Prevođenje sa slovenačkog jezika na romski


Prevođenje sa slovenačkog na romski jezik

Pored toga što članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu primeniti u konkretnoj varijanti jezika usmeni prevod, klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na romski, ali se podrazumeva da će oni prevesti i sve ostale sadržaje u pisanoj formi.

Odmah moramo istaći informaciju da prevodilac i sudski tumač izuzev prevoda bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije, klijentima omogućuju i uslugu njihove overe. Zapravo je reč o tome da oni uz maksimalno poštovanje zakona obrađuju sva dokumenta, te na taj način njihovim vlasnicima omogućuju da dobiju pravno, odnosno zakonski validne sadržaje. Da ne bude zabune, bilo koji dokument koji je samo preveden se ne tretira kao važeći sa pravnog stanovišta, već isključivo onaj na kome se nalazi i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Celokupni postupak obrađivanja bilo kog dokumenta je vrlo precizno definisan i podrazumeva da nakon izvršenog prevoda, pomenuti stručnjak ima obavezu njegovu sadržinu da uporedi sa originalnim dokumentom, odnosno da utvrdi da li postoje bilo kakve razlike između njih. Ustvari tek nakon toga on treba da izvrši overu, odnosno da na preveden dokument stavi svoj pečat, a kako bi potvrdio da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu.Prevođenje sa slovenačkog na romski
Prevođenje sa romskog na slovenački

Inače ovaj institucija omogućuje i samo uslugu overe dokumenata, a kada klijent donese već prevedene sadržaje, pa tada može doći do određenih poteškoća. Međutim i one se vrlo lako rešavaju, zato što tim svake poslovnice navedene specijalizovane institucije čine i lektori i korektori, koji će primeniti pravila redakture na konkretni dokument, ali i na sve ostale sadržaje. Tada će ispraviti sve eventualne greške, te će sadržinu i dokumenata i bilo kog drugog materijala usaglasiti sa originalnim, a maksimalno će poštovati i pravila romskog jezika.

Svakako da klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na romski ima obavezu da originale sudskom tumaču na uvid dostavi, a to se ne podrazumeva za ostale sadržaje. Upravo iz tog razloga se i razlikuje postupak i slanja materijala na prevod i njihovog preuzimanja, pa je predviđeno da dokumenta klijent pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem odabrane kurirske službe, te da ih donese lično, a ostale sadržaje šalje na mejl.

Isto tako se i preuzimanje obrađenih materijala razlikuje, pa se vrši elektronski kada nisu u pitanju dokumenta, dok prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta ili celokupnu dokumentaciju klijent može preuzeti lično. U slučaju da mu ne odgovara takav način preuzimanja, može se obratiti zaposlenima konkretne poslovnice i zahtevati dostavu kompletno obrađenih dokumenata na bilo koju adresu. Tada će dobiti obaveštenje da je u pitanju dodatna usluga, koju ima obavezu da u skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe i plati direktno prilikom preuzimanja.

A da bi obrada dokumenata protekla bez ikakvih poteškoća, preporuka je da vlasnik kontaktira nadležne institucije Republike Srbije, što su zapravo osnovni sudovi, te da dobije relevantne informacije o tome da li za njegova dokumenta mora biti izvršena nadovera. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači ove institucije nemaju neophodna ovlašćenja da bi nadoveru izvršili, tako da podatke o tome da li Haški, to jest takozvani Apostille pečat na određena dokumenta treba da bude stavljen, klijent treba samostalno sve te informacije da pribavi u okviru relevantnih državnih institucija.

Na samom početku smo naglasili i to da je dostupno usmeno prevođenje sa slovenačkog na romski jezik, a ovom prilikom dodajemo i da članovi tima svih poslovnica pomenute institucije izvršavaju kako konsekutivni i šapatni, tako isto i simultani prevod u navedenoj varijanti jezika. Budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi, biće omogućeno klijentima za čiji događaj je predviđena primena tog tipa prevoda, da konkretnu uslugu po naročito povoljnim cenama dobiju.

Ukoliko to neko bude zahtevano, sudski tumači i prevodioci mogu i filmove različitih žanrova, ali i emisijuebilo koje sadržine, odnosno serije ili druge audio i video sadržaje u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. A u zavisnosti od zahteva klijenata, nakon izvršene pomenute usluge, mogu biti angažovani stručnjaci, koji će sve prevedene sadržaje, bilo video, bilo audio, profesionalno da sinhronizuju ili titluju.

Potrebno je istaći i to da će zahtev klijenata, vezano za direktan prevod marketinških materijala sa slovenačkog jezika na romski takođe biti ispoštovan, a članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije su specijalizovani i za obradu tekstualnih sadržaja u toj jezičkoj varijanti.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i članke iz novina, zatim sadržinu dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, kao i bilo koje književno delo i udžbenik.

Uzevši u obzir da je izuzetno značajno optimizovati internet materijal za web pretragu, to ovi stručnjaci prilikom njihovog prevoda primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation). Radi se o specijalnim alatima, koji se primenjuju sa ciljem da web pretraživač konkretne sadržaje u najkraćem mogućem roku prepozna kao apsolutno originalne i relevantne rezultate za tačno definisane izraze ili ključne reči.

Prevodi informativnih emisija sa slovenačkog jezika na romski

Klijenti koji budu zahtevali direktan prevod emisija sa slovenačkog na romski jezik, a bez obzira da li su u pitanju one informativnog ili zabavnog, odnosno obrazovnog tipa, u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zahtevati i jednu od dodatnih usluga. Njima su tom prilikom na raspolaganju kako titlovanje prevedenih emisija, serija i reklamnih poruka, odnosno filmova bilo koje vrste ili žanra, tako isto i usluga koja podrazumeva sinhronizaciju svih audio i video sadržaja, koje su prevodilac i sudski tumač u datoj kombinaciji jezika preveli neposredno pre toga.

Potrudiće se zaposleni ove institucije da u optimalnom roku prevedu i sve vrste web materijala, počev od sajtova i internet kataloga, pa do programa, zatim aplikacije, te web prodavnice i ostale. Napominjemo da oni imaju svo neophodno znanje vezano za implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation), tako da klijenti na jednom mestu dobijaju i profesionalnu optimizaciju svih takvih sadržaja. Usluga optimizacije jeste naročito važno za buduću pozicioniranost svih ovih materijala na internetu, jer zahvaljujući pravilnoj usklađenosti sa pravilima pretrage, njihova buduća pozicija na internetu biva mnogo bolja.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za simultano i konsekutivno prevođenje sa slovenačkog na romski jezik, ali i za primenu usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. Svakako da se nudi zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po posebno povoljnim uslovima, što je posebno važno ukoliko sudski tumači i prevodioci za određeni događaj primenjuju tu vrstu usmenog prevoda. Bitno je naročito da klijenti sve podatke o organizaciji samog događaja blagovremeno dostave nadležnima u konkretnoj poslovnici, a kako bi u skladu sa tim bila definisana konačna ponuda, te odlučeno koji tip usmenog prevoda će u potpunosti na zahteve organizatora i svih učesnika moći da pruži najbolji odgovor.

Usluga koja je poznata pod nazivom redaktura je dostupna širom Srbije, uzevši u obzir da svaka poslovnica ove specijalizovane institucije zapošljava i lektore i korektore, koji su za njeno izvršenje ovlašćeni.

Dostupan je i direktan prevod knjiga sa slovenačkog na romski jezik, a u kom slučaju će pomenuti stručnjaci osim književnih dela i to kako iz roda poezije, tako isto i iz roda proze, da prevedu i udžbenike.

Naravno da se mogu pobrinuti zaposleni ove specijalizovane institucije da u navedenoj varijanti jezika prevedu i članke iz novina, zatim stručne tekstove različite tematike, ali i one koji važe za popularne, te će svakako prevod izraditi i za sadržinu ilustrovanih, kao i dečijih i svih stručnih časopisa.

Kada su u pitanju direktni prevodi reklamnih materijala sa slovenačkog na romski jezik, moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači maksimalno u tom slučaju poštuju i pravila reklamiranja. Budući da njih implementiraju u svoj rad, oni klijentima obezbeđuju profesionalno prevedene i reklamne brošure i flajere, ali i plakate i ostale marketinške materijale, te na taj način oblikuju reklamnu poruku koja se u njima nalazi i približavaju je izvornim govornicima romskog jezika, koji se u ovom slučaju smatra takozvanim ciljanim jezikom.

Prevod uputstava za rukovanje sa slovenačkog na romski jezik

Ne samo usluga prevoda ovih i mnogih drugih dokumenata koja su svrstana kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u tendersku i građevinsku, već i usluga njihove overe je dostupna širom naše zemlje, odnosno u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Radi se o tome da samo direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na romski nisu dovoljni, da bi obrađeni sadržaji mogli sa pravnog i zakonskog aspekta da budu tretirani kao validni, već je neophodno da poseduju i pečat ovlašćenog sudskog tumača. A zahvaljujući tome što su i sudski tumači i prevodioci zaposleni u ovoj instituciji, na jednom mestu je vlasnicima dokumenata omogućena njihova kompletna obrada u skladu sa pravilima.

Posebno moramo napomenuti da Apostille pečat, koji je poznat još i pod nazivom Haški, ne mora da bude stavljen baš na svaki dokument za koji se izrađuje prevod u toj jezičkoj kombinaciji, ali informacije o tome klijent treba da dobije lično. Naime, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije nisu od strane nadležnih ovlašćeni za stavljanje tog pečata na dokumenta, te naravno nemaju ni obavezu da te informacije klijentima daju. Preporučuje se iz tog razloga da zaposlene u osnovnom sudu u konkretnom gradu, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe klijent najpre kontaktira, te da podatke o svemu tome dobije, a kako bi znao gde će najpre određeni dokument da odnese, odnosno na koji način će biti prestupljeno njegovoj obradi.

Shodno zahtevima klijenata će prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i bilo koji dokument, koji će kasnije biti podnet nekoj nadležnoj instituciji. A pod tim se misli kako na potvrde različitih vrsta, tako isto i na uverenja i saglasnosti, odnosno izjave, te na mnoga druga dokumenta koja zahtevaju određene institucije.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktno prevođenje izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih sa slovenačkog jezika na romski, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, a u skladu sa zahtevima klijenata će kompletno da obrade i sva ostala lična dokumenta.

Zahteva se da originalna dokumenta svaki klijent prethodno dostavi, zato što je ovlašćeni sudski tumač u obavezi da njihovu sadržinu uporedi sa prevodima, te da tek posle toga overu izvrši, ali isključivo ukoliko bude bio potpuno uveren da ne postoje nikakve razlike između njih.

Sva pravna akta mogu, isto tako ovi stručnjaci kompletno da obrade, a pobrinuće se i da izvrše direktan prevod poslovne dokumentacije sa slovenačkog jezika na romski. Zapravo će kompletno obraditi sva dokumenta, koja su vezana za poslovanje bilo kompanije, bilo nekog preduzetnika.

Trebalo bi pomenuti i to da svaka poslovnica ove institucije omogućuje klijentima i kompletnu obradu kako medicinske dokumentacije, tako isto i svih dokumenata koja su vezana bilo za oblast nauke, bilo za obrazovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje