Prevodi sa slovenačkog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na kineski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na kineski jezik

Ako se od strane klijenata zahtevaju direktni prevodi sa slovenačkog jezika na kineski, sasvim sigurno je da postoji bolji način za njihovo izvršenje nego da se angažuju profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, zato što oni imaju višegodišnje iskustvo u pružanju ovih usluga i zato što je naša institucija poznata po izuzetno pristupačnim cenama.

Klijenata ćemo uraditi direktan prevod u pomenutoj kombinaciji kako za udžbenike i za različite vrste književnih dela, tako i za sve vrste tekstova, odnosno za novinske članke i časopise. Takođe će se sudski tumači i prevodioci potruditi da maksimalno profesionalno ostvare zahtev i onih klijenata kojima su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na kineski neophodni za internet sadržaje (aplikacije, web sajtovi, online prodavnice, programi i ostalo), a naši stručnjaci će da prevedu i različite sadržaje koji se odnose na reklamiranje (vizit kartice, PR tekstovi, plakati, brošure, katalozi i drugi).

Naši klijenti mogu, takođe da dobiju i kompletno obrađene filmove svih vrsta, kao i serije, te emisije, reklamne poruke i bilo koju drugu vrstu i video i audio materijala. A kada kažemo da ih očekuje njihova kompletna obrada, to zapravo znači da prvo radimo njihov direktan prevod sa slovenačkog jezika na kineski, a nakon toga pristupamo njihovom titlovanju, odnosno sinhronizovanju.Prevođenje sa slovenačkog na kineski
Prevođenje sa kineskog na slovenački

Lekturu i korekturu materijala za koje su direktni prevodi u toj jezičkoj varijanti izvršeni neprofesionaln takođe nudimo, a pobrinućemo se i da odgovorimo na zahtev klijenata kojima je potrebno usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na kineski. Posebno je važno da naglasimo da sudski tumači i prevodioci osim usluge simultanog prevoda, a koja se ujedno u praksi vrlo često primenjuje, mogu da pruže i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika. Omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svima koji imaju potrebu za tim, a što je usluga koju će moći da izvrše po vrlo povoljnoj ceni.

Za sve sadržaje koji su do ovog trenutka pomenuti je predviđeno dostavljanje na obradu elektronskim putem, to jest na mejl, jer je to svakako najbrži, ali ujedno i vrlo jednostavan način. Možemo i da klijentima isto tako pošaljemo prevedene materijale, ali isključivo ukoliko se tako budemo dogovorili prilikom preuzimanja.

Svakako moramo da naglasimo da se način obrade dokumenata u velikoj meri razlikuje, jer je tada potrebno da klijenti kojima je potrebna njihova obrada prilože i originalna dokumenta (na uvid). A to znači da od njih očekujemo da ih pošalju preko kurirske službe, to jest preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, a mogu i da nam ih donesu lično. A ako im je potreban hitan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na kineski, oni mogu da ih skeniraju prvo, pa posle toga da originale pošalju ili donesu.Uzevši u obzir da se razlikuje princip njihovog dostavljanja, logično je da se razlikuje i način na koji je dozvoljeno izvršiti njihovo preuzimanje po završetku obrade, tako da pojedinačni klijent mora da izvrši odabir između njihovog ličnog preuzimanja i dostavljanja na adresu. Neko ko se bude opredelio za drugu varijantu, svakako mora navedenu uslugu da plati kuriru, koji bude i bio zaudžen da izvrši dostavu obrađenih materijala. A u tom slučaju će visinu nadoknade da odredi služba koja će i da izvrši dostavljanje.

Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da obrade kompletno sve vrste pravnih akata i lična dokumenta, kao i različite tipove dokumentacija. A izuzev građevinske, oni obrađuju i dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, ali i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere i medicinske.

Naravno, svi zainteresovani klijenti mogu da dobiju i direktan prevod dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa slovenačkog jezika na kineski, kao i onih koji se često predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na različite vrste potvrda, kao i uverenja, te izjava i saglasnosti.

Sve što smo do sada pomenuli predstavlja manji deo dokumenata za koje klijente očekuju prevod sa slovenačkog jezika na rumunski u okviru naše institucije.

Trebalo bi da klijenti koji su zainteresovani za ovu uslugu znaju da zakon navodi obavezu stavljanja haškog pečata na neka dokumenta za koja se direktni prevodi u ovoj kombinaciji jezika rade, ali isto tako je važno i da naglasimo da Apostille pečat (kako se on još naziva) može biti stavljen u različitom trenutku tokom postupka obrade. Tačnije, ili neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač urade posao za koji su specijalizovani ili posle toga.

Prevodi licenci i sertifikata sa slovenačkog na kineski jezik

Različite vrste kako sertifikata, tako i licenci mogu kompletno da obrade stručni prevodioci i sudski tumači koji su u svakoj našoj poslovnici zaposleni, a podrazumeva se da će oni svakako da urade i overu i to onu koja podrazumeva stavljanje pečata zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Svaki klijent bi morao da se raspita i to potpuno samostalno o svim detaljima koji se odnose na overu haškim pečatom (Apostille) za ova ili bilo koja druga dokumenta za koja zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, budući da naši stručnjaci taj tip overe ne vrše. Isto tako je bitno naglasiti da oni imaju obavezu da se u potpunosti pridržavaju pravila vezanog za dostavljanje sadržaja za koje su im potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na kineski, te je neophodno da tom prilikom prilože i originale.

Svakako će naši stručnjaci uz pomenuta dokumenta da kompletno obrade i mnoga druga pravna akta, a što se primarno odnosi na sudske tužbe i presude, odnosno odluke i žalbe, te sudska rešenja, kao i na tekovine Evropske Unije, različite vrste ugovora, punomoćje za zastupanje i na druga dokumenta koja se tiču i oblasti prava i oblasti sudstva. Poslovnu dokumentaciju takođe možemo kompletno da obradimo (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaji i druga), a naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac svakako da klijentima pruže mogućnost da dobiju ne samo prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, već i overu za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, ali i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala).

Sve vrste dokumentacija takođe prevodilac i sudski tumač mogu prvo da prevedu, a zatim i da izvrše njihovu overu, a što se primarno odnosi na dokumenta koja spadaju u ličnu dokumentaciju (saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i mnoga druga), ali i na ona koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), te na sva ona koja ulaze u sastav građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i druga).

Važno je da pomenemo i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci ispunjavaju zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su neophodni direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa slovenačkog jezika na kineski, tako da osim diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, oni takođe kompletno obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove, kao svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno naučne patente i mnoga nepomenuta dokumenta koja se za oblast obrazovanja ili nauke primarno vezuju.

Prevođenje književnih dela sa slovenačkog jezika na kineski

Svakoga ko ima potrebu za tim u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju direktni prevodi dela književnosti sa slovenačkog na kineski jezik, što ustvari znači da će prevodilac i sudski tumač osim poetskig dela i romana, da prevedu i dela beletristike, ali i bilo koje drugo delo koje spada u domen proze. Sem toga će naši stručnjaci da profesionalno obrade kako udžbenike, tako i različite vrste časopisa, ali i članke iz novina.

Omogućićemo zainteresovanim klijentima da zaduže pomenute stručnjake kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa slovenačkog na kineski jezik, a od njih očekujemo da nas pre početka izrade ponude informišu o svim detaljima koji se na organizovanje određenog događaja odnose. Zapravo naši stručnjaci vrše i šapatni i konsekutivni, ali i simultani prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, pa samim tim moramo znati koji su sve zahtevi tog događaja, a kako bismo doneli odluku koja od ovih usluga može na njih i da odgovori onako kako je potrebno. U obavezne informacije koje nam klijenti u tom slučaju moraju dostaviti se svrstava ne samo predviđeno trajanje samog događaja i broj osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, već isto tako i one koje se odnose na mesto njegovog održavanja, to jest na njegove osnovne karakteristike. Naglašavamo da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi usluga koje omogućujemo zainteresovanima.

A pored svega do sada pomenutog, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i profesionalan prevod reklamnih materijala sa slovenačkog na kineski jezik, to jest da klijentima omoguće obradu kako brošura i PR tekstova, odnosno flajera, tako i reklamnih letaka, vizit karti i kataloga, ali i svih ostalih sadržaja koji su za oblasti marketinga prvenstveno vezani.

Prevodi online prodavnica sa slovenačkog na kineski jezik

SEO pravila (Search Engine Optimisation) kojih se maksimalno prevodioci i sudski tumači pridržavaju kada rade direktan prevod web prodavnica sa slovenačkog jezika na kineski, imaju za cilj da utiču na poboljšanje njihove pozicije u polju pretrage. Svakako se ta pravila primenjuju kada se obrađuju i svi ostali sadržaji za koje su naši stručnjaci specijalizovani, a koji su na prvom mestu vezani za web, što se odnosi kako na sadržinu online kataloga, tako i na različite tipove i programa i aplikacija, te na ostale slične materijale.

Nastojaćemo i da profesionalno izvršimo uslugu redakture, budući da su u našem timu i lektori i korektori, čija je to uska specijalnost, a naši klijenti kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa slovenačkog jezika na kineski mogu da u bilo kojoj našoj poslovnici dobiju i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanje. Pomenuta usluga se odnosi ne samo na igrane i crtane filmove, nego i na animirane, odnosno dokumentarne, ali i na serije, te na zabavne emisije, kao i na reklamne poruke, informativne emisije i ostale vrste i audio sadržaja, ali i video.

Trebalo bi da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač mogu po potrebi da izvrše i direktno prevođenje tekstova sa slovenačkog jezika na kineski, te da klijentima ponude profesionalnu obradu kako popularnih, tako i stručnih sadržaja ove vrste. Njihova tema se može vezivati za bilo koju granu i prirodnih nauka, ali i društvenih nauka, a građevinska industrija, marketing i menadžment, odnosno komunikologija i informacione tehnologije, su samo neke od oblasti za koje tema pomenutih tekstova može da bude vezana. Isto tako, ovi stručnjaci mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i tekstove sa temom iz oblasti filozofije, bankarstva i medicine, odnosno sociologije i psihologije, ali i sve one koji su vezani za ekonomiju, pravo ili bilo koju drugu granu nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje