti izuzetno zadovoljan pruženom uslugom. A da bismo bili sigurni da je odabrana prava vrsta usmenog prevoda, mi zahtevamo da nam klijenti prvo druže sve potrebne informacije na osnovu kojih i definišemo tip usluge koji ćemo primeniti. Podrazumeva se da oni treba prvo da nam daju podatke o predviđenom trajanju nekog događaja, a zatim i o tome koliko bi ljudi trebalo da bude prisutno, kao i gde će se održati ta vrsta događaja i sve ostale informacije koje mogu imati uticaja na odluku o izboru konkretne usluge. Kada se budemo opredelili za određenu vrstu usmenog prevoda, mi ćemo klijentima kojima to bude odgovaralo da ponudimo takođe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a mi tu uslugu nudimo po odličnim uslovima.

Ukoliko je to zahtev klijenata naši stručnjaci mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu i udžbenike, te da se pobrinu da izvrše profesionalno prevođenje književnih dela sa slovenačkog na nemački jezik, a podrazumeva se da će oni obraditi i poetska i prozna dela književnosti, kao i romane i beletristiku, te sva ostala za koja klijenti zahtevaju prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. Sem toga, sudski tumači i prevodioci prevode i novinske članke, ali i ilustrovane, odnosno dečije, stručne i sve ostale vrste časopisa.

Direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog na nemački jezik isto su deo ponude usluga za koje su naši stručnjaci specijalizovani, ali bismo morali da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač tom prilikom obrađuju brošure i plakate, odnosno reklamne flajere, ali i kataloge i PR tekstove, kao i letke i mnoge druge marketinške materijale uz maksimalnu primenu postojećih pravila koje su vezana za ovu oblast. Zapravo, to podrazumeva da oni poruku iz originalnih materijala prevode isključivo prema duhu nemačkog jezika i na taj način je i oblikuju, a kako bi potencijalnim klijentima sa nemačkog govornog područja pružili mogućnost da se upoznaju sa konkretnim sadržajima i to kao da su najpre i napisani na njihovom maternjem jeziku, čime se ostvaruje osnovni cilj koji prevođenje sa slovenačkog na nemački jezik ima kada su u pitanju marketinški materijali. Napominjemo i to da klijentima kojima je obrada vizit karti potrebna u ovoj kombinaciji jezika takođe mogu tu uslugu da dobiju kod nas i to po najpovoljnijim cenama.

Prevodi lekarskih nalaza sa slovenačkog na nemački jezik

Kompletna obrada lekarskih nalaza kojoj će na vaš zahtev da pristupe sudski tumači i prevodioci uključuje na prvom mestu njihovo prevođenje sa slovenačkog jezika na nemački, a nakon toga se pristupa i overi urađenog prevoda.

Iako je za mnogobrojna dokumenta ovakav način obrade sasvim zadovoljavajući, a da bi se mogla koristiti u različitim situacijama, mi naglašavamo da postoje i dokumenta na koje je obavezno staviti haški (Apostille) pečat i o čemu svaki klijent pojedinačno treba da zatraži informacije, sobzirom na to da pomenuta vrsta overe nije svrstana u nadležnost naših stručnjaka.

Isto tako je izuzetno važno da svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna za lekarske nalaze ili za ma koji drugi dokument, izvrši dostavljanje originala na uvid, a kako bi postupak overe mogao da bude izvršen prema važećim pravilima.

Pomenuti stručnjaci će klijentima da omoguće i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na nemački i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske i naučne radove, kao i uverenja o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi ,takođe će naši stručnjaci prvo da u navedenoj varijanti jezika prevedu, a posle toga i overe u skladu sa pravilima. Pobrinuće se da klijentima omoguće i kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, kao i rezultata naučnih istraživanja, te potvrda o redovnom školovanju, naučnih patenata i ostalih dokumenata koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

Pored toga, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa slovenačkog jezika na nemački, a po završetku toga oni vrše i njihovu overu. Ova usluga se odnosi na različite vrste izjava i uverenja, odnosno saglasnosti, ali i potvrda, tako da će sudski tumači i prevodioci, između ostalog da u konkretnoj jezičkoj varijanti kompletno obrade kako uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, tako i potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta koja se u različitim prilikama predaju državnim službama.

Nastojaćemo i da odgovorimo na zahtev klijenata kojima su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na nemački, tako da će sudski tumač i prevodilac uz pasoš, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i venčani list, svakako da prevedu i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu i izvod iz knjige umrlih, kao i radnu i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i ostala lična dokumenta. Sem toga možemo da obradimo i različita dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta ovog tipa), kao i sva ona dokumenta koja se smatraju vezanim za oblast prava ili sudstva (tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, ugovori, licence, sudske odluke, punomoćja za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe i sva ostala pravna akta).

Možemo da ispunimo zahtev klijenta kome je potrebno direktno prevođenje različitih vrsta dokumentacija sa slovenačkog jezika na nemački, tako da će se prevodioci i sudski tumači potruditi da po najpovoljnijim uslovima i u optimalnom roku u ovoj kombinaciji jezika prevedu svaki dokument koji ulazi u sastav kako građevinske i tehničke, tako i tenderske dokumentacije. A to, pored ostalog uključuje prevod sa slovenačkog jezika na nemački za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i za uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta iz ove grupe.

Prevod filmova sa slovenačkog jezika na nemački

Kako bi osigurali najkvalitetniju uslugu, mi ćemo se pobrinuti da klijentima kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa slovenačkog na nemački jezik omogućimo i njihovo titlovanje. A svakako možemo da pružimo i uslugu sinhronizacije, bilo da su u pitanju animirani ili crtani, odnosno igrani ili dokumentarni filmovi. Pored toga će prevodioci i sudski tumači da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i informativne emisije i serije, ali i zabavne emisije, te reklamne poruke i sve ostale video i audio materijale.

Ukoliko se dogodi da je neki klijent direktno prevođenje sa slovenačkog na nemački jezik dobio za bilo koju vrstu materijala, ali u takvim prevodima možda postoji više grešaka koje moraju stručno da budu ispravljene, mi ćemo mu ponuditi uslugu koju vrše lektori i korektori. Zapravo se radi o takozvanoj redakturi svih sadržaja za koje je prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti neadekvatno urađena.

Isto tako bi trebalo da istaknemo činjenicu da sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod za tekstove u toj kombinaciji, odnosno da ispunjavaju zahteve klijenata kojima je potrebna obrada kako stručnih, tako i popularnih tekstualnih sadržaja. A budući da naši stručnjaci imaju sasvim dovoljno i iskustva i znanja, to klijenti mogu biti potpuno uvereni da će direktni prevodi tekstova sa slovenačkog na nemački jezik biti izvršeni profesionalno, bez obzira za koju temu da su vezani. Izuzev tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, nauke, sociologije, farmacije i filozofije, odnosno komunikologije, finansija i menadžmenta, naši stručnjaci obrađuju i tekstove čija tema se može svrstati u oblast građevinske industrije i turizma, odnosno marketinga, kao i ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i politike, informacionih tehnologija, bankarstva i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje