Prevodi sa slovenačkog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na hebrejski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa slovenačkog na hebrejski jezik

Uz to šta mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade dokumenta i sve tipove dokumentacija, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje internet materijala sa slovenačkog jezika na hebrejski, a kojom prilikom će osim web sajtova, te sadržine internet prodavnica, da profesionalno obrade i programe, odnosno aplikacije svih vrsta, kao i web kataloge i ostale materijale koji su na internetu dostupni. A kako članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford znaju i kako se pravilno primenjuju SEO alati (Search Engine Optimisation), to je klijentima na raspolaganju i usluga optimizovanja svih onlajn sadržaja. A njen osnovni cilj jeste da se poboljša pozicioniranost konkretnih materijala u polju pretrage, uzevši u obzir da će na taj način biti prilagođeni njenim zahtevima na najbolji mogući način.

Naravno da pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sve sadržaje iz domena marketinga, ali i časopise i udžbenike, kao i članke iz novina, te bilo koje književno delo. Svakako da se na zahtev klijenata može izvršiti i direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na hebrejski, a u kom slučaju će članovi tima konkretne poslovnice da obrade i popularne i stručne tekstualne sadržaje, svejedno da li se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka.

Podrazumeva se, isto tako da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se, takođe nalazi na spisku usluga za koje je ova institucija specijalizovana. Naša je obaveza da naglasimo i to da ovi stručnjaci osim simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, vrše i uslugu prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog, tako da se zahtevima događaja tip usmenog prevoda prethodno mora prilagoditi. A da bi to moglo da bude učinjeno na najbolji mogući način, klijent će morati da dostavi sve neophodne podatke o samoj manifestaciji, u smislu da zaposlene u pomenutoj instituciji obavesti kako o njenom trajanju i o tačnom broju učesnika, tako isto i o mestu na kome je organizator predvideo da ona bude održana, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, to jest odabira vrste usmenog prevoda, koja bi trebalo da bude primenjena.Prevođenje sa slovenačkog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na slovenački

Svako predstavništvo ove institucije zapošljava i korektore i lektore, a oni na zahtev klijenata mogu da izvrše lekturu i korekturu bilo kog materijala. A da budemo precizni, takozvana redaktura, koja uključuje pomenute usluge podrazumeva ispravljanje prethodno načinjenih grešaka u prevedenim sadržajima, a sa ciljem ovog usklađivanja sa originalima, te uz maksimalno poštovanje pravila ciljanog jezika.

Kada nekome budu bili potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa slovenačkog jezika na hebrejski, njihovu kompletnu i profesionalnu obradu u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije može da dobije. Stvar je u tome da su zainteresovanima na raspolaganju i dodatne usluge, a koje podrazumevaju kako titlovanje filmova i serija, odnosno reklamnih poruka, emisija i ostalih sadržaja tog tipa, tako isto i njihovu sinhronizaciju.

Nije obavezan klijent da originalne materijale te vrste na uvid dostavi, kao što je to predviđeno prilikom obrade dokumenata, tako da ih može ne samo poslati na obradu elektronski, nego ih na mejl može i dobiti nakon izvršene usluge.

A s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači nude kompletnu obradu bilo kog dokumenta u skladu sa pravilima, uzevši u obzir da izrađuju najpre njihov prevod u zahtevanoj jezičkoj kombinaciji, a onda i overu, klijent se obavezuje originale da priloži na uvid.

Svakako da ih može poslati preko "Pošte Srbije", a isključivo preporučenom pošiljkom, ali može i angažovati bilo koju službu za dostavu, da to izvrši umesto njega, te ih ima pravo i lično doneti u jednu od poslovnica.

Shodno iznetim zahtevima će biti izvršeno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski, odnosno kompletna obrada medicinske i poslovne dokumentacije, kao i pravnih akata, to jest onih dokumenata koja su vezana za oblasti sudstva ili prava.

Ukoliko to bilo koji klijent zahteva, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i sadržinu tehničke i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije, te sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja), kao i materijajale iz oblasti nauke ili obrazovanja, te bilo koji drugi pojedinačni dokument ili celokupnu dokumentaciju.

Obavezno je napomenuti i to da overa Apostille pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, prosto zato što njeni zaposleni ne spadaju u lica, koja imaju ovlašćenje za izvršenje tog tipa overe. A klijent bi iz tog razloga trebalo da kontaktira osnovni sud, koji je nadležan za overu takozvanim Haškim pečatom, što je njegov drugačiji naziv. Ukoliko bude dobio informaciju od nadležnih da je nadovera za konkretna dokumenta obavezna, mora pitati i da li se taj pečat stavlja nakon što bude izvršen direktan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski ili pre toga, kako bi znao gde će najpre sadržaje na obradu da odnese.

Vlasnik dokumenata će se opredeliti između mogućnosti da lično dođe u poslovnicu i tako preuzme kompletno obrađena dokumenta i one, koja podrazumeva da će mu ih kurirska služba na željenu adresu dostaviti. Naravno da će uslugu dostave morati da plati prema cenovniku te službe, s obzirom na to da ona u cenu obrade dokumenata nije uračunata.

Ostalo nam je da pomenemo i to da su klijentima na raspolaganju hitni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski, a u kom slučaju članovi tima izabrane poslovnice ove institucije njihov prevod i overu izvršavaju u najkraćem mogućem roku. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac moraju što pre dobiti konkretne sadržaje, to je naročito važno da klijent skenira dokumenta i na zvaničnu mejl adresu ih dostavi, a da originale priloži posle toga i to u najkraćem mogućem roku.

Prevođenje tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa slovenačkog jezika na hebrejski

Kako pravne, tako isto i tekstove ekonomske tematike će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade. Naravno da su specijalizovani i za prevod filozofskih tekstova sa slovenačkog na hebrejski jezik, a po potrebi mogu da prevedu i tekstove iz domena medicine, zatim sociologije i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija i farmacije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao i mnogih drugih naučnih disciplina, bilo da se radi o prirodnim ili o društvenim.

U skladu sa iznetim zahtevima će prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji biti izvršen i za novinske članke, kao i za udžbenike i poetska, ali i prozna književna dela, a zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu i sadržinu stručnih i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa.

Budući da u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije rade i korektori, kao i lektori iza kojih je dugogodišnje iskustvo, to oni ostvaruju zahteve klijenata vezano i za uslugu redakture materijala. Princip kojim se tada ovi stručnjaci rukovode podrazumeva da će prvo pronaći sve greške u prethodno prevedenim materijalima, a zatim će ih u skladu sa pravilima pakistanskog jezika, odnosno prevodilačke struke uskladiti sa originalnim sadržajima i na taj način omogućiti klijentima da vrlo brzo dobiju profesionalnu obradu konkretnih materijala.

Da bi direktni prevodi kataloga sa slovenačkog na hebrejski jezik, odnosno reklamnih flajera, te PR tekstova i letaka, kao i vizit kartica i ostalih marketinških materijala bili profesionalni, prevodioci i sudski tumači će primeniti i pravila reklamiranja. Tačnije, oni će se upravo marketinškim pravilima rukovoditi i usklađivati poruku, koja se u konkretnim sadržajima nalazi sa ciljanin jezikom, kako bi njegovim izvornim govornicima omogućili da se sa sadržinom pomenutih materijala što bolje upoznaju.

Ukoliko se organizuje događaj bilo koje vrste, kome će prisustvovati izvorni govornici italijanskog i pakistanskog jezika, može da bude primenjena usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika. A samim tim što članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da izvrše i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji i simultano, bitno je da se ponuda za tu uslugu što bolje formira. Zahteva se samo iz tog razloga da klijent, koji je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda, dostavi podatke o samom događaju i o njegovoj organizaciji, a da bi se moglo definisati koji tip usmenog prevoda je najbolje u tom slučaju primeniti. Najpre je važno da informiše pomenute stručnjake o tačnom broju lica, koja će događaju prisustvovati, a zatim i da obezbedi informacije o lokaciji održavanja i o trajanju. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, a ukoliko to bude odgovaralo odabranoj usluzi, biće u ponudu uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je takođe usluga koja je zainteresovanima na raspolaganju.

Valjalo bi da napomenemo i to da je dostupno direktno prevođenje web sajtova sa slovenačkog na hebrejski jezik, ali i internet kataloga, zatim programa i web prodavnica, kao i aplikacija različitih vrsta, te mnogih drugih onlajn sadržaja. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači znaju kada i kako treba primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation), to u sklopu konkretne usluge klijenti dobijaju i profesionalnu optimizaciju svih online sadržaja, što znači da će sa tada aktuelnim pravilima pretrage svi ti materijali biti u potpunosti usklađeni.

Kad god neko prevod u ovoj varijanti jezika zahteva bilo za serije ili informativne, odnosno dečije i obrazovne, te zabavne emisije, bilo za igrane filmove, reklamne poruke ili dokumentarne, kao i crtane i animirane filmove, to jest sve ostale vrste video i audio sadržaja, ova institucija im nudi i mogućnost dodatnih usluga, a u vidu sinhronizovanja takvih sadržaja ili njihovog titlovanja.

Prevod poslovnih odluka i faktura sa slovenačkog na hebrejski jezik

Sva dokumenta koja su vezana za poslovni proces kako konkretnog pravnog lica, tako isto i privatnog preduzetnika će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u datoj jezičkoj kombinaciji najpre da prevedu, a nakon toga i da preveden dokument u skladu sa pravilima overe.

Shodno iznetim zahtevima klijenata, mogu biti izvršeni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog jezika na hebrejski, ali i revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, odnosno statuta preduzeća, zatim osnivačkog akta preduzeća i svih ostalih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju.

Bitno je da svaki klijent ispoštuje pravilo, koja se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, pošto je to zahtevano zbog postupka overe.

Isto tako se vlasnicima dokumenata, koji su zainteresovani za njihov direktan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, savetuje da podatke o overi Apostille pečatom za te sadržaje samostalno dobiju u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, zato što članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju adekvatna dozvole za stavljanje takozvanog Haškog na dokumenta, kako je njegov drugačiji naziv.

Bilo koju izjavu, kao i saglasnost, odnosno potvrdu ili uverenje će prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa pravilima. Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, ovi stručnjaci vrše i direktno prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa slovenačkog jezika na hebrejski, te kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaki drugi dokument koji se kasnije predaje nadležnim institucijama.

Naravno da po zahtevu klijenata mogu kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, tako isto i nauke (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i ostali sadržaji koji su za pomenute oblasti vezani).

Kada za tim bude postojala potreba, biće izvršen i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa slovenačkog jezika na hebrejski, ali će pomenuti stručnjaci po zahtevu klijenata kompletno da obrade i sva ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo, kao što su na primer sudske odluke, ugovori i licence, odnosno sudske presude, sudska rešenja i punomoćje za zastupanje, potom sudske žalbe, kao i sudske tužbe, sertifikati i ostala pravna akta.

Svakako da se ostvaruju zahtevi klijenata vezano za obradu ličnih dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a u kom slučaju se izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i pasoša, odnosno lične karte, izvršavaju direktni prevodi izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih sa slovenačkog jezika na hebrejski, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak, zatim potvrde o prebivalištu i radne dozvole, kao i vozačke i ostalih ličnih dokumenata.

Podrazumeva se, takođe da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i da u datoj varijanti jezika prevedu, odnosno overe sva dokumenta koja su uvrštena kako u tehničku, građevinsku i medicinsku, tako isto i tendersku dokumentaciju (građevinski projekti, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav konkretnog tipa dokumentacije).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje