Prevodi sa slovenačkog na makedonski jezik


Prevodi sa slovenačkog na makedonski jezik

Profesionalni prevodi sa slovenačkog jezika na makedonski su takođe uvršteni u red usluga koje klijenti mogu da dobiju u svakoj od brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A profesionalni sudski tumači i prevodioci će se potruditi da je izvrše u što kraćem roku, kako bi im time omogućili da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Naglašavamo da ovi stručnjaci mogu da ponude i uslugu koja je vezana za usmeni prevod sa slovenačkog jezika na makedonski, tako da će uz konsekutivno i simultano, da primene i prevođenje uz pomoć šapata, tako da će sasvim sigurno i da odgovore na zahtev apsolutno bilo koje vrste događaja. Uz to om možemo ponuditi po odličnoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a svakako će prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj varijanti da obrade i internet materijale (online katalozi, web sajtovi, aplikacije, web brošure, programi i drugi), a SEO pravilima (Search Engine Optimisation) će da se rukovode prilikom njihovog prevođenja.

Sem toga možemo da uradimo na zahtev klijenata i direktan prevod sa slovenačkog jezika na makedonski i za časopise, odnosno za novinske članke, a zatim i reklamne materijale (brošure, PR tekstovi, vizit kartice, plakati, katalozi i drugo). Ako je potrebno klijentima, prevodimo i romane, odnosno bilo koje književno delo, a zatim i udžbenike, kao i sadržinu časopisa.Prevođenje sa slovenačkog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na slovenački

U ponudi je i redaktura, što je usluga za koju su zaduženi lektori i korektori, a primenjuje se u situaciji kada je potrebno urađene prevode ispraviti u skladu sa aktuelnim pravilima koja su prisutna u okviru prevodilačke struke.

Isto tako možemo klijentima da ponudimo i prevođenje sa slovenačkog jezika na makedonski za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio materijala (reklamne poruke, emisije, filmovi, serije i ostalo), a nakon toga oni kod nas mogu da dobiju i usluge koje se odnose na titlovanje svih prethodno navedenih sadržaja, kao i na njihovu sinhronizaciju.

Bitno je da naglasimo i da klijenti kojima su prevodi za sadržaje koji su pomenuti do sada potrebni, imaju mogućnost da ih na obradu pošalju elektronskim putem, to jest preko mejla, a naravno ako to žele. Kada sudski tumač i prevodilac budu ostvarili njihovi zahtev i preveli neki od tih materijala, na potpuno isti način mogu i da ih dobiju odmah.Obaveza je naše institucije da napomene da se slanje dokumenata na obradu razlikuje, a osnovni razlog je vezan za obavezu dostavljanja originala na uvid, budući da klijenti kod nas dobijaju i njihovu overu, a koju tada vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Zato jeste važno da prilože originalna dokumenta na uvid, tako da mogu da nam ih lično dostave ili pošalju preporučeno preko “Pošte Srbije”, to jest mogu da to učine preko neke kurirske službe.

Zapravo je slanje dokumenata na mail dozvoljeno isključivo onda kada se zahtevaju njihovi hitni prevodi sa slovenačkog jezika na makedonski, stim da je klijent kome je to potrebno svakako dužan da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo.

Postupak preuzimanja obrađenih dokumenata se isto tako razlikuje, što znači da klijenti mogu da ih preuzmu u prostorijama jedne od naših poslovnica, a imaju opciju i da se opredele za dostavljanje preko kurirske službe na njihovu adresu. Za tu uslugu će biti angažovana eksterna institucija, tako da će klijent koji se za nju bude opredelio morati i da je po cenovniku te kurirske službe plati, a kada bude vršio preuzimanje obrađenih dokumenata.

Pomenuti stručnjaci će u ovoj jezičkoj varijanti na zahtev klijenata da kompletno obrade ličnu kartu, pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i mnoga druga lična dokumenta, te će klijentima da omoguće da dobiju kompletno obrađena pravna akta i ona dokumenta koja se smatraju delom poslovne dokumentacije. Takođe prevode i lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao i diplomu i dodatak diplomi, a zatim i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te rezultate naučnih istraživanja, kao i svaki drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke.

Uz sve to, prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno prevode različite vrste saglasnosti i izjava, kao i uverenja, te potvrde, a klijenti mogu da očekuju da dobiju i profesionalan prevod sa slovenačkog jezika na makedonski za građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, kao i za mnoga druga dokumenta.

Sa ciljem da im omogućimo da što brže i lakše prođu kroz postupak obrade dokumenata, navodimo i to da bi svaki pojedinačni klijent trebalo samostalno da se raspita da li je potrebno izvršiti nadoveru za ta dokumenta. A kada kažemo nadoveru, zapravo mislimo na stavljanje specijalne vrste pečata koja je poznata kao haški, to jest Apostille, a budući da sudski tumači i prevodioci čije usluge nudimo nisu ovlašćeni za taj tip overe, baš iz tog razloga i navodimo ovu preporuku. Napominjemo da haški pečat nije obavezno staviti na svaki dokument za koji se radi prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali i da na sva ona za koja je to obavezno uraditi, on može da bude stavljen na dva načina, to jest ili pre nego što pomenuti stručnjaci urade njegov prevod sa slovenačkog jezika na makedonski i overu ili kada oni to učine. Važno je da klijent zna da se oba pomenuta postupka overe razlikuju, jer ako se najpre stavlja Apostille pečat, onda je prevodilac dužan da prevede i njega i dokument, a posle toga sudski tumač overava taj dokument. Nasuprot tome, drugi postupak koji smo pomenuli je ujedno i brži, jer se radi klasična vrsta obrade, to jest prvo prevod, pa overa sudskog tumača i posle toga bi klijent trebalo da taj dokument odnese u prostorije nadležne institucije da bi bila izvršena overa haškim pečatom.

Usmeni prevodi sa slovenačkog na makedonski jezik

Neko ko želi da angažuje stručnjake koji su u našim poslovnicama zaposleni, a da bi izvršili usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na makedonski, mora da zna da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu tom prilikom da primene sve usluge koje su poznate, to jest da će uz simultano prevođenje u ovoj varijanti jezika, oni takođe po potrebi i da primene i konsekutivno, ali i prevod uz pomoć šapata, a što isključivo zavisi od zahteva kako samog događaja, tako i organizatora. Naglašavamo da se pre izrade zvanične ponude, zahteva od strane zainteresovanih klijenata da adekvatno informišu zaposlene u našim poslovnicama koji će i biti dužni da pomenutu uslugu izvrše o apsolutno svakom detalju koji se tiče organizacije samog događaja. Tačnije, od njih se tada očekuje da dostave podatke o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, a zatim i o karakteristikama samog mesta gde je definisano da konkretni događaj bude sproveden, kao i o tome koliko je određeno da on traje i sve ostalo što može da ima uticaja na izbor adekvatne vrste usmenog prevoda. Uzevši u obzir da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nalazi na listi usluga koje nudimo zainteresovanim klijentima, napominjemo da će oni moći tom prilikom da iznajme opremu vrhunskog kvaliteta.

Pomenuti stručnjaci mogu da ispune zahteve svakome kome su potrebni direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog jezika na makedonski. A prevodilac i sudski tumač će prilikom prevođenja reklamnih letaka, odnosno brošura i flajera, te plakata, PR tekstova i drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Svakako će da primene i adekvatna pravila naše struke, ali i pravila koja su striktno za oblast marketinga vezana, a čime će da postignu primarnu svrhu koju obrada ovakvih sadržaja ima, to jest pružiće priliku svakom pojedinačnom klijentu kome je maternji jezik upravo makedonski da se bliže upozna sa onim što je u tom slučaju predmet reklamiranja, a kako bi počeo u što kraćem roku da određeni proizvod kupuje ili da koristi neku uslugu.

Takođe će sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj varijanti jezika prevedu sve vrste tekstova, počev od onih koji se bave temama iz oblasti ekonomije, turizma, politike i bankarstva, prava ili finansija, preko onih koji se tiču oblasti psihologije, obrazovanja i turizma, ali i nauke i menadžmenta, pa do svih onih koji su usko vezani za oblast građevinske industrije, a zatim i marketinga i informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina, a kako onih koje se svrstavaju u prirodne, isto tako i svih onih koji bi mogli da se svrstaju u domen bilo koje društvene naučne discipline.

Prevođenje serija sa slovenačkog jezika na makedonski

Uz stručan prevod serija sa slovenačkog na makedonski jezik, svakog zainteresovanog klijenta u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i dodatna usluga, to jest njihovo sinhronizovanje, ali i titlovanje. Tom prilikom će klijenti dobiti sadržaje koji su spremni za prikazivanje gotovo odmah, a pošto pomenuti stručnjaci budu završili njihovu obradu. Svakako ćemo onda u konkretnoj varijanti jezika da prevedemo i informativne emisije, ali i reklamne poruke, kao i igrane filmove različitih žanrova, te crtane, odnosno dokumentarne filmove, a zatim i zabavne emisije, animirane filmove i ostale audio i video materijale.

Isto tako sve zainteresovane kod nas očekuje i profesionalna lektura, to jest usluga koja podrazumeva korekturu sadržaja za koje postoje prevodi sa slovenačkog na makedonski jezik, a u kojima istovremeno ima određenih grešaka i propusta, koje stručna lica, to jest korektori i lektori moraju da isprave.

Takođe prevodimo i sadržinu kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih časopisa, a sudski tumači i prevodioci će da izvrše i direktno prevođenje udžbenika sa slovenačkog na makedonski jezik, ali i bilo kog književnog dela za koje klijent zahteva obradu (prozna dela, beletristika, poezija, romani i druga). Profesionalan prevod internet sadržaja u navedenoj jezičkoj varijanti je isto tako usluga za čije izvršenje će se pobrinuti pomenuti stručnjaci, a kada to bude klijent zahtevao. Napominjemo da se tokom obrade ovih materijala svi oni u potpunosti pridržavaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), to jest da ih maksimalno korektno optimizuju za pretragu na mreži. Osnovni cilj njihove obrade se na taj način postiže, jer se ubrzo pošto budu postavljeni na internet i sajtovi i online katalozi, odnosno prodavnice, ali i ostali sadržaji, nalaze na mnogo boljem mestu nego ranije. Osim toga možemo da prevedemo i svaki program za koji klijent zahteva obradu, ali i bilo koju aplikaciju.

Prevod pasoša sa slovenačkog na makedonski jezik

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači klijentima da ponude direktno prevođenje pasoša sa slovenačkog jezika na makedonski, takođe će da izvrše i njegovu overu, a za koju je isključivo ovlašćeno lice (sudski tumač) zaduženo.

Očekujemo od svakog klijenta da se u potpunosti pridržava pravila i da nam na uvid priloži i originalna dokumenta, a isto tako je neophodno i da sazna da li se za pasoš ili neki drugi dokument za koji zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti mora izvršiti nadovera, to jest da li je potrebno na njega staviti Apostille (haški) pečat.

Ssvakako će se naši stručnjaci pobrinuti da odgovore zahtevu bilo kog klijenta kome je potrebno prevođenje za neki drugi lični dokument u ovoj kombinaciji jezika, a što se odnosi kako na potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, tako i na izvod iz knjige umrlih i venčanih, odnosno različite vrste dozvola (dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna).

Takođe će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest pristupiće prevođenju, a zatim i overi za bilo koju vrstu potvrde, kao i izjave i saglasnosti, te uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga), stim da će omogućiti klijentima da dobiju i direktan prevod sva pravna akta sa slovenačkog jezika na makedonski (presuda o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, sertifikati i druga).

Sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, ali i građevinske i tehničke dokumentacije, takođe možemo na zahtev klijenata da u ovoj kombinaciji prevedeno (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga), ali i svaki dokument koji spada kako u oblast obrazovanja, tako i onaj koji je vezan za nauku (potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, prepis ocena, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i ostala).

Bilo koju vrstu poslovnih izveštaja, poput na primer finansijskih, godišnjih i revizorskih, će sudski tumači i prevodioci takođe prvo da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a potom i da overe u skladu sa pravilima. Ali u našoj ponudi su isto tako i direktni prevodi faktura sa slovenačkog jezika na makedonski, kao i osnivačkih akata preduzeća, a zatim i rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, poslovnih odluka i mnogih drugih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju. Uz lekarske nalaze, prevodilac i sudski tumači takođe prevode i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje