Prevodi sa slovenačkog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na poljski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na poljski jezik

Profesionalni prevodi sa slovenačkog jezika na poljski se isto tako nalaze u ponudi usluga za koje su lica zaposlena u našim poslovnicama specijalizovana. Budući da su osim prevodilaca i sudskih tumača u našem timu i mnogi drugi stručnjaci koji su upravo za pružanje usluga vezanih za ovu kombinaciju jezika, to svi naši klijenti mogu da dobiju i mnoge druge profesionalne usluge. Osim redakture sadržaja i to onih za koje su direktni prevodi u navedenoj kombinaciji jezika urađeni, stim da u njima ima određenih grešaka, koje lektori i korektori moraju da isprave, mi takođe vršimo i kompletnu obradu dokumenata, odnosno svih video i audio materijala.

Kada je u pitanju prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika za video, odnosno audio sadržaje različitih vrsta, naglašavamo da njihova kompletna obrada uključuje i sinhronizaciju, to jest titlovanje i to kako reklamnih poruka, emisija i serija, tako i filmova i mnogih drugih materijala ove vrste. Potrudićemo se da ispunimo očekivanja i onih klijenata kojima je potreban usmeni prevod sa slovenačkog jezika na poljski, pošto su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za pružanje usluga prevoda uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i simultanog i konsekutivnog. A uzevši u obzir da su u pitanju usluge koje su namenjene za tačno određenu vrstu događaja, izuzetno je bitno da nam klijenti na vreme dostave sve podatke koji su potrebni za određivanje adekvatne usluge, što uključuje informacije o trajanju konkretnog događaja, odnosno o načinu njegove organizacije i o broju učesnika, te svakako moraju da nas informišu i o samom prostoru u kome bi on trebalo da se održi, to jest o njegovim karakteristikama. Nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to isključivo one koja je najnovije generacije, a naši klijenti mogu da je iznajme po odličnim uslovima.

Isto tako, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i novinske članke, časopise i različite vrste tekstova, kao i književna dela, odnosno reklamne materijale, te udžbenike. A izaćićemo u susret zahtevima klijenata kojima su neophodni i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na poljski za web sajtove, kao i za sve ostale sadržaje koji su u u vezi sa globalnom mrežom (programi, online prodavnice, aplikacije, web katalozi i ostala). Podrazumeva se da će naši stručnjaci svakako njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno, te da će prilikom prevođenja da primene i SEO smernice (Search Engine Optimisation). A to zapravo znači da će optimizovati sadržinu svih internet materijala i na taj način im omogućiti znatno bolje pozicioniranje.Prevođenje sa slovenačkog na poljski
Prevođenje sa poljskog na slovenački

Pomenućemo i to da radimo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na poljski za dokumenta i to bilo koje vrste, odnosno za različite tipove dokumentacija, a ta usluga uključuje i overu. Moramo da naglasimo da će tu vrstu overe da izvrše ovlašćeni sudski tumači, a koji su deo tima svake naše poslovnice. A svi klijenti koji budu dobili tako obrađena dokumenta će, zapravo imati sadržaje koji su obrađeni u skladu sa važećim zakonskim pravilima, a ta pravila navode da se dokument koji je preveden u navedenoj jezičkoj kombinaciji mora overiti pečatom sudskog tumača, da bi mogao da bude tretiran kao pravno validan. Tačnije, stavljanjem tog pečata se potvrđuje njegova autentičnost, odnosno istovetnost originalu, te je zato i vrlo važno da klijenti u trenutku dostavljanja sadržaja na prevod svakako prilože i originalna dokumenta. Mogu ih poslati preko kurirske službe na adresu naše poslovnice ili doneti lično, a ukoliko im više odgovara dozvoljeno je i slanje preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“, ali to sve se ne odnosi na ostale materijale za koje se overa ne vrši. Njih klijenti svakako mogu poslati preko mejla, te ih isto tako mogu i preuzeti, a budući da se dostavljaju originalna dokumenta na uvid, kompletno obrađena dokumenta se preuzimaju lično u našoj poslovnici ili klijenti biraju mogućnost da im budu isporučena na određenu adresu. A svako ko se baš za takav način opredeli, mora da zna da je u tom slučaju njegova obaveza i da plati tu uslugu, što će učiniti u skladu sa cenom koja je navedena od strane određene kurirske službe, stim da će plaćanje svakako da izvrši direktno osobi koja i dostavlja obrađene sadržaje.

Mogućnost da i dokumenta pošalje skenirana na naš mail ima isključivo klijent koji zahteva hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na poljski, jer se na taj način čitav postupak njihovog obrađivanja znatno ubrzava, pošto tako sudski tumač i prevodilac uspevaju i da odmah po prijemu skeniranog dokumenta počnu sa njegovom obradom. Ipak, taj klijent ima obavezu da originale dostavi na uvid prema prethodno navedenim pravilima, jer procedura mora da bude u potpunosti ispoštovana.

Moramo da istaknemo da naši stručnjaci mogu da obrade bilo koju vrstu dokumentacije ili pojedinačni dokument za koji su klijentu potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na poljski, tako da oni izuzev svih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, odnosno ličnih, kompletno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja.Svakako će da prevedu, a potom i overe i tekovine Evropske Unije, ugovore i presude o razvodu braka, odnosno sertifikate i sudska rešenja, te ostala pravna akta, kao i rezultate naučnih istraživanja i bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i druga). Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj kombinaciji jezika da prevedu i svaki dokument koji se smatra delom tenderske i medicinske dokumentacije, odnosno svaki onaj koji se svrstava u tehničku dokumentaciju.

Različite vrste uverenja i potvrda, odnosno izjava, ali i saglasnosti, a poput na primer uverenja o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, zatim saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, isto tako možemo prvo da u ovoj kombinaciji jezika prevedemo, pa da ih posle toga pečatom sudskog tumača i overimo.

Svaki klijent kome je potrebna kompletna obrada dokumenata mora imati na umu vrlo važnu informaciju, a nju neće moći da dobije od naših stručnjaka i to isključivo zato što nije svrstana u njihovu zvaničnu nadležnost. Ona se odnosi na overavanje Apostille, odnosno onim pečatom čiji je drugačiji naziv haški, a institucije koje su za to nadležne se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije i ujedno su jedine koje mogu da daju neophodne informacije i da overe dokumenta za koja se ovaj pečat zahteva. Svakako je bitno da naglasimo da Apostille pečat ne mora biti stavljen na svaki dokument za koji se direktan prevod sa slovenačkog jezika na poljski radi, nego da to isključivo mora biti učinjeno u onom slučaju kada je zakonom definisano kao obavezno. Uz to je i za svaki dokument koji je potrebno pomenutim pečatom overiti, određeno kada se on stavlja, to jest da li pre nego što prevodioci i sudski tumači započnu da ga obrađuju ili onog trenutka kada oni završe. Zato i svim klijentima preporučujemo da se o svemu ovome raspitaju u okviru institucija koje su nadležne, a kako bi izbegli gubitak vremena, odnosno da bi saznali gde je potrebno prvo da odnesu ili pošalju konkretna dokumenta.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa slovenačkog jezika na poljski

Pored toga što na zahtev klijenata rade direktan prevod tekovina Evropske Unije sa slovenačkog na poljski jezik, prevodioci i sudski tumači pristupaju i njihovoj overi, a to čine isključivo u skladu sa odredbama zakona. U tom slučaju se misli na činjenicu da klijenti dobijaju kompletno obrađena ova i mnoga druga dokumenta, uzevši u obzir da im overa sudskog tumača pruža validnost pred zakonom. Tačnije, tim pečatom se potvrđuje da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalnom dokumenta, pa je to i osnovni razlog zbog čega se zahteva da se klijenti pobrinu da nam dostave na uvid i originale. Uz to je dobro i da svako od njih izvrši neophodne provere u nadležnim institucijama naše zemlje, a vezano za potrebu stavljanja Apostille pečata, to jest onog čiji je naziv i haški, pošto pomenuti stručnjaci ne mogu da tu vrstu overe izvrše, a ako postoji zahtev da se to učini.

Svakako pojedinačne klijente kod nas očekuju i direktni prevodi svih pravnih akata sa slovenačkog na poljski jezik, a pod tim se misli kako na kompletnu obradu presuda o razvodu braka, odnosno ostalih sudskih presuda, tako i na prevod, a zatim i overu sudskih odluka i rešenja, kao i ugovora i licenci, te sudskih žalbi, punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi, sertifikata i drugih dokumenata koji se tiču oblasti prava.

Naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, kao i diplomske i seminarske će takođe sudski tumač i prevodilac, onda kada je to potrebno klijentima da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a nakon toga će i da pristupe finalizaciji njihove obrade, to jest postupku overe. Isto tako na zahtev klijenata radimo i direktan prevod sa slovenačkog na poljski jezik za potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno kompletno obrađujemo prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi i ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

Uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske ili tenderske, bilo tehničke dokumentacije, će takođe naši stručnjaci kompletno da obrade, a ukoliko je to izneto kao zvaničan zahtev klijenata. Specijalizovani smo i za direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa slovenačkog na poljski jezik, a to uključuje kompletnu obradu različitih vrsta kako izjava i potvrda, tako i uverenja, te saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga), te će isto tako prevodilac i sudski tumač, a ako to zahteva klijent, kompletno da obrade i sva lična dokumenta (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga).

A pobrinućemo se da ostvarimo zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog na poljski jezik potrebni za lekarske nalaze, iako će naši stručnjaci da u toj kombinaciji jezika obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Naravno, možemo da kompletno obradimo i različite vrste poslovnih izveštaja, odnosno kako finansijske i godišnje, tako i revizorske, te ćemo klijentima da ponudimo i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog na poljski jezik, stim da će sudski tumač i prevodilac takođe da kompletno obrade i osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i statut preduzeća, kao i fakture i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije.

Prevođenje web sadržaja sa slovenačkog jezika na poljski

Svi klijenti kojima iznseu zahtev da dobiju direktan prevod internet materijala sa slovenačkog na poljski jezik, mogu biti sasvim sigurni da će stručnjaci koji su u svakoj od preko 20 poslovnica naše institucije zaposleni moći da ga ostvare, to jest da će moći profesionalno da prevedu kako različite tipove programa i aplikacija, tako i web sajtove, a zatim i online prodavnice, kataloge i druge web materijale. A da bi takva vrsta usluge mogla da bude tretirana kao profesionalna, bitno je naglasiti da će oni tom prilikom da se rukovode pravilima koja se odnose na optimizovanje svih pomenutih sadržaja, a u pitanju je SEO (Search Engine Optimisation). Primenom svih tih pravila, klijenti koji su vlasnici pomenutih sadržaja će vrlo brzo primetiti poboljšanje u njihovom pozicioniranju, jer je upravo u tome svrha optimizacije.

Isto tako su u standardnoj ponudi usluga koje zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju i direktni prevodi filmova sa slovenačkog na poljski jezik, a prevodioci i sudski tumači mogu da maksimalno korektno obrade kako animirane, tako i igrane filmove, odnosno crtane i dokumentarne, ali će izaći u susret i onim klijentima kojima su prevodi u konkretnoj varijanti jezika potrebni za mnoge druge video i audio materijale. Pod tim se misli kako na reklamne poruke, tako i na zabavne, odnosno dečije radijske, kao i televizijske emisije, ali i na serije, te na mnoge druge vrste i audio i video sadržaja. Uz njihov prevod, pobrinućemo se da zainteresovani klijenti dobiju kompletnu obradu svih pomenutih sadržaja, što znači da ćemo da izvršimo, naravno na njihov zahtev, kako sinhronizovanje, tako i titlovanje svih pomenutih materijala. A to ustvari znači da će naši klijenti čim pomenuti stručnjaci budu završili sa obradom pomenutih sadržaja moći da ih puštaju na radiju, te prikazuju u bioskopu, odnosno na internetu, televiziji ili na nekom drugom mediju.

Takođe radimo i direktno prevođenje tekstova sa slovenačkog na poljski jezik, ali moramo naglasiti da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za obradu kako popularnih, isto tako i naučnih, odnosno stručnih tekstualnih materijala različite tematike. A budući da je izuzetno veliki broj oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika, to i naglašavamo da ćemo ovom prilikom pomenuti isključivo one koji se najčešće donose na obradu našim stručnjacima. Izuzev tekstova koji se tiču oblasti ekonomije, politike i prava, odnosno psihologije, bankarstva i komunikologije, ovi stručnjaci mogu u optimalnom roku da obrade i one tekstove koji spadaju u oblast građevinske industrije i informacionih tehnologija, ali i turizma, sociologije i menadžmenta, kao i ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i obrazovanja, te marketinga i filozofije, ali i drugih naučnih disciplina i to kako onih koje su svrstane u oblast društvenih nauka, tako isto i onih koje se primarno tretiraju kao deo prirodnih nauka.

Prevod članaka iz novina sa slovenačkog na poljski jezik

Uz direktno prevođenje novinskih članaka sa slovenačkog jezika na poljski, stručnjaci Akademije Oxford su usko specijalizovani i za obradu mnogih drugih sadržaja u toj jezičkoj varijanti, a na prvom mestu mislimo na časopise različitih vrsta, jer oni mogu da profesionalno prevedu i sadržinu stručnih, ali i popularnih, odnosno dečijih, ilustrovanih i drugih vrsta časopisa. Takođe će da omoguće zainteresovanima da dobiju profesionalno obrađene udžbenike, kao i književna dela (poezija, beletristika, proza, romani i ostala).

Uz to moramo da naglasimo da su u našem timu i ona stručna lica čija specijalnost je pružanje usluge redakture, to jest korekture i lekture. A zapravo je reč o tome da profesionalni korektori i lektori, koji se u timu svake od preko 20 poslovnica naše institucije nalaze, vrše profesionalnu obradu onih sadržaja za koje su direktni prevodi u ovoj kombinaciji jezika urađeni, a u njima su prisutne različite greške i one se svakako moraju stručno obraditi. Podrazumeva se da će oni prilikom vršenja pomenutih usluga svakako da obrate pažnju na pravila prevodilačke struke, kako bi zainteresovanim klijentima u što kraćem roku pružili mogućnost da dobiju sadržaje koji su zaista obrađeni na profesionalan način.

Sudski tumač i prevodilac mogu da urade i direktan prevod reklamnih materijala sa slovenačkog jezika na poljski, te da zainteresovanim klijentima omoguće profesionalnu obradu kako reklamnih letaka i PR tekstova, odnosno plakata, tako i flajera, kataloga i vizit karti, ali i brošura i ostalih sadržaja koji su namenjeni prezentovanju rada neke kompanije, odnosno reklamiranju različitih usluga ili proizvoda. Svi klijenti kojima je potrebna ova usluga moraju imati na umu činjenicu da naši stručnjaci, pored toga što dobro poznaju pravila prevodilačke struke, isto tako imaju potrebna znanja koja se odnose na poznavanje marketinških pravila, tako da će ih maksimalno poštovati prilikom prevođenja svih pomenutih sadržaja. Da malo pojednostavimo, direktni prevodi sa slovenačkog jezika na poljski za sve tipove marketinških materijala se vrše tako da se konkretna poruka koja se u originalnim sadržajima nalazi, zapravo mora prilagoditi aktuelnim pravilima ciljanog jezika, kako bi se svakom govorniku poljskog pružila mogućnost da se što bolje upozna sa određenom uslugom ili, pak sa proizvodom koji se kroz njih i prezentuje.

Još jedna od brojnih usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše jeste i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na poljski, ali je obaveza naše institucije da naglasi da će pomenuti stručnjaci izvršiti ne samo simultano i konsekutivno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, već i da će u zavisnosti od potreba moći da primene i specijalni tip ove usluge, a koji je poznat kao prevod uz pomoć šapata. Sobzirom na to da se svaka od pomenutih provoda mora primeniti u tačno određenim situacijama, to jest za jasno definisanu vrstu događaja, važno je da klijenti timu naše poslovnice dostave sve potrebne informacije. Tačnije, neophodno je da dobijemo one podatke koji se primarno odnose na predviđeno trajanje određenog događaja, a potom i one koji se tiču mesta na kome bi on trebalo da bude organizovan, odnosno one koji su vezani za broj učesnika. Sve ovo smo naglasili zato što će stručni tim naše institucije tek nakon dobijanja pomenutih informacija moći da izradi ponudu za usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Uzevši u obzir da možemo da omogućimo klijentima i da po vrlo povoljnoj ceni izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje izuzetnog kvaliteta, ta će se usluga svakako naći u zvaničnoj ponudi. Sve to, naravno ako se bude donela odluka da bi upravo simultani prevod sa slovenačkog jezika na poljski ostvario zahteve organizatora, te da bi se primenom te usluge korektno odgovorilo na potrebe određenog događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje