Prevodi sa slovenačkog na danski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na danski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na danski jezik

Sobzirom na to da su u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su usko specijalizovani za rad sa mnogobrojnim svetskim jezicima, to i nije začuđujuće što se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na danski. Inače, tu uslugu mi pružamo kako u usmenom, tako i u pisanom obliku, a ovi stručnjaci će izvršiti obradu najrazličitijih sadržaja za koje klijenti zahtevaju prevod.

Uz prevod marketinških materijala sa slovenačkog jezika na danski će oni da obrade i novinske članke, kao i različite vrste tekstova i časopise, a mogu takođe da prevedu i sve vrste udžbenika, ali i bilo koje književno delo, te će klijentima da ponude i profesionalnu obradu sadržaja koji su vezani za oblast interneta. A u tom slučaju je važno da napomenemo da sudski tumači i prevodioci tada primjenjuju SEO pravila (Search Engine Optimisation), a koja se odnose na optimizovanje svih pomenutih sadržaja, što znači da na taj način prevedeni ili internet sajtovi ili online prodavnice, odnosu katalozi i drugi slični sadržaji bivaju na značajno boljoj poziciji u okviru pretrage u odnosu na dotadašnju, što će imati pozitivan uticaj na poslovanje njihovih vlasnika.

Naravno klijentima omogućujemo i profesionalnu obradu kako video materijala različite vrste, tako i audio sadržaja, a pomenuta usluga uz njihov direktan prevod sa slovenačkog jezika na danski uključuje i titlovanje, to jest uslugu njihovog sinhronizovanja. Dakle, nakon što prevodilac i sudski tumač urade prevod za različite vrste emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne) ili, pak za serije, odnosno filmove (animirani, igrani, crtani, dokumentarni), te reklamne poruke i ostale sadržaje, profesionalni titleri pristupaju izvršenju one usluge za koju su specijalizovani, a po istom principu funkcioniše i sinhronizovanje.Prevođenje sa slovenačkog na danski
Prevođenje sa danskog na slovenački

Isto će prevodilac i sudski tumač da pruže uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na danski, a mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i šapatno. Posebno je važno da se naglasi da u toj situaciji klijenti treba da ovlašćenim licima našim institucije daju sve potrebne informacije, a kako bi mogla da bude kreirana ponuda za pomenutu uslugu. Radimo i lekturu i korekturu, to jest po potrebi vršimo profesionalnu redakturu.

Posebno je važno da istaknemo činjenicu da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na danski mogu da očekuju profesionalan pristup u okviru naše institucije. Tačnije, uz njihov prevod naši stručnjaci vrše i overu, ali isključivo pečatom sudskog tumača. A naši klijenti svakako treba da znaju i to da postoji mogućnost da se mora izvršiti i overa pečatom čiji je naziv Apostille ili haški, a za čije stavljanje naši stručnjaci nisu ovlašćeni. Zato i napominjemo da bi bilo dobro i da svaki zainteresovani klijent sazna sve što je potrebno, a tiče se overe ovim pečatom, to jest da u nadležnim službama pita najpre da li je taj tip overe neophodan, a isto tako je važno i da saznaju kada se pomenuti pečat stavlja na konkretna dokumenta (posle ili pre obrade prevodilaca i sudskih tumača).

U svim našim poslovnicama klijente očekuju direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na danski, ali i svih onih koja ulaze u sastav medicinske i građevinske, odnosno tehničke i poslovne, kao i dokumentacije za tendere, stim da će prevodilac i sudski tumač takođe da obrade i različite vrste kako potvrda i izjava, odnosno saglasnosti, tako i uverenja, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.Naravno kompletno obrađuju i pravna akta, te dokumenta koja se vezuju za oblast nauke ili obrazovanja, ali i sva ona za koja klijenti zahtevaju prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Kako je vrlo precizno definisan postupak obrade dokumenata, to je i iznet zahtev da svaki klijent priloži svakako i originalna dokumenta na uvid. A to znači da se proces njihovog dostavljanja razlikuje, uzevši u obzir da je za sve ostale sadržaje za koje se zahteva direktan prevod sa slovenačkog jezika na danski omogućeno slanje mejlom i preuzimanje na potpuno isti način. Budući da se dostavljaju i originalna dokumenta, klijenti mogu da ih donesu ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. Izuzev ličnog preuzimanja, kompletno obrađena dokumenta im možemo isporučiti i na željenu adresu, a u pitanju je usluga koja podleže dodatnoj naplati. Ako neko zahteva hitnu obradu dokumenata, on ima pravo da ih prvo pošalje na mail, te da posle toga priloži i na uvid originale.

Simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na danski

Da bi zvanični mogla da bude doneta odluka da li baš simultani prevod sa slovenačkog na danski jezik može da odgovori adekvatno na zahteve nekog događaja, potrebno je da klijent dostavi sve informacije koje se na njega odnose. A pod tim se misli i na podatke vezane za trajanje, odnosno za broj učesnika koji će biti prisutan u okviru konkretnog događaja, te svakako moramo znati i koje su osnovne karakteristike prostora u kome je definisano da on bude sproveden, a poželjno je da dobijemo i sve druge informacije koje mogu imati uticaja na odabir odgovarajuće usluge. Naglašavamo da smo ovo napomenuli samo zato što prevodilac i sudski tumač osim simultanog, u pomenutoj kombinaciji jezika mogu da izvrše i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje, ali i zato što klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa moramo znati da li tu uslugu unosimo u ponudu ili ne.

Pomenuti stručnjaci će klijentima omogućiti da dobiju i direktan prevod audio i video sadržaja sa slovenačkog na danski jezik, ali ćemo se postarati da im ponudimo i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu koja je vezana za titlovanje svih prethodno pomenutih materijala, a kako bi klijenti dobili sadržaje ove vrste koji su kompletno obrađeni. Pored toga što će naši stručnjaci da obrade igrane filmove bilo kog žanra, obrazovne emisije i serije, oni će takođe na zahtev klijenata da prevedu i dokumentarne, odnosno animirane filmove i zabavne emisije, ali i crtane filmove, reklamne poruke i sve ostale vrste video i audio sadržaja.

Podrazumeva se da ćemo adekvatno odgovorila na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi književnih dela sa slovenačkog na danski jezik, tako da će sudski tumač i prevodilac izuzev beletristike i poetskih dela, da profesionalno prevedu i romane, kao i bilo koje drugo prozno delo. Naravno, možemo da prevedemo i udžbenike i to bilo koje tematike, ali i članke iz novina, kao i časopise (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi).

Prevod vizit kartica sa slovenačkog na danski jezik

U najkraćem mogućem roku radimo direktno prevođenje vizit kartica sa slovenačkog jezika na danski, a po potrebi obrađujemo i mnoge druge sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, što primarno znači da će prevodilac i sudski tumač uz brošure i reklamne letke, isto tako da prevedu i kataloge, PR tekstove i plakate, ali i sve ostale materijale kroz koje se nešto prezentuje. Rukovodiće se tom prilikom i marketinškim i pravilima prevodilačke struke, tako da će svaki govornik danskog jezika koji bude došao u kontakt sa prevedenim sadržajima ove vrste sasvim sigurno moći da razume šta se prikazuje kroz njih, te se očekuje i da uskoro počne da koristi neku uslugu, to jest da počne i da kupuje određeni proizvod.

Internet materijale će isto tako sudski tumač i prevodilac da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev web prodavnica i sajtova, oni će da izvrše i direktan prevod online kataloga sa slovenačkog jezika na danski, ali i softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije za koju određeni klijent zahteva obradu. Podrazumeva se da će tom prilikom poštovati smernice koje su vezane za optimizovanje ovih sadržaja - SEO (Search Engine Optimisation), tako da bi oni trebalo u relativno kratkom roku da se pozicioniraju mnogo bolje nego pre prevođenja.

Redaktura sadržaja za koje su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na danski na nekom drugom mestu urađeni se u okviru naše institucije poverava stručnim lektorima i korektorima, a iza kojih je dovoljno iskustva, da sa sigurnošću možemo reći da će obraditi profesionalno svaki sadržaj za koji je prevod u konkretnim kombinaciji jezika neprofesionalno izvršen.

Isto tako možemo da prevedemo kako stručne tekstove različite tematike, tako i popularne, a odgovorićemo na zahtev klijenta koji treba da dobije direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na danski čija tema je vezana za bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka. Bez obzira da li se oni bave bilo kojom temom iz oblasti psihologije, filozofije ili sociologije, odnosno komunikologije, menadžmenta ili građevinske industrije, sudski tumač i prevodilac će konkretne tekstove na najbolji mogući način da obrade. A osim toga će da prevedu i tekstove koji se bave političkom ili ekonomskom tematikom, kao i oni koji su primarno vezani za oblast informacionih tehnologija i turizma, odnosno menadžmenta, kao i građevinske industrije, obrazovanja i medicine, te farmacije, bankarstva i drugih naučnih disciplina.

Prevod deklaracija proizvoda sa slovenačkog jezika na danski

Uz direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa slovenačkog na danski jezik, svaki pojedinačni klijent u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da očekuje da mu bude pružena i usluga overe za tako urađene prevode. Klijenti svakako moraju ispoštovati pravilo i dostaviti originalna dokumenta na uvid, te je poželjno i da saznaju da li se haški (Apostille) pečat za njih zahteva.

Pored navedenih dokumenata, u svim našim institucijama ih očekuju i direktni prevodi građevinskih projekata sa slovenačkog na danski jezik, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje, kao i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao deo tehničke, građevinske ili tenderske dokumentacije. Potrudićemo se da ispunimo zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog na danski jezik, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač obrađuju i potvrdu o prebivalištu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu, te kompletno obrađuju i umrlicu, kao i saobraćajnu, odnosno radnu dozvolu, ali i izvod iz knjige venčanih, dozvolu za boravak, vozačku i ostala lična dokumenta.

Svakako ćemo kompletno da obradimo i sva pravna akta (ugovori, licence, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, sertifikati, sudska rešenja i tužbe, punomoćje za zastupanje i druga dokumenta iz oblasti prava i sudstva), te ćemo svakako profesionalno odgovoriti na zahtev svakog klijenta kome je potrebno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa slovenačkog na danski jezik (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i ostala dokumenta iz ove grupe).

Ističemo i da svim klijentima nudimo mogućnost da po odličnim uslovima dobiju direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa slovenačkog na danski jezik, što znači da će sudski tumač i prevodilac uz različite vrste izjava i potvrda, svakako kompletno da obrade i bilo koji tip uverenja, odnosno saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga), kao što će odgovoriti i na zahtev svakoga ko želi da dobije prevedene lekarske nalaze, odnosno ostala dokumenta koja su deo medicinske dokumentacije, poput na primer specifikacija farmaceutskih proizvoda ili uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i drugih.

Napominjemo da uz sve što je do sada navedeno, prevodilac i sudski tumač takođe mogu kompletno da obrade i fakture, odnosno osnivački akt i statut preduzeća, ali i sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su recimo godišnji ili revizorski, te finansijski, dok su u ponudi i direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog na danski jezik, te mnogih drugih dokumenata koja imaju veze sa poslovanjem bilo kog pravnog lica, to jest koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje