Prevodi sa slovenačkog na češki jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na češki jezik

Za online prevod sa slovenačkog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na češki jezik

U situaciji kada neki klijent zahteva direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na češki, prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru naše institucije će na te zahteve da odgovore ne samo maksimalno profesionalno, nego će to sve da izvrše i po odličnim cenama. A svakako ćemo im omogućiti da dobiju u navedenoj jezičkoj varijanti kompletno obrađena najrazličitija dokumenta, to jest prvo ćemo da ih prevedemo, a odmah nakon toga se pristupa postupku overe za koju imamo ovlašćenja.

Naši stručnjaci mogu da izvrše direktan prevos za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama sa slovenačkog jezika na češki, što uključuje kompletnu obradu ne samo različitih vrsta potvrda, već i izjava, ali i saglasnosti, odnosno uverenja, te svih tipova zahteva. Isto tako oni prevode i overavaju i sve tipove dokumentacija i to kako tendersku i ličnu, tako i tehničku, odnosno građevinsku, medicinsku i poslovnu. Sve to znači da će oni zaista svaki dokument koji u njihov sastav ulazi prvo da prevedu u toj kombinaciji, a zatim i da i overe preveden dokument pečatom sudskog tumača.

Podrazumeva se i da će ovi stručnjaci da profesionalno obrade ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i različita pravna akta, kao i dokumenta koja se tiču oblasti nauke.Prevođenje sa slovenačkog na češki
Prevođenje sa češkog na slovenački

Svi zainteresovani klijenti moraju da znaju da mi obrađujemo dokumenta prema zakonu, ali da nemamo ovlašćenja da izvršimo nadoveru, ako postoji potreba, to jest da ne možemo da stavimo Apostille pečat (haški). Iako se on ne stavlja baš na svaki dokument za koji se vrši prevod sa slovenačkog jezika na češki, valjalo bi da klijent proveri prvo tu informaciju, a zatim i da sazna kada se ta vrsta overe vrši. Bitno je naglasiti da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da ih obrađuju, a na neka se on stavlja kada oni završe obradu. Upravo na osnovu informacija koje će dobiti u nadležnim institucijama, klijentima će biti jasnije i da li će njegova obrada trajati duže ili kraće, jer u zavisnosti od toga kada se haški pečat stavlja se razlikuje i način obrade.

Napominjemo da je svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na češki u obavezi da dostavi originale na uvid, ali da to ne važi i za ostale sadržaje, budući da njih mogu ne samo da nam pošalju, nego i da ih prime prevedene elektronskim putem, to jest preko mejla. Kod dokumenata se način dostavljanja i preuzimanja razlikuje baš zbog originala, tako da mogu da nam ih dostave preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da zaduže kurirsku službu da to učini, odnosno da ih jednostavno donese lično. Nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa obradom tih sadržaja, klijenti će ih preuzeti lično ili ćemo im isporučiti kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste na određenu adresu. Naglašavamo da tu uslugu svaki pojedinačni klijent mora da plati u skladu sa cenom koja je navedena u okviru određene kurirske službe.

Isto je bitno da naglasimo da naši stručnjaci mogu da ispune zahteve svakog klijenta kome je potrebno hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na češki , stim da je samo tada dopušteno da oni dokumenta pošalju preko mejla, a da nakon toga originalne sadržaje dostave na uvid.Pomenuti stručnjaci mogu takođe da prevedu i sve materijale koji su vezani kako za oblast interneta, tako isto i za oblast marketinga, što znači da će klijenti imati mogućnost da dobiju kako profesionalan prevod web sajtova i online prodavnica, odnosno kataloga i brošura, tako i PR tekstova, plakata, vizit karti i flajera, odnosno softvera i mnogih drugih sadržaja koji su za ove oblasti vezani. Vrlo je važno da napomenemo da će prevodilac i sudski tumač, kada budu obrađivali online materijale posebnu pažnju obratiti na primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), a čime će u velikoj meri uticati na poboljšanje pozicije koju ti materijali zauzimaju na internetu.

Osim toga, sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika profesionalno obrađuju i novinske članke i časopise, ali i različite vrste književnih dela i udžbenike, kao i tekstove koji se odnose na bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji.

Usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na češki spada isto tako u one usluge za koje su prevodioci i sudski tumači specijalizovani, a naša obaveza je da istaknemo da će oni u skladu sa vrstom događaja, odnosno sa zahtevima zainteresovanog klijenta da primene kako simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako i konsekutivno, odnosno šapatno. Naglašavamo i da nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima.

Svi naši klijenti mogu u okviru bilo koje poslovnice da angažuju stručnjake koji će prvo da urade direktan prevod video i audio sadržaja sa slovenačkog jezika na češki , a posle toga i one koji će da pruže uslugu kako njihove sinhronizacije, tako isto i titlovanja. Osim reklamnih poruka i igranih, odnosno crtanih filmova, naši stručnjaci kompletno obrađuju i zabavne i dečije emisije, ali i animirane filmove, kao i dokumentarne, te obrazovne emisije i ostale vrste video i audio materijala.

Svakako zapošljavamo i profesionalne lektore i korektore, tako da klijenti za čija dokumenta ili druge sadržaje su urađeni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na češki, ali oni ne zadovoljavaju predviđene standarde, mogu da angažuju ove stručnjake kako bi izvršili profesionalnu redaktu.

Profesionalno prevođenje web sadržaja sa slovenačkog na češki jezik

Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je direktan prevod internet sadržaja sa slovenačkog jezika na češki prilikom njihove obrade maksimalnog poštuju i pravila koja se tiču njihove optimizacije - SEO (Search Engine Optimisation), to mi sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da će se njihovo mesto u okviru globalne internet pretrage značajno poboljšati vrlo brzo po postavljanju na web. Podrazumeva se da će naši stručnjaci da omoguće zainteresovanim klijentima u pomenutoj kombinaciji jezika da dobiju i prevod za online brošure i web sajtove, kao i bilo koju vrstu aplikacije ili programa, te za internet prodavnice i mnoge druge sadržaje koji se postavljaju na mrežu ili sa njom imaju veze.

Usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na češki je specijalnost naših stručnjaka, a izuzev konsekutivnog, odnosno simultanog, oni klijentima mogu da ponude i uslugu poznatu kao šapatno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu je vrlo važno da stručnjaci koji su za to zaduženi znaju koliko će neki događaj da traje, gde će biti održan i koliko ljudi će biti prisutno, pošto se na osnovu svih tih informacija jedino može doneti odluka koja od navedenih vrsta usmenog prevoda za koje smo specijalizovani može na te zahteve adekvatno i da pruži odgovor. A u slučaju da se donese odluka da to bude simultani prevod sa slovenačkog jezika na češki, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored popularnih tekstova, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod za stručne tekstualne sadržaje i to nevezano za njihovu temu i dužinu, odnosno složenost. A ne samo da će sudski tumač i prevodilac da prevedu tekstove vezane za oblast finansija, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i prava, nego će isto tako da obrade i one sadržaje koji su vezani za oblast sociologije, filozofije i psihologije, te komunikologije, marketinga i turizma. U našoj aktuelnoj ponudi su i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na češki za tekstove iz oblasti farmacije, građevinske industrije i medicine, ali i informacionih tehnologija i obrazovanja, kao i ekologije i zaštite životne sredine, te drugih naučnih disciplina i to kako onih koje se mogu svrstati u oblast prirodnih, tako i onih koje su vezane isključivo za društvene nauke.

Prevod informativnih emisija sa slovenačkog jezika na češki

Direktni prevodi informativnih emisija sa slovenačkog na češki jezik uključuju i uslugu njihove sinhronizacije i titlovanja, uzevši u obzir da su stručnjaci koji su za njih specijalizovani takođe zaposleni u apsolutno svakoj našoj poslovnici. A naglašavamo da možemo da prevedemo i zabavne, ali i obrazovne, odnosno dečije emisije i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji, isto tako i one koje će biti puštene na radiju, ali i mnoge druge video i audio materijale, poput reklamnih poruka, različitih vrsta filmova, serija i drugih.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju i profesionalan prevod knjiga sa slovenačkog na češki jezik, to jest kako udžbenika, tako i svih vrsta književnih dela (poezija, romani, proza, beletristika), a sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i ilustrovane časopise i članke iz novina, kao i dečije i stručne časopise.

Možemo, kada je to potrebno klijentima da ponudimo i profesionalnu redakturu, to jest da angažujemo lektore i korekture kako bi ispravili greške u bilo kojoj vrsti sadržaja za koje su prethodno izrađeni direktni prevodi sa slovenačkog na češki jezik.

Marketinške materijale će naši stručnjaci, kada je to potrebno klijentima, takođe da obrade, a uz maksimalno poštovanje ne samo pravila koja navodi prevodilačka struka, nego i onih koji su vezani za oblast reklamiranja. Pored PR tekstova i plakata, odnosno vizit kartica, pomenuti stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji takođe obrađuju i reklamne flajere, a zatim i brošure i letke, odnosno kataloge i ostale materijale koji su primarno za oblast marketinga vezani.

Prevod dokumenata sa slovenačkog na češki jezika i overa sudskog tumača

Samim tim što su i prevodioci i sudski tumači angažovani u svakom predstavništvu naše institucije, to klijente očekuju i direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na češki, ali isto tako i usluga koja se odnosi na overu sudskog tumača. Neophodno je da se u toj situaciji svaki klijent u potpunosti pridržava pravila, te da prilozi originalna dokumenta za koje zahteva obradu, a iznosi se opšta preporuka da svako od njih sazna i da li se mora staviti haški, to jest takozvani Apostille pečat na konkretna dokumenta.

Uz sva lična dokumenta (vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), sudski tumači i prevodioci takođe vrše i kompletnu obradu za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su recimo različite vrste saglasnosti, odnosno potvrda i izjava, kao i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga).

Isto tako ćemo da uradimo direktan prevod medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na češki, a tom prilikom ćemo klijentima omogućiti kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, već i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te ostalih dokumenata koja se smatraju delom pomenute vrste dokumentacije.

A pored toga će sudski tumač i prevodilac da izvrše i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa slovenačkog jezika na češki (prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski i diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i druga dokumenta ovog tipa), stim da moramo naglasiti da će ispuniti zahteve svakog klijenta kome je potrebna u ovoj kombinaciji jezika obrada poslovne dokumentacije (statut preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaji i druga dokumenta koja se odnose na poslovanje).

Takođe klijenti mogu očekivati da prevodilac i sudski tumač izvrše direktan prevod građevinskih projekata sa slovenačkog jezika na češki, ali i ostalih dokumenata koja se svrstavaju kako u građevinsku dokumentaciju, tako i u tehničku, odnosno u dokumentaciju za tendere (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga). A ne treba zaboraviti ni to da će sudski tumač i prevodilac omogućiti klijentima da u pomenutoj jezičkoj varijanti dobiju kompletno obrađene tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, odnosno rešenja, mada su u našoj ponudi i direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa slovenačkog jezika na češki, ali i sudskih tužbi, ugovora i sertifikata, te sudskih presuda i svih ostalih dokumenata koja se svrstavaju u pravna akta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje