Prevod sa slovenačkog jezika na flamanski


Prevodi sa slovenačkog na flamanski jezik

Pored različitih vrsta dokumentacija, poput na primer medicinske, građevinske i tehničke, odnosno lične, tenderske i poslovne, prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno da obrade i sve vrste pravnih akata.

Klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi diplomskih i seminarskih radova sa slovenačkog na flamanski jezik, ali i mnogih drugih materijala, odnosno dokumenata, koji su striktno vezani za oblast obrazovanja.

Takođe će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi i sadržaje vezane za nauku, ali i sve one koji moraju biti predati nadležnim službama, poput na primer različitih tipova izjava, saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, te mnoga druga dokumenta.Prevođenje sa slovenačkog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na slovenački

Osnovni zahtev koji mora biti ispoštovan da bi direktno prevođenje dokumenata sa slovenačkog na flamanski jezik bilo izvršeno onako kako navodi zakon, jeste dostavljanje originala i to sudskom tumaču na uvid. Zapravo će on uporediti originalna dokumenta sa prevedenim, a kako bi utvrdio da li postoje odstupanja između njih.

S obzirom na to da pomenuta institucija nudi i samo uslugu overavanja prethodno prevedenih dokumenata, tada može doći zaista do razlike između originalnih i prevedenih sadržaja. Problem tog tipa se rešava na vrlo jednostavan način, zato što je u ponudi i usluga poznata kao redaktura, koju izvršavaju lektori i korektori navedene institucije. Tačnije, oni ispravljaju načinjene propuste u prevodu dokumenata, ali i bilo kog drugog materijala, te ih usklađuju sa originalima i omogućuju klijentima da dobiju profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Osim opcije da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču dostavi lično, klijentu se nudi i mogućnost da to učini slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i putem bilo koje kurirske službe.

Od njega se očekuje da potpuno samostalno podatke o overi Apostille pečatom zatraži, zato što sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju u tom slučaju nadležnost. Radi se o pečatu, koji je poznat i pod nazivom Haški, a on mora biti stavljen samo na dokumenta za koja to definiše zakon. Klijenti bi trebalo sve podatke o toj vrsti overe prethodno da dobiju i to sasvim samostalno, jer će zahvaljujući tome značajno uštedeti na vremenu i pojednostaviti celokupan postupak obrade svakog dokumenta.

Napominjemo da postoji mogućnost da vlasnik dokumenata lično dođe u samu poslovnicu ove institucije i na taj način izvrši preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja. Naravno da može odabrati i opciju da mu ih služba za dostavu na određenu adresu donese. A u pitanju je usluga koja se dodatno naplaćuje, tako da će upravo vlasnik dokumenata podatke o ceni dobiti od nadležnih u toj kurirskoj službi.

S obzirom na to da se vrši i hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog na flamanski jezik, dopušta se klijentima samo u tom slučaju da originalna dokumenta pošalju na uvid kasnije, a prvo moraju elektronski da dostave sadržaje na obradu. Zapravo je taj postupak dozvoljen samo u tom slučaju, pošto sudski tumač i prevodilac moraju što brže delovati, kako bi klijentima obezbedili najbržu moguću uslugu.

Potrebno je da naglasimo i to da može biti izvršeno direktno prevođenje marketinških materijala sa slovenačkog na flamanski jezik, a pomenuti stručnjaci mogu da obrade i audio, ali i video sadržaje svih vrsta. Uzevši u obzir da se nudi i usluga sinhronizacije svih takvih materijala, odnosno njihovog titlovanja, to podrazumeva da će klijenti dobiti ne samo prevedene serije, emisije i filmove, odnosno reklamne poruke i druge video i audio materijale, nego i njihovu završnu obradu.

Svakako se u skladu sa zahtevima mogu izvršiti i direktni prevodi tekstova sa slovenačkog na flamanski jezik, a što se odnosi i na stručne, ali i na popularne tekstualne materijale. Uz to će sudski tumači i prevodioci profesionalno obraditi i udžbenike, potom časopise i književna dela, ali i novinske članke, ma kako kompleksni da su.

Usluga prevoda svih web materijala uključuje i njihovo optimizovanje za web pregledače, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač tom prilikom nastoje da primene alate SEO (Search Engine Optimisation). Sve to će imati pozitivan uticaj na mnogo bolju pozicioniranost takvih sadržaja na internetu, jer će upravo pregledač tako obrađene materijale i prepoznati kao originalne, te ih automatski uvrstiti u najbolje rezultate pretrage.

One sadržaje koji se ne svrstavaju u dokumenta bi klijenti trebalo elektronski na obradu da pošalju, a svakako je predviđeno da na mejl dobiju obrađene materijale tog tipa. Iako je to ujedno i najjednostavniji način, ponudom ove institucije su obuhvaćene i druge varijante, a podatke o tome klijent može dobiti direktno u najbližem predstavništvu.

Ostalo je da pomenemo i to da može biti izvršeno kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa slovenačkog na flamanski jezik. Takođe se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a konkretna usluga će biti u ponudu uneta ako bude bilo odlučeno da je to ujedno i najbolja opcija za određeni događaj. Posebno je važno da klijent informiše zaposlene ove institucije najpre o broju osoba koje bi trebalo nekoj manifestaciji da prisustvuju, a potom i o tome koliko bi ona trebalo ukupno sati ili dana da traje, odnosno gde će biti održana, to jest kakve su karakteristike samog prostora. Nakon što sudski tumač i prevodilac budu dobili sve te informacije, te ih analizirju, biće potrebno i da se opredele između navedenih vrsta usmenog prevoda, te da shodno tome i formiraju zvaničnu ponudu.

Direktni prevodi zabavnih emisija sa slovenačkog jezika na flamanski

Sadržinu radijskih i televizijskih emisija zabavnog karaktera će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a svakako će se pobrinuti i za direktno prevođenje dečijih i obrazovnih emisija sa slovenačkog na flamanski jezik, odnosno filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), odnosno reklamnih poruka, serija i mnogih drugih video i audio sadržaja. Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i titlere, kao i stručna lica koja pružaju uslugu sinhronizacije svih materijala tog tipa, klijenti praktično rečeno na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno sadržaje koji se mogu prezentovati ciljanoj publici vrlo brzo.

Usluga usmenog prevoda je dostupna u sve tri varijante, budući da zaposleni ove institucije izuzev simultanog i konsekutivnog, pružaju i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno na zahtev, a u skladu sa smernicama koje dobiju od klijenata vezano za organizaciju određenog događaja, će ovi stručnjaci i odlučiti koja od svih ponuđenih usluga je odgovarajuća.

Svakako da može biti izvršen i prevod književnih dela i udžbenika sa slovenačkog na flamanski jezik, odnosno stručnih i popularnih tekstova. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih i stručnih, tako isto i dečijih časopisa.

Svi oni klijenti koji imaju obrađene sadržaje, ali kvalitetom te usluge nisu u potpunosti zadovoljni se mogu obratiti stručnim korektorima i lektorima, koji su isto u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni. Usluga redakture koju oni pružaju se koristi kada je potrebno te greške maksimalno korektno ispraviti, te usaglasiti prevode sa originalima i sa pravilima, koja važe u ciljanom, odnosno u ovom slučaju u flamanskom jeziku.

Napominjemo da mogu biti izvršeni i direktni prevodi softvera sa slovenačkog na flamanski jezik, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac obraditi svaku aplikaciju i program. Svakako da oni mogu prevesti i onlajn kataloge, zatim sadržinu internet prodavnica i web sajtova, kao i mnoge druge materijale koji se mogu videti na internetu ili su na određeni način vezani za kompjutere. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci primeniti i takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), pa će na taj način izvršiti usklađivanje njihove sadržine sa pravilima koja se primenjuju u okviru samog pregledača.

Sadržaje iz oblasti marketinga će zaposleni pomenute institucije, takođe po zahtevu klijenata da prevedu. Moramo naglasiti da oni poznaju sva pravila reklamiranja, odnosno takozvanog dobrog marketinga i da njih implementiraju prilikom obrade kako brošura i flajera, odnosno PR tekstova i plakata, tako isto i kataloga, ali i mnogih drugih reklamnih materijala.

Prevođenje osnivačkog akta preduzeća sa slovenačkog na flamanski jezik

U situaciji kada su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na flamanski, zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford njihovim zahtevima odgovaraju, te vrše kompletnu uslugu, koja uključuje i overu svakog dokumenta, koji je u to jezičkoj kombinaciji preveden. A takav pristup ima za cilj da vlasnicima omogući u kratkom roku da dobiju kompletno obrađene sadržaje, tako da imaju apsolutno pravo da ih primenjuju i to kao i bilo koji drugi dokument koji je pravno priznat.

Neophodno je da svako, ko želi da prevodioci i sudski tumači obrade njegov dokument bilo koje vrste, dostavi originale i to zvanično ovlašćenom sudskom tumaču na uvid. Zapravo se to zahteva zbog izvršenja overe prevedenih dokumenata, pošto taj stručnjak fizički mora uporediti njihovu sadržinu sa prevodima, jer svoj pečat stavlja samo na dokumenta čiji je sadržina ista kao i u originalima.

Preporučljivo je i da se svako od njih informiše o svemu što se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako isto i pod nazivom Apostille. Obavezni smo napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci, koji su u okviru ove institucije zaposleni, nisu ujedno i ovlašćeni za postupak izvršenja te vrste overe, što automatski znači da nije njihova obaveza vlasnike dokumenata o tome i da informišu.

Sadržinu poslovne dokumentacije će pomenuti stručnjaci profesionalno da prevedu, a izuzev osnivačkog akta preduzeća, na zahtev klijenata će obraditi i poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i godišnje, odnosno revizorske i finansijske poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja u sastav tog tipa dokumentacije ulaze.

Na osnovu iznetih zahteva će zaposleni konkretne poslovnice navedene institucije da izrade i direktan prevod lične karte sa slovenačkog jezika na flamanski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta. Zapravo će klijenti imati mogućnost da dobiju kompletnu obradu kako krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, te uverenja o državljanstvu, tako isto i pasoša, potvrde o prebivalištu, odnosno dozvole za boravak, saobraćajne i radne, ali i vozačke, to jest svih ostalih ličnih dokumenata.

Potrudiće se profesionalni sudski tumač i prevodilac da prema aktuelnim pravilima obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stanju računa u banci, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, odnosno svaku drugu vrstu ne samo potvrda i saglasnosti, već i uverenja i izjava, to jest ona dokumenta koja prema pravilima njihovi vlasnici moraju predati konkretnoj državnoj instituciji u određenoj situaciji.

Kako naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke, tako isto i ona koja su vezana za obrazovanje (seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i druga) će shodno iznetim zahtevima, prevodilac i sudski tumač da obrade kada je to potrebno.

Specijalizovani su, pored ostalog i za direktno prevođenje presuda sa slovenačkog jezika na flamanski, ali i sudskih žalbi, odluka i tekovina Evropske Unije, odnosno sudskih tužbi i punomoćja za zastupanje, te ugovora svih vrsta, licenci i sudskih rešenja, kao i sertifikata, to jest apsolutno svih pravnih akata.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac propisno odgovoriti zahtevima i svih onih klijenata, koji žele u ovoj kombinaciji jezika prevod da dobiju kako za sadržinu tenderske i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, tako i za sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Između ostalog, oni klijentima nude kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za rukovanje, odnosno prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa slovenačkog jezika na flamanski, te overu. A po potrebi kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda i apsolutno svaki drugi dokument, koji se zvanično smatra delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje