Prevođenje sa slovenačkog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa slovenačkog jezika na ukrajinski

Posebno je važno da svaki klijent, koji zahteva direktno prevođenje dokumenata sa slovenačkog na ukrajinski jezik zna da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava stručnjake, koji imaju neophodna ovlašćenja da uz prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji izvrše i overu, te da na taj način klijentima omoguće profesionalno obrađene materijale da dobiju.

Bitno je naglasiti da overa dokumenata podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač, a nakon upoređivanja originala i prevoda stavlja svoj pečat na obrađeni dokument i na taj način potvrđuje zvanično da je preveden dokument u potpunosti veran originalu. A nakon što prevodioci i sudski tumači takav postupak obrade budu primenili, klijenti će dobiti u skladu sa zakonom obrađena dokumenta i imaće pravo da ih primenjuju u praksi kad god je to potrebno.

Uz to što mogu u datoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade pravna akta i sadržinu kako tehničke i poslovne, tako isto i medicinske, potom građevinske i tenderske dokumentacije, članovi tima pomenute institucije izvršavaju i direktan prevod ličnih dokumenata sa slovenačkog na ukrajinski jezik.Prevođenje sa slovenačkog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na slovenački

Svakako da po zahtevu klijenata oni mogu da obrade i sve tipove izjava i uverenja, odnosno potvrda i saglasnosti, ali i svaki drugi dokument koji će klijent kasnije određenoj nadležnoj instituciji da podnese. A osim već pomenutih, prevodilac i sudski tumač kompletno i u skladu sa pravilima obrađuju i prepis ocena, odnosno sva ostala dokumenta i druge materijale iz domena obrazovanja, ali i rezultate naučnih istraživanja i sve druge sadržaje, koji su prvenstveno za nauku vezani.

Praktično rečeno, svaki dokument ili celokupna dokumentacija može da bude profesionalno prevedena u toj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overena, s tim što se klijent obavezuje originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču tom prilikom da priloži.

Zato i ističemo da dokumenta klijent ili može na prevod da donese lično ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe na adresu izabrane poslovnice ove institucije.

S obzirom na to da za sve ostale materijale, za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog na ukrajinski jezik, nije neophodno priložiti originale, to je dozvoljeno i njihovo slanje na obradu elektronski i preuzimanje na isti način. Kome ne bude takav princip odgovarao, slobodan je da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije, te da od zaposlenih dobije informacije o tome na koji način sadržaje tog tipa na prevod može poslati, te kako ih po izvršenim uslugama može preuzeti.

A kada su u pitanju dokumenta, slanje na mejl je dozvoljeno isključivo ukoliko klijent zahteva njihov hitan prevod, pošto je posebno važno u tom slučaju da sudski tumači i prevodioci što je moguće pre dobiju sadržaje, a kako bi mogli sa njihovom obradom da počnu. Naravno da je vlasnik dokumenata i u tom slučaju obavezan da dostavi originale, ali to ipak može učiniti naknadno.

Vrlo je važno napomenuti i to da svaki klijent odlučuje samostalno o tome na koji način će preuzeti prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta, a na raspolaganju su mu dve mogućnosti. Dakle, može doći lično u odabrano predstavništvu navedene institucije i na taj način izvršiti preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a može se opredeliti i za varijantu da mu ih nadležna kurirska služba na adresu dostavi. U tom slučaju je obavezan i da plati predviđenu nadoknadu, pošto u cenu prevoda i overe dokumenata usluga dostave nije uračunata. Podrazumeva se da će nadležni u kurirskoj službi prethodno informisati svakog klijenta o postupku preuzimanja dokumenata, ali isto tako i o visini nadoknade koju će morati da plate.

Bitno je da svi koji su zainteresovani za prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji znaju da sudski tumač i prevodilac za stavljanje Apostille pečata na njih nisu ovlašćeni. U pitanju je overa takozvanim Haškim pečatom, a ona se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, to jest zaposlenih u specijalnim odeljenjima te državne institucije. Baš zato što može uticati na celokupan postupak obrade dokumenata ova informacija, potrebno je da klijent neposredno pre njihovog dostavljanja na prevođenje sa slovenačkog na ukrajinski jezik dobije sve bitne informacije o nadoveri. Tada je značajno da sazna, na prvom mestu da li se Apostille pečat na njegova dokumenta mora staviti, a potom i da pita nadležne da li će to biti izvršeno nakon prevoda i overe od strane sudskog tumača ili pre toga, jer su oba postupka u praksi prisutna.

Za uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji su specijalizovani prevodioci i sudski tumači ove institucije, a u okviru koje je dostupna i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da ovi stručnjaci izuzev simultanog i konsekutivnog prevoda, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, a da je jasno definisano za koji tip događaja se koja od navedenih usluga primenjuje, potrebno je da oni detaljno budu upoznati sa planom organizacije događaja. Iz tog razloga se od svakog klijenta ponaosob zahteva da dostavi kako podatke o trajanju manifestacije, ali i o tačnom broju učesnika, tako isto i o prostoru u kome će biti održana, odnosno o njegovim glavnim karakteristikama. Sve to se uzima u obzir prilikom formiranja ponude i odlučuje koji tip usluge će zaposleni ove institucije primeniti.

Isto tako će biti ostvareni i zahtevi klijenata, kojima je potreban direktan prevod tekstova sa slovenačkog na ukrajinski jezik, a kada ovi stručnjaci obrađuju i popularne i stručne tekstualne materijale, nevezano za to kakvom tematikom se bave.

U slučaju da to bude potrebno, oni mogu prevesti i književna dela i to kako iz oblasti poezije, tako isto i proze, a pobrinuće se i da na zahtev klijenata prevedu i članke iz novina, zatim časopise svih vrsta i udžbenike.

Podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu i sve vrste marketinških materijala po zahtevu prijatan da obrade, ali i audio i video, pa je izuzetno značajno naglasiti i to da ova specijalizovana institucija zapošljava kako stručnjake za sinhronizaciju filmova i serija, odnosno reklamnih poruka i ostalih sadržaja tog tipa, tako i titlere. Sve to znači da će na jednom mestu klijent dobiti njihovu kompletnu obradu, tako da će moći i te sadržaje, praktično odmah nakon što ih preuzme i da predstavi ciljanoj publici.

Samim tim što je vrlo važno da svi internet materijali, za koje se izrađuje direktan prevod sa slovenačkog na ukrajinski jezik budu i profesionalno optimizovani, to zaposleni u ovoj instituciji prilikom njihovog prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji primenjuju i takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation). Sve to pozitivno utiče na pozicioniranje i prevedenih sajtova, ali u internet prodavnica, potom programa i online kataloga, te aplikacija i ostalih web materijala, a sa pravilima koja važe u internet pretrazi.

Osim standardnih usluga i već opisanih dodatnih, ova institucija nudi klijentima i angažovanje profesionalnih korektora i lektora, koji će na njihov zahtev izvršiti redakturu. Inače konkretna usluga se primenjuje za bilo koji sadržaj, a za koji je izrađen prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, ali on nije u skladu sa pravilima, pa je neophodno da se sve greške u takvim sadržajima profesionalno isprave.

Profesionalni prevodi licenci i sertifikata sa slovenačkog na ukrajinski jezik

Da bi zainteresovani mogao konkretnu uslugu da dobije, odnosno da bi sertifikati i licence, a za koje se direktan prevod sa slovenačkog jezika na ukrajinski izrađuje, mogli da budu korišćeni u praksi, bitno je da bude izvršena usluga overe. A zahvaljujući tome što su prevodilac i sudski tumač u timu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, klijentima će biti omogućena i ta usluga. Na taj način će u optimalnom vremenskom periodu dobiti sadržaje spremne za korišćenje, jer im pravnu validnost upravo daje pečat sudskog tumača. Međutim, zainteresovani za navedenu uslugu moraju znati da je njihova dužnost na uvid sudskom tumaču da prilože i originale, ali je poželjno i da kontaktiraju nadležne državne institucije, te da dobiju sve neophodne informacije o nadoveri, a koja podrazumeva stavljanje Haškog, to jest Apostille pečata na dokumenta za koja se prevod i izrađuje.

Pored već pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci mogu i sva ostala pravna akta kompletno da obrade, a što se odnosi kako na presudu o razvodu braka i punomoćje za zastupanje, odnosno sudske odluke i ugovore, tako isto i na sudske žalbe, zatim sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, kao i na sudske tužbe i ostala pravna akta, to jest na sva ona dokumenta koja su za sudstvo ili za pravo vezana direktno.

Važno je naglasiti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani za prevođenje svih vrsta dokumentacija sa slovenačkog jezika na ukrajinski. A prvenstveno mislimo na ličnu dokumentaciju ( uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i ostala lična dokumenta), a zatim na građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

U skladu sa iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa slovenačkog jezika na ukrajinski, ali se isto tako podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci obraditi i sve ostale vrste ne samo saglasnosti, nego i izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama po potrebi).

Lekarske nalaze će sudski tumač i prevodilac shodno zahtevima pojedinaca najpre da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga će u skladu sa pravilima primeniti i overu. Takođe klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svih ostalih dokumenata koja se tiču medicinske dokumentacije.

Naravno da oni mogu ostvariti zahteve i svih onih pojedinaca, koji u navedenoj varijanti jezika prevod žele da dobiju kako za fakture i revizorske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, te za osnivački akt preduzeća, tako isto i za poslovne odluke, te statut preduzeća i finansijske poslove izveštaje, ali i za rešenje o osnivanju pravnog lica i za sva ostala dokumenta, koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije.

Uz sva dokumenta koja smo do ovog momenta pomenuli, moramo naglasiti i to da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i direktan prevod diplomskih, naučnih i seminarskih radova sa slovenačkog jezika na ukrajinski. Međutim, to nije sve što oni mogu da ponude klijentima, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac kompletno mogu da obrade i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, ali i svedočanstvo o završenom razredima osnovne i srednje škole, potom prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svaki drugi dokument koji se tiče kako direktno oblasti obrazovanja, isto tako i nauke na bilo koji način.

Prevod serija i reklamnih poruka sa slovenačkog jezika na ukrajinski

Kada neko bude zahtevao direktno prevođenje audio i video materijala sa slovenačkog na ukrajinski jezik, a u koje izuzev reklamnih poruka i serija, spadaju i obrazovne, te informativne i zabavne, ali dečije emisije, kao i igrani filmovi različitih žanrova, zatim dokumentarni i animirani, te crtani, moći će njihovu kompletnu obradu u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford da zahtevaju. Prvenstveno pod tim mislimo na titlovanje i sinhronizaciju konkretnih sadržaja, jer su i te usluge na raspolaganju zainteresovanima. Princip je vrlo jednostavan, najpre prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika obrađuju dostavljene materijale, a posle toga će biti pristupljeno sinhronizaciji ili njihovom titlovanju, kako bi klijent u najkraćem mogućem roku dobio sadržaje spremne za prikazivanje.

Takođe je dostupna usluga redakture i to za sve vrste materijala, a za koje je prethodno neko prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izradio, ali je načinio određene propuste. Vrlo je važno napomenuti da su za pružanje te usluge zaduženi korektori i lektori ove institucije, tako da će oni na najbolji mogući način i u što kraćem vremenskom periodu obraditi dostavljene materijale i uskladiti njihovu sadržinu i sa pravilima pakistanskog jezika i sa originalima.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci obraditi i marketinški materijal svih vrsta, a specijalizovani su iza usmeno prevođenje sa slovenačkog na ukrajinski jezik. Ovde je izuzetno značajno naglasiti da oni izuzev prevoda uz pomoć šapata, mogu u navedenoj varijanti jezika da izvrše i konsekutivni i simultani prevod, a što sve isključivo zavisi od tipa događaja. Zapravo je reč o tome da se ponuda za uslugu usmenog prevoda može isključivo definisati nakon što informacije o organizaciji događaja klijent bude samostalno dostavio ovim stručnjacima. Sem podataka o tačnom broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, moraju biti dostavljeni i oni koji su vezani za lokaciju održavanja događaja, a kako bi ovi stručnjaci bili upoznati sa njenim osnovnim karakteristikama. Zahteva se i da klijent dostavi podatke o tome koliko će ljudi uzeti učešće, a da bi mogla da bude kreirana adekvatna ponuda za konkretnu uslugu. Moraju biti informisani apsolutno svi, koji su zainteresovani za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika da će biti ponuđena i usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko to bude u skladu sa izborom ovih stručnjaka.

Još bi valjalo naglasiti i to da će biti izvršen i direktan prevod knjiga sa slovenačkog na ukrajinski jezik, a što znači da će članovi tima svake poslovnice ove institucije ostvariti zahtev klijenata vezano za obradu kako udžbenika, tako i svih dela književnosti (beletristika, pesme, romani i ostala poetska i prozna književna dela).

Novinske članke različite dužine i tematike, ali i sadržinu dečijih časopisa, kao i stručnih i ilustrovanih će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti jezika da obrade.

Podrazumeva se da će zahtevi klijenata, koji se odnose na prevođenje tekstova, takođe biti ostvareni u potpunosti, a u kom slučaju ovi stručnjaci mogu da obrade i popularne sadržaje, ali i one koji su stručni, budući da su isključivo vezani za određenu oblast, a koji se mogu ticati baš svake naučne discipline, bez obzira da li je u pitanju prirodna ili društvena.

Svakako da mogu biti izrađeni i direktni prevodi online kataloga sa slovenačkog na ukrajinski jezik, ali i internet prodavnica, zatim aplikacija i programa bilo koje vrste, kao i web sajtova, te mnogih drugih onlajn materijala, odnosno onih koji se kompjutera tiču.A ono što je specifičnost navedene usluge jeste optimizacija, budući da zaposleni konkretne poslovnice primenjuju takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation), te tako sadržinu bilo kog internet ili materijala vezanog za računare usklađuju sa pravilima, koja web pretraživač podrazumeva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje