Prevodi sa slovenačkog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na srpski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na srpski jezik

Kako spadamo u red institucija koje nude brojne usluge svojim klijentima, tako možemo da im omogućim da dobiju i profesionalan prevod sa slovenačkog jezika na srpski i to za različite tipove materijala u pisanom obliku, ali ćemo se pobrinuti i da u navedenoj kombinaciji jezika izvršimo i usmeno prevođenje, kada je to potrebno.

Stručnjaci koji su u našem timu zaposleni, a najpre prevodioci i sudski tumači, mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na srpski, isto tako i uslugu koja je vezana za šapatni prevod u konkretnoj varijanti jezika. Osnovni uslov za formiranje ponude za tu uslugu jeste da dobijemo adekvatne informacije od naših klijenata, a što uključuje podatke o broju osoba koje treba da budu prisutne na nekom događaju, kao i podatak vezan za njegovu organizaciju, odnosno informacije o prostorijama u kojima će taj događaj biti sproveden. Upravo onog trenutka kada nam klijenti budu dostavili sve te podatke, naši stručnjaci će pristupiti izrađivanju ponude za ovu uslugu, a tada mogu da u nju unesu i uslugu koja je vezana za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali će se to naći u ponudi samo u onoj situaciji kada se bude odlučilo da je ta usluga najprimerenija.

Pored toga, možemo da u navedenoj kombinaciji jezika obradimo i različite vrste video, ali i audio materijala, te da klijentima osim prevoda u navedenoj varijanti jezika, ponudimo i njihovo sinhronizovanje. Isto tako ćemo izvršiti i titlovanje prevedenih serija i svih vrsta filmova, ali i obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno reklamnih poruka i svih ostalih audio i video materijala. Istaćićemo i činjenicu da su u našoj ponudi prevodi sa slovenačkog jezika na srpski kako za popularne tekstove iz različitih oblasti, tako i za sve one koji se smatraju stručnim. Sudski tumači i prevodioci uz tekstove iz oblasti turizma, politike, obrazovanja, nauke i ekonomije, takođe obrađuju i sadržaje čija tema se odnosi na oblast finansija, građevinske industrije, prava, bankarstva i menadžmenta, te sve one koji se tiču psihologije i ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i farmacije, filozofije i informacionih tehnologija, odnosno medicine, sociologije, marketinga, komunikologije i ostalih grana kako društvenih, tako i prirodnih nauka.Prevođenje sa slovenačkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na slovenački

Pobrinućemo se i da zainteresovanim klijentima ponudimo uslugu koja je vezana za korekturu i lekturu onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti, stim što moramo da napomenemo da tu uslugu vrše stručni lektori i korektori.

Ilustrovane i stručne časopise, kao i članke iz novina, te sve vrste književnih dela i udžbenike, takođe mogu sudski tumači i prevodioci da u ovoj kombinaciji jezika obrade. A sem toga oni vrše prevođenje sa slovenačkog jezika na srpski i za na vizit kartice, brošure i kataloge, odnosno za reklamne flajere, brošure i PR tekstove, te mnoge druge materijale koji se odnose na oblast marketinga.

Budući da prevodilac i sudski tumač poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), oni će se pobrinuti da prilikom obrade web sajtova ili programa, kao i online kataloga, kao i internet prodavnica, aplikacija i ostalih sadržaja koji su vezani za web izvrše njihovu primenu, a kako bi maksimalno poboljšali njihovu poziciju u oblasti globalne pretrage.

Posebna vrsta usluge se odnosi na prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na srpski, jer u okviru nje naši klijenti dobijaju i overu urađenog prevoda, a za tu uslugu je zadužen ovlašćeni sudski tumač koji je u našem timu. Stavljanjem pečata na prevedena dokumenta, on iznosi potvrdu da je njihova sadržina u potpunosti verna originalu. Sa tim u vezi, moramo da naglasimo i da se postupak dostavljanja dokumenata za koja su klijentima potrebni prevodi u ovoj varijanti jezika razlikuje, jer se tada zahteva dostavljanje originala, a za sve ostale sadržaje je omogućeno slanje preko mejla i preuzimanje obrađenih materijala na isti način, jer nije neophodno da klijenti dostave originale. Kod dokumenata je omogućeno lično dostavljanje ili slanje originalnih sadržaja preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali moramo da naglasimo da je obaveza klijenta da to učini preporučenom pošiljkom, jer se radi o originalnim dokumentima.Takođe se mora razlikovati postupak preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, jer klijenti imaju mogućnost izbora između ličnog preuzimanja i dostavljanja obrađenih sadržaja na adresu. Svako od njih ko se opredeli za drugu varijantu mora da plati za uslugu dostavljanja direktno kurirskoj službi i to po ceni koju će isključivo ona i da odredi, a Prevodilački centar Akademije Oxford nema nikakvo pravo ni da navede koja je cena ni da na nju utiče. Svakako je klijent obavezan da plaćanje izvrši kada bude preuzimao pošiljku, odnosno obavezuje se da to učini direktno osobi koja je zadužena za dostavljanje materijala.

U slučaju da su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na srpski dozvoljeno mu je da zarad ubrzanja čitavog procesa prvo izvrši njihovo slanje preko mejla, a da u najkraćem roku posle toga omogući i dostavljanje originala, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da ih obrade u skladu sa važećim pravilima.

Pored obaveze koja je vezana za dostavljanje dokumenata na obradu, preporučeno je svakom pojedinačnom klijentu kome je ova usluga potrebna i to za bilo koju vrstu dokumentacije ili dokumenta da zatraži informacije koje se odnose na specifičnu vrstu overe za koju stručnjaci Akademije Oxford nemaju ovlašćenja. A radi se o overi takozvanim Apostille pečatom, a koji je poznat još i pod nazivom haški i koji se stavlja samo na dokumenta za koja je definisano zakonom. U principu, ova vrsta overe se vrši na tačno definisan način za određena dokumenta, ali je obaveza klijenta da se o tome raspita pošto se Apostille pečat nekada stavlja pre nego što naši stručnjaci započnu sa prevođenjem, odnosno pre nego izvrše overu, a na neka se mora haški pečat staviti kada prevodioci i sudski tumači završe posao za koji su ovlašćeni. Iz tog razloga i navodimo da je preporuka svakom klijentu da se podrobno raspita o svemu ovome, a kako ne bi gubio ni vreme ni novac bez potrebe.

U ponudi su prevodi sa slovenačkog jezika na srpski najpre za sva lična dokumenta, a što uključuje kompletnu obradu dozvole za boravak, lične karte, potvrde o prebivalištu i pasoša, ali i uverenja o državljanstvu, radne dozvole, krštenice i saobraćajne dozvole, te izvoda iz knjige umrlih i venčanih, vozačke dozvole i ostalih dokumenata koja spadaju u ovu grupu. A pored toga će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da kompletno obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što se na prvom mestu odnosi na prevođenje različitih vrsta saglasnosti i izjava odnosno uverenja i potvrda (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, suglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), a takođe mogu da izađu u susret svim onim klijentima kojima su prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Preciznije rečeno, naši stručnjaci će između ostalog da prevedu uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te naučne patente i seminarske radove, a zatim i diplomu i dodatak diplomi, ali i diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne radove i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

Isto tako možemo da izvršimo i prevođenje sa slovenačkog jezika na srpski za medicinsku dokumentaciju, a nakon što prevedemo lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja klijenti zahtevaju, mi ćemo izvršiti i njihovu overu za koju smo ovlašćeni. A sudski tumači i prevodioci će da pristupe obradi i poslovne dokumentacije, odnosno moći će da prevedu i overe kako revizorske izveštaje i fakture, tako i rešenja osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, odnosno godišnje i finansijske izveštaje, te poslovne odluke, statut preduzeća i još mnogo drugih dokumenata koja se vezuju za poslovanje ma kog pravnog lica.

Potrudićemo se da ispunimo očekivanja klijenata koji zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika i za presude o razvodu braka, odnosno za sudske odluke i tužbe, a sudski tumači i prevodioci takođe prevode i ugovore i tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate, te sudske žalbe i rešenja, zatim punomoćje za zastupanje, licence i ostala pravna akta. Prevodi sa slovenačkog jezika na srpski za tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav, poput na primer laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda i svih ostalih nepomenutih dokumenata koja se tretiraju kao njihov sastavni deo, se takođe nalaze na spisku usluga za koje su kvalifikovani prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakoj našoj poslovnici.

Prevod pasoša sa slovenačkog jezika na srpski

Da bi prevodi sa slovenačkog na srpski jezik mogli da budu korišćeni u praksi, najvažnije je da budu overeni od strane ovlašćenog lica, to jest zvaničnog sudskog tumača. Takav princip obrade pasoša i ostalih dokumenata primenjuje upravo Prevodilački centar Akademije Oxford, jer su i prevodioci i sudski tumači u timu te institucije. Na taj način je klijentima omogućeno nesmetano korišćenje prevedenog dokumenta bilo koje vrste, jer njega zakon tretira kao ispravan i potpuno važeći.

Osnovna je obaveza svakog pojedinačnog kandidata da ispoštuje vrlo važno pravilo koje je vezano za dostavljanje sadržaja za koje je klijentima potrebno prevođenje sa slovenačkog na srpski jezik, jer se oni obavezuju da na uvid dostave originale. A isto bi bilo dobro da se svaki pojedinačni klijent potpuno samostalno raspita o stavljanju Apostille, to jest takozvanog haškog pečata na dokumenta za koja zahteva obradu u ovoj kombinaciji jezika, a sobzirom na to da pomenuta vrsta overe ne spada u nadležnost naših stručnjaka.

Izuzev pasoša, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih, zatim ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i različite tipove dozvola, poput na primer vozačke i dozvole za boravak, ali i radne i saobraćajne dozvole, te će svakako klijentima omogućiti da dobiju kompletno obrađena i sva ostala lična dokumenta.

Sem toga ćemo da prevedemo, a potom i overimo rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i sve tipove poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski i finansijski), ali i osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i fakture, odnosno statut preduzeća i druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije. Zainteresovanima omogućujemo i prevođenje diplome i dodatka diplome sa slovenačkog na srpski jezik, a prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da kompletno obrade i uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, dok će po potrebi da prevedu i seminarske i diplomske radove, kao i sva ostala nepomenuta dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja isključivo.

Lekarske nalaze, kao i ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije isto tako kompletno obrađujemo kada to zahtevaju klijenti. A osim njih, prevodimo i overavamo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju. Pobrinućemo se da klijentima omogućimo i prevod naučnih radova sa slovenačkog na srpski jezik, te ćemo u skladu sa potrebama da prevedemo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke.

A sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i profesionalnu obradu svih vrsta pravnih akata, počev od ugovora i sudskih odluka, odnosno žalbi i rešenja, preko punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i tekovina Evropske Unije, pa do sudskih presuda i svih vrsta što licenci, što sertifikata, to jest sva ona dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva. Naši stručnjaci mogu da prevedu i različite tipove dokumentacija, kao što su na primer građevinska ili tenderska, odnosno tehnička dokumentacija, tako da će da izvrše prevođenje sa slovenačkog na srpski jezik za sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a zatim će da pristupe procesu njihove overe prema aktuelnim pravilima. Uz građevinske projekte, oni obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja spadaju u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija.

Posebno je važno da iznesemo i podatak da su u našoj ponudi prevodi dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa slovenačkog na srpski jezik, pošto je to ujedno i usluga koja je i najtraženija. Sa tim u vezi navodimo da prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da omoguće kompletnu obradu za bilo koju vrstu saglasnosti, odnosno potvrda, kao i uverenja i izjava, a što između ostalog uključuje prevod uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, te saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostalih dokumenata koje određene nadležne institucije često zahtevaju.

Prevođenje web sajtova sa slovenačkog na srpski jezik

Primenjujući znanja koja su vezana za optimizaciju internet sajtova, to jest pravilno koristeći pravila SEO (Search Engine Optimisation) prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford time postižu osnovni cilj koji prevodi internet sajtova sa slovenačkog jezika na srpski imaju, budući da je primećeno da se tako obrađeni materijali znatno bolje pozicioniraju na internetu. Isto tako će naši stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i ostale sadržaje koji su na neki način vezani za veb, a što na prvom mestu uključuje prevod za web kataloge i različite tipove kako aplikacija, tako i programa, odnosno za online prodavnice i mnoge druge internet materijale.

Nastojaćemo da ispunimo očekivanja svakog klijenta kome je potrebno usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na srpski, budući da pomenuti stručnjaci mogu da primene sve tri vrste ove usluge, to jest kako konsekutivni, tako i šapatni, odnosno simultani prevod sa slovenačkog jezika na srpski. Ipak, moramo naglasiti da klijenti kojima je angažovanje stručnjaka potrebno za ovu uslugu treba da nas informišu blagovremeno o principu organizacije određenog događaja, odnosno o karakteristikama prostora u kome će on biti održan, te je neophodno da znamo i koliko će učesnika biti prisutno, a kako bismo mogli da oformimo ponudu. Svakako ćemo u zavisnosti od potreba da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svim našim klijentima.

A u okviru usluga za koje su prevodilac i sudski tumači takođe specijalizovani se nalaze i prevodi marketinških materijala sa slovenačkog jezika na srpski. Podrazumeva se da će oni i ovom, kao i bilo kom drugom zadatku dapristupe profesionalno, tako da će se potruditi da određenu poruku koju nose reklamne brošure ili katalozi, odnosno flajeri i ostali sadržaji vezani za oblast marketinga, prenesu na adekvatan način govornicima srpskog jezika, čime će omogućiti svima njima da se upoznaju sa sadržinom konkretnih marketinških materijala na najbolji mogući način. Pored ostalog, naši stručnjaci mogu da obrade i vizit kartice i PR tekstove, plakate i generalno apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koja je primarno usmerena na reklamiranje određenog proizvoda ili kompanije, te usluge i ostalih sadržaja.

Ističemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše prevod tekstova sa slovenačkog jezika na srpski i to kako stručnih, isto tako i onih koji se prezentuju javnosti, pa se tretiraju kao popularni. Osim onih koji se bave temama iz oblasti psihologije, medicine, sociologije i nauke, odnosno farmacije, komunikologije i obrazovanja, ovi stručnjaci pristupaju obradi i tekstova vezanih za oblast turizma, politike i finansija, te menadžmenta, bankarstva, prava i građevinske industrije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, filozofije i drugih oblasti i to kako onih koje se tretiraju kao deo društvenih, tako i onih koje se smatraju vezanim za prirodne nauke.

Prevod romana sa slovenačkog jezika na srpski

Pored toga što će da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu romane sa slovenačkog na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači će izaći u susret i zahtevima klijenata kojima su prevodi sa slovenačkog na srpski jezik potrebni za ostale vrste književnih dela, poput beletristike ili poezije, odnosno romana, te ostalih proznih dela književnosti i mnogih drugih. A isto tako će u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu i udžbenike, ako je potrebno klijentima, te da im omoguće da dobiju profesionalno obrađene novinske članke, odnosno sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, te dečijih i mnogih drugih vrsta časopisa.

Napominjemo da su profesionalni lektori i korektori takođe zaposleni u okviru svih naših poslovnica i da oni mogu da pruže usluge za koje su specijalizovani kada je to potrebno klijentima. Budući da se redaktura sadržaja radi u onom slučaju kada je prevod sa slovenačkog na srpski jezik za dokumenta, tekstove ili bilo koje druge sadržaje već načinjen, stim da su primećene brojne greške, to znači da će svi klijentima kojima je ta usluga potrebna, nakon izvršenja lekture i korekture imati kvalitetno obrađene materijale. A samim tim će dobiti priliku i da ih koriste, jer će se tretirati kao profesionalno odrađeni.

Nakon što sudski tumač i prevodilac izvrše prevođenje audio i video materijala različitih vrsta sa slovenačkog na srpski jezik, njihovoj obradi pristupaju stručnjaci koji su profesionalno obučeni za titlovanje i sinhronizaciju tih sadržaja. Pomenuta usluga se primenjuje kako na serije i zabavne, odnosno informativne emisije, te igrane filmove, tako i na obrazovne emisije i reklamne poruke, ali i na animirane i dokumentarne, odnosno crtane filmove, zabavne emisije i sve ostale video i audio materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje