Prevodi sa slovenačkog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na mađarski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na mađarski jezik

Što se tiče usluga za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači zaposleni u našim poslovnicama, u ponudi su i direktni prevodi sa slovenačkog na mađarski jezik, a pomenuta usluga se odnosi na usmeno i na prevođenje u pisanom obliku, te klijenti mogu takođe da dobiju i redakturu različitih materijala koji su u ovoj varijanti jezika nekvalitetno prevedini.

Takođe ćemo se pobrinuti da na zahtev klijenata izvršimo prevođenje u navedenoj jezičkoj varijanti i za različite vrste marketinških materijala, kao što su na primer PR tekstovi, brošure i reklamni plakati, odnosno flajeri, katalozi i mnogi drugi sadržaji koji bi trebalo da služe reklamiranju. A sudski tumači i prevodioci mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i novinske članke, odnosno različite vrste časopisa, kao i književna dela i udžbenike. Uradićemo i direktan prevod sa slovenačkog jezika na mađarski za internet sadržaje različitih vrsta, tako da će klijenti dobiti profesionalno prevedene i optimizovane web sajtove i online kataloge, ali i programe i aplikacije, a zatim i online prodavnice i ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta.

Naši klijenti mogu da dobiju i uslugu kompletne obrade video i audio materijala, a ona se odnosi prvo na njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski, a potom i na uslugu kako sinhronizacije, tako i titlovanja. A prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj varijanti jezika da prevedu kako dokumentarne i crtane filmove, tako i informativne emisije, odnosno reklamne poruke i igrane filmove, a zatim i serije, zabavne emisije i ostale video, odnosno audio materijale.Prevođenje sa slovenačkog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na slovenački

Svakako moramo pomenuti i to da naši stručnjaci vrše usmeni prevod sa slovenačkog jezika na mađarski, a tada primenjuju kako šapatno, tako i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Isto tako ćemo zainteresovanim osobama ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se naši stručnjaci budu opredelili za tu vrstu usmenog prevoda kada budu pripremali ponudu.

Posebno ističemo podatak da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalnu obradu različitih dokumenata, to jest da rade najpre njihovo prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga pristupaju obradi u skladu sa važećim pravilima, odnosno vrše overu prevedenih dokumenata i to bilo koje vrste. Tako će oni uz sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na kompletnu obradu kako različitih tipova izjava, odnosno saglasnosti, tako i uverenja, ali i potvrda i ostalih dokumenata iz ove grupe. Takođe će klijentima da ponude i kompletnu obradu za sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao i za ona koja se tiču oblasti prava ili sudstva. A sudski tumač i prevodilac će, isto tako po zahtevu klijenata da prevedu bilo koji lični dokument, odnosno različite vrste dokumentacija, poput recimo građevinske i tenderske, ali i tehničke i medicinske, tako da će klijentima da ponude kompletnu obradu svakog dokumenta koji ulazi u njihov sastav.

U aktuelnoj ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski za različita dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja bilo na oblast nauke, te za mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti. Bez obzira koji dokument je u pitanju za koji zahtevate obradu, morate se pridržavati pravila koje se odnosi na dostavljanje sadržaja na obradu. A radi se o tome da sudski tumač pre nego što počne sa svojim delom posla, to jest neposredno pre nego što izvrši overu, ima obavezu da uporedi preveden i originalan dokument, što znači da svaki klijent ima obavezu da na uvid dostavi originale. Upravo zato se i postupak slanja takvih sadržaja na obradu svakako mora razlikovati, a u principu za bilo koju vrstu materijala za koju se zahteva prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski, a da nisu u pitanju dokumenta, klijent ima pravo da ih pošaljem mejlom. Sve ostale sadržaje šalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili nam originalna dokumenta na uvid donosi lično.Pored toga se razlikuje i način na koji klijent može da preuzmme prevedene sadržaje, budući da je za dokumenta određeno da to učini lično ili da zahteva da mu budu poslata na određenu adresu, a konkretnu uslugu mora da plati u skladu sa cenom koja je navedena u tada važećem cenovniku određene kurirske službe. Preuzimanje prevedenih sadržaja za koje se ne vrši overa sudskog tumača može da bude izvršeno na najlakši način, to jest preko mejla.

Istakli bismo činjenicu da prevodilac i sudski tumač u svakom slučaju mogu da ispune zahtev i onog klijenta kome je direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski za neki dokument potrebno posebno brzo, a kada se radi takozvani hitan prevod. Samo u tom slučaju je klijentu dopušteno da najpre pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem, kako bi celokupan postupak njihove obrade ubrzao, te da u najkraćem roku nakon toga ispuni obavezu i nam na uvid dostavi originale.

Apsolutno svaki klijent kome je prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika neophodno za neki dokument treba da zna da postoji mogućnost da je obavezno stavljanje haškog pečata na njega. Ali je isto tako vrlo važna i informacija da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu nemaju dozvolu da izvrše overu Apostille pečatom, što je zapravo njegov drugačiji naziv. Upravo zato smo i pomenuli sve ovo, jer je potrebno da pojedinačni klijent pribavi sve potrebne informacije koje su vezane za ovu vrstu overe, što može da učini u institucijama Republike Srbije koje su za njeno izvršenje nadležne. Najvažnije je da sazna prvo da li je haški pečat obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su njemu direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski potrebni, ali je neophodno da odmah posle toga dozna i da li se ta vrsta overe radi pošto prevodioci i sudski tumači završe sa njegovom obradom ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda vrši prevod u ovoj kombinaciji jezika, stim što se u tom slučaju prevodi i sadržina dokumenta i pomenutog pečata. Tako će i svaki pojedinačni klijent dobiti sve informacije o tome po kom principu se obrađuje određeni dokument, to jest on će tačno znati i koliko bi trebalo da traje proces njegove obrade, jer se svakako trajanje razlikuje upravo u odnosu na to kada se stavlja na konkretna dokumenta Apostille.

Prevodi uverenja o naosuđivanosti sa slovenačkog na mađarski jezik

Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za obradu različitih dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to znači i da oni po zahtevu mogu da izvrše direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa slovenačkog jezika na mađarski. A kada vrše tu uslugu, oni joj svakako pristupaju profesionalno, kao i izvršenju svake druge, što znači da klijenti dobijaju i dodatnu uslugu koja se odnosi na overu izvršenog prevoda, a ona je prepuštena ovlašćenom sudskom tumaču koji je deo tima svakog predstavništva naše institucije, što znači da će određeni dokument biti tretiran kao pravno važeći.

Naši stručnjaci mogu da obrade i uverenje o nekažnjavanju, ali i sve ostale tipove uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda i saglasnosti, a što uključuje prevod sa slovenačkog jezika na mađarski i za potvrdu o visini primanja i o stalnom zaposlenju, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Ispunićemo zahtev klijenata kojima je potrebna kompletna obrada poslovne dokumentacije, tako da ću sudski tumači i prevodioci prevesti statut preduzeća u navedenoj kombinaciji jezika, te će svakako da kompletno obrade i fakture, odnosno revizorske i godišnje poslovne izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, a zatim i poslovne odluke, finansijske izveštaje i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje preduzetnika ili nekog pravnog lica. Ovi stručnjaci takođe mogu po zahtevu klijenata da prevedu i potom izvrše overu prema pravilima i za prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, kao i za uverenje o položenim ispitima, te za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te ako je to zahtev klijenata oni mogu da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove nevezano za to koja je njihova tema.

U ponudi usluga koje možemo da pružimo klijentima su i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za naučne radove, kao i patente, te za sve ostale tipove dokumenata koja su vezana na bilo koji način za oblast nauke.

Svakako smo dužni da istaknemo i činjenicu da sudski tumač i prevodilac mogu svoje usluge da primene kada se obrađuje bilo koji lični dokument. Tačnije rečeno, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevedena, a potom i overena apsolutno sva lična dokumenta, poput recimo izvoda iz matičnih knjiga kako rođenih, isto tako i umrlih, odnosno venčanih, a zatim i pasoša i saobraćajne dozvole, kao i lične karte, te obrađujemo i uverenja o državljanstvu, vozačku i radnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i i još mnogo nepomenutih ličnih dokumenata.

Različite vrste dokumentacija, to jest svaki dokument koji u njihov sastav ulazi, takođe sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj varijanti mogu da obrade. A izuzev tehničke, odnosno građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga), prevodilac i sudski tumač će prvo da urade prevod sa slovenačkog jezika na mađarski, te odmah posle toga i da overe taj prevod i za sva dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije, kao što su na primer uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarski nalazi, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala.

Da ne propustimo da navedemo i to da naši stručnjaci mogu da ispune očekivanja svakog klijenta kome su potrebni prevodi pravnih akata sa slovenačkog jezika na mađarski, tako da će oni uz punomoćje za zastupanje i sudska rešenja i sertifikate, odnosno sudske žalbe i različite vrste ugovora, da prevedu i overe i sudske tužbe, licence i sudske odluke, ali i tekovine Evropske Unije i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast sudstva ili prava.

Usmeni prevod sa slovenačkog jezika na mađarski

Događaj za koji zahtevate usmeno prevođenje sa slovenačkog na mađarski jezik će biti u potpunosti poduprt odgovarajućom uslugom, pošto sudski tumači i prevodioci koje mi zapošljavamo mogu da u toj jezičkoj varijanti primene sve vrste ove usluge koje su aktuelne. Zapravo se pod tim misli kako na simultani i šapatni, tako i na konsekutivni prevod u toj kombinaciji jezika, pa tek kada stručnjaci koji su za to specijalizovani budu analizirali sve podatke koje su pojedinačni klijenti obavezni da nam dostave, moći će i da donesu odgovarajuću odluku, odnosno izabraće upravo onu vrstu usluge koja može na što bolji način da odgovori na potrebe tog događaja. Svakako bi klijenti trebalo da nas informišu o broju osoba koje će prisustvovati tom događaju, kao i o osobenostima prostora u kome će on biti održan, ali isto tako je neophodno da nam daju sve relevantne podatke koji se odnose na njegovu organizaciju. Budući da je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi isto tako zainteresovanim klijentima omogućujemo i tu uslugu, a ukoliko se budemo opredelili baš za primenu tog tipa usluge.

A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste književnih dela, što uključuje prevođenje sa slovenačkog na mađarski jezik za dela beletristike i za romane, odnosno za bilo koje kako poetsko, tako i prozno delo. Podrazumeva se da će oni, takođe da prevedu i udžbenike, nevezano za to koju oblast obrađuju i koliko su obimni, ali će isto tako klijentima da omoguće i profesionalnu obradu ilustrovanih časopisa i članaka iz novina, te stručnih časopisa i dečijih, odnosno bilo kojih drugih.

Direktni prevodi video i audio sadržaja sa slovenačkog na mađarski jezik takođe su u ponudi svake naše poslovnice, a da bi zainteresovani klijent mogao da dobije sadržaje ovog tipa koje može da prikazuje i na internetu i u bioskopu, kao i na televiziji, te da ih pušta na radiju ili bilo kom drugom mediju, pobrinućemo se da pružimo i uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju. Ističemo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da prevedu ne samo dokumentarne i animirane filmove, već i serije, a zatim i zabavne i informativne emisije, kao i igrane filmove, bez obzira kom žandru da pripadaju, odnosno reklamne poruke, crtane filmove i mnoge druge kako video, isto tako i audio sadržaje. A nakon njih će profesionalni titleri da preuzmu obradu, kao i ona lica koja mogu da izvrše sinhronizaciju konkretnih sadržaja, a ukoliko je to u skladu sa zahtevima klijenata.

Prevodi reklamnih letaka sa slovenačkog na mađarski jezik

Uslov da prevođenje reklamnih letaka u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ostalih marketinških materijala bude profesionalno jeste da mu se pristupi onako kako to nalažu pravila marketinga, a to znači da prevodioci i sudski tumači koji tu uslugu pružaju moraju da poštuju pravila koja se odnose na dobar marketing, to jest treba da poruku koja se u materijalima ovog tipa na slovenačkom jeziku nalazi oblikuju prema onim pravilima koja su prisutna u mađarskom jeziku. Kada se obrada ovakvih sadržaja primenjuje na opisan način, onda se u potpunosti ispunjava svrha koju njihovi prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski imaju, budući da se svim Mađarima i generalno, osobama koje se koriste ovim jezikom omogućuje da steknu jasan uvid u to što se kroz reklamne letke, odnosno flajere ili plakate, PR tekstove, kao i brošure, ali i ostale marketinške materijale prikazuje.

Svim zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i da dobiju, takođe profesionalan prevod internet sadržaja sa slovenačkog jezika na mađarski. Izuzev web sajtova, sudski tumač i prevodilac mogu u toj kombinaciji jezika da obrade i online kataloge, kao i softvere (programi i aplikacije), odnosno internet prodavnice, te ostale sadržaje koji su vezani za globalnu mrežu. Da bismo mogli da opravdamo zbog čega navodimo da se vrši profesionalan prevod ovakvih sadržaja, naglasićemo da naši stručnjaci njihovoj obradi pristupaju uz korišćenje pravila vezanih za optimizovanje internet materijala, to jest da poštuju one smernice koje su vezane za SEO (Search Engine Optimisation). A njihova osnovna uloga jeste da prevedeni web sadržaji ostvare znatno bolju poziciju na internetu, to jest u okviru pretrage, što će imati pozitivan učinak i na njihove vlasnike i na njihovo poslovanje.

Budući da su profesionalni korektori i lektori takođe zaposleni u svakoj našoj poslovnici, mi ćemo omogućiti njihove usluge svakome ko ima potrebu da ih dobije. Ističemo i da se redaktura vrši samo u situaciji kada su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski izvršeni od strane nestručnog lica, te onda kada je potrebno da ovi stručnjaci primene svoja znanja i naravno, pravila struke, a kako bi na što bolji način ispravili takvu vrstu prevoda i pružili konkretnom klijentu mogućnost da relativno brzo dobije bilo koju vrstu sadržaja koja je kvalitetno prevedena u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Obaveza nam je da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na mađarski, a što se odnosi na obradu i stručnih i takozvanih popularnih tekstualnih sadržaja. Njihova tema se može ticati ma koje grane društvenih ili prirodnih nauka, jer naši stručnjaci uz potrebno iskustvo u oblasti za koju su specijalizovani, imaju i zavidan nivo znanja vezanih za opštu kulturu, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da će prevodi koje oni budu uradili moći da budu tretirani kao apsolutno profesionalni. Pored političkih, psiholoških, socioloških i tekstova iz oblasti finansija, odnosno onih koji obrađuju neku ekonomsku ili temu iz oblasti turizma, prevodilac i sudski tumač mogu da u pomenutoj varijanti jezika obrade i tekstove koji se tiču bilo koje teme iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nauke ili komunikologije, odnosno farmacije, te građevinske industrije, kao i medicine, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija, marketinga, bankarstva i još mnogo drugih naučnih disciplina. Bilo koja da je tema, klijenti mogu biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci da izvrše njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski po odličnim uslovima, a uz to napominjemo da celokupan postupak obrade ovakvih sadržaja može da bude ubrzan, jer je klijentima omogućeno da izvrše slanje sadržaja na obradu na najjednostavniji i najbrži način, to jest da ih skeniraju i pošalju na naš mejl.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje