Prevod sa srpskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na slovenački jezik

Za online prevod sa srpskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na slovenački jezik

Možda će nekome i zvučati malo čudno da postoje stručnjaci koji su specijalizovani za direktno prevođenje sa srpskog na slovenački jezik, ali je ipak neosporna činjenica da se sve veći broj klijenata Prevodilačkom centru Akademije Oxford obraća baš sa tim zahtevom.

Prevodioci i sudski tumači koji su u timu svih naših poslovnica će se pobrinuti da kvalitetno obrade sve sadržaje u toj kombinaciji, mada nam se najčešće obraćaju klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa srpskog na slovenački jezik za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju ili uverenje o položenim ispitima, te za sva ostala dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja, poput na primer prepisa ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, ali i diplomskih i seminarskih radova. A svakako će naši stručnjaci da svim klijentima omoguće da dobiju ne samo prevod ovih i svih ostalih dokumenata u zahtevanoj varijanti jezika, nego i overu, za koju će se pobrinuti da lica koja poseduju ovlašćenja, to jest sudski tumači, a čime će se određenim dokumentima za koje se radi prevod u pomenutoj varijanti jezika pruža pravna važnost, jer se stavljanjem ovog pečata potvrđuje njegova istovetnost sa dokumentom koji je originalan.

Upravo je zato svaki klijent kome je ova usluga potrebna obavezan i da dostavi na uvid originalna dokumenta, a to znači da može da nam ih lično donese u jednu od poslovnica ili da ih pošalje preporučeno putem “Pošte Srbije”, kao i da to učini preko kurirske službe.Prevođenje sa srpskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na srpski

U našoj ponudi je i direktno prevođenje sa srpskog na slovenački jezik za bilo koju vrstu potvrde, odnosno saglasnosti, ali izjave i uverenja, tako da sudski tumači i prevodioci uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Pomenućemo i to da oni mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, kao i najkompleksnije naučne radove i ostala dokumenta koja se vezuje za oblast nauke.

Bilo koju vrstu dokumentacije će takođe naši stručnjaci da obrade u ovoj kombinaciji jezika, odnosno da izvrše prvo njihov prevod, a potom i overu. Izuzev onih koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, kao i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije (specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga), kao i sva ona koja spadaju u poslovnu dokumentaciju (revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga).

Sasvim očekivano, oni će zainteresovanim klijentima da omoguće i direktan prevod sa srpskog na slovenački jezik za uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno za pasoš i vozačku dozvolu, te isto tako i za ličnu kartu, ali i za mnoga druga lična dokumenta, kao što su na primer izvod iz knjige umrlih, a zatim i saobraćajna dozvola, venčani list, te dozvola za boravak, radna dozvola i sva ostala lična dokumenta. Kompletno možemo da obradimo i sve vrste pravnih akata, a počev od sertifikata, sudskih presuda i ugovora, preko sudskih rešenja, licenci i punomoćja za zastupanje, pa sve do tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi, ali i rešenja i sudskih odluka, to jest prevodimo i overavamo sva dokumenta koja spadaju u oblast sudstva i prava.Pošto naši stručnjaci budu ispunli zahtev klijenata i izvršili prevod u navedenoj varijanti jezika za bilo koja dostavljena dokumenta, a zatim ga i overili prema aktualnim pravilima, omogućeno je klijentima da se opredele da li će ih lično preuzeti u prostorijama naše poslovnice ili će sačekati da im kurirska služba prevedena i overena dokumenta isporuči na željenu adresu. Mi smo u obavezi da istaknemo činjenicu da se dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta mora platiti odvojeno od usluge njihove obrade, a da Prevodilački centar Akademije Oxford nema nikakvo pravo da definiše cenu te usluge, jer je to prepušteno kurirskoj službi, stim da je tačno određeno da klijent mora plaćanje da izvrši direktno kuriru.

Sa ciljem da svim našim klijentima pružimo validne informacije, naglašavamo da postoje dokumenta za koja naveden princip obrade nije dovoljan, jer se zahteva overa Apostille, odnosno pečatom čiji je drugačiji naziv haški i za koji naši stručnjaci nisu zaduženi. A samim tim oni nisu obavezni ni da daju informacije klijentima o tome, pa ih zato upućujemo na državne institucije čija je to nadležnosti. Svakako preporučujemo da pitaju prvo da li se haški pečat za dokumenta za koja su im prevodi sa srpskog na slovenački jezik potrebni zahteva, a zatim je vrlo važno i da saznaju da li se stavlja pre početka obrade u okviru naše poslovnice ili posle toga, jer će od toga zavisiti ne samo trajanje procesa obrade tog dokumenta, već i gde klijent treba prvo da ga odnese.

Jedino kada je u pitanju hitno prevođenje bilo kog dokumenta sa srpskog jezika na slovenački, klijentima dozvoljavamo da ih prvo pošalju na naš mail, a da posle toga ispoštuju pravilo koje se navodi kao obavezno i podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid.

Mada je prevod u navedenoj kombinaciji jezika najčešće zahtevan za različite vrste dokumentacija i dokumenata, naši sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da obrade i mnoge druge sadržaje. A pod tim prvenstveno mislimo na popularne i naučne tekstove iz različitih oblasti, nevezano za to da li su oni duži ili kraći, odnosno koliko su kompleksni. Oni u pomenutoj kombinaciji jezika, isto tako prevode i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, počev od plakata i flajera, odnosno vizit karti, preko brošura i kataloga, pa do reklamnih letaka, PR tekstova i ostalih sadržaja iz ove oblasti. Književna dela i udžbenike, takođe mogu da obrade po najpovoljnijim cenama, ali i da urade prevod za novinske članke i časopise, te po potrebi vrše i direktno prevođenje sa srpskog na slovenački jezik za internet sajtove, odnosno za online prodavnice i web kataloge, kao i za različite tipove što programa, što aplikacija, to jest za sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta.

Kompletna obrada video i audio sadržaja takođe spada u usluge koje će da pruže stručnjaci Akademije Oxford i to ne samo prevodioci i sudski tumači, jer uz prevod u ovoj kombinaciji jezika za reklamne poruke, emisije i različite vrste filmova, te serije i ostale sadržaje ovog tipa, mi klijentima omogućujemo i sinhronizaciju, odnosno uslugu njihovog titlovanja.

Pobrinućemo se i da ispravimo sve greške u obrađenim sadržajima ukoliko je potrebno, jer su profesionalni korektori i lektori isto tako u timu svakog našeg predstavništva, tako da će klijenti dobiti kompletnu redakturu ma koje vrste materijala.

Ne treba zaboraviti da klijenti kojima su prevodi sa srpskog na slovenački jezik za bilo koju vrstu sadržaja koja se ne odnosi na dokumenta potrebni, u mogućnosti da nam ih na obradu pošalju preko mejla, a uzevši u obzir da tada nemaju obavezu da na uvid dostave originalna dokumenta. Samim tim što je omogućen ovakav način dostave na prevod, mi ćemo tim klijentima dozvoliti i da na isti način preuzmu prevedene sadržaje.

Pomenuli bismo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da u navedenoj kombinaciji jezika izvrše i usmeno prevođenje i to kako simultano, tako i šapatno, odnosno konsekutivno, te da ćemo se pobrinuti da u ponudu unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo pod uslovom da je to u skladu sa odabirom usluge za konkretnu vrstu događaja.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa srpskog jezika na slovenački

Klijent koji je za to zainteresovan, ima mogućnost da dobije ne samo prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na slovenački jezik, već mu isto tako omogućujemo i overu urađenog prevoda ovog, ali i svakog drugog dokumenta za koji ima potrebu da bude obrađenon u pomenutoj kombinaciji jezika. Tačnije, naši klijenti značajno štede svoje vreme na taj način, jer dobijaju dokument koji je obrađen onako kako nalažu pravila i samim tim im je dopušteno da ga u bilo kojoj situaciji koriste, pošto se on sa stanovišta zakona, ali i prava smatra potpuno ekvivalentnim bilo kom originalnom dokumentu.

Sem toga, moramo da naglasimo da su naši klijenti obavezni da na uvid izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata, a da mi svakako predlažemo da oni sami potraže informacije koje se odnose na overu Apostille, to jest takozvanim haškim pečatom.

Omogućićemo im prevođenje sa srpskog na slovenački jezik i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno potvrde o redovnom školovanju i prepisa ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, a prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, kao i seminarske i naučne, odnosno diplomske radove, te naučne patente i sva ostala dokumenta koja se odnose kako na oblast obrazovanja, tako isto i ona koje se tiču nauke.

Sva dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije, poput na primer poslovnih odluka i osnivačkih akata preduzeća, te svih tipova poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, pa do revizorskih, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav tog tipa dokumentacije će naši stručnjaci isto tako prvo da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overe onako kako to navode zakonske regulative. Ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da u ovoj jezičkoj varijanti kompletno obrade, to jest da urade njihov prevod sa srpskog na slovenački jezik, a posle toga i da ih overe prema pravilima. Uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja.

Isto tako obrađujemo i uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, kao i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i venčani list, a zatim i vozačku i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz knjige umrlih, kao i dozvola za boravak, ali i radnu dozvolu i ostala dokumenta koja se mogu smatrati ličnim. A u ponudi usluga koje mogu da izvrše sudski tumač i prevodilac se nalaze i prevodi sa srpskog na slovenački jezik za građevinske projekte, odnosno uputstvo za rukovanje i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za deklaracije proizvoda i za sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke, tako i tenderske, ali i građevinske dokumentacije.

Svakako ćemo se potruditi da ispunimo zahteve klijenata kojima su prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni za medicinsku dokumentaciju, što znači da će naši stručnjaci pored lekarskih nalaza da kompletno obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije. Pomenuli bismo i to da ovi stručnjaci mogu takođe je da izvrše prevođenje sa srpskog na slovenački jezik za bilo koju vrstu pravnih akata, to jest da će kompletno obraditi dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. A to znači da klijente očekuje kompletna obrada kako presuda o razvodu braka, tako isto i ostalih vrsta sudskih presuda, odnosno odluka, zatim ugovora, a prevodimo i tekovine Evropske Unije, kao i različite vrste sertifikata, odnosno punomoćje za zastupanje, licence i ostala dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti.

Prevod udžbenika sa srpskog na slovenački jezik

Tek jedna od brojnih usluga za čije izvršenje će se u najkraćem roku pobrinuti naši prevodioci i sudski tumači su i prevodi udžbenika sa srpskog jezika na slovenački, a kada će pomenuti stručnjaci da obrade udžbenike iz bilo koje oblasti, nevezano za to koliko su oni kompleksni i obimni. Isto tako ćemo klijentima da pružimo priliku da u navedenoj kombinaciji jezika dobiju i prevod za romane, odnosno za bilo koje prozno, ali i poetsko književno delo, te beletristiku i ostala dela.

Takođe će sudski tumač i prevodilac da obrade i članke iz novina, a po potrebi rade prevod sa srpskog jezika na slovenački i za ilustrovane, ali i stručne, te mnoge druge vrste časopisa.

Klijentima ćemo omogućiti i profesionalnu obradu svih internet materijala, što znači da će oni uz prevođenje web sajtova, te online prodavnica ili, pak web kataloga, ali i svih tipova što aplikacija, što programa da dobiju i njihovo optimizovanje. A to znači da naši stručnjaci u tom slučaju prevođenje sa srpskog jezika na slovenački rade u skladu sa pravilima koja određuje SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način omogućuju njihovo znatno bolje pozicioniranje na globalnoj mreži.

U našoj ponudi usluga se nalazi i ona koja je vezana za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, a prevodioci i sudski tumači koji nju mogu da izvrše poznaju pravila vezana i za konsekutivno i simultano, ali i za šapatno prevođenje. Imamo obavezu da naglasimo da se opredeljujemo za konkretnu vrstu usluge tek kada dobijemo adekvatne informacije od zainteresovanih klijenata. Tačnije, očekujemo od njih da nas informišu koliko bi neki događaj trebalo da traje, odnosno koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, ali i da nas upute u osnovne karakteristike prostorije u kojoj bi trebalo da bude taj događaj održan i u sve ostale detalje koji se odnose na organizaciju samog događaja, kako bismo na osnovu njih mogli da se opredelimo između ponuđenih tipova usluga. Stručni tim naše poslovnice koji je zadužen za pripremu ponude treba zatim da razmotri sve te informacije i da odluči koja od njih može na adekvatan način da odgovori na te zahteve. A trebalo bi da klijenti za čiji događaj bude bilo predviđeno simultano prevođenje sa srpskog jezika na slovenački znaju i to da ih kod nas očekuje čak i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi reklamnih kataloga sa srpskog na slovenački jezik

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač onda kada to zahtevaju klijenti da izvrše prevođenje reklamnih kataloga sa srpskog jezika na slovenački, svakako će oni po potrebi da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i sve ostale marketinške materijale. Tako će klijenti moći da dobiju prevedene brošure i reklamne plakate, odnosno letke, ali i PR tekstove, vizit kartice, reklamne flajere i sve ostale sadržaje koji su usmereni na reklamiranje određene kompanije, te bilo kog proizvoda ili usluge. Ovde smo dužni da istaknemo činjenicu da stručnjaci koji će biti dužni da izvrše ovu uslugu imaju vrlo visok nivo iskustva, a takođe su upoznati i sa brojnim marketinškim pravilima, tako da klijenti mogu očekivati profesionalno obrađene sadržaje. A pod tim se misli na činjenicu da sudski tumači i prevodioci tom prilikom vode posebno računa o reklamnoj poruci koja je najčešće golom oku potencijalnih klijenata nevidljiva i da upravo nju oblikuju prema pravilima ciljanog jezika. Na taj način oni svim Slovencima, odnosno osobama koje se koriste ovim jezikom pružaju priliku da steknu sasvim dovoljno informacija o onome što se reklamira, te da postanu zaista klijenti određene kompanije ili, pak da počnu da koriste konkretne usluge, odnosno da kupuju određeni proizvod.

U našoj ponudi su i prevodi tekstova sa srpskog jezika na slovenački, a to se odnosi i na popularne tekstualne sadržaje, kao i na uskostručne. Svakako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač uspešno da obrade i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti medicine, politike, ekonomije, prava i farmacije, kao i one koji se tiču bilo koje teme vezano za sociologiju, filozofiju, komunikologiju ili psihologiju. Naravno, sve to su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, a naši stručnjaci mogu pored ostalog da stručno obrade i one sadržaje koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine, menadžmentom i obrazovanjem, odnosno marketingom, naukom, turizmom i građevinskom industrijom, te informacionim tehnologijama i mnogim drugim oblastima, a nevezano za to da li su u pitanju teme iz oblasti društvenih ili prirodnih nauka.

Sve zainteresovane klijente u našoj instituciji uz prevod različitih video, kao i audio sadržaja sa srpskog jezika na slovenački, očekuju i dodatne usluge, a koje podrazumevaju njihovo titlovanje, ali i profesionalno sinhronizovanje. Tako će prvo prevodilac i sudski tumač da urade prevod u konkretnoj kombinaciji i to za animirane i igrane filmove, odnosno serije i crtane filmove, te za reklamne poruke, informativne emisije i dokumentarne filmove, ali i za ostale i video i audio sadržaje, pa će onda njihovoj obradi da pristupe stručnjaci koji će na zahtev klijenata da izvrše sinhronizovanje ili titlovanje svih tih materijala. Zapravo, klijenti koji budu zahtevali ovu uslugu će imati mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje koji su spremni za prikazivanje i u bioskopu i na radiju, odnosno na televiziji, internetu i bilo kom drugom mediju.

Kako svakome može da se dogodi da pogreši, ipak je neophodno da te greške budu ispravljene, a naročito one u urađenim prevodima. Pa ako ste i vi u situaciji da su prevodi sa srpskog jezika na slovenački koje imate urađeni nekorektno i neprofesionalno, to jest da u njima ima grešaka, ponudićemo vam uslugu redakture, a za čije ostvarenje će se pobrinuti profesionalni korektori i liktori koji su u timu apsolutno svaki poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje