Prevodi sa slovenačkog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na grčki jezik

Za online prevod sa slovenačkog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na grčki jezik

Uz prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima pruža i njihovu overu, a kako bi se određeni dokument koji se obrađuje mogao tretirati kao pravno validan. Naglašavamo da isključivo zvanično ovlašćeni sudski tumači vrše tu overu, ali da taj pečat ne treba pomešati sa haškim. Inače, drugačiji naziv za tu vrstu pečata jeste Apostille, stim da prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo ne mogu da izvrše taj tip overe, jer se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Samo iz tog razloga i napominjemo da bi svakako bilo dobro da pojedinačni klijent kome su prevodi različitih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika potrebni, sazna samostalno da li se za njih zahteva overa Apostille pečatom, odnosno kada se taj tip overe mora izvršiti. Ističemo da se najčešće haški pečat stavlja pošto pomenuti stručnjaci završe obradu određenog dokumenta, iako postoje i ona gde se prvo vrši overa haškim pečatom, a onda se dokument u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuje.

Uzevši u obzir da sudski tumač ima obavezu da se lično uveri da li je sadržina originalnog i u ovoj varijanti jezika prevedenog dokumenta istovetna, to se svaki klijent kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na grčki neophodni za dokumenta obavezuje da u trenutku dostavljanja sadržaja na obradu svakako priloži i originale na uvid. Kako preko „Pošte Srbije“ i to preporučenom pošiljkom, on ih isto tako može dostaviti i lično, odnosno ima pravo da zaduži neku kurirsku službu da ih na adresu jedne od poslovnica naše institucije dostavi.

Preuzimanje obrađenih dokumenata podrazumeva dve mogućnosti, tako da se svaki pojedinačni klijenta opredeljuje između ličnog preuzimanja i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu, stim da tu uslugu mora platiti u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe.Prevođenje sa slovenačkog na grčki
Prevođenje sa grčkog na slovenački

Isključivo u situaciji kada neko zahteva hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki ima pravo da originale dostavi naknadno, a da prvo izvrši njihovo slanje preko mejla.

Svaki klijent može da očekuje da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade bilo koju vrstu dokumenata za koje on zahteva prevod, a to se odnosi kako na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest na različite tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge), isto tako i na sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Naravno, pomenuti stručnjaci će u konkretnoj kombinaciji jezika kompletno da obrade i sva lična dokumenta (radna dozvola, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, krštenica, dozvola za boravak, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), stim da će klijentima ponuditi i prevod pravnih akata sa slovenačkog jezika na grčki. A tom prilikom će osim presuda, da kompletno obrade i sertifikate i sudske odluke, odnosno različite tipove ugovora, a zatim i sudske žalbe i punomoćje za zastupanje, kao i sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, licence i druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava ili na oblast sudstva.Poslovnu dokumentaciju takođe kompletno obrađujemo, a izuzev poslovnih odluka i osnivačkih akata preduzeća, prevodilac i sudski tumač pristupaju obradi i svih tipova poslovnih izveštaja, odnosno finansijskih, godišnjih i revizorskih, ali i poslovnih odluka, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i drugih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju. Vršimo kompletnu obradu i za različita dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, tako da pristupamo prevodu, a posle toga i overi pečatom sudskog tumača za naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole. Sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata rade i direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa slovenačkog jezika na grčki, ali i rezultata naučnih istraživanja, prepisa ocena i potvrda o redovnom školovanju, te po potrebi kompletno obrađuju i seminarske radove, a zatim i nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove, kao i diplomske i sva druga dokumenta koja se na navedene oblasti odnose.

Pomenuli bismo i to da zainteresovane klijente kod nas očekuju i direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija sa slovenačkog jezika na grčki, a to se prvenstveno odnosi na sva ona dokumenta koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije, zatim tenderske, kao i na sva ona koja se tretiraju kao sastavni deo tehničke dokumentacije. A tom prilikom će naši stručnjaci da obrade kako građevinske projekte i uputstva za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati delom svih prethodno navedenih vrsta dokumentacija.

Podrazumeva se da će naši stručnjaci, osim dokumenata da prevedu i mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a napominjemo da je kod njih postupak dostavljanja na prevod različit, tako da imaju pravo da ih vrlo jednostavno pošalju, to jest da ih skenirane proslede na nap mail. A ovo se preporučuje zato što će biti ubrzan proces obrađivanja tih sadržaja, te ukoliko se klijent za takav način njihovog preuzimanja opredeli i mi njemu možemo prevedene pomenute materijale dostaviti na potpuno isti način.

Naglašavamo da će sudski tumači i prevodioci, u zavisnosti od potreba, odnosno zahteva da urade direktan prevod sa slovenačkog jezika na grčki za sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga (vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi, flajeri, plakati i drugi), ali će obraditi takođe i različite vrste časopisa, odnosno članke iz novina. Kada je potrebno, prevode i udzbenike, ali i sve one materijale koji se odnose na oblasti interneta, stim da je potrebno istaći da se prilikom prevođenja online prodavnica, sajtova i web kataloga, te ostalih sličnih sadržaja, oni rukovode pravilima koja se tiču njihovog optimizovanja za web pretragu.

A u ponudi usluga koje pomenuti stručnjaci vrše se takođe nalaze i direktni prevodi književnih dela sa slovenačkog jezika na grčki, a sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste tekstova, te svim klijentima nude uslugu koja je vezana za usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uzevši u obzir da su naši stručnjaci specijalizovani da pruže kako konsekutivno i simultano, tako i šapatno prevođenje sa slovenačkog jezika na grčki, to će klijenti dobiti informaciju koja usluga će tačno biti primenjena za događaj koji oni organizuju tek nakon što nas budu informisali o potrebnim detaljima. Ističemo da je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te ističemo da ćemo se svakako potruditi da prilikom izrade ponude za navedenu uslugu maksimalno kvalitetno odgovorimo na sve zahteve i to kako klijenta, odnosno organizatora i samog događaja.

Možemo da izvršimo, kad god je to potrebno i redakturu, budući da postoje klijenti koji imaju urađen prevod sa slovenačkog jezika na grčki za određenu vrstu sadržaja, ali zahtevaju ovu uslugu, jer u takvim materijalima postoje određeni propusti koje isključivo stručni lektori i korektori mogu, uz primenu pravila korekture i lekture da isprave.

Naročito je važno da naglasimo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani, može da u konkretnoj varijanti jezika ponudi kompletnu obradu kako video sadržaja, tako i svih vrsta audio materijala. A ta usluga se odnosi prvo na njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na grčki, a potom i na sinhronizaciju kako serija i različitih vrsta emisija, tako i reklamnih poruka, a zatim i svih vrsta filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani), stim da možemo da izvršimo i uslugu titlovanja svih tih materijala.

Prevodi potvrda o stanju računa u banci sa slovenačkog na grčki jezik

Budući da je vrlo jasno definisan postupak koji podrazumeva direktan prevod potvrda o stanju računa u banci sa slovenačkog jezika na grčki, to je i naša obaveza da naglasimo da klijente upravo takav način obrade očekuje u svakoj našli poslovnici. A on uključuje i prevod u ovoj varijanti jezika i overu, koju vrše zvanično ovlašćena lica - sudski tumači, inače zaposleni u timu svake poslovnice naše institucije.

Takođe, svi koji imaju potrebu da u optimalnom roku i to vrlo povoljnim uslovima dobiju potvrdu o stanju računa u banci, ali i bilo koji drugi dokument, profesionalno preveden će nakon toga moći da ga primenjuju na istovetan način kao i svaki drugi pravno važeći dokument. Najvažnije je da oni dostave na uvid originalna dokumenta, a kako bi postupak overe bio izvršen u skladu sa smernicama koje navodi aktuelni zakon. Sem toga se od svih njih očekuje i da prethodno izvrše sve neophodne provere koje se odnose na overu haškim pečatom (Apostille) za navedeni ili neki drugi dokument.

Pored pomenute potvrde, prevodilac i sudski tumač na potpuno isti način vrše obradu i ostalih vrsta potvrda, a poput one o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, odnosno o stalnom zaposlenju, ali isto tako obrađuju i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava, uverenja i saglasnosti, kao što su na primer uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i druga. Izlazimo u susret zahtevu svakog pojedinačnog klijenta kome su neophodni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki (potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i ostala), te se podrazumeva da prevodimo i svaki dokument koji ulazi u sastav poslovne (statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i druga), ali i ona koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala koja se u njen sastav mogu svrstati).

Isto tako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci na istovetan način da obrade i građevinske projekte, odnosno svaki dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te mnoga druga dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke, tako i dokumentacije za tendere. Uverenje o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno rezultate naučnih istraživanja ćemo takođe u navedenoj varijanti jezika da prevedemo, a izuzev toga sudski tumač i prevodilac vrše na zahtev klijenata i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa slovenačkog jezika na grčki, te prepisa ocena i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i seminarskih i diplomskih radova, kao i naučnih patenata, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata koja su vezana kako direktno za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke.

Direktni prevodi sa slovenačkog jezika na grčki se odnose i na kompletnu obradu pravnih akata, tako da pomenuti stručnjaci uz tekovine Evropske Unije i različite licence, odnosno punomoćje za zastupanje, klijentima omogućuju da dobiju i kompletno obrađene sudske presude, ali i tužbe i odluke, odnosno sudske žalbe i rešenja, te sve vrste ugovora i sertifikata, kao i druga dokumenta iz oblasti sudstva ili prava.

Prevođenje crtanih filmova sa slovenačkog jezika na grčki

U situaciji kada se zahtevaju direktni prevodi crtanih filmova sa slovenačkog na grčki jezik, stručni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford na maksimalno profesionalan način odgovara tim zahtevima, uzevši u obzir da će zainteresovanima da omogući i njihovo sinhronizovanje, te da je u ponudi i titlovanje. A to se ne odnosi samo na crtane, nego i na igrane, dokumentarne i animirane filmove, isto tako će prvo prevodilac i sudski tumač da u konkretnoh jezičkoj varijanti obrade i informativne emisije i reklamne poruke, odnosno obrazovne i zabavne emisije, kao i serije, dečije emisije i sve ostale vrste video i audio materijala, a zatim će svojim kolegama da prepuste njihovu obradu, tako da će biti vrlo brzo spremni za plasiranje.

Možemo da ispunimo zahtev i onog klijenta koji želi da dobije književna dela bilo koje vrste prevedena u pomenutoj jezičkoj varijanti, a pored toga što će sudski tumač i prevodilac da izvrše direktno prevođenje romana sa slovenačkog na grčki jezik, oni će klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađeno i bilo koje drugo književno delo iz domena poezije ili proze, odnosno beletristike. Takođe ćemo na zahtev klijenata da prevedemo i udžbenike, ali ćemo i da im omogućimo da dobiju prevedene članke iz novina, kao i sadržinu kako popularnih i ilustrovanih časopisa, tako i stručnih, dečijih i drugih.

Istaćićemo i to da naši stručnjaci mogu odgovoriti na zahtev svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi tekstova sa slovenačkog na grčki jezik, ali i naglašavamo da oni obrađuju kako tekstove koji bi trebalo da budu prezentovani stručnjacima za određenu oblast, tako isto i sve one koji će biti širem krugu ljudi dostupni. A ukoliko nekog klijenta koji zahteva ovu uslugu brine što je tema tekstova za koje zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika možda malo neobičnija ili ređe obrađivana, reći ćemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da izrade prevod za tekstove čija tema za odnosi na bilo koju granu i društvenih i prirodnih nauka. Izuzev onih koji se odnose na turizam, građevinsku industriju i ekologiju i zaštitu životne sredine, oni obrađuju i tekstove koji se bave tematikom vezanom za oblast medicine, obrazovanja i psihologije, te nauke i sociologije, odnosno farmacije, ali će odgovoriti i na zahtev svakoga kome je potrebna obrada za tekstove iz oblasti komunikologije, politike i menadžmenta, kao i bankarstva i ostalih naučnih disciplina.

Sobzirom na to da sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljan nivo znanja iz oblasti marketinga, to iznosimo tvrdnju iza koje u potpunosti stojimo da će oni izraditi i profesionalan prevod reklamnih materijala sa slovenačkog na grčki jezik. Preciznije rečeno, kada budu vršili obradu brošura, plakata ili kataloga, odnosno reklamnih flajera, PR tekstova i vizit kartica, te svih ostalih sadržaja koji spadaju u domen marketinga. A oni će primarno da vode računa o primeni pravila koja se u ovoj oblasti koriste, a zapravo to znači da će poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima, odnosno govornicima grčkog jezika, prilagoditi pravilima koja konkretna oblast navodi i time će im pružiti mogućnost da se adekvatno upoznaju sa svim što se kroz pomenute sadržaje prezentuje.

Prevod online kataloga sa slovenačkog na grčki jezik

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi direktno prevođenje web kataloga sa slovenačkog jezika na grčki bilo uspešno i moglo da se smatra profesionalnim i stručnim, jeste da se prilagodi zahtevima internet pretrage. A to znači da se za vreme njegove obrade vodi računa i o SEO (Search Engine Optimisation), a u pitanju su pravila koja stručni prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici primenjuju kada obrađuju ne samo web kataloge, nego i sve ostale sadržaje koji se tiču interneta, kako bi na tajn način uticali na postizanje mnogo bolje pozicije za te materijale na internetu. Naglašavamo da oni mogu, takođe da po istovetnom principu prevedu i web sajtove, ali i različite vrste aplikacija, kao i sadržinu internet prodavnica, te bilo koji program i sve ostale materijale koje mi nismo sada pomenuli, a koji su za ovu oblast vezani.

Zainteresovani klijenti koji budu organizovali bilo koji tip događaja imaju mogućnost da od strane naših stručnjaka zahtevaju izvršenje usluge koja se odnosi na usmeni prevod sa slovenačkog jezika na grčki. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci uz simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, isto tako mogu da primene i šapatno, ali i konsekutivno, važno je da nam klijenti dostave sve podatke koji se na tok tog događaja odnose. Tačnije, potrebno je da saznamo sve što se tiče njegove organizacije, a napominjemo da ovo moramo zahtevati od klijenata, zato što je tačno definisano koja od pomenutih vrsta prevoda se mora primiti u određenoj situacij. Vrlo je važno da znamo koliko ta osoba očekuje da bude prisutno ljudi, odnosno u kakvom prostoru bi trebalo da bude održan taj događaj, kao i koliko je precizno definisano da traje, ali svakako je dobro da nas informišu i o svim ostalim detaljima koji su vezani za njegovu organizaciju, pošto će nam to biti od velike pomoći kada budemo pristupali izradi ponude za konkretnu uslugu. Ističemo da svi klijenti naše institucije mogu i da po izuzetno dobrim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a neophodno je da pomenemo da je u pitanju oprema poslednje generacije, tako da ne sumnjamo da će njenim kvalitetom i radom biti zadovoljni.

Takođe ćemo se pobrinuti da ispravimo greške, a ukoliko one u prevodima koji su na nekom drugom mestu uređeni postoje, pošto su u našem timu i profesionalni korektori i lektori.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje