Prevodi sa slovenačkog na turski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na turski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na turski jezik

Oni klijenti kojima su direktni prevodi sa slovenačkog na turski jezik potrebni kako za dokumenta, tako i za ma koju drugu vrstu sadržaja, mogu da dobiju profesionalnu uslugu u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se u Srbiji nalaze na preko 20 lokacija, to jest u mnogim gradovima širom zemlje. Ističemo da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u poslovnicama pomenute institucije najpre vrše kompletnu obradu dokumenata, ali i različite usluge koje su vezane za direktan prevod sa slovenačkog jezika na turski. Po zahtevu klijenata oni mogu da prevedu kako udžbenike različite tematike, tako i novinske članke, odnosno sve vrste književnih dela, kao i ilustrovane, te stručne i ostale vrste časopisa.

Takođe će biti u mogućnosti da prevedu i popularne tekstove različite dužine i namene, a nevezano za to koju temu obrađuju, kao i stručne tekstualne sadržaje, ali i bilo koju vrstu marketinških materijala, odnosno internet sajtove, te web prodavnice, kataloge i ostale sadržaje koji su na bilo koji način vezani za oblasti interneta. Isto tako će sudski tumači i prevodioci da pristupe usmenom prevođenju u ovoj varijanti jezika, a ako je potrebno klijentima, te uz simultani i konsekutivni prevod sa slovenačkog na turski jezik, takođe mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ako je to u skladu sa zahtevima nekog događaja. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je usluga koju svima koji su zainteresovani i za čiji događaj je preporučena ta vrsta usmenog prevoda omogućuje naša institucija.

Pobrinućemo se i da po zahtevu klijenata u navedenoj kombinaciji jezika uradimo direktan prevod za serije i reklamne poruke, odnosno za različite vrste filmova, kao i za bilo koji tip emisije, a zatim ćemo obradu svih audio i video materijala prepustiti titlerima, koji će da izvrše njihovo titlovanje, te onim stručnjacima koji mogu da pristupe sinhronizovanju svih ovakvih sadržaja. Zahvaljujući tome će naši klijenti da dobiju kako video, tako i audio materijale bilo koje vrste koje mogu da prikazuju na različitim medijima, odnosno da puštaju na radiju, u bioskopu i gde god to žele.Prevođenje sa slovenačkog na turski
Prevođenje sa turskog na slovenački

Profesionalni lektori i korektori su isto tako u timu naših poslovnica i oni mogu da pruže svoje usluge, a što je potrebno klijentima za čije materijale su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na turskim izvršeni od strane nestručnih lica, te u njima postoje greške koje baš ovi stručnjaci moraju da isprave i to u potpunosti poštujući pravila koja prevodilačka struka navodi.

A za ovakve sadržaje je dopušteno slanje na obradu preko mejla i isto tako je otvorena mogućnost za preuzimanje prevedenih materijala elektronskim putem, a čime se maksimalno ubrzava čitav postupak njihovog prevoda.

Svakako će prevodioci i sudski tumači da u konkretnoj varijanti jezika obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, to jest ma koji dokumenti za koji klijent zahteva prevod. Ali je u tom slučaju vrlo važno da napomenemo i to da oni uz prevod sa slovenačkog jezika na turski za željeni dokument, u našoj instituciji dobijaju i uslugu koju jedino ima pravo da izvrši ovlašćeni sudski tumač, a podrazumeva overu urađenog prevoda. Onog trenutka kada on stavi svoj pečat na preveden dokument, on i potvrđuje da je njegova sadržina potpuno kao i u originalnom sadržaju, tako da mi iz tog razloga moramo da zahtevamo dostavljanje i originalnih dokumenata na uvid od svih klijenata. Naime, pomenuti stručnjak pre postupka overe ima dužnost da izvrši upoređivanje originalnog dokumenta sa prevodom koji je urađen, a kako bi mogao da utvrdi da su oni potpuno isti, jer se overavanje prevoda sme izvršiti tek nakon toga.

Upravo zato i jeste postupak dostavljanja dokumenata na obradu različit u odnosu na onaj kada se zahteva obrada bilo kog drugog materijala, tako da klijenti imaju mogućnost da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica, te da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, a preko “Pošte Srbije” ili da ih jednostavno pošalju preko određene kurirske službe.

Isključivo u situaciji kada su klijentu direktni prevodi sa slovenačkog jezika na turski za bilo koji dokument potrebni po hitnom postupku, to jest u vrlo kratkom roku, njemu je dozvoljeno da ih skenira, a zatim i pošalje na mail naše institucije, kako bi na taj način omogućio da profesionalni sudski tumači i prevodioci započnu sa obradom što pre i tako mu omoguće i da zaista dobije brzo izrađen prevod u navedenoj kombinaciji jezika.

A nakon što naši stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom dostavljenih sadržaja, klijenti će izabrati da li žele da dođu lično u našu poslovnicu i preuzmu ih ili su, ipak zainteresovani da im prevedena i overena dokumenta stignu na adresu. Uzevši u obzir da ćemo za tu uslugu morati da angažujemo specijalizovanu kurirsku službu, klijenti će imati obavezu da plate nadoknadu koju će definisati upravo ta služba, a u trenutku preuzimanja moraju da izvrše plaćanje.

Napominjemo da možemo da uradimo direktan prevod sa slovenačkog jezika na turski zaista za bilo koji dokument, a to uključuje na prvom mestu sva lična dokumenta, poput na primer pasoša, uverenja o državljanstvu, krštenice i lične karte, ali i mnogih drugih, kao i različite vrste dokumentacija, odnosno bilo koji dokument koji se smatra delom građevinske i poslovne, kao tenderske dokumentacije ili, pak tehničke i medicinske.

Svakako će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i različita dokumenta koja se odnose na oblast nauke, odnosno ona koja su vezana za segment prava ili obrazovanja. Bilo koju vrstu saglasnosti i izjave, ali i uverenja ili potvrda, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama isto tako ćemo da prevedemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a potom i da uradimo njihovu overu pečatom sudskog tumača.

Ono što jeste obaveza svakog klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na turski neophodni za različita dokumenta jeste dostavljanje originala na uvid, ali mi od njih očekujemo, takođe i da pribave sve informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom. Drugi naziv za ovaj pečat je haški, a naši stručnjaci nemaju dozvolu da izvrše ovaj tip overe, pa zato i iznosimo predlog da svaki pojedinačni klijent samostalno sazna da li se za dokumenta za koja on zahteva prevod u ovoj varijanti jezika mora izvršiti overa tim pečatom, budući da on nije obavezujući za sva dokumenta koja se obrađuju. A ako se bude dogodilo da klijent tom prilikom sazna da je Apostille pečat potrebno staviti i na njegova dokumenta, tada bi svakako valjalo i da pita da li se ta vrsta overe radi nakon što prevodioci i sudski tumači završe posao za koji su zaduženi ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda pristupa prevođenju dokumenta, ali i samog pečata. Uzevši u obzir da postoje ovakva dva tipa overe haškim pečatom, te da je činjenica da se oni vrše na drugačiji način i da imaju različito trajanje, svaki klijent koji bude dobio potrebne informacije će imati predstavu koliko otprilike će postupak njihovog obrađivanja da traje, ali je još važnije što ćeš znati i gde prvo treba konkretna dokumenta da odnese na obradu.

Prevođenje udžbenika sa slovenačkog na turski jezik

Koliko god bili kompleksni udžbenici, te bez obzira koja je njihova tema, a za koje su vam potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na turski, uveravamo vas da će prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim, njihovu obradu da izvrše ne samo prema pravilima struke, nego i po odličnim uslovima. A oni će se pobrinuti i da klijentima ponude obradu članaka iz novina, te i svih tipova časopisa u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali će da prevedu i tekstualne sadržaje i to ne samo popularne, nego i stručne. Sem tekstova koji se bave temom iz domena građevinske industrije, menadžmenta, psihologije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija, sudski tumač i prevodilac takođe obrađuju i one sadržaje koji su vezani za oblast sociologije, farmacije, ekonomije i bankarstva, ali i obrazovanja, politike, medicine i finansija, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i turizma i mnogih drugih naučnih disciplina kako iz domena društvenih, tako i prirodnih nauka.

Usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na turski isto tako mogu da izvrše ona stručna lica koja su u timu naše institucije, to jest koji su u svakoj našoj poslovnici zaposleni. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači u uz simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, takođe primenjuju i pravila koja su vezana za konsekutivno prevođenje, odnosno šapatno, a da je za svaku od tih usluga tačno definisano kojom prilikom se primenjuje, to mi moramo onda prvo budemo precizno informisani o principu koji se primenjuje za organizaciju nekog događaja. A svi klijenti kojima je ta usluga potrebna će morati da nam na za to definisan način dostave i podatke koji su vezani za trajanje samog događaja, odnosno koji se tiču broja osoba koje će mu prisustvovati, te je neophodno i da nas precizno obaveste i o svim onim osobenostima koje se tiču određenog prostora u kome bi taj događaj i trebalo da bude sproveden. Na osnovu svega toga će biti definisana vrsta usluge koja može da odgovori na te zahteve i to na najbolji način. Isto tako svima kojima je to potrebno, mi ćemo da ponudimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naši stručnjaci mogu klijentima ponude i prevođenje marketinških materijala sa slovenačkog jezika na turski, a kada će profesionalno da prevedeu kako plakat i reklamne letke, te vizit karte, tako i brošure, flajere i kataloge, ali i sve ostale materijale kroz koje se nešto reklamira. Sudski tumač i prevodilac će svakako konkretnu poruku koja se u ovim sadržajima nalazi obraditi prema pravilima koja su prisutna u turskom jeziku, čime će da ispune očekivanja klijenata, jer će govornicima ciljanog jezika omogućiti da budu maksimalno kvalitetno upoznati sa sadržinom svih ovih materijala.

Prevodi književnih dela sa slovenačkog na turski jezik

Prevođenje dela književnosti sa slovenačkog jezika na turski se najpre odnosi na obradu svih poetskih i proznih dela, ali će sudski tumač i prevodilac takođe po potrebi da obrade i romane, kao i dela beletristike.

Isto tako ćemo da prevedemo u navedenoj kombinaciji jezika i internet sadržaje i to uz primenu onih pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače. Zapravo sudski tumač i prevodilac vode računa o SEO (Search Engine Optimisation) i implementiraju ta pravila u skladu sa potrebama, a kako bi ne samo web sajtovima, nego i online prodavnicama, katalozima i ostalim sadržajima ovog tipa poboljšali poziciju na pretraživačima. Svakako će ovi stručnjaci da prevedu i softver, to jeste biće u prilici da izađu u susret zahtevima svakog klijenta koji želi da dobije prevedenu bilo koju aplikaciju ili program.

Serije i igrane filmove, kao i zabavne, odnosno informativne emisije, a nevezano za to da li bi trebalo da budu emitovane na televiziji ili radiju, mogu naši stručnjaci da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. A oni će takođe da izvrše i profesionalan prevod sa slovenačkog jezika na turski za dokumentarne filmove, odnosno obrazovne emisije i reklamne poruke, te za animirane filmove i ostale i video, kao i audio materijale. Svi naši klijenti u okviru ove usluge mogu da se opredele i za njihovu sinhronizaciju, kao i za titlovanje pomenutih materijala, a kako bi vrlo brzo pošto bude bila završena njihova profesionalna obrada mogli i da ih primenjuju u praksi.

Redaktura ma koje vrste materijala za koje je direktan prevod sa slovenačkog jezika na turski izvršilo nestručno lice, odnosno u kojima su se potkrale određene greške, će biti izvršena u svakoj našoj poslovnici od strane profesionalnih korektora i lektora.

Prevod sertifikata sa slovenačkog jezika na turski

Članovi našeg tima su ne samo profesionalni prevodioci, nego i sudski tumači, tako da svako kome je prevođenje sertifikata sa slovenačkog na turski jezik potrebno ili nekog drugog dokumenta može da očekuje njihovu kompletnu obradu, a u smislu da dobija i overen dokument.

Svaki klijent bi svakako trebalo u ovoj situaciji da samostalno sazna i da li je haški pečat (Apostille) obavezno staviti na ta dokumenta, te se obavezuje i da originale priloži kada bude slao sadržaje na prevod.

Sva pravna akta, a koja osim sertifikata uključuju i sve vrste licenci, odnosno sudske odluke i rešenja, te presude, takođe će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da obrade, ali će da izvrše i direktan prevod sa slovenačkog jezika na turski za ugovore svih vrsta, punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, kao i za bilo koji drugi dokument koji se odnosi kako na oblast prava, tako i na oblast sudstva. Kompletno obrađujemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i građevinske slatke, kao i uputstvo za rukovanje, te svaki onaj dokument koji se u okviru građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije može naći. A klijenti kod nas mogu da dobiju i u navedenoj jezičkoj varijanti prevedena, a posle svakako i overena sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi i ostala), ali će da izađu u susret svakom klijentu kome je ova usluga potrebna za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i druga).

Kompletno obrađujemo i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i druga), te će naravno sudski tumači i prevodioci da ponude klijentima i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog na turski jezik. A tom prilikom će osim lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, te pasoša i vozačke dozvole, svakako da prevedu i izvod iz knjige venčanih, a ako je potrebno i dozvolu za boravak, umrlicu i potvrdu o prebivalištu, ali i radnu i saobraćajnu dozvolu, te sva otala lična dokumenta.

Ne bi trebalo da zaboravimo vrlo važan podatak, a to je da su direktni prevodi sa slovenačkog na turski jezik za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama takođe u ponudi naše institucije. A to znači da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni da u u optimalnom roku izvrše direktan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti ne samo za potvrde i uverenja, nego isto tako i za sve tipove izjava, odnosno saglasnosti. Tako će oni osim uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, a za koje se ujedno i vrlo često traži prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, omogućiti zainteresovanim klijentima da po odličnim uslovima dobiju i kompletno obrađenu potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja se u pomenutu grupu svrstavaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje