Prevodi sa slovenačkog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na pakistanski jezik

Sobzirom na to da su stalni članovi tima apsolutno svaki poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mnogobrojni prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je obrada sadržaja vezanih za veliki broj svetskih jezika, to je u ponudi ove institucije i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na pakistanski. A moramo da naglasimo i to da pomenuta institucija spada u gotovo jedinu na teritoriji naše zemlje koja je specijalizovana i za pružanje ove usluge, stim da klijenti mogu da dobiju i prevod u usmenom i u pisanom obliku.

Što se tiče usmenog prevođenja u ovoj varijanti jezika, obaveza nam je da istaknemo činjenicu da sudski tumač i prevodilac po potrebi primenjuju jednu od tri vrste ove usluge za koje su oni specijalizovani, a od samog događaja i koncepta njegove organizacije zavisi da li će biti primenjen simultani ili konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata sa slovenačkog jezika na pakistanski, te ćemo u zavisnosti od izbora da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Navedeni stručnjaci mogu da obrade i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, odnosno članke iz novina, udžbenike i stručne, ali i popularne tekstove, kao i književna dela i časopise. A klijentima ćemo omogućiti da dobiju i profesionalnu redakturu, budući da su u našem timu i lektori i korektori koji su zaduženi da tu uslugu izvrše, a na maksimalno profesionalan način. Osim toga smo specijalizovani i da izvršimo direktan prevod sa slovenačkog jezika na pakistanski za sve vrste filmova i reklamne poruke, ali i za serije, emisije i druge video i audio materijale. U okviru ove usluge svi zainteresovani mogu da dobiju i njihovo titlovanje, a na zahtev ćemo izvršiti i sinhronizovanje prevedenih audio i video sadržaja.Prevođenje sa slovenačkog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na slovenački

Takođe ćemo zainteresovanima omogućiti i da dobiju kompletno obrađene različite vrste dokumenata, to jest prevodilac i sudski tumač će da urade i prevod dokumenata i overu. Dužni smo da naglasimo da se radi o overi zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ali i da naši stručnjaci nisu ovlašćeni da izvrše nadoveru, a koja se odnosni na overu Apostille pečatom. Drugačiji naziv za taj tip overe je haški pečat i on se isključivo mora staviti na dokument za koji je to određeno zakonom. Sa tim u vezi ističemo da bi klijenti trebalo da saznaju da li se za njihova dokumenta zahteva pomenuta vrsta overe i kada je potrebno staviti haški pečat na njih (pre obrade od strane naših stručnjaka ili posle toga). A u skladu sa svim tim informacijama, klijenti će znati ne samo koliko bi otprilike trebalo da traje proces obrade, nego i da li dokument prvo treba da odnesu u našu instituciju na obradu ili ga najpre nose u nadležnu državnu instituciju, pa ga tek onda dostavljaju našim stručnjacima na obradu.

Moramo da naglasimo da sudski tumač prvo ima obavezu da izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, a kako bi bio siguran da se radi o potpuno istim sadržajima. Zato je neophodno da klijenti dostave originalna dokumenta kada ih budu slali na obradu, pa se samim tim način dostavljanja razlikuje, budući da sve ostale sadržaje za koje su im potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na pakistanski mogu da i pošalju mejlom i na sasvim isti način ih i prime nakon završetka obrade. Dokumenta mogu da nam pošalju preko kurirske službe, ali i da nam ih donesu lično ili da izvrše njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a preuzimaju ih po završetku obrade lično ili ih dobijaju isporukom na adresu koju budu naveli. Dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu klijenta se poverava određenoj kurirskoj službi, a koja tu uslugu naplaćuje prema svom cenovniku, stim da je zainteresovani klijent obavezan da plaćanje izvrši kada budete uzimao tu pošiljku.

Klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju onu uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na pakistanski i to kako za različite vrste ugovora i sertifikata, odnosno tekovine Evropske Unije, te za ostala pravna akta, tako i za potvrdu o prebivalištu i druga lična dokumenta. Sem toga će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i fakture, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te mnoga druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja, bilo na oblast nauke.Naravno, izaćiće u susret zahtevima klijenata kojima su potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na pakistanski, ali će obraditi i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, tako da će kompletno da obrade svaku vrstu potvrde, odnosno uverenja, saglasnosti i izjave. Podrazumeva se da će prevesti i bilo koji dokument koji se svrstava u dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku ili tehničku, ali i mnoga druga za koja klijent zahteva da budu kompletno obrađena, to jest prevedena u navedenoj kombinaciji jezika.

Naglašavamo da samo kada se zahteva hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na pakistanski, a kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da ostvare taj zahtev, klijent treba prvo da dostavi skenirane sadržaje preko našeg mejla, a da svakako posle toga mora da ispoštuje i navedeno pravilo, to jest da izvrši i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču.

Prevodi pasoša sa slovenačkog na pakistanski jezik

Kada klijent zahteva direktno prevođenje pasoša sa slovenačkog jezika na pakistanski, svako ko je zainteresovan mora da zna da ga očekuje i overa urađenog prevoda konkretnog dokumenta, a koju će da izvrši sudski tumač, koji je za pružanje te usluge i zvanično ovlašćen od strane državnih institucija. Neophodno je da svako kome je potrebna ova usluga kako za pasoš, tako i za svaki drugi dokument učini dve stvari, to jest da priloži i originalna dokumenta našim stručnjacima na uvid, ali i da sazna da li se na dokumenta za koja on od naših stručnjaka zahteva obradu mora staviti haški pečat, koji je poznat pod drugačijim nazivom - Apostille.

Prevodilac i sudski tumači će u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i mnoga druga lična dokumenta, a izuzev pasoša, oni prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dozvolu za boravak, kao i ličnu kartu, vozačku dozvolu i venčani list, te radnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih i potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Isto tako obrađuju i bilo koju vrstu kako potvrde, tako i izjave, odnosno saglasnosti i uverenja, a to se primarno odnosi na direktan prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa slovenačkog jezika na pakistanski, odnosno na obradu saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, a zatim i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, a pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Pravna akta i to kako ugovore i sudske presude, odnosno sertifikate, tako i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i rešenja, a zatim i licence, sudske odluke i punomoćje za zastupanje, te sva druga dokumenta koja se tiču i prava i sudstva će pomenuti stručnjaci takođe da prevedu kada to budu zahtevali klijenti. A oni rade i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog jezika na pakistanski, odnosno faktura i statuta preduzeća, te poslovnih odluka, kao i različitih vrsta poslovnih izveštaja, a zatim obrađuju i osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije. Osim toga će sudski tumač i prevodilac da izvrše kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se tretiraju kao deo medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), odnosno mogu da ponude klijentima i prevod različitih dokumenata koja čine kako građevinsku, tako i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga).

Uz sve što je prethodno pomenuto, prevodilac i sudski tumač će klijentima da omoguće i da dobiju profesionalan prevod za različita dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, tako da osim diplome i dodatka diplomi, oni mogu da obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, kao i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena, naučne radove i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno diplomske i seminarske radove, te sva ostala dokumenta koja u pomenute oblasti mogu da se svrstaju.

Prevođenje sajtova sa slovenačkog jezika na pakistanski

Kada prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata vrše direktno prevođenje web sajtova sa slovenačkog na pakistanski jezik, to oni u potpunosti poštuju ona pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za web pregledače. Zapravo su u pitanju smernice koje se vezuju za SEO (Search Engine Optimisation), a čije korišćenje u ovom slučaju ima za cilj da se određeni sajtovi za koje se radi prevod u toj varijanti jezika nađu u samom vrhu pretrage u okviru web pregledača. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izuzev internet sajtova, da prevedu i sadržinu online kataloga, odnosno različite programe, ali i online prodavnice, aplikacije i sve ostale materijale koji se tiču interneta.

Sem toga su u našoj ponudi i direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog na pakistanski jezik, a tokom njihove obrade će se pomenuti stručnjaci pridržavati pravila koja su za pomenutu oblast vezana. Tako će oni prilikom obrade kako brošura, plakata i PR tekstova, odnosno kataloga, flajera ili letaka, ali i ostalih marketinških materijala, da se pridržavaju i pravila koja navodi marketing, ali i onih koje se odnose na pakistanski jezik, jer je to neophodno da bi bila ostvaren osnovni cilj koji direktno prevođenje reklamnih materijala sa slovenačkog na pakistanski jezik ima. Zapravo će govornici ciljanog jezika moći da se vrlo lako upoznaju sa konkretnim proizvodom ili kompanijom, odnosno sa uslugom, to jest sa onim što se reklamira kroz bilo koji od pomenutih sadržaja. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da izađu u susret i onom zahtevu svakog pojedinačnog klijenta koji u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahteva da dobije prevedene vizit karte.

Ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik, to jest da primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi u našoj ponudi. Naglašavamo da klijenti koji žele da angažuju ove stručnjake za izvršenje usmenog prevoda, svakako moraju pre toga da nas upoznaju sa konceptom organizacije konkretnog događaja, to jest da nas informišu o prostoru u kome će on da bude organizovan, ali i o tome koliko je definisano da traje, odnosno koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje. A sve to se zahteva upravo zato što sudski tumači i prevodioci mogu da primene sve pomenute vrste ove usluge, a poznato je da svaka od njih treba da bude zastupljena u okviru događaja koji podrazumeva tačno definisane karakteristike.

Prevodi časopisa sa slovenačkog jezika na pakistanski

Ne samo ilustrovane časopise, već i dečije, ali i stručne će profesionalni sudski tumači i prevodioci onda kada to budu zahtevali klijenti da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a ova usluga se odnosi i na obradu članaka iz novina. Možemo klijentima da ponudimo i direktno prevođenje udžbenika sa slovenačkog na pakistanski jezik, te svih vrsta književnih dela, počev od beletristike, preko romana, odnosno različitih proznih, kao i onih dela koja spadaju u domen poezije.

Izuzev pomenutih stručnjaka, naš tim čine i korektori, odnosno profesionalni lektori, koji pružaju specijalizovanu uslugu redakture i to ukoliko se dogodi da klijent ima sadržaje bilo koje vrste za koje su direktni prevodi sa slovenačkog na pakistanski jezik izvršeni nekorektno, pa se zahteva da ovi stručnjaci isprave propuste koji se u njima nalaze. Istaćićemo i to da svaki klijent koji želi da dobije preveden igrani film u ovoj kombinaciji jezika ili, pak dokumentarni, odnosno animirani, kao i crtani, te bilo koju drugu vrstu video, odnosno audio materijala, u našim poslovnicama dobija i njihovo titlovanje, te sinhronizovanje, a ukoliko to želi. Navedena usluga se primenjuje i kada klijent zahteva prevođenje serija, odnosno reklamnih poruka, ali i televizijskih, kao i radijskih emisija, te mnogih drugih materijala ove vrste.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač u slučaju da klijent zahteva, da prevedu kako stručne tekstualne sadržaje, tako isto i one koji su namenjeni široj publici, to jest popularne. A pored tekstova koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, politike ili nauke, odnosno komunikologije i ekonomije, te farmacije i građevinske industrije, sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i one tekstove koji spadaju u domen ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i finansija, ali i informacionih tehnologija, marketinga ili bilo koje druge naučne discipline. Napominjemo da naši stručnjaci rade direktan prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik za tekstove koji se bave bilo kojom temom iz domena društvenih ili prirodnih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje