Prevodi sa slovenačkog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na korejski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na korejski jezik

Mada se to ne dešava baš naročito često kao za druge kombinacije jezika koje imamo u ponudi, činjenica je da klijenti imaju potrebu da dobiju i direktan prevod sa slovenačkog jezika na korejski, a obično se zahteva obrada dokumenata u toj varijanti. A prevodioci i sudski tumači na zahtev obrađuju i mnoge druge sadržaje, ali vrše i usmeni prevod, a taj tip usluge će oni da primene isključivo na osnovu zahteva događaja. Tačnije, uz simultano prevođenje, ovi stručnjaci mogu da izvrše i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovanima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zvaničnu ponudu za taj tip usluge ćemo formirati tek kada od klijenata dobijemo potrebne informacije, koje se tiču organizacije nekog događaja.

Naši stručnjaci obrađuju i novinske članke u ovoj kombinaciji jezika, ali i časopise, udžbenike i dela književnosti, odnosno reklamne materijale različite vrste, kao i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje. Isto tako naši klijenti mogu da dobiju profesionalno urađen prevod sa slovenačkog jezika na korejski i za online prodavnice, web sajtove i internet kataloge, ali i za programe, odnosno za različite tipove aplikacija, te za bilo koju vrstu materijala koja ima veze sa internetom. Ipak, moramo istaći da prevodilac i sudski tumač koji budu vršili obradu ovih materijala vode računa o primeni SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi pomenutim sadržajima omogućili da se što bolje pozicioniraju u polju globalne pretrage.

Za sve ove sadržaje važi pravilo o dostavljanju na prevod preko mejla, jer se princip razlikuje u odnosu na situaciju kada su klijentima potrebni direktni prevodi za dokumenta sa slovenačkog jezika na korejski. Kako originalna dokumenta moraju svi da prilože, to mogu da nam ih pošalju i to preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a svakako imaju mogućnost i da dođu u prostorije bilo koje naše poslovnice i na taj način izvrše dostavljanje originala na uvid.Prevođenje sa slovenačkog na korejski
Prevođenje sa korejskog na slovenački

Preuzimanje sadržaja za koje se radi prevod, ali ne i overa je istovetan, kao i njihovo dostavljanje, tako da klijenti mogu da ih pošalju elektronskim putem, a dokumenta će dobiti ili na određenu adresu ili će ih lično preuzeti u prostorijama naše poslovnice. A ako se odluče za prvu varijantu, odnosno za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, moraće da plate tu uslugu prema aktuelnom cenovniku određene kurirske službe.

Svaki klijent koji zahteva hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na korejski za neki dokument bi trebalo prvo da ih skenera i pošalje na naš mail, pa da posle toga izvrši i dostavljanje originala na uvid, ali je u toj situaciji vrlo važno da izabere onaj koji omogućuje najbržu dostavu.

Sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju u ovoj varijanti jezika sve vrste dokumentacija i dokumenata, to jest rade najpre njihov prevod sa slovenačkog jezika na korejski, a onda i overu. Moramo da naglasimo da je ovde reč o overi pečatom sudskog tumača, a da se ona umnogome razlikuje u odnosu na overu haškim (Apostille) pečato. Taj tip overe pomenuti stručnjaci ne rade, jer ona ne može da se svrsta u njihovu nadležnost, to jest nemaju od strane državnih institucija dozvolu da to učine. Zainteresovani klijenti bi iz tog razloga trebalo da ove informacije potraže u službama koje su nadležne, te da saznaju da li se za njihova dokumenta taj tip overe zahteva. A u slučaju da dobiju informaciju da je haški pečat obavezujući za dokumenta za koja su njima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na korejski, onda je izuzetno važno da pitaju kada se on stavlja, to jest da li posle ili pre obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača zaposlenih u okviru naše institucije.Najvažnije je napomenuti da klijente kod nas očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumentacija i to kako lične i građevinske, odnosno poslovne, tako i tenderske, medicinske i tehničke. Takođe će prevodilac i sudski tumač da izvrše i kompletnu obradu, to jest prvo direktno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i overu za sva dokumenta iz oblasti nauke, obrazovanja i sudstva, odnosno prava, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest svaki tip potvrde i izjave, ali i saglasnosti i uverenja.

Simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na korejski

Samim tim što je u praksi najzastupljeniji simultani prevod sa slovenačkog na korejski jezik, to se ova usluga izuzetno često zahteva za izvršenje, ali i mi moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač mogu takođe da pruže i uslugu koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod u toj jezičkoj varijanti. A kako su specijalizovani za sve tri vrste ove usluge, a one se primenjuju na različite tipove događaja, to je i posebno važno da klijenti znaju da nas moraju informisati o svemu što se odnosi na organizaciju konkretnog događaja. Tačnije, potrebno je i da nam pruže adekvatne informacije koje se odnose na prostor gde je predviđeno da on bude održan, odnosno na broj osoba koji će uzeti učešće, kao i na trajanje događaja. Naravno, trebalo bi da znamo i kako je organizator zamislio da on bude sproveden, jer ćemo isključivo u skladu sa tim zahtevima moći da odredimo i koja tačno od svih navedenih usluga može da odgovori na zahteve organizatora. A u okviru ponude za ovu uslugu se može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako stručni tim koji je zadužen za njenu izradu bude procenio da će baš simultano prevođenje sa slovenačkog na korejski jezik da odgovori na najbolji mogući način na sve zahteve u tom slučaju.

Naši stručnjaci mogu na zahtev klijenta da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i dela beletristike, odnosno poetska književna dela, kao i romane, ali i mnoga druga dela koja se svrstavaju u oblast proze. Osim toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i udžbenike, a zatim i stručne časopise, kao i ilustrovane, te članke iz novina.

Bitno je da napomenemo da svaki klijent koji ima urađen prevod sa slovenačkog na korejski jezik i to za bilo koju vrstu sadržaja, ali smatra da njegov kvalitet nije dobar, može u našim poslovnicama da zaduži profesionalne lektore i korektore, a kako bi pristupili njihovoj redakturi i time im omoguće da dobije sadržaje koji su profesionalno obrađeni.

A uz sve što smo do ovog trenutka naveli, trebalo bi da informišemo sve zainteresovane da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade različite sadržaje iz domena marketinga. U aktuelnoj ponudi su kako direktni prevodi PR tekstova sa slovenačkog na korejski jezik, tako i reklamnih flajera, odnosno plakata, a zatim i brošura, letaka, kataloga i svih drugih materijala koji služe za reklamiranje. Što se tiče samog postupka njihove obrade, pomenuti stručnjaci pristupaju pravilnom oblikovanju reklamne poruke iz pomenutih materijala, a kako bi ispunili osnovni cilj, to jest da bi omogućili svim osobama koje se služe korejskim jezikom, odnosno kojima je on maternji, da vrlo lako dođu do informacija koje se u ovakvim sadržajima nalaze.

Prevodi online prodavnica sa slovenačkog na korejski jezik

Ako je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod web prodavnica sa slovenačkog jezika na korejski, a uz maksimalno kvalitetnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation). Oni takođe obrađuju i web kataloge, odnosno softvere, to jest različite aplikacije i programe, kao i internet sajtove, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za web. A uzevši u obzir da se naši stručnjaci prilikom njihove obrade rukovode pomenutim pravilima, svim tim sadržajima će biti omogućeno i da relativno brzo po postavljanju na mrežu budu na mnogo boljoj poziciji od dotadašnje.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci klijentima da omoguće da dobiju profesionalno urađen prevod tekstova i to kako onih koji treba da budu prezentovani široj javnosti, tako i onih koji su namenjeni za prikazivanje užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Nevezano za to da li se ti tekstovi bave temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, psihologije ili sociologije, sudski tumači i prevodioci će ih svakako obraditi u skladu sa pravilima struke, a tu su i direktni prevodi političkih i ekonomskih tekstova sa slovenačkog jezika na korejski, odnosno oni koji se bave temama iz oblasti građevinske industrije, turizma i filozofije, kao i bankarstva, informacionih tehnologija i farmacije, te obrazovanja i drugih naučnih disciplina, a koje se odnose i na društvene i na prirodne nauke.

Prevod poslovnih izveštaja sa slovenačkog jezika na korejski

Za direktno prevođenje poslovnih izveštaja sa slovenačkog na korejski jezik će se pobrinuti profesionalni prevodioci i sudski tumači koji će takođe da urade i overu dokumenta koji je na taj način priveden, a kako bi mu pružili zakonsku i pravnu važnost. Tako će ovlašćeni sudski tumač da stavi svoj pečat na dokument koji je u toj kombinaciji jezika preveden, a kako bi na taj način izneo zvaničnu potvrdu da je u pitanju sadržaj koji je sasvim isti kao i originalan dokument. Iz tog razloga se zahteva od klijenata da na uvid dostavi originalna dokumenta, ali je svakako preporučljivo i da provere sve što se odnosi na overu Apostille, to jest takozvanim haškim pečatom. Osim toga će sudski tumači i prevodioci da na zahtev klijenata prevedu i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica, a što podrazumeva prevod za poslovne odluke, statut preduzeća i osnivački akt, kao i za rešenje o osnivanju pravnog lica i za sva ostala dokumenta koja se u tu dokumentaciju svrstavaju.

Svim klijentima kojima je to potrebno omogućujemo da po povoljnim cenama i u relativno kratkim rokovima dobiju kompletnu obradu za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što uključuje direktno prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa slovenačkog na korejski jezik. Tako će naši stručnjaci uz saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta iz ove grupe.

Nastojaćemo i da na što bolji način odgovorimo na zahtev onih klijenata kojima su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa slovenačkog na korejski jezik, tako da će prevodilac i sudski tumač izuzev presuda o razvodu braka i punomoćja za zastupanje, da kompletno obrade i sudske tužbe i rešenja, odnosno licence, a zatim i sudske odluke, tekovine Evropske Unije i ugovore, te sudske žalbe, sertifikate i ostala dokumenta koja se odnose na oblast prava. Prevodimo i lična dokumenta (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i druga), ali ćemo odgovoriti na zahtev i onog klijenta kome su potrebni direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa slovenačkog na korejski jezik (naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga).

Uz to, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), ali i sva dokumenta koja čine bilo građevinsku i tehničku, bilo dokumentaciju za tendere (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje