Prevodi sa slovenačkog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na engleski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na engleski jezik

Uz osnovnu uslugu koja je vezana za direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će svima koji su zainteresovani da ponudi i različite dodatne usluge, a na prvom mestu overu urađenih prevoda dokumenata i to pečatom sudskog tumača. Svaki klijent kome je ta usluga potrebna za bilo koju vrstu dokumenata će zahvaljujući takvom principu obrade imati mogućnost da u vrlo kratkom roku dobije zakonski validna dokumenta, koja su u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedena i samim tim će imati pravo da ih primenjuje kao i svaki drugi originalan dokument.

A tom prilikom se od njega zahteva da se pridržava vrlo važnog pravila koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid, što znači da se i princip dostavljanja ovakvih sadržaja na prevod razlikuje u odnosu na ostale za koje, takođe prevodioci i sudski tumači rade prevod sa slovenačkog jezika na engleski. Naime, tada je dopušteno i slanje i primanje prevedenih sadržaja preko mejla.

Budući da su klijenti dužni da dostave i originalna dokumenta na uvid, dozvoljeno im je da ih pošalju ili preko kurirske službe ili putem “Pošte Srbije”, ali uvek i samo preporučenom pošiljkom, te isto tako imaju pravo i da ih dostave na obradu lično u predstavništvo naše institucije u bilo kom gradu u zemlji.Prevođenje sa slovenačkog na engleski
Prevođenje sa engleskog na slovenački

Pošto pomenuti stručnjaci budu izvršili prvo prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti za dostavljena dokumenta, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača, klijenti biraju da li žele da kompletno obrađena dokumenta preuzmu lično u našoj poslovnici ili im više odgovara da ih dobiju na određenu adresu. Sobzirom na to da će isporuku kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta da izvrši kurirska služba, ona će i da pristupi naplati ove usluge, a prema cenovniku koji je formiran u toj kurirskoj službi i sa kojim naša institucija nema apsolutno nikakve veze.

Svaki klijent kome je prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski potrebno u posebno kratkom roku ima pravo da prvo pošalje skenirana dokumenta preko mejla, a kako bi postupak njihove obrade ubrzao. Svakako je i tada dužan da na uvid dostavi originalna dokumenta, ali u tom slučaju mora izabrati način koji je najbrži.

Istakli bismo i to da postoje određena dokumenta za koja se rade prevodi sa slovenačkog jezika na engleski i za koja pomenuti postupak obrade ne može da se smatra dovoljnim, jer se za njih zahteva overa takozvanim Apostille pečatom. Drugačiji naziv ovog pečata je haški i za njega su zadužene državne institucije, to jest one službe koje su specijalizovane za to i funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A samim tim što sudski tumač i prevodilac, koji su u timu naših poslovnica nisu ovlašćeni za izvršenje ove overe, to bi trebalo da se klijenti potrude i samostalno saznaju da li se Apostille pečat zahteva za dokumenta za koja je njima potreban prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Tada je bitno da pitaju da li se ta vrsta overe vrši nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa prevođenjem i overom ili se haški pečat na ta dokumenta stavlja pre nego što oni uopšte počnu. Kada budu pribavili sve ove informacije, klijenti će znati i otprilike koliko postupak obrade nekog dokumenta traje i gde treba prvo da ga odnesu ili dostave na drugi način.Napominjemo da će naši stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika da obrade svaki dokument koji klijent zahteva, a to se prvenstveno odnosi na različite vrste izjava i saglasnosti, odnosno potvrda, kao i na sve tipove uverenja, te na sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druga). Naravno oni će da pristupe obradi i svakog ličnog dokumenta, a to uključuje prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski kako za ličnu kartu i vozačku dozvolu, odnosno dozvolu za boravak, tako i za uverenje o državljanstvu, pasoš i radnu dozvolu, odnosno za potvrdu o prebivalištu, te prevodimo i izvode iz matičnih knjiga bilo rođenih ili umrlih, bilo venčanih, ali i saobraćajnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim.

Takođe će naši stručnjaci da kompletno obrade, odnosno prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a potom i overe i sve vrste dokumentacija i to kako tehničku i građevinsku, tako i poslovnu, odnosno tendersku i medicinsku. A to uključuje prevod kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te za uputstvo za rukovanje, tako i za lekarske nalaze, poslovne odluke i fakture, a zatim i za specifikacije farmaceutskih proizvoda i osnivački akt i statut preduzeća, te za različite vrste poslovnih izveštaja i za sva ostala dokumenta koja nisu u ovom trenutku navedena, a koja se smatraju sastavnim delom apsolutno bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci da se pobrinu da ispune zahteve i onih klijenata kojima su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na engleski potrebni za bilo koju vrstu pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, presude i rešenja, licence, sudske tužbe, punomoćja za zastupanje, sertifikati, ugovori i ostala), ali će da prevedu i ona dokumenta koja se vezuju kako za oblast nauke, isto tako i za oblast obrazovanja (prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, diplomski radovi i ostala).

Pomenućemo i podatak da prevodilac i sudski tumač profesionalno rade i prevod sa slovenačkog jezika na engleski za marketinške materijale svih vrsta (PR tekstovi, reklamni flajeri, brošure, katalozi, plakati, vizit karte i druga), kao i za naučne, odnosno popularne tekstualne sadržaje koji obrađuju temu vezano za bilo koju granu društvenih i prirodnih nauka. Svakako ćemo da izvršimo prevod u pomenutoj varijanti jezika za novinske članke i književna dela svih vrsta, odnosno za udžbenike i različite vrste časopisa, a klijentima nudimo i profesionalno prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski za različite tipove internet materijala, što prvenstveno podrazumeva obradu web sajtova i online prodavnica, ali i online kataloga, odnosno aplikacija, brošura, programa i drugih sličnih materijala. Ovde je izuzetno važno istaći činjenicu da sudski tumač i prevodilac poseduju dovoljno znanja vezanih za SEO (Search Engine Optimisation), tako da njihovom primenom postižu znatno bolje kotiranje u okviru internet pretraživača za konkretne sadržaje.

Pomenuti stručnjaci su pored toga specijalizovani i za usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski, tako da u skladu sa potrebana primenjuju i simultano i šapatno i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Na osnovu zahteva događaja za koji je klijentima potrebna ova usluga, mi ćemo pripremiti ponudu i u njoj navesti da im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, a ukoliko ta vrsta usluge može da odgovori na konkretne zahteve.

Za kraj smo ostavili vrlo važnu informaciju koja je vezana za obradu audio i video sadržaja, budući da su u našoj ponudi direktni prevodi sa slovenačkog jezika na engleski ne samo za igrane filmove bilo kog žanra i serije, već i za informativne emisije i reklamne poruke, odnosno animirane filmove, mada prevodilac i sudski tumač po potrebi prevode i dokumentarne filmove, te zabavne i obrazovne emisije, ali i crtane filmove i ostale sadržaje ovog tipa. Uz tu uslugu, mi zainteresovanim klijentima omogućujemo i njihovu finalnu obradu, a koja podrazumeva kako sinhronizaciju svih prevedenih audio ili video materijala, tako i njihovo titlovanje.

Uzevši u obzir da su stručni korektori, odnosno profesionalni lektori deo tima svake naše poslovnice, to svi klijenti kojima su njihove usluge potrebne mogu da ih angažuju za izvršenje redakture, a koja uključuje profesionalnu korekturu i lekturu.

Prevod punomoćja za zastupanje sa slovenačkog na engleski jezik

Omogućujemo svima koji su zainteresovani da po povoljnim cenama i u vrlo kratkim rokovima dobiju direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa slovenačkog jezika na engleski, a zatim ćemo da izvršimo i overu tako obrađenog dokumenta, čime ćemo pružiti priliku svim klijentima da dobiju profesionalno obrađeni konkretni dokument, a koji će moći da primenjuju u praksi.

Uz to moramo da obavežemo sve klijente da nam prilikom dostavljanja dokumenata za koje su im potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na engleski svakako prilože i na uvid originalna dokumenta, pošto se to zahteva isključivo zarad overe pečatom sudskog tumača. A bitno je i da zainteresovani klijenti znaju da je u pojedinim slučajevima potrebno izvršiti overu haškim, odnosno pečatom čiji je naziv i Apostille, a za koji nemaju nadležnost stručnjaci koji su u našem timu.

Pored punomoćja za zastupanje, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, a zatim i sudske žalbe i tužbe, odnosno licence, sudska rešenja i odluke, kao i sertifikate i mnoga druga pravna akta, to jest svaki dokument koji se odnosi kako na oblast prava, tako i na oblast sudstva. A omogućićemo i onim klijentima kojima su prevodi sa slovenačkog jezika na engleski potrebni za lična dokumenta da svakako dobiju njihovu kompletnu obradu, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci osim uverenja o državljanstvu, pasoša i radne dozvole, da prevedu i potvrdu o prebivalištu, zatim ličnu kartu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz knjige umrlih i venčanih, te saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i izvod iz knjige rođenih i ostala lična dokumenta.

U u ovoj jezičkoj kombinaciji, osim toga prvo prevodimo, a zatim i overavamo sva dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke, tako da će prevodilac i sudski tumač da se pobrinu za kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepisa ocena, te će na zahtev da prevedu i potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i bilo koji drugi dokument koji se na pomenute oblasti odnosi.

Naglasili bismo i to da radimo direktan prevod sa slovenačkog jezika na engleski za različite vrste kako potvrda i izjava, tako i uverenja, ali i saglasnosti, to jest da prevodioci i sudski tumači po potrebi kompletno obrađuju sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A pod tim prvenstveno mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i o visini primanja, a zatim i na saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta iz ove grupe.

Takođe ćemo kada je to potrebno klijentima da pristupimo kompletnoj obradi i dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), te ćemo zainteresovanim klijentima ponuditi i prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski za dokumenta koja ulaze u sastav bilo poslovne dokumentacije, bilo tenderske, odnosno tehničke i građevinske. A sudski tumači i prevodioci, u skladu sa zahtevima mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji kako fakture i poslovne odluke, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i statute preduzeća, tako i sve tipove poslovnih izveštaja, odnosno osnivački akt preduzeća, a zatim i građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, te deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno bilo koji dokument koji ulazi u sastav ma koje od prethodnog pomenutih tipova dokumentacija.

Usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski

Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na usmeni prevod sa slovenačkog na engleski jezik, naša je obaveza da naglasimo da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno i profesionalno mogu da pruže uslugu i simultanog i šapatnog, kao i konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj varijanti. A samim tim što su u potpunosti osposobljeni za sve tri navedene vrste prevoda, mi moramo da odredimo koja od njih će na konkretni događaj biti najprimenljivija, odnosno koja može da u potpunosti kvalitetno odgovori na zahteve tog događaja. Ipak, da bismo to mogli da učinimo, zainteresovani klijenti moraju da nam dostave sve informacije koje se na njegovu organizaciju odnose, što znači da moraju da nas informišu ne samo o broju učesnika i predviđenom trajanju tog događaja, već da treba da nam daju i potrebne podatke o karakteristikama konkretnog prostora u kome je određeno da on bude organizovan. A kada budemo imali sve potrebne informacije, mi ćemo početi sa izradom ponude i izabraćemo sigurno onu vrstu usluge koja će moći da zadovolji i sve učesnike i organizatore. Ukoliko tim stručnjaka naše poslovnice čija je obaveza da definišu odgovarajuću uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika bude odlučio da je simultano prevođenje sa slovenačkog na engleski jezik najbolja opcija, mi ćemo tim klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to poslednje generacije, a po cenama kojima će sasvim sigurno svaki naš klijent biti zadovoljan.

Prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da izvrše i prevod u navedenoj jezičkoj varijnati za sve marketinške materijale, a podrazumeva se da će oni u potpunosti da poštuju tom prilikom i marketinška pravila. Kada budu prevodili PR tekstove, plakate, brošure ili kataloge, odnosno bilo koju drugu vrstu marketinških materijala, oni će da prvo otkriju reklamnu poruku koju titlovanje materijali nose, a zatim će i da je prilagođavaju duhu i pravilima engleskog jezika. Pridržavanjem ovih vrlo jasnih navoda vezanih za prevod marketinških materijala u pomenutoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci ispunjavaju osnovni cilj njihove obrade, jer poruku koju oni treba da prenesu u potpunosti pravilno oblikuju i omogućuju apsolutno svakome kome je engleski jezik maternji da se sa njihovom sadržinom upoznaju, te da se što pre odluči za konkretnu uslugu ili proizvod koja se kroz te sadržaje reklamira.

Pomenuli bismo i to da su sudski tumači i prevodioci koji se nalaze u našem timu takođe osposobljeni i za profesionalan prevod web sadržaja sa slovenačkog na engleski jezik. A to podrazumeva da oni prilikom obrade kako web sajtova u ovoj kombinaciji jezika, tako i online prodavnica, odnosno programa i aplikacija, te web kataloga i ostalih sličnih materijala primenjuju pravila koja se tiču i njihove optimizacije. Zpravo to znači da se oni pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), pa zahvaljujući tome klijenti koji su vlasnici pomenutih sadržaja će ubrzo primetiti i njihovo značajno bolje kotiranje u okviru internet pretrage, to jest njihovo poslovanje će sasvim sigurno biti mnogo bolje, jer će potencijalni klijenti mnogo lakše dolaziti do potrebnih informacija.

Svaki klijent koji je prevođenje sa slovenačkog na engleski jezik već imao prilike da dobije, ali ne u okviru naše institucije i to za bilo koju vrstu sadržaja, a nije u potpunosti zadovoljan dobijenom uslugom, može u našim poslovnicama da dobije uslugu za koju su specijalizovani lektori i korektori, a u pitanju je takozvana redaktura materijala. Pomenuta usluga uključuje kako korekturu, tako i lekturu onih sadržaja za koje su neprofesionalno urađeni prevodi sa slovenačkog na engleski jezik, a kada je potrebno da stručna lica, to jest upravo korektori i lektori isprave sve greške koje u takvim materijalima postoje.

Prevodi političkih tekstova sa slovenačkog na engleski jezik

Ako je nekome potrebno direktno prevođenje tekstova iz oblasti politike sa slovenačkog jezika na engleski može biti sasvim siguran da će stručni prevodioci i sudski tumači, koje naša institucija zapošljava na te zahteve sigurno profesionalno odgovoriti, a nevezano za to da li klijent zahteva obradu stručnih ili popularnih tekstova ove vrste.

Ali pored toga moramo da naglasimo da naši stručnjaci mogu da ispune zahteve i onih klijenata kojima su direktni prevodi u navedenoj kombinaciji jezika potrebni za tekstove iz mnogih drugih oblasti, tako da će se oni potruditi da profesionalno prevedu i tekstualne materijale vezane za oblast ekonomije, bankarstva i komunikologije, odnosno finansija i filozofije, te psihologije, sociologije i medicine, odnosno obrazovanja i menadžmenta, ali i one koji se vezuju za građevinsku industriju i informacione tehnologije, odnosno za ma koju granu prirodnih ili društvenih nauka.

Isto tako se pomenuti stručnjaci pobrinuti da klijentima omoguće i direktan prevod sa slovenačkog jezika na engleski za romane i dela beletristike, kao i za bilo koje prozno ili poetsko književno delo, odnosno za različite tipove udžbenika. A klijente kod nas očekuje i direktno prevođenje u ovoj varijanti jezika za novinske članke, te za stručne časopise, kao i za popularne i sve ostale vrste časopisa.

Omogućujemo klijentima kojima je potrebno direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na engleski za audio i video sadržaje različite vrste da dobiju i usluge koje se odnose kako na njihovu sinhronizaciju, tako isto i na titlovanje svih tako prevedenih materijala. Radi se o tome da postupak obrade kako igranih i animiranih, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, tako i reklamnih poruka, informativnih i zabavnih, te obrazovnih i dečijih emisija, a potom i serija i ostalih video i audio materijala, podrazumeva da prvo prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu vrše njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a nakon toga njihove kolege koje su zadužene za finalizaciju procesa, to jest za sinhronizaciju ili titlovanje svih materijala koji su na taj način obrađeni, preuzimaju te sadržaje i vrše uslugu koju je pojedinačni klijent naveo kao željenu. A kada budu dobili sadržaje koji su na taj način obrađeni, svi klijenti stiču pravo da ih puštaju gde god to požele, uzevši u obzir da su oni apsolutno spremni za prezentovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje