Prevodi sa slovenačkog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na bugarski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na bugarski jezik

Sama činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake koji su kvalifikovani za obradu sadržaja kako na bugarskom, tako i na slovenačkom jeziku, bi trebalo da bude dovoljna da klijenti znaju da ih u svim našim poslovnicama očekuje usluga koja uključuje i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na bugarski, a za njeno izvršenje će da se pobrinu vrhunski prevodioci i sudski tumači sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Upravo iz tog razloga ćemo naglasiti i da oni mogu ne samo da obrade različite sadržaje u pisanom obliku, već i da isto tako klijentima omogućuju usmeno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. U skladu sa zahtevima bilo koje vrste događaja, pomenuti stručnjaci mogu da primene kako konsekutivni i šapadni prevod, isto tako i simultani, što znači da će svaki tip događaja biti obezbeđen odgovarajućim uslugama. A uz nju možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to isključivo one koja je najboljeg kvaliteta, a čime će svim klijentima za čiji događaj se preporučuje ta usluga biti pružena mogućnost da uživaju u njenom korišćenju.

Lektori i korektori koje, takođe zapošljavamo pružaju svoje usluge kad god je to potrebno, odnosno primenjuju redakturu loše obrađenih sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i marketinške materijale, kao i udžbenike i tekstove različite namene, te književna dela, a po potrebi će da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na bugarski za internet sajtove, web prodavnice i sve ostale sadržaje koji su vezani za globalnu mrežu.

Potrudićemo se i da ostvarimo zahtev onih klijenata kojima je potrebna kompletna obrada različitih video i audio sadržaja, stim da uz prevod u konkretnoj varijanti, radimo i titlovanje, odnosno sinhronizaciju kako serija i filmova, tako i reklamnih poruka, ali i različitih tipova emisija, to jest bilo koje vrste audio ili video materijala.Prevođenje sa slovenačkog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na slovenački

Sudski tumači i prevodioci svakako mogu da ispune zahteve svima kojima su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na bugarski potrebni za bilo koji dokument, a kada se pristupa i overi urađenog prevoda. Odmah moramo da istaknemo da je u pitanju overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a kako ne bi došlo do zabune, pošto u praksi postoji i overa takozvanim Apostille (haškim) pečatom. Reč je o tome da je ta vrsta overe predviđena samo za pojedina dokumenta, a o čemu isključivo odluku donose aktuelni zakoni. A kako stručnjaci koje zapošljava Akademija Oxford ne poseduju adekvatna ovlašćenja za stavljanje haškog paketa, to je svakako preporučljivo da se svaki klijent za sebe raspita u sklopu nadležnih institucija da li se taj tip overe zahteva za dokumenta za koja je njemu potrebno prevođenje sa slovenačkog jezika na bugarski i u kom trenutku se mora taj pečat na njih staviti. Sve ovo smo pomenuli zato što se najčešće haški pečat stavlja nakon što sudski tumači i prevodioci ostvare svoj deo posla, to jest provedu i overe konkretna dokumenta, ali je dobro poznato da postoje i dokumenta na koja se prvo mora staviti haški pečat, pa se posle toga radi prevođenje u ovoj varijanti jezika, ali naš prevodilac ima obavezu da prevede i sadržinu samog dokumenta i tog pečat. Sasvim je jasno da se navedeni postupci obrade razlikuju i to upravo u zavisnosti od toga da li se i kada mora staviti haški pečat na njih, pa je baš stoga i dobro da klijent poseduje ove informacije, jer tako neće bez potrebe da gubi ni svoj novac, a ni vreme.

Obaveza dostavljanja originalnih dokumenata je vrlo važna, pošto sudski tumači koji overavaju prevedena dokumenta moraju prvo da uporede njih sa originalnim, jer je definisano da se pečatom sudskog tumača sme overiti samo dokument koji je potpuno isti kao i originalan. A klijenti bi trebalo da dokumenta na prevod ili donesu lično ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske služb,e a preuzimaju ih ili lično ili možemo da ih dostavimo na njihovu adresu. Onaj klijent koji se opredeli za drugu varijantu od ponuđenih, svakako ima dužnost i da plati konkretnu uslugu, a cena će biti definisana od strane kurirske službe koja isporučuje prevedena i overena dokumenta.

Kako se za ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na bugarski ne zahteva dostavljanje originala na uvid, tim klijentima je dozvoljeno da ih pošalju na vrlo jednostavan način, to jest daj ih skeniraju i proslede na mail naše institucije. Svakako možemo i mi njima isto tako da isporučimo prevedena dokumenta, a ukoliko navedu da im taj način i najviše odgovara.Posebno je važno da istaknemo podatak da prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika vrše kompletnu obradu za svaki dokument za koji klijent to zahteva, a to na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa slovenačkog jezika na bugarski za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za bilo koju vrstu izjave, uverenja, saglasnosti ili potvrde, kao i za sva ona dokumenta koja je se vezuju za oblast sudstva i obrazovanja, ali i nauke i prava.

Isto tako će ovi stručnjaci da pristupe kompletnoj obradi medicinske dokumentacije i ličnih dokumenata, kao i svih onih sadržaja koji se tretiraju kao sastavni deo građevinske dokumentacije, ali i tenderske, poslovne i tehničke, te svih ostalih dokumenata za koje pojedinačni klijent bude zahtevao obradu, a koja ovom prilikom nisu navedena.

Prevodi poslovnih dokumenata sa slovenačkog na bugarski jezik

Kada je klijentima potrebno direktno prevođenje različitih poslovnih dokumenata sa slovenačkog jezika na bugarski, profesionalni sudski tumači i prevodioci će im izaći u susret, te sva pomenuta dokumenta će obraditi prema pravilima koja reguliše aktuelni zakon. Tačnije, kada obrađuju fakture ili poslovne odluke i izveštaje, odnosno osnivački akt preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i druga poslovna dokumenta, oni će prvo u navedenoj kombinaciji jezika da izvrše njihov prevod, a onda će i da pristupe postupku za koji su ovlašćeni, to jest uradiće overu prevedenih dokumenata.

Svakako smo dužni da napomenemo da se radi o overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača i da na taj način konkretni dokument stiče zakonsku validnost, to jest tretira se kao pravno validan. A svi koji su za pomenutu uslugu zainteresovani i to ne samo za obradu poslovnih dokumenata, već i bilo koje druge vrste dokumentacije, treba da na uvid dostave originalne materijale. Isto tako bi bilo dobro da potraže podatke koji su vezani za stavljanje haškog, to jest pečata znanog kao Apostille za ta dokumenta.

Nastojaćemo da ispunimo zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na bugarski, tako da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa njihovim zahtevima da kompletno obrade kako potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i uverenje o državljanstvu, tako i vozačku dozvolu i izvod iz knjige venčanih, ali i pasoš i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, a zatim i radnu dozvolu, umrlicu, ličnu kartu i sva ostala lična dokumenta.

Takođe naši klijenti mogu da dobiju u navedenoj kombinaciji prevedena i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a zatim će naši stručnjaci da urade i njihovu overu. Osim saglasnosti za zastupanje i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju i potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoge druge vrste i saglasnosti i uverenja, ali i potvrda i izjava. Omogućićemo svima kojima je potrebno da dobiju i direktan prevod bilo koje vrste dokumentacije sa slovenačkog jezika na bugarski, tako da pomenuti stručnjaci obrađuju i sva dokumenta koja su sastavni deo tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga dokumenta iz te grupe), kao i sva ona koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga sada nepomenuta dokumenta.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, a po potrebi i naučne radove različite kompleksnosti takođe sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode, a posle toga i overavaju, ali i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke. Tekovine Evropske Unije, odnosno presude o razvodu braka, kao i sudske odluke i tužbe, te punomoćja za zastupanje, ugovori, sudske žalbe i sve tipove sudskih presuda, ali isto tako i licence i sertifikate, odnosno bilo koji pravni akt isto klijenti mogu da dobiju preveden u toj kombinaciji jezika, a tako obrađen dokument će potom da bude i zvanično overen pečatom sudskog tumača.

Osim toga, a kada to zahtevaju klijenti, prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu za sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, što uključuje prevođenje diplome i dodatka diplomi sa slovenačkog jezika na bugarski, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, a zatim i uverenja o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju, te možemo da prevedemo i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno najkompleksnije i seminarske i diplomske radove.

Prevod informativnih emisija sa slovenačkog jezika na bugarski

U slučaju da su našim klijentima potrebni direktni prevodi radijskih ili televizijskih informativnih emisija sa slovenačkog na bugarski jezik, trebalo bi da znaju da im omogućujemo i dodatne usluge, a u vidu njihove sinhronizacije i titlovanja. Isto to se odnosi i na obradu ostalih i video i audio materijala, kao što su na primer obrazovne i zabavne emisije, kao i serije, odnosno igrani filmovi i reklamne poruke, ali i crtani, dokumentarni i animirani filmovi, te svi ostali tipovi ovih materijala.

A prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim su osposobljeni da izvrše i profesionalan prevod marketinških sadržaja sa slovenačkog na bugarski jezik i to tako da u potpunosti prilagode njihovu sadržinu duhu ciljanog jezika. Naime, kada vrše obradu reklamnih brošura, kataloga i flajera, odnosno plakata i letaka, te PR tekstova, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, oni oblikuju konkretnu poruku koja se u njima nalazi u skladu sa pravilima bugarskog jezika, a kako bi svim njegovim izvornim govornicima omogućili da shvate o čemu se radi, to jest šta se reklamira i na taj način preneli sve što je potrebno potencijalnim klijentima koji se tim jezikom služe. Takođe ćemo, a ukoliko je to potrebno bilo kom klijentu da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedemo i vizit karte i to u naročito kratkom roku.

Svakog klijenta koji ima potrebu za tim, u svakoj našoj poslovnici očekuju i direktni prevodi knjiga sa slovenačkog na bugarski jezik. A sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela, ali i udžbenike, te mogu da profesionalno prevedu i članke iz novina, kao i bilo koji tip časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i drugi). Omogućićemo i svakom klijentu kome je potrebno prevođenje tekstova sa slovenačkog na bugarski jezik da u našim poslovnicama dobije brzu i kvalitetnu uslugu. Tematika tih tekstova može da se odnosi na svaku oblast iz domena društvenih ili prirodnih nauka, a ovi stručnjaci će svakako da prevedu tekstove koji se odnose na oblast turizma, nauke i menadžmenta, odnosno obrazovanja, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine i marketinga, ali i sve one koji obrađuju bilo koju temu iz domena sociologije, finansija, medicine i psihologije, kao i filozofije, bankarstva i farmacije, te ekonomije, informacionih tehnologija i svih ostalih naučnih disciplina.

Konsekutivno prevođenje sa slovenačkog jezika na bugarski

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu angažovan, uz konsekutivni prevod sa slovenačkog na bugarski jezik može da pruži klijentima i uslugu prevoda uz pomoć šapata, odnosno simultanog u navedenoj jezičkoj varijanti. A isto tako mi ćemo onim klijentima kojima bude određena primena te vrste usluge za događaj koji organizuju da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako se o vrsti usluge usmenog prevoda odlučuje na osnovu načina organizacije određenog događaja, to jest odabir konkretne usluge se vrši na osnovu informacija o broju učesnika, trajanju i najpre karakteristikama prostora koji je namenjen za njegovu organizaciju, to znači da svaki klijent kome je potrebno usmeno prevođenje sa slovenačkog na bugarski jezik upravo te informacije treba i da nam dostavi na predviđen način. Pošto budemo dobili sve pomenute podatke, mi ćemo ih pažljivo analizirati i doneti odluku koja od pomenutih vrsta ove usluge će moći da ispuni i zahteve događaja i očekivanja svih učesnika, to jest zvaničnog organizatora.

Osim toga, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika mogu na profesionalan način da obrade i sve one sadržaje koji se odnose na oblast interneta. A izuzev online prodavnica, to se odnosi i na direktan prevod web sajtova sa slovenačkog na bugarski jezik, ali i online kataloga, te po potrebi sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i različite programe, odnosno sve vrste aplikacija, te mnoge druge sadržaje koji se tiču interneta. Istaćićemo da oni poznaju sva ona pravila koja se vezuju za optimizovanje ovih sadržaja, a što ima za cilj postizanje znatno bolje pozicije na mreži.

Svaki pojedinačni klijent za čije sadržaje su direktni prevodi sa slovenačkog na bugarski jezik izvršeni, a koji se ne mogu tretirati kao profesionalni, jer imaju određene greške, u našim poslovnicama može da dobije uslugu profesionalaca, to jest lektora i korektora. Ističemo da nakon što bude izvršena redaktura i to za bilo koju vrstu sadržaja, klijenti neće imati nikakvog razloga za brigu, jer će oni biti maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađeni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje