Prevodi sa slovenačkog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na bosanski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na bosanski jezik

Najčešći razlog zbog koga klijenti zahtevaju prevod ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na bosanski je vrlo verovatno vezan za blizinu ove dve zemlje. A profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i mnoge druge materijale u pisanoj formi, te će ako je potrebno izvršiti i usmeno prevođenje, a zainteresovanim klijentima će omogućiti primenu kako konsekutivnog i simultanog, tako i šapatnog prevoda u toj varijanti jezika. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto usluga koju ćemo ponuditi zainteresovanim klijentima, a očekujemo da nas oni prethodno informišu o principu organizacije nekog događaja, odnosno o njegovom trajanju, te o osobenostima prostora gde će biti održan, broju učesnika i sličnima detaljima.

Radimo i redakturu, odnosno vršimo profesionalnu lekturu i korekturu, a ističemo da su profesionalni lektori i korektori isključivo zaduženi za izvršenje te vrste usluge. Kompletnu obradu video i audio materijala različite vrste, takođe nudimo našim klijentima, tako da su u ponudi direktni prevodi sa slovenačkog jezika na bosanski ne samo za filmove (igrani, crtani, dokumentarni, animirani), već i za reklamne poruke, kao i za različite vrste emisija (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge), kao i za reklamne poruke i ostale audio, odnosno video sadržaje. A ova usluga podrazumeva da će klijenti kod nas dobiti i njihovo titlovanje, a ako im to odgovara možemo da izvršimo i sinhronizaciju svih materijala ove vrste.

Takođe ćemo klijentima omogućiti i da dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na bosanski za novinske članke i reklamne materijale različite vrste (PR tekstovi, plakati, vizit kartice, flajeri, brošure, katalozi i drugo), ali i za novinske članke, odnosno za ilustrovane, stručne i ostale vrste časopisa. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika da obrade i prozna i poetska književna dela, odnosno udžbenike, ali i romane, kao i dela beletristike i ostala književna dela. Osposobljeni smo i da izvršimo profesionalno prevođenje za internet sadržaje različite vrste, tako da će osim web sajtova, naši stručnjaci da prevedu i online kataloge, odnosno bilo koju vrstu programa, zatim web prodavnice, aplikacije i sve nepomenute materijale koji su vezani za internet. A u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci da se pridržavaju pravila koja se odnose na optimizaciju tih sadržaja, što znači da će primenjivati pravila SEO (Search Engine Optimisation).Prevođenje sa slovenačkog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na slovenački

Kako nije neophodno da dobijemo originalne sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na bosanski, to za sve one koji su prethodno pomenuti važi pravilo da ih klijenti šalju na prevod preko mejla, odnosno da ih preuzimaju isto tako. Kod dokumenata se svakako u velikoj meri razlikuje i princip dostave i princip preuzimanja, a samo zato što je važno da klijenti izvrše dostavljanje originala na uvid. Stoga mogu da ih donesu lično, pošalju preko „Pošte Srbije“ (preporučeno), kao i da zaduže bilo koju kurirsku službu da nam dostavi originalna dokumenta. A pošto prevodilac i sudski tumač budu završili sa prevodom, odnosno sa overom dostavljenih dokumenata, klijenti će ih lično preuzeti, ali imaju mogućnost i da ih dobiju isporukom na određenu adresu. Uzevši u obzir da će za tu uslugu biti zadužena kurirska služba, to znači da će klijenti koji se za nju opredele morati i da je plate, a visinu nadoknade tom prilikom mora da definiše kurirska služba.

Svaki klijent koji ovu uslugu zahteva po kratkom postupku, odnosno kome je potreban hitan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na bosanski, bi trebalo da ih prvo pošalje preko mejla, ali je svakako vrlo važno i da se ispoštuje pravilo vezano za dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, stim da je naglašeno da tada klijent mora dostavljanje izvršiti na najbrži način od svih.

Budući da klijenti kod nas uz prevod bilo kog dokumenta dobijaju i njegovu overu, dužni smo da istaknemo da je u pitanju overa koju radi sudski tumač, ali je neophodno i da taj klijent proveri samostalno da li je potrebno na ta dokumenta da bude stavljen i haški pečat. Drugi naziv za ovaj pečat jeste Apostille, a prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo ne mogu ovu overu da izvrše, ali je osnovni razlog za to što im se ona ne nalazi u nadležnosti. Samo zato bi pojedinačni klijent morao sve to da proverim, to jest prvo da u konkretnim službama pita da li je haški pečat obavezno staviti na određena dokumenta, pa ako jeste onda i da pita kada se on stavlja (neposredno pre ili neposredno posle obrade dokumenta od strane stručnjaka koji su angažovani u našim poslovnicama).Omogućujemo zainteresovanima da dobiju u navedenoj varijanti jezika prevod za svaki lični, odnosno dokument koji ulazi u sastav poslovne i građevinske, kao i tehničke, medicinske i dokumentacije za tendere. Sem toga će pomenuti stručnjaci da urade direktan prevod sa slovenačkog jezika na bosanski za pravna akta, kao i za sve vrste izjava i potvrda, odnosno uverenja, ali i saglasnosti, to jest za sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Sem toga se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade bilo koji dokument za koji klijent zahteva prevod u ovoj kombinaciji jezika, a koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke.

Prevod reklamnih flajera sa slovenačkog na bosanski jezik

Osim za reklame flajere, u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi brošura i kataloga sa slovenačkog jezika na bosanski, ali i mnogih drugih sadržaja koji se odnose na oblast marketinga, to jest kroz koje se prezentuju različite usluge i proizvodi. Izuzev PR tekstova, prevodilac i sudski tumač će svakako profesionalno da pristupe obradi i reklamnih letaka, ali i drugih sličnih sadržaja, stim da moramo naglasiti da ispunjavaju zahtev svakog klijenta koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji zahteva da dobije obrađene vizit kartice.

Takođe vršimo i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na bosanski ako je potrebno, a u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dužnost nam je da naglasimo da sudski tumač i prevodilac uz konsekutivno, odnosno simultano prevođenje, takođe mogu i da odgovore na zahtev događaja za koji je potrebno izvršiti prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sobzirom na to da se apsolutno svaka od navedenih vrsta usluge može primeniti isključivo u okviru vrste događaja za koju je predviđeno, to je neophodno da mi budemo upoznati sa načinom na koji bi on i trebalo da bude sproveden, to jest da znamo koliko on treba da traje, gde će se održati, ali i koliko ljudi će mu prisustvovati.

Različite vrste tekstualnih sadržaja će, takođe prevodioci i sudski tumači, a ako to zahteva klijent da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A pored onih popularnih ili stručnih tekstova čija tema je usko vezana za oblast turizma i menadžmenta, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, te građevinske industrije, sudski tumač i prevodilac takođe obrađuju i sadržaje koji se bave bilo kojom temom iz oblasti finansija, farmacije i filozofije, odnosno sociologije, bankarstva i politike, te ostalih naučnih disciplina i to i onih iz domena prirodnih i iz domena društvenih nauka.

Prevodi časopisa sa slovenačkog jezika na bosanski

Uz sadržinu ilustrovanih časopisa, sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod stručnih časopisa sa slovenačkog na bosanski jezik, ali i članaka iz novina. Naravno, prevode i romane, kao i bilo koje druge književno delo, bez obzira da li se odnosi na prozu ili poeziju, te omogućuju klijentima takođe profesionalnu obradu i za udžbenike.

Ne treba zaboraviti i da svi klijenti kojima su potrebni profesionalni prevodi video i audio materijala sa slovenačkog na bosanski jezik u našim poslovnicama pored te usluge dobijaju i njihovo titlovanje, ali u zavisnosti od potreba i zahteva možemo da izvršimo i sinhronizaciju svih takvih sadržaja. Izuzev serija i igranih filmova, odnosno reklamnih poruka, naši stručnjaci profesionalno obrađuju i crtane filmove, kao i informativne emisije, ali i emisije zabavnog karaktera, kao i dokumentarne filmove, animirane i ostale sadržaje iz ove grupe.

Isto tako ćemo se pobrinuti i da izvršimo prevođenje web sajtova sa slovenačkog na bosanski jezik, ali i mnogih drugih internet materijala, počev od kataloga, odnosno web prodavnica, pa do softvera (različite aplikacije i programi). A klijenti koji budu želeli da dobiju obrađene internet sadržaje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, svakako moraju da budu informisani da sudski tumač i prevodilac u tom slučaju po potrebi primenjuju i smernice koje se odnose na optimizovanje navedenih materijala, što znači da se kad god je to potrebno pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation). Naglašavamo da zahvaljujući njihovoj primeni, prevedeni internet materijali bivaju u kratkom roku na mnogo boljoj poziciji nego ranije.

Ako je potrebno možemo da izvršimo i profesionalnu lekturu, odnosno korekturu, a što je usluga koja se isključivo može primeniti na bilo koju vrstu sadržaja za koje je prevod sa slovenačkog na bosanski jezik urađen, stim da osobe koje su za to bile zadužene nisu poštovale pravila prevodilačke struke.

Prevođenje lične karte sa slovenačkog na bosanski jezik

Jedini razlog zbog koga su prevodi lične karte sa slovenačkog jezika na bosanski ovom prilikom izdvojeni je vezan za zahtev klijenata, uzevši u obzir da se upravo ova usluga u praksi najčešće traži. Napominjemo da će svi kojima je potrebna obrada kako lične karte, tako i bilo kog drugog ličnog dokumenta, moći da dobiju profesionalnu obradu, uzevši u obzir da uz osnovnu uslugu omogućujemo klijentima da dobiju i overu tako obrađenih dokumenata. A njihova je obaveza da nam na uvid dostave originalne sadržaje, ali i da se raspitaju da li se haški (Apostille) pečat na dokumenta za koja zahtevaju obradu mora staviti.

Kao što smo već pomenuli, sudski tumač i prevodilac će svakako da odgovore na zahtev bilo kog klijenta kome su direktni prevodi u navedenoj jezičkoj varijanti potrebni za ostala lična dokumenta, te uz već navedena kompletno obrađuju i pasoš, odnosno uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, kao i različite tipove dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka, radna), ali i izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i umrlih i venčanih.

Osim toga, kompletno obrađujemo i poslovnu dokumentaciju (fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća i druga), ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest izjave, saglasnosti i potvrde, kao i različite vrste uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostala).

Svakako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci na profesionalan način da izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na bosanski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), te da će prevesti i overiti i sva dokumenta kako iz oblasti nauke, tako i iz oblasti obrazovanja (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i ostala).

Naravno, ukoliko postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod pravnih akata sa slovenačkog jezika na bosanski (punomoćje za zastupanje, sudske presude i tužbe, ugovori, licence, sudske odluke i žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati i druga), ali se odgovara na zahtev svakog zainteresovanog klijenata kome su potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji za građevinske projekte, odnosno za bilo koji drugi dokument koji spada u građevinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje