Prevodi sa slovenačkog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na ruski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na ruski jezik

Ne samo da će klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na ruski da dobiju ovu uslugu u pisanom obliku u svakoj našoj poslovnici, nego ćemo isto tako i da po potrebi tu uslugu izvršimo u usmenom obliku, ali će naši stručnjaci takođe da ponude klijentima i mnoge druge usluge, a kako bi ispunili u potpunosti njihova očekivanja. Pod tim se na prvom mestu misli na profesionalnu redakturu sadržaja različite vrste, koju rade stručni korektori i lektori sa dugogodišnjim iskustvom u praksi. Naglašavamo da se usluge lekture i korekture primenjuju u situaciji kada je direktan prevod sa slovenačkog jezika na ruski za bilo koju vrstu materijala pre toga urađen, ali u tim sadržajima postoje određeni nedostaci, to jest greške koje će stručni korektori i lektori na najbolji mogući način da isprave.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci da pruže uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti, to jest izvršićee kako konsekutivno i šapatno, tako i simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji. A kada se uzme u obzir činjenica da su sve navedene vrste usmenog prevoda namenjene za događaj sa jasno definisanim karakteristikama, to znači da ćemo mi ponudu pripremiti isključivo na osnovu informacija koje u tom slučaju budemo dobili od zainteresovanog klijenta. Trebalo bi da nas informišu o načinu organizacije događaja, ali i o njegovom trajanju i o broju učesnika, ali je svakako poželjno i da nam daju podatke koji se odnose na prostor u kome on treba da se sprovede. Napominjemo i da klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koja je najnovije generacije, a cena te usluge će biti posebno pristupačna.

Pored svega toga će prevodilac i sudski tumač da obrade i dela književnosti, odnosno novinske članke, udžbenike i sve vrste časopisa, ali će na zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na ruski i za popularne i naučne tekstove iz različitih oblasti. Sem onih koji se odnose na oblast turizma, obrazovanja i nauke, oni obrađuju i tekstove iz oblasti politike i komunikologije, odnosno ekonomije i informacionih tehnologija, te filozofije, bankarstva, građevinske industrije i finansija, ali i ekologije i zaštitu životne sredine i mnogih drugih oblasti koje se svrstavaju i u društvene i prirodne nauke.Prevođenje sa slovenačkog na ruski
Prevođenje sa ruskog na slovenački

Svakako će se pomenuti stručnjaci potruditi da ostvare zahteve svakog klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na ruski potrebni za sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, tako da će profesionalno da obrade reklamne brošure i kataloge, odnosno flajere i letke, ali i vizit karte, PR tekstove, plakate i ostale sadržaje tog tipa. A isto tako će, naravno profesionalno da pristupe i prevođenju internet sajtova, odnosno online kataloga i prodavnica, ali i različitih programa i aplikacija, te mnogih drugih sadržaja koji se odnose na oblast interneta. Budući da su prevodilac i sudski tumač za to specijalizovani i da imaju višegodišnje iskustvo, moramo da naglasimo da će se oni u tom slučaju maksimalno pridržavati pravila SEO (Search Engine Optimisation), to jest da će prevedenim materijalima omogućiti da mnogo bolje budu kotirani na internetu.

Na zahtev klijenata možemo da kompletno obradimo i različite tipove kako video, tako isto i audio materijala, što znači da će biti izvršen prvo prevod filmova, serija, reklamnih poruka i različitih vrsta emisija sa slovenačkog jezika na ruski, a zatim će da izvrše i njihovo titlovanje, odnosno usluga njihove sinhronizacije.

Predviđeno je da sve ove materijale na obradu klijenti dostavljaju preko mejla, a kada naši stručnjaci budu završili sa prevodima, oni će ih na potpuno isti način i preuzeti.Ipak, to ne može da se odnosi i na obradu dokumenata, jer se zahteva od svakog pojedinačnog klijenta da na uvid priloži i originalna dokumenta. Zato je omogućeno da nam ih dostave preko kurirske službe, odnosno da ih pošalju preko “Pošte Srbije”, ali preporučeno, te mogu i da nam ih lično donesu u jednu od poslovnica.

Naši stručnjaci rade prvo prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a posle u skladu sa aktuelnim pravilima vrše overavanje urađenog prevoda pečatom sudskog tumača. Na taj način se obrađenom dokumentu omogućuje da bude tretiran kao zakonski važeći, to jest njegov vlasnik može da ga primenjuje na sasvim isti način kao i bilo koji drugi originalan i pravno važeći dokument.

Svakako preporučujemo i pojedinačnom klijentu da pre dostavljanja dokumenata našoj instituciji izvrši sve potrebne provere koje su vezane za nadoveru, to jest za stavljanje Apostille pečata. U pitanju je takozvani haški pečat, kako glasi njegov drugačiji naziv, a on se može staviti u okviru nadležnih institucija isključivo, to jest u službama koje funkcionišu u osnovnim sudovima naše zemlje. Naglašavamo da stručnjaci koji su u našim poslovnicama zaposleni ne mogu da stave Apostille pečat ako je potrebno na neki dokument, sobzirom na to da nisu nadležni za taj tip overe. Napominjemo da se u principu Apostille pečat stavlja isključivo na ona dokumenta za koja je to određeno slovom zakona, ali se on mora staviti na njih u tačno određenom trenutku. Zapravo, na neka dokumenta se prvo stavlja haški pečat, pa se onda prevode i dokument i on, a na kraju se radi overa sudskog tumača, dok se na neka druga on stavlja na samom kraju. Tačnije, u tom slučaju se radi prvo direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle se on i overava pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača i tek na kraju klijent mora da lično odnese određeni dokument u nadležnost službe, a da bi na njega bio stavljen pomenuti pečat.

Napomenućemo i to da svaki klijent kome su potrebni hitni prevodi sa slovenačkog jezika na ruski treba da najpre pošalje skenirane sadržaje preko mejla, a obavezan je i da odmah nakon toga na uvid dostavi originalne sadržaje, ali se zahteva da klijent u tom slučaju izabere najbrži način od svih koji su ponuđeni.

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenta u navedenoj jezičkoj varijanti mogu da prevedu dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste izjava i potvrda, odnosno saglasnosti i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala), ali će isto tako kompletno da obrade i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i ostala dokumenta iz ovih oblasti).

Sve zainteresovane u mnogobrojnim poslovnicama naše institucije očekuju i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na ruski za lična dokumenta (radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola i druga), mada će sudski tumači i prevodioci isto tako po potrebi da kompletno obrade sve vrste pravnih akata, a počev od sudskih odluka, ugovora i sudskih presuda, preko sertifikata, sudskih rešenja i tekovina Eevropske Unije, pa do sudskih žalbi, odnosno tužbi i punomoćja za zastupanje. Osim toga će omogućiti klijentima da dobiju i direktan prevod sa slovenačkog jezika na ruski za medicinsku dokumentaciju, tako da osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, kompletno da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Istaćićemo činjenicu da pomenuti stručnjaci na zahtev klijenta takođe obrađuju i građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest apsolutno svaki dokument koji se svrstava u tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, ali će po potrebi da prevedu i overe i poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća i druga).

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa slovenačkog na ruski jezik

Da bi svaki klijent kome je potreban direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa slovenačkog jezika na ruski mogao da bude u potpunosti zadovoljan kvalitetom usluge, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač postupaju prema zakonskim pravilima, to jest da ne rade samo prevod, nego i overu kako pomenute saglasnosti, tako i svih ostalih dokumenata za koje klijenti zahtevaju obradu u toj varijanti jezika.

A osim toga će naši stručnjaci takođe da obrade i sve ostale tipove saglasnosti, ali i izjava, kao potvrda i uverenja, kao što su na primer potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Isto tako, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika ruski, a sudski tumači i prevodioci će uz lekarske nalaze, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji se svrstava u medicinsku dokumentaciju. Kompletno obrađujemo i sva lična dokumenta, a to uključuje ne samo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i paasoš, odnosno uverenje o državljanstvu, već isto tako i izvod iz knjige umrlih i potvrdu o prebivalištu, kao i venčani list i različite vrste dozvola, poput na primer radne i vozačke, te dozvole za boravak, saobraćajne i sva ostala lična dokumenta.

Sudski tumači i prevodioci će na osnovu zahteva klijenata da izvrše i kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, te su u ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na ruski za prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, a naši stručnjaci obrađuju i diplomske, odnosno seminarske radove, te bilo koji drugi dokument koji spada u domen obrazovanja. U skladu sa zahtevima klijenata će oni profesionalno i kompletno da obrade apsolutno svaki dokument koji se tretira kao deo poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća, finansijski izveštaji i druga).

Naravno da će pomenuti stručnjaci izaći u susret zahtevima svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na ruski, tako da će osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, da im omoguće da dobiju direktan prevod u toj kombinaciji jezika i za uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i za sva ostala dokumenta koja se u bilo koju od navedenih tipova dokumentacija mogu svrstati. Uz sve što je do sada pomenuto, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, kao i svaki drugi dokument koji je vezan za oblast nauke. Takođe će da prevedu i sve vrste pravnih akata, počev od presuda o razvodu braka, odnosno sudskih tužbi i rešenja, preko ugovora, licenci i sudskih žalbi, pa sve do tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i sertifikata, te punomoćja za zastupanje.

Najbitnije je da svaki zainteresovani klijent koji zahteva direktno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na ruski ispoštuje osnovno pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, a mi svakome od njih preporučujemo i da prethodno provere sve što se odnosi na overu Apostille pečatom za određena dokumenta.

Prevođenje plakata sa slovenačkog na ruski jezik

Osnovni cilj koji prevod plakata sa slovenačkog jezika na ruski ima, ali i obrada ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, jeste da se omogući osobama kojima je maternji jezik ruski ili se njime služe da se sa njegovom sadržinom upoznaju. A baš o tome posebno vode računa stručni prevodioci i sudski tumači, te na istovetan način obrađuju i reklamne flajere i letke, kao i brošure, a zatim i PR tekstove, kataloge, vizit karte i ostale materijale koji bi trebalo da prezentuju određenu uslugu ili proizvod, to jest kompaniju.

U našem timu su i iskusni profesionalci koji su specijalizovani za redakturu sadržaja, a klijenti koji poseduju dokumenta ili bilo koje druge sadržaje za koje su prevodi sa slovenačkog jezika na ruski izvršeni, će u tom slučaju moći da dobiju njihovu profesionalnu obradu, tako da će lektori i korektori prema aktuelnim pravilima naše struke da izvrše sve potrebne izmene u njima.

Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji za bilo koje književno delo, tako da će klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađena različita poetska i prozna književna dela, odnosno romane, ali i beletristiku i ostale sadržaje iz ove oblasti. Isto tako prevodimo i udžbenike, kao i ilustrovane časopise, a zatim i članke iz novina, te sadržinu stručnih časopisa.

Moramo naglasiti da svaki klijent kome je potrebno usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na ruski mora biti informisan da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše u toj kombinaciji jezika kako simultano i konsekutivno, tako i šapatno prevođenje, a možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima kojima će biti zadovoljni. Kada nam se klijent bude obratio sa zahtevom da angažuje naše stručnjake na izvršenju ove usluge, najvažnije je i da tom prilikom dostavi sve relevantne informacije o samom događaju i njegovoj organizaciji. Inače, sve ovo se zahteva zato što upravo na osnovu broja prisutnih, trajanja i karakteristika prostora u kome događaj treba da se održi, može da bude definisana odgovarajuća usluga usmenog prevoda koja će ostvariti sve zahteve koje konkretni događaj podrazumeva.

Prevod informativnih emisija sa slovenačkog jezika na ruski

Profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da ispune zahtev apsolutno svakog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje radijskih i televizijskih informativnih emisija sa slovenačkog na ruski jezik, ali to nije kraj uslugama za koje smo specijalizovani, jer naši klijenti mogu takođe da dobiju takve sadržaje i sinhronizovane, odnosno titlovane. A podrazumeva se da će oni da obrade i serije, odnosno crtane i igrane filmove, ali i emisije zabavnog karaktera, odnosno animirane filmove, reklamne poruke i obrazovne emisije, te dokumentarne filmove i sve ostale kako video, tako i audio materijale. Svi klijenti koji budu zahtevali tu uslugu i dobiju je od strane naših stručnjaka će imati mogućnost da sa prikazivanjem, odnosno puštanjem pomenutih materijala započnu odmah pošto naši stručnjaci završe sa njihovom obradom.

Možemo takođe da ponudimo i prevod internet sadržaja sa slovenačkog na ruski jezik, a pomenuta usluga se ne odnosi samo na profesionalnu obradu web sajtova, već i na prevod bilo kog programa ili aplikacije, odnosno sadržine online prodavnice, a zatim i kataloga i svih ostalih vrsta materijala koji se vezuju za pomenutu oblast. Dužni smo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač, koji se budu angažovali na njihovoj obradi, posebno obraćaju pažnju na adekvatnu primenu onih pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). A osnovni cilj takvog načina obrade jeste da se sadržina konkretnih web materijala pravilno optimizuje za pregledače, što će vremenom da dovede do toga da oni zauzmu mnogo bolje mesto u pretrazi.

A osim toga, sudski tumači i prevodioci mogu da profesionalno prevedu i popularne tekstove, ali i sve one koji se tretiraju kao stručni. Naglašavamo da našim stručnjacima nijedna oblast, odnosno tema nije nepoznata, tako da mogu da urade profesionalan prevod sa slovenačkog na ruski jezik za one tekstove koji se bave temama iz domena politike, prava i ekonomije, odnosno finansija i bankarstva, ali isto tako mogu da prevedu i sadržaje koji se tiču nauke, filozofije, medicine, obrazovanja i farmacije, kao i komunikologije. Ovi stručnjaci isto tako kvalitetno mogu da prevedu i tekstove vezane za oblast turizma, informacionih tehnologija i komunikologije, odnosno građevinske industrije, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, te marketinga, psihologije i svih ostalih naučnih disciplina, kako onih koje su vezane za domen prirodnih, tako i onih koje se odnose na društvene nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje