Prevodi sa slovenačkog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na norveški jezik

Za online prevod sa slovenačkog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na norveški jezik

U mnogobrojne usluge koje sudski tumači i prevodioci zaposleni u preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji pružaju se ubrajaju i direktni prevodi sadržaja sa slovenačkog jezika na norveški. A naši stručnjaci osim klasičnog prevoda u pisanom obliku, u toj kombinaciji jezika mogu da pruže i usluge usmenog prevođenja. Osim za simultano i konsekutivno, oni su osposobljeni i za prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, te isto tako iznajmljujemo i opremu za simultano prevođenje po izuzetno dobrim uslovima. Od klijenata kojima je potreban usmeni prevod sa slovenačkog jezika na norveški zahtevamo da nas informišu o svakom detalju koji je vezan za organizaciju nekog događaja, jer isključivo na osnovu pribavljenih informacija možemo da se odlučimo za jednu od ovih usluga, te sa sigurnošću možemo da kažemo da će upravo ona dobro odgovoriti na zahteve samog događaja.

A svi naši klijenti mogu da dobiju i redakturu, što je usluga koja je primenljiva na sve one sadržaje za koje su prevodi u ovoj kombinaciji jezika urađeni, stim da to nije učinjeno profesionalnu, pa postoje greške u prevedenim sadržajima. Moramo da istaknemo podatak da isključivo lektori i korektori mogu da izvrše ovu uslugu i to maksimalno profesionalno, jer je iza njih višegodišnje iskustvo.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve marketinške materijale, odnosno mogu da izvrše direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na norveški za književna dela različitih žanrova, kao i za udžbenike i časopise, te za članke iz novina. A oni će isto tako na zahtev klijenata da profesionalno prevedu web sajtove i ostale internet materijale, a tada će svakako ako je potrebno da primene i pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju, to jest pridržavaće se smernica SEO (Search Engine Optimiation).Prevođenje sa slovenačkog na norveški
Prevođenje sa norveškog na slovenački

Činjenica je da naši stručnjaci mogu takođe da prevedu i tekstualne materijale, nevezano za to koja im je tema, odnosno koliko su kompleksni i dugi, te da li su namenjeni širem krugu čitalaca ili užoj, stručnoj javnosti.

Takođe su u našoj zvaničnoj ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na norveški za najrazličitije tipove dokumenata i dokumentacija, a uz tu uslugu svi naši klijenti dobijaju zapravo kompletno obrađen bilo koji dokument, jer sudski tumači vrše njegovu overu i to isključivo prema važećim pravilima zakona. Da budemo precizniji, kada neki dokument na sebi ima i pečat ovlašćenog sudskog tumača, on se sa pravnog i zakonskog aspekta tretira kao potpuno ispravan i klijent može da ga koristi kad god je to neophodno.

Ali u praksi postoje i dokumenta za koja se radi prevod sa slovenačkog jezika na norveški, a avedeni način obrade ne može da se smatra u potpunosti dovoljnim, zato što se zahteva da bude overen i takozvanim Apostille, to jest haškim pečatom. A kako sudski tumači i prevodioci zaposleni u našim poslovnicama nisu nadležni za taj tip overe, to bi svaki pojedinačni klijent kome je potrebna obrada dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji trebalo da se detaljno raspita o ovoj vrsti pečata, to jest o obavezi njegovog stavljanja za određena dokumenta. Zapravo bi trebalo da svako od njih pita prvo da li je haški pečat u tom slučaju obavezno staviti, zato što ima i onih dokumenata za koja to nije neophodno. Ukoliko bude saznao da to jeste slučaj, onda je vrlo važno i da pita da li se Apostille pečat stavlja posle ili tek nakon obrade od strane stručnjaka naše institucije.Postupak obrađivanja dokumenta se razlikuje u odnosu na ostale materijale za koje se radi direktan prevod sa slovenačkog jezika na norveški, pa je stoga i vrlo važno napomenuti da klijenti kojima je ta usluga potrebna moraju da na uvid izvrše i dostavljanje originalnih materijala na uvid, a za ostale sadržaje je predviđeno da ih i pošalju nama na obradu i preuzmu prevedene preko mejla.

A kada se obrađuju dokumenta, vrlo je važno naglasiti da svaki klijent kome je ta usluga potrebna mora da donese originale na uvid u jednu od naših poslovnica ili da nam ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. Kada sudski tumač i prevodilac budu završili obradu konkretnih dokumenata, klijent će ih preuzeti lično u našoj poslovnici ili će da ih dobije isporukom na adresu koju bude naveo. Sobzirom na to da je u pitanju dodatna usluga, neophodno je da je klijent plati i to po ceni koju će kurirska služba da navede.

Naglašavamo da samo u situaciji kada klijent zahteva hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na norveški, on može prvo da ih skenira, a zatim je potrebno i da ih donese ili dostavi na jedan od načina koji je prethodno pomenut.

Ako kažemo da prevodioci i sudski tumači obrađuju bilo koju dokumentaciju ili dokument, to je zaista istina, a ovom prilikom ćemo pomenuti samo one sadržaje za koje klijenti najčešće traže obradu u ovoj varijanti jezika. Osim apsolutno svakog ličnog dokumenta, naši stručnjaci prevode u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overavaju sve tipove dokumentacija, počev od poslovne i tehničke, preko tenderske, pa do medicinske i građevinske. Isto tako rade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na norveški za različita dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za ma koju vrstu izjave, uverenja, potvrde i saglasnosti. Naravno, kompletno obrađuju i sve vrste pravnih akata, kao i ona dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja ili nauke.

Prevodi igranih filmova sa slovenačkog na norveški jezik

U uslugua koja uključuje direktno prevođenje igranih filmova sa slovenačkog jezika na norveški je uvršteno isto tako i njihovo titlovanje ili pak sinhronizacija. A klijenti kojima je navedena usluga potrebna će tako u optimalnom roku da dobiju kako igrane filmove, tako i serije, ali i animirane, dokumentarne i crtane filmove, koje će moći da prikazuju i u bioskopu i na televiziji, internetu i svugde gde je to potrebno. Naravno, sudski tumači i prevodioci će isto tako kompletno da obrade i informativne emisije, ali i zabavne, a zatim i reklamne poruke, obrazovne emisije i sve ostale sadržaje, bez obzira da li su u pitanju audio ili video materijali.

Možemo takođe da ponudimo klijentima naknadnu obradu sadržaja i to bilo koje vrste, a za koje su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na norveški urađeni, ali profesionalni korektori i lektori treba da isprave greške koje su se tom prilikom potkrale, kako bi klijentima omogućili da dobiju sadržaje koji su na maksimalno profesionalan način obrađeni.

Radimo i direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji i za sve vrste književnih dela, počev od beletristike, preko romana, pa do poetskih, ali i mnogih drugih proznih dela, dok sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste udžbenika. Novinske članke, kao i stručne, odnosno ilustrovane iii dečije časopise, ali i tekstualne materijale različite namene, sadržine, tematike i složenosti takođe će naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika da prevedu. A to se zapravo odnosi na direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na norveški za tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, psihologije i građevinske industrije, a zatim i sociologije i farmacije, te ekologije i zaštite životne sredine i medicine, ali i menadžmenta, politike, komunikologije i ekonomije, kao i za sve ostale naučne discipline i to kako za one koje se tiču prirodnih, ali i društvenih nauka.

Prevođenje online kataloga sa slovenačkog jezika na norveški

Osnovni uslov da bi direktan prevod web kataloga sa slovenačkog na norveški jezik mogao da se smatra profesionalnim, jeste da se pravila SEO (Search Engine Optimisation) primenjuju prilikom njihove obrade. Ne bez razloga, ističemo činjenicu da profesionalni prevodioci i sudski tumači koje zapošljavamo naročito na to obraćaju pažnju i to ne samo prilikom obrade online kataloga, već i web sajtova, kao i internet prodavnica, ali i svih ostalih materijala koji su za globalnu mrežu i vezani. Ovo je izuzetno važna informacija, jer vlasnici pomenutih sadržaja mogu da očekuju značajno poboljšanje njihovog pozicioniranja, uzevši u obzir da to ujedno i jeste osnovni cilj koji njihova optimizacija ima.

Pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod marketinških materijala sa slovenačkog na norveški jezik, a bez obzira da li su u pitanju reklamni flajeri ili vizit kartice, odnosno plakati, katalozi ili PR tekstovi, te brošure ili neki drugi sadržaji koji se na oblast reklamiranja odnose. Sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ovakvih sadržaja, tako da sa sigurnošću možemo da potvrdimo da će svi potencijalni klijenti koji se norveškim jezikom služe biti u mogućnosti da se sa njima na pravi način i upoznaju.

Kada su u pitanju stručni prevodi sa slovenačkog na norveški jezik, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumači ne rade isključivo obradu sadržaja u pisanoj formi, nego da isto tako mogu odgovoriti i na zahtev svakog klijenta kome je pomenuta usluga potrebna u usmenom obliku. A ovi stručnjaci uz simultano prevođenje u navedenoj varijanti jezika, takođe rade i šapatno, odnosno konsekutivno, što znači da na zahteve svakog tipa događaja mogu da odgovore adekvatnom uslugom. A ono što utiče na izbor odgovarajuće usluge usmenog prevoda, na prvom mestu je koncept organizacije, a odmah zatim i broj osoba koje će mu prisustvovati, kao i osnovne karakteristike prostora u kome je određeno da on bude održan. Upravo iz tog razloga mi i tražimo da nam svaki klijent kome je potrebna ova usluga dostavi i sve te, ali i druge informacije koje mogu da utiču na izbor odgovarajuće usluge. Takođe ćemo u ponudu da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se bude dogodilo da tim naših stručnjaka proceni da je upravo simultano prevođenje sa slovenačkog na norveški jezik odgovarajuća vrsta usluge.

Prevod lične karte sa slovenačkog na norveški jezik

Sobzirom na to da su prevodioci i sudski tumači zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to sve klijente očekuju i direktni prevodi lične karte sa slovenačkog jezika na norveški, što je usluga koja podrazumeva i overu kako tog, tako i mnogih drugih dokumenata. Napominjemo da se radi o overi pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te da to nema veze sa stavljanjem haškog, odnosno Apostille pečata, te bi stoga trebalo pojedinačni klijent da poveri sve što se na taj tip overe odnosi, jer pomenuti stručnjaci ne mogu da je izvrše, budući da ne poseduju potrebna ovlašćenja za to.

Kompletno ćemo da obradimo i mnoga druga lična dokumenta, a u koja sem pomenutog spadaju i vozačka dozvola i potvrda o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ali i dozvola za boravak, kao i venčani list, a zatim i izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i druga. Pored toga će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata, tako da klijente uz direktan prevod sertifikata i tekovina Evropske Unije sa slovenačkog jezika na norveški očekuje i obrada različitih vrsta licenci i ugovora, te sudskih presuda, žalbi i odluka, ali i punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi, ugovora i sertifikata, ali i svih ostalih dokumenata koja imaju veze kako sa oblašću prava, tako isto i sa oblašću sudstva.

Sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenta rade i kompletnu obradu medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), te obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske, tako i građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala). Pobrinućemo se da svima kojima je to potrebno ponudimo i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa slovenačkog jezika na norveški, budući da prevodilac i sudski tumač rade kompletnu obradu ne samo uverenja o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, već i potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrda o stalnom zaposlenju, odnosno o stanju računa u banci i svih ostalih dokumenata ove vrste.

Takođe će pomenuti stručnjaci da na zahtev klijenata obrade i različita dokumenta kako iz oblasti nauke, tako i iz oblasti obrazovanja, što znači da su u ponudi direktni prevodi sa slovenačkog jezika na norveški kako za nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi, tako i za uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za rezultate naučnih istraživanja, ali i za naučne patente, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i za mnoga druga dokumenta koja je se za pomenute oblasti vezuju.

Moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i osnivački akt i statut preduzeća, odnosno sve vrste poslovnih izveštaja i to kako finansijske i godišnje, tako i revizorske. A svakako rade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na norveški i za rešenje o osnivanju pravnog lica, te za poslovne odluke, fakture i za sva ostala dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta, a odnose se na poslovanje.

Isto tako je vrlo važno da naglasimo i to da je neophodno da klijenti na uvid prilože i originalna dokumenta, a kako bi postupak overe bio izvršen prema pravilima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje