Prevodi sa slovenačkog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na japanski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na japanski jezik

Kada specijalizovani stručnjaci rade direktan prevod sa slovenačkog jezika na japanski, oni se u potpunosti pridržavaju pravila vezanih za prevodilačku struku i za konkretnu vrstu sadržaja, a to je naročito uočljivo kod obrade internet materijala, jer se tom prilikom primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi se web sajtovima, online prodavnicama ili brošura, te drugim sličnim materijalima omogućilo da zauzmu znatno bolju poziciju na internetu. Izuzev toga, napominjemo da će prevodilac i sudski tumači prilikom obrade marketinških materijala svakako da naročitu pažnju obrate i na pravila koja se odnose na marketing. A to znači da će oni svakako da primene i odgovarajuća marketinška pravila, kako bi govornicima japanskog jezika bila pružena mogućnost i da se upoznaju sa sadržinom plakata, PR tekstova ili brošura, odnosno kataloga, flajera i ostalih reklamnih materijala.

Naši stručnjaci takođe rade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na japanski za tekstove iz novina, kao i za sadržinu bilo ilustrovanih ili stručnih, odnosno drugih vrsta časopisa. Takođe profesionalno mogu da obrade i dela beletristike, proze i poezije, kao i romane i ostala književna dela i udžbenike.

Možemo da se pobrinemo da izvršimo i redakturu, a ukoliko klijenti imaju sadržaje za koje su prevodi u konkretnoj varijanti jezika urađeni, a to uopšte nije izvršeno profesionalno, stim da moramo da naglasimo da isključivo profesionalni korektori i lektori mogu da izvrše navedeni tip usluge.Prevođenje sa slovenačkog na japanski
Prevođenje sa japanskog na slovenački

Profesionalno obrađujemo različite vrste audio i video materijala, a to zapravo znači da će prvo prevodilac i sudski tumač da urade njihov prevod sa slovenačkog jezika na japanski, a potom će ostali stručnjaci koji su u našem timu da izvrše i titlovanje igranih, odnosno dokumentarnih i crtanih, ali i animiranih filmova, kao i serija i emisija različite vrste (obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge), te reklamnih poruka i svih ostalih sadržaja ove vrste, a po potrebi će pristupiti i njihovoj sinhronizaciji.

Predviđeno je da klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna za bilo koju vrstu materijala koje smo do ovog trenutka pomenuli, mogu da ih na obradu dostave mejlom, ali i da ih isto tako prime, a kada stručni prevodioci i sudski tumači budu ispunili konkretni zahtev, to jest nakon što završe sa obradom dostavljenih sadržaja.

Budući da naši stručnjaci mogu i kompletno da obrade različita dokumenta, dužnost nam je da naglasimo da je klijent obavezan da izvrši i dostavljanje originalnih dokumenata, ali je to potrebno samo na uvid sudskom tumaču. Ne samo da imaju pravo da nam ih pošalju preko kurirske službe i preporučenom poštanskom pošiljkom, nego svakako imaju mogućnost i da ih donesu lično u našu poslovnicu koja im je najbliža. A dokumenta na mejl šalju samo ako im je potrebno hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na japanski, stim da se podrazumeva i da tada imaju obavezu da dostave originalna dokumenta na uvid, ali se u konkretnom slučaju zahteva da izaberu isključivo najbrži način od svih koje smo pomenuli.Nakon što pomenuti stručnjaci budu završili sa obradom dostavljenih dokumenata, klijenti će izabrati da li će ih lično preuzeti ili će od nas da zahtevaju da angažujemo kurirsku službu, a kako bi im dostavila kompletno obrađena dokumenta na željenu adresu. A u slučaju da se baš za taj tip dostave opredele, klijenti moraju biti upoznati sa činjenicom da je njihova dužnost da izvrše plaćanje i to prema ceni koju će u tom slučaju da odredi isključivo ta kurirska služba.

Najbitnije je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na japanski znaju da kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu u okviru nadležnosti koju imaju naši stručnjaci, ali da to ne uključuje stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta. Inače, u pitanju je nadovera takozvanim haškim pečatom (kako glasi njegov drugačiji naziv), a naši stručnjaci ne mogu da je izvrše, a primarno zato što oni su nadležni. Svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata bi stoga valjalo da se samostalno raspita i to u specijalizovanim službama koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje da li je nadovera potrebna i za njegova dokumenta, uzevši u obzir da ona nije obavezujuća baš za svaki dokument koji se prevodi u pomenutoj kombinaciji. A ukoliko se bude desilo da sazna da je neophodno staviti haški pečat na ta dokumenta, on svakako treba i da pita kada se taj pečat mora staviti, jer se obično nadovera vrši pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa obradom određenog dokumenta, a ponekad se Aapostille pečat stavlja tek pošto oni izvršeni njegov prevod, a zatim i sudski tumač stavi svoj pečat na tako obrađen dokument.

Po zahtevu klijenata, prevodilac i sudski tumač će da kompletno obrade svaki lični dokument (potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, krštenica, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, pasoš i druga), te da će omogućiti klijentu da dobije i preveden svaki dokument koji se svrstava kako u poslovnu dokumentaciju (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja i druga), tako i ona koja ulaze u sastav građevinske, ali i tehničke i medicinske, odnosno tenderske dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Sve vrste pravnih akata će takođe sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade, a izuzev sudskih presuda i odluka, odnosno tužbi, ali i žalbi, oni prevode i licence, tekovine Evropske Unije i sertifikate, te punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja su za oblast prava, ali i sudstva vezana. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, isto tako klijenti mogu da dobiju prevedena u toj kombinaciji jezika, a potom se pristupa overi pečatom sudskog tumača. Tako će naši stručnjaci, osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci i uverenja o nekažnjavanju, da izvrše i direktan prevod sa slovenačkog jezika na japanski za saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i za sve ostale vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti.

Svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, ali i seminarski i diplomski radovi, kao i naučni patenti i radovi, rezultati naučnih istraživanja, kao i sva ostala dokumenta koja se tiču i oblasti obrazovanja i oblasti nauake, su sve dokumenta koja isto tako možemo kompletno da obradimo, to jest da izvršimo njihovo prevođenje sa slovenačkog jezika na japanski, a da posle toga uradimo i overu, a prema aktuelnim zakonskim regulativama.

Prevođenje tekstova iz oblasti komunikologije sa slovenačkog na japanski jezik

Želeći da ispunimo čekivanja svakog klijenta, radimo i direktan prevod tekstova vezanih za oblast komunikologije sa slovenačkog jezika na japanski, a napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i stručne, odnosno popularne tekstove koji se bave temom iz neke druge oblasti. Pod tim se misli kako na menadžment i marketing, odnosno informacione tehnologije i farmaciju, obrazovanje i građevinsku industriju, ali i na turizam i medicinu, stim da će oni svakako da prevedu i tekstove koji se odnose na oblast filozofije, ali i tekstove sa sociološkom i psihološkom tematikom, te sve one koji obrađuju temu vezano za oblast finansija, ekologije i zaštite životne sredine, ali i ekonomije, politike i bankarstva, odnosno prava i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

A sudski tumači i prevodioci, osim toga vrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa slovenačkog jezika na japanski, te svima koji imaju potrebu za tim omogućuju da dobiju profesionalno prevedene brošure, vizit karte i PR tekstove, odnosno kataloge, reklamne letke i druge sadržaje, a koji služe na prvom mestu reklamiranju određenih kompanija, ali i različitih vrsta usluga, odnosno proizvoda. Budući da pomenuti stručnjaci odlično vladaju marketinškim pravilima, to bi trebalo da naglasimo da će oni upravo konkretnu poruku, a koja se u originalnim materijalima nalazi, svakako u skladu sa tim pravilima i da prilagode ciljanom jeziku, ne bi li baš na taj način njegovim govornicima bila pružena mogućnost da saznaju šta se pominje u tim sadržajima.

Potrudićemo se i da kad god je potrebno klijentima, izvršimo redakturu za različite tipove materijala, a za koje je neko prevod sa slovenačkog jezika na japanski uradio, stim da ne bismo mogli da kažemo da je u pitanju kvalitetno obrađen sadržaj. Zapravo će tada lektori i korektori prema aktuelnim pravilima da izvrše sve neophodne ispravke i tako će klijenti vrlo brzo da dobiju sadržaje koji su maksimalno kvalitetno i profesionalno obrađeni.

Posebno ističemo da sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na japanski, a da svima kojima je potrebno nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obaveza nam je da napomenemo da naši stručnjaci mogu da primene sve tri vrste ove usluge, jer su specijalizovani i da izvrše prevod uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika, ali i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje. Sobzirom na to da se svaki prethodno navedeni tip ove usluge primenjuje u situacijama koje su tačno određene, to jest u okviru događaja sa jasnim karakteristikama, to ćemo mi tražiti od zainteresovanih klijenata da nas informišu o svakom detalju koji je vezan za njegovu organizaciju. Zapravo je najvažnije da nam daju podatke o tome koliki je broj osoba osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, a zatim i da nas informišu o trajanju događaja, te bi isto tako trebalo da nas precizno informišu i o mesto njegovog održavanja, a u smislu da je potrebno da dobijemo karakteristike tog prostora. Tim stručnjaka svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford nakon analiziranja svih prethodno pomenutih podataka treba da iznese mišljenje o vrsti usmenog prevoda koja bi trebalo da bude tom prilikom primenjena, te da u skladu sa izborom navede u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod igranih filmova sa slovenačkog jezika na japanski

Kada su u pitanju direktni prevodi igranih filmova sa slovenačkog na japanski jezik, trebalo bi da informišemo sve one koji su za taj tip usluge zainteresovani da ih u našim poslovnicama očekuju i dodatne usluge, to jest da ćemo na njihov zahtev da izvršimo kako sinhronizovanje svih prethodno pomenutih sadržaja, tako isto ćemo da pružimo i uslugu njihovog titlovanja, ukoliko to budu zahtevali klijenti. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade i dokumentarne, odnosno animirane, kao i crtane filmove, te informativne emisije, a zatim i reklamne poruke, te zabavne i dečije, kao i obrazovne emisije, serije i ostale audio i video materijale, a zatim će profesionalni titleri, odnosno stručnjaci specijalizovani za sinhronizovanje omogućiti svima koji su zainteresovani da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest izvršiće navedene usluge.

Na zahtev klijenata radimo i direktan prevod književnih dela sa slovenačkog na japanski jezik, a izuzev beletristike, sudski tumači i prevodioci mogu takođe da obrade i romane, te mnoga druga prozna dela, ali i poetska književna dela. Svakako će po potrebi da prevedu i udžbenike, a bez obzira za koji predmet da su vezani, ali će omogućiti klijentima i profesionalnu obradu za članke iz novina i za sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, te mnogih drugih tipova časopisa.

Pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da izvrše i profesionalan prevod internet sadržaja sa slovenačkog na japanski jezik, a naglašavamo da će oni prvenstveno da se u tom slučaju rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation). A da bismo objasnili zainteresovanim klijentima zbog čega je primena ovih pravila bitna, naglasićemo samo da se zahvaljujući njima web prodavnice, odnosno internet sajtovi ili online katalozi, te drugi sadržaji za koje se rade direktni prevodi sa slovenačkog na japanski jezik, kotiraju mnogo bolje u okviru internet pretrage. Napominjemo da će prevodioci i sudski tumači ispuniti zahtev i svih onih klijenata kojima su direktni prevodi u navedenoj jezičkoj varijanti potrebni za softver, tako da će svakako maksimalno profesionalno da obrade bilo koji program ili aplikaciju.

Prevod ličnih dokumenata sa slovenačkog na japanski jezika i overa sudskog tumača

Bilo koji lični dokument svaki naš klijent može da dobije ne samo preveden u ovoj kombinaciji jezika, nego i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. A kada se tako pristupi obradi bilo uverenja o državljanstvu ili krštenice, odnosno potvrde o prebivalištu, te pasoša i lične karte, a zatim i izvoda iz matične knjige rođenih i umrlih, kao i dozvole za boravak, vozačke neradne i saobraćajne, ali i mnogih drugih ličnih dokumenata, svi oni mogu da budu sigurni da su pomenuta dokumenta u potpunosti obrađena u skladu sa pravilima i da će moći da ih koriste, budući da se tretiraju kao zakonski i pravno apsolutno validna.

Ali je, ipaj vrlo važno da napomenemo da bi bilo dobro da se klijenti informišu o Apostille, to jest o overi haškim pečatom, jer prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu ne mogu da izvrše taj tip overe, uzevši u obzir da nisu ovlašćeni.

Svi koji su zainteresovani, u našim poslovnicama mogu da dobiju i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa slovenačkog jezika na japanski, to jest svih vrsta uverenja i izjava, odnosno saglasnosti i potvrda. A tom prilikom će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade ne samo uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, već i potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste pomenutih dokumenata. Takođe, naši klijentima omogućujemo da dobiju kompletno obrađena dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostali), a prevodilac i sudski tumači će pored toga da prevedu, te potom i overe pečatom ovlašćenog lica sve vrste pravnih akata (sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sudske presude i žalbe, ugovori, sertifikati, sudska rešenja, licence, sudske odluke i druga dokumenta koja se tiču oblasti prava i sudstva).

Podrazumeva se da u usluge za koje smo specijalizovani spadaju i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa slovenačkog jezika na japanski (poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, revizorski izveštaji i ostala dokumenta iz ove grupe), a naši stručnjaci kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje, a zatim i građevinske projekte, deklaracije proizvoda i mnoga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i tehničke, tako i građevinske dokumentacije. Istakli bismo i činjenicu da prevodilac i sudski tumač profesionalno pristupaju obradi svih dokumenata iz oblasti i nauke i obrazovanja, što znači da oni uz direktan prevod prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, rade i prevod diplome i dodatka diplomi sa slovenačkog jezika na japanski, ali obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta i druga dokumenta koja se odnose na ove oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje