Prevodi sa slovenačkog na finski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na finski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na finski jezik

U okviru ponude usluga koje nudimo se posebno se izdvajaju direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik za koje će se pobrinuti naši stručnjaci čija je to specijalnost i koji profesionalno pristupaju obradi najrazličitijih sadržaja.

Sa ciljem da svakome ko je zainteresovan pružimo mogućnost da dobije kompletnu obradu bilo koje vrste materijala, omogućili smo usluge i mnogih drugih stručnjaka, tako da će naši klijenti uz direktan prevod u navedenoj jezičkoj varijanti za bilo koje filmsko ostvarenje, serije, emisije ili neki drugi audio i video sadržaj, dobiti i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

Pomenućemo i to da lektori i korektori pružaju svoje usluge, te svim onim klijentima koji imaju urađene prevode za ma koju vrstu materijala u ovoj kombinaciji jezika omogućuju njihovu redakturu, tako da će sve greške koje se utvrde biti na najbolji način i u najkraćem roku ispravljene. A prevodilac i sudski tumač mogu da po odličnim uslovima pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, kada će izuzev simultanog, da primene i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa slovenačkog na finski jezik. Isto tako smo u mogućnosti da onima koji su zainteresovani ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa slovenačkog na finski
Prevođenje sa finskog na slovenački

Pored svega navedenog će naši klijenti da dobiju i profesionalnu obradu tekstova svih vrsta, kao i udžbenika, novinskih članaka i književnih dela, ali i svih vrsta časopisa, reklamnih materijala i web sadržaja, odnosno različitih materijala koji su vezani za web.

Svakako klijente kod nas očekuje i direktno prevođenje u toj jezičkoj varijanti i za različite tipove dokumenata, a posle toga i njihova overa, koju izvršava sudski tumač prema pravilima. Ovde je izuzetno važno da naglasimo da pečat sudskog tumača koji se stavi na preveden dokument bilo koje vrste, podrazumeva da je potvrđeno da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, a što dalje znači i da klijent ima apsolutno pravo da ga koristi potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je zakonski priznat. Ipak je bitno pomenuti da to nije isto što i haški pečat, koji je poznat još i pod nazivom Apostille, te da sudski tumači i prevodioci nisu za tu vrstu overe ovlašćeni. Kako se ovaj pečat ne traži za sva dokumenta, već je tačno određeno na koja od njih se stavlja i po kom principu, to je i neophodno da svaki pojedinačni klijent kome su direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik potrebni upravo za ovakve sadržaje zatraži informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, a koje će da dobije u okviru osnovnog suda u gradu u kome stanuje, budući da su isključivo službe u okviru te institucije zadužene za overu Apostille pečatom. Očekujemo da on tada dobije informaciju na koji način se vrši ova vrsta overe za konkretna dokumenta, to jest da sazna da li se taj pečat stavlja posle ili pre njegove obrade od strane naših stručnjaka.

Uzevši u obzir da je vrlo važno da ovlašćeni sudski tumač pre postupka overe ima priliku da uporedi originalni i preveden dokument, to znači i da se svaki klijent kome je ta usluga potrebna obavezuje da na uvid dostavi originalna dokumenta. A kada su u pitanju prevodi u ovoj kombinaciji jezika za ostale sadržaje, tu je dozvoljeno da ih klijenti na prevod pošalju mejlom, a dokumenta šalju preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, preporučeno, odnosno donose nam ih na obradu lično.Kako se razlikuje način dostavljanja, isto tako se razlikuje i način preuzimanja dokumenata i ostalih sadržaja. Naime, za materijale za koje se ne radi overa, omogućeno je preuzimanje nakon prevoda isključivo preko mejla, a ukoliko klijentu taj način odgovara, a kompletno obrađena dokumenta može da dobije na određenu adresu ili da ih lično preuzme. Svi klijenti koji se opredele da im dokumenta koja su prevedena i overena pečatom sudskog tumača budu dostavljena na adresu će imati obavezu da tu uslugu plate prema cenovniku koji će u tom slučaju isključivo da definiše institucija dostavljača.

A u slučaju da neko zahteva direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na finski u vrlo kratkom vremenskom periodu, a u pitanju su dokumenta, biće mu omogućeno da prvo skenira sadržaje i pošalje ih na naš mail, a kako bi čitav postupak ubrzao, te je posle toga svakako obaveza klijenta i da ispoštuje dostavljanje originalnih dokumenata.

Napominjemo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika da prevedu bilo koji dokument za koji klijent zahteva prevod sa slovenačkog jezika na finski, a izuzev svih ličnih, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i za sve vrste pravnih akata, odnosno za bilo koji dokument koji se predaje nadležnoj službi, što uključuje prevod i overu svih vrsta izjava i potvrda, ali i uverenja, te saglasnosti. Isto tako ćemo se pobrinuti i da prevedemo, te overimo i dokumenta koje ulaze u sastav poslovne i tenderske, kao i građevinske, ali i medicinske i tehničke dokumentacije, kao i svaki dokument koji je vezan za oblast nauke i obrazovanja, odnosno sva ostala dokumenta za koja klijenti zahtevaju obradu u toj varijanti jezika.

Prevodi web sajtova sa slovenačkog na finski jezik

Želeći da izvršimo profesionalno prevođenje internet sajtova sa slovenačkog jezika na finski, mi ćemo u njihovu obradu uključiti i primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), to jest izvršićemo njihovo profesionalno optimizovanje, što podrazumeva njihovo prilagođavanje potrebama internet pretrage. Sve to bi trebalo u optimalnom roku i da dovede do njihovog značajno boljeg kotiranja na internetu, čime se ostvaruje pozitivan uticaj i na poslovanje vlasnika tih sadržaja. Osim web sajtova, prevodilac i sudski tumač će u navedenoj varijanti takođe da prevedu i sve ostale sadržaje koji se na internet odnose, kao što su na primer online prodavnice ili web katalozi, ali i sve vrste programa i aplikacija, te bilo koje druge za koje su nekom klijentu potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na finski.

A isto tako ćemo se potruditi da ostvarimo zahtev svakog klijenta koji želi da naše stručnjake zaduži za usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda, mogu po potrebi da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali isto tako i da primene konsekutivno prevođenje sa slovenačkog jezika na finski. Isključivo u zavisnosti od načina organizacije nekog događaja će i da zavisi koju od svih navedenih usluga oni treba da primene. Uslov za izradu ponude vezano za ovu uslugu jeste omogućavanje našim stručnjacima svih informacija koje se na određeni događaj odnose, a pod tim se misli da bi svaki klijent koji je zainteresovan za ovu uslugu trebalo da nam učini dostupnim sve one informacije koje se odnose ne samo na trajanje i način na koji će taj događaj biti organizovan, nego isto tako i na broj osoba koje će mu prisustvovati, odnosno na sam prostor u kome bi on trebalo da bude organizovan. Kako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi ćemo navesti tu stavku u onoj ponudi koja uključuje upravo tu uslugu.

Direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na finski isto spadaju u usluge koje možemo da ponudimo, a prevodilac i sudski tumač će se potruditi da u ovoj jezičkoj varijanti to učine iza popularne i za stručne tekstualne sadržaje. Neretko klijenti misle da tema tih sadržaja može da bude problem za naše stručnjake, a ukoliko je nešto kompleksnija, ali ćemo ih odmah razuveriti, jer naši stručnjaci mogu da maksimalno kvalitetno prevedu i najsloženije tekstove, pa čak i ako im je tematika i izlaganje vrlo kompleksno. Sa tim u vezi bismo istakli da oni vrše direktan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za tekstove iz nekih klasičnijih oblasti, poput na primer politike, ekonomije i turizma, odnosno komunikologije, ali i za one koji su usko vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja i nauke, te bankarstva, informacionih tehnologija i finansija, kao i menadžmenta, građevinske industrije i farmacije, dok isto tako u navedenoj varijanti jezika prevodimo i sve one tekstove koji su vezani za mnoge druge oblasti i to kako za one koji se svrstavaju u prirodne, takođe i za sve koji se nalaze u domenu društvenih nauka.

Profesionalan prevod udžbenika sa slovenačkog jezika na finski

Pored mnogih drugih usluga, prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje udžbenika sa slovenačkog na finski jezik i to iz različitih oblasti, a oni mogu na zahtev klijenta da prevedu i dela književnosti i to kako beletristiku i poetska dela, tako i romane, ali i mnoga druga prozna dela književnosti. A izaćiće u susret i zahtevima klijenata kojima su potrebni prevodi časopisa u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, te će da obrade i ilustrovane, kao i stručne, ali i dečije časopise, te sve ostale čiji prevod budu klijenti zahtevali.

Svakako ćemo prevesti i članke iz novina, ali i različite sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a osim PR tekstova i brošura, te reklamnih letaka, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i flajere, plakate i vizit karte, kao i kataloge i druge materijale koji služe za reklamiranje određene kompanije, odnosno proizvoda ili usluge. Izuzetno je važno ovom prilikom da naglasimo i to da se naši stručnjaci pridržavaju marketinških pravila, tako da profesionalni prevod marketinških materijala sa slovenačkog na finski jezik podrazumeva da se oni rukovode onim principom obrade koji podrazumeva da poruku koja se u takvim sadržajem neretko nalazi skrivena, vrlo pažljivo oblikuju kako bi govornici ciljanog, to jest finskog jezika mogli da se vrlo precizno upoznaju sa tim sadržajem.

A ako su direktni prevodi sa slovenačkog na finski urađeni, ali tako da brojne greške mogu da se u njima uoče, profesionalni lektori i korektori koji isto čine tim svih naših poslovnica, će da izvrše usluge korekture i lekture takvih materijala, a kako bi klijentima omogućili da koriste sadržaje koji su u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedeni profesionalno. Isto tako, sudski tumač i prevodilac će da obrade i sve video, kao i audio materijale, te će uz direktno prevođenje svih vrsta filmova (animirani, igrani, crtani i dokumentarni), oni isto tako klijentima da omoguće i obradu reklamnih poruka, ali i zabavnih i obrazovnih emisija, kao i serija, te informativnih emisija i ostalih sadržaja ove vrste. Ipak, da bi svaki klijent kome je neophodna ova usluga za pomenute materijale bio u mogućnosti da dobije njihovu kompletnu obradu, a kako bi mogao da ih prikazuje gde god to želi, omogućićemo i titlovanje svih takvih sadržaja, te uslugu vezanu za njihovo sinhronizovanje.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog jezika na finski

Da bismo svima kojima je to neophodno, pružili priliku da dobiju direktan prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog na finski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta, mi ćemo se pobrinuti da ovu uslugu izvršimo ne samo profesionalno, nego isto tako i prema pravilima koja su određena važećim zakonom. A zapravo pod tim mislimo da će prevodioci i sudski tumači pružiti usluge za koje su i ovlašćeni, to jest da će uraditi i prevod u navedenoj varijanti jezika, ali i overu tako prevedenog dokumenta. Svakako će ovlašćeni sudski tumač da stavljanjem svog pečata, to jest overavanjem konkretnog dokumenta, potvrdi njegovu verodostojnost, a potrebno je da klijent tom prilikom dostavi i originalna dokumenta.

Isto tako se svakome klijentu kome su potrebni direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik za bilo koji dokument iznosi preporuka da sami dobiju potrebne informacije koje se odnose na nadoveru, to jest koje se vezuju za stavljanje Apostille (haškog) pečata.

Ističemo da naši stručnjaci u pomenutoj varijanti jezika mogu da kompletno prevedu i sve ostale vrste potvrda, poput one o visini primanja i o stalnom zaposlenju, odnosno o stanju računa u banci, ali i različite vrste kako saglasnosti i uverenja, tako i izjava, to jest bilo koji dokument koji se predaje različitim državnim institucijama.

Kompletno obrađujemo i dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i druga), tako i ona koja su vezana za oblast prava (licence, sudske presude, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, sertifikati, sudska rešenja, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i ostala), ali i sva dokumenta koja su na bilo koji način vezana za obrazovanje (nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga).

Pored toga će prevodilac i sudski tumač svakome ko zahteva direktno prevođenje za medicinsku dokumentaciju sa slovenačkog na finski jezik da omoguće kompletnu obradu kako za lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, isto tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda i za sva ostala dokumenta iz te grupe.

Prevodimo, te posle toga i pečatom sudskog tumača overavamo različita lična dokumenta, što se odnosi na obradu uverenja o državljanstvu, odnosno pasoša i potvrde o prebivalištu, a sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika obrađuju i izvod iz knjige venčanih, zatim dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih i radnu dozvolu, kao i umrlicu, saobraćajnu dozvolu i druga lična dokumenta.

Sasvim sigurno ćemo se potruditi da svakome ko je zainteresovan u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije prevedena i različita dokumenta koja se svrstavaju najpre u poslovnu dokumentaciju (godišnji izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i druga) to i omogućimo po odličnim uslovima, ali ćemo na zahtev i da kompletno obradimo sva ona dokumenta koja su u tehničku, tendersku ili građevinsku dokumentaciju svrstana (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje