Sudski tumač Suva Reka

Opština i istoimeni gradić Suva Reka se nalaze u jugoistočnom delu Metohije, u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija, na krajnjem jugu Republike Srbije. Gradić Suva Reka ima oko 10 hiljada stanovnika, dok je za celu opštinu procenjena populacija od oko 60 hiljada stanovnika. Pre rata iz devedesetih, broj Srba u opštini je bio veći od 3 hiljade, a danas u Suvoj Reci preživljava manje od 60 lica srpske nacionalnosti i oko 600 stanovnika koji se nacionalno izjašnjavaju kao Aškalije ili kao Balkanski Egipćani. Ostalih 99 procenata stanovnika su albanske nacionalnosti. Suva Reka pripada Prizrenskom administrativnom okrugu i sam grad se nalazi uz magistralni put Prizren - Priština, na 14 kilometara od Prizrena i 57 kilometara od Prištine.

Opština Suva Reka je nakada bila industrijski region sa značajnim prirodnim resursima. Među lokalnim preduzećima koja su se bavila preradom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom voćnih sokova, vina i alkoholnih pića i pčelarskih proizvoda, izdvajala su se i ona koja su bila značajna i u širim razmerama. To je, pre svega, bila hemijska industrija „Balkan - Suva Reka“, fabrika za proizvodnju veštačkog kaučuka i industrijskih transportnih traka, koja je zbog kvaliteta i raznovrsnog asortimana bila lider u regionu.

Istorijski podaci prvi put pominju Suvu Reku sredinom 15. veka na geografskim kartama venecijanskih trgovaca, a od pedesetak sela i naselja u opštini vredi pomenuti Dobrodeljane, koje je kralj Stefan Dečanski, poveljom iz 1327. darovao manastiru Hilandar, zatim naselje Banja, koje je srpski car Dušan dodelio manastiru Sv. Arhanđela u Prizrenu 1348. godine i koje je bilo poznato po toplom izvoru lekovite mineralne vode. Iz 14. veka je bila i crkva Svetog Đorđa u selu Rečane, a kao spomenik kulture od izuzetnog značaja za istoriju Srba, po dolasku nemačkih vojnika 1999. crkva je minirana i u potpunosti uništena.Najpoznatije i, za srpsku istoriju, najznačajnije mesto u opštini Suva Reka je selo Mušutište, smešteno na jugu opštine, u podnožju Šar planine. To je, naime, nekadašnje najveće selo na Kosovu i Metohiji sa preko 1700 srpskih žitelja. Danas su svi raseljeni i ponekad, za vreme praznika, u pratnji takozvane kosovske policije, dođu u selo da obiđu svoje razrušene kuće, crkve i groblja. Inače, u predtursko vreme, selo je, prilogom cara Dušana, dodeljeno manastiru Sv. Arhangela u Prizrenu. Prvi pomen Mušutišta je iz 1315, kada je, kao svoju zadužbinu, vrhovni dvorski upravnik kralja Milutina, Jovan Dragoslav, sa ženom, ćerkom i sinom, podigao crkvu Svete Bogorodice Odigitije. Smatra se da je natpis iznad vrata crkve bio jedan od najstarijih i najlepših epigrafskih spomenika srpske kulture. Još starija je bila, danas takođe potpuno uništena, crkva Svetog Simeona iz Gornje Mahale, jednog od osam zaselaka Mušutišta, koju je kralj Stefan Dečanski 1307. godine darovao prizrenskoj Bogorodici Ljeviškoj. Osim pomenutih, iz vremena srednjevekovne Srbije u Mušutištu, u dolini i na brdovitim terenima podnožja Šare, desetak kilometara južno od Suve Reke, bilo je još devet crkava i manastira, zadužbina Nemanjića i tri novoizgrađene crkve iz 19. i 20. veka.

Želeći da ponudi svoje usluge što širem krugu ljudi, Akademija Oxford i žiteljima Suve Reke i okolnih opštinskih naselja omogava da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overu prevoda sprovedenu na zakonom određen način. Pored toga, kod nas se možete obučiti za rad na računarima, profesionalno se osposobiti, tačnije rečeno, prekvalifikovati ili dokvalifikovati, za razne poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, ali i naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima ili pohađati pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj, višoj školi ili na fakultetu koji želite da upišete.

Prevodioci i sudski tumači Suva Reka kvalifikovani su za rad sa sledećim jezicima

Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore na tlu Evrope ali I u drugim delovima sveta. Pored onih koji su najtraženiji I svuda aktuelni, kao što su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodioci i sudski tumači Suva Reka često dobijaju zahteve da sadržaje službenih materijala prebace sa ili na neki od jezika koji se govore u nama teritorijalno bliskim državama, a to su, na primer, albanski, mađarski, bosanski, hrvatski, rumunski, bugarski, makedonski, ali i slovenački, italijanski i grčki. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju španski, portugalski, turski, arapski, poljski, češki, slovački ili neki od jezika iz skandinavskih grupe - švedski, danski, finski ili norveški. Osim kineskog i japanskog, prevodilac i sudski tumač Suva Reka u svom radu koristi i holandski, ukrajinski kao i latinski jezik, a u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevode u okviru jezika koji uglavnom nisu zastupljeni u ostalim prevodilačkim centrima budući da su njihovi poznavaoci prilično retki na ovim prostorima, a to su, na primer, persijski, romski, korejski, hebrejski, pakistanski i estonski jezik. U želji da i potencijalnim klijentima sa specifičnim potrebama, usled slušnih i govornih ograničenja, omogućilo da dobiju kvalitetan prevod i overu dokumenata, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

U okviru redovnih usluga koje pružamo nalazi se i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Prevodioci i sudski tumači Suva Reka imaju, naime, toliko visoke stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje, iskustvo i prevodilački veštine, da su sposobni da materijal koji je izdat na nekom stranom jeziku, ukoliko je to korisniku potrebno, neposredno prebace na drugi, takođe strani, jezik. Prednost ovakvog načina rada ogleda se u tome što strankama mogu da ponude bržu i jeftiniju uslugu, jer ne praktikuju postupak koji se u opisanoj situaciji uglavnom primenjuje u drugim prevodilačkim centrima, a to je postupno prevođenje, odnosno, prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta najpre na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik.

Da bi mogli na kvalitetan način da se bave prevođenjem zvanične dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Suva Reka su diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Oni izuzetno dobro poznaju gramatiku, pravopis i sve ostale segmente jezika za koje su se opredelili, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo. Budući da se, pored prevođenja, bave i overavanjem sadržaja novih dokumenata kako bi oni mogli da postanu deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Suva Reka vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju. Zahvaljujući stručnosti i bogatom iskustvu naši stručnjaci svojim klijentima omogućavaju da na istom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dođu do overenih prevoda službenih materijala koji su im potrebni i da ih odmah nakon toga koriste u konkretnim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Prevodilac i sudski tumač Suva Reka obrađuje sledeća dokumenta

Možete nam se obratiti za obradu bilo kojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje je, nakon prebacivanja na traženi jezik, potrebno overiti pečatom licenciranog stručnjaka i biti uvereni da ćemo za vas ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno, poštujući sve vaše zahteve i dogovorene rokove.

Osim standardnih ličnih dokumenata, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač Suva Reka u domenu svoje profesije obrađuje i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična, budući da su vezana isključivo za jednu osobu.

Čest predmet rada naših stručnjaka jesu poslovna dokumenta čija se obrada traži radi poslovnih transakcija, vođenja firme ili nekih drugih poslova koje je potrebno obaviti na nivou više država. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Suva Reka prevode i overavaju rešenje o osnivanju privrednog lica, različite vrste biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, ali i ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse stanja, a uz to i finansijske izveštaje, statut preduzeća, bilanse uspeha, revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), sve vrste poslovnih odluka i mnoga druga slična dokumenta. Oblast rada naših stručnjaka pokriva i takozvanu tendersku dokumentaciju, to jest, materijale koje je potrebno prevesti i overiti u cilju učešća na nekom takvom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama.

Pored različitih sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, u našem prevodilačkom centru izdaju se overeni prevodi i drugih pravnih akata, odnosno dokumenata koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Tako će prevodioci i sudski tumači Suva Reka obraditi nasledničku i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, saglasnost o zastupanju, ali i sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Kod nas možete dobiti i, u poslednje vreme često tražen, prevod tekstovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Svi koji se bave poslovima vezanim za tehniku, građevinu ili nauku ili, pak, imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima, često traže overene prevode stručnih dokumenata, te tako prevodilac i sudski tumač Suva Reka radi sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostalim pisanim materijalima ovog tipa.

U današnje vreme mnogi ljudi se odlučuju da potraže medicinske usluge van granica svoje zemlje ili, pak, da tokom lečenja koriste uvozne lekove i preparate. Stoga prevodioci i sudski tumači Suva Reka često dobijaju zahteve da prevedu i overe različita dokumenta iz oblasti farmacije i medicine, kao što su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga srodna dokumenta.

Savremeno doba mnogima je omogućilo da se zaposle, školuju ili usavršavaju u nekoj stranoj zemlji, te je, tu svrhu, potrebno da poseduju kvalitetno prevedene i regularno overene službene materijale kojima mogu da dokažu nivo sopstvenog obrazovanja ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Suva Reka najčešće radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, podrazumeva se, diplomama i svim dodacima koji se uz njih izdaju.

Ukoliko želite da podnesete neki zahtev u stranoj zemlji ili ostvarite određena lična prava, morate nadležnoj službi da predate prevedene i overene potvrde i uverenja koja se traže. Prevodilac i sudski tumač Suva Reka za vas može da obradi potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, o mestu boravka, onu o neosuđivanosti i, vrlo često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u inostranstvu.

Dok se nalaze na obradi u našem prevodilačkom centru, vaši službeni materijali će biti potpuno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve vrste nepoželjnih upotreba. Naime, svi naši stručnjaci imaju zadatak da, pored kvalitetnih usluga koje pružaju, obezbede svojim klijentima i maksimalnu privatnost i diskreciju i čuvaju sve podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Suva Reka, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i prošli odgovarajuće provere podobnosti. Na taj način su i zvanično obavezni da rade u skladu sa zakonom i da se na adekvatan način odnose prema svojim klijentima i materijalima koji su im povereni.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Suva Reka?

Puna obrada dokumentacije, koja obuhvata prevod na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, je za vas, kao klijente, svakako najpovoljnija i najisplativija, međutim, niste u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge, budući da će prevodilac i sudski tumač Suva Reka prihvatiti i da samo overi vaš dokument, koji je na željeni jezik prebacio neki drugi stručnjak, van profesionalnog tima Akademije Oxford. Moramo samo da naglasimo da i u ovakvoj situaciji naši stručnjaci sprovode uobičajenu proceduru overe koja je propisana zakonom, te su dužni da prevod koji imate detaljno prekontrolišu, poredeći ga sa originalom, ne zato što sumnjaju u kvalitet dokumenata koje nisu obradili naši prevodioci, već zato što moraju da utvrde da li materijal na novom jeziku u svim predviđenim pojedinostima odgovara svom izvoru. To je, naime, uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio regularno overen, pa će, ako je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Suva Reka na vaš dokument staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal možete koristiti u svim zvaničnim poslovima i podnositi ga nadležnim institucijama, s obzirom na to da je on, sa stanovišta zakona, potpuno isto što i ma koji drugi original.

Ukoliko se, pak, ispostavi da u vašem prevodu postoje neke neregularnosti, to jest, da nije ispoštovana procedura prebacivanja na traženi jezik, u smislu podudarnosti sa originalom, prevodilac i sudski tumač Suva Reka neće moći da ga overi, već će zatražiti da lektori i korektori, takođe članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu spornog teksta i u potpunosti ga pripreme za postupak overe. Oni će, pre svega, uraditi jezički pregled prevoda i originala, u svim tražim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina, koji je za ovaj tip materijala vrlo važan i, ako je potrebno, ispraviti neke od njih i takođe korigovati eventualne gramatičke, slovne, pravopisne i stilske greške. Tako ćete, bez ponovnog prevođenja istog materijala, za kraće vreme i manje novca dobiti traženi dokument, koji će, bez ikakvih smetnji, proći strogu kontrolu ovlašćenog lica i biti regularno overen.

Prevodioci i sudski tumači Suva Reka veoma poštuju vreme svojih klijenata, pa se trude da svaki posao koji mi je poveren obrve u što kraćem roku. Međutim, ukoliko klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, pošto im je overeni prevod dokumenata potreban što pre, može da zatraži takozvani „hitan prevod” materijala, kada će sam odrediti termin koji je najzgodniji za završetak posla. Naši stručnjaci će učiniti sve da te zahteve ispune, a prevod će, uprkos radu pod pritiskom i u otežanim uslovima, biti jednako kvalitetan kao i u svakoj drugoj situaciji. Ono što će se, međutim, razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge, s obzirom na to da klijenti sada, osim osnovnih troškova, plaćaju i takozvanu „taksu za hitnost”. Visinu ovog dodatka određuje kako broj prevedenih strana, tako i dužina roka koji je našim stručnjacima ostavljen za ispunjenje zahteva.

Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Suva Reka?

Prvi deo obrade dokumentacije sastoji se od prebacivanja sadržaja na traženi jezik. Taj posao nije ni malo jednostavan, s obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Suva Reka ima zadatak da celokupan tekst osnovnog dokumenta tačno prevede na novi jezik, s tim da posebnu pažnju obratiti na jasan i nedvosmislen prevod stručnih izraza i termina, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao celog dokumenta. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, gramatičkih, pravopisnih niti bilo kakvih drugih jezičkih grešaka, te da on mora biti sasvim prilagođen duhu ciljanog jezika. Novi dokument piše se takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u ovakvom tipu pisanih materijala i vrlo je karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevođenje završi, dokument će prekontrolisati prvo sami prevodioci, a zatim će proći i kontrolu od strane lektora i korektora, koji će, blagodareći svojoj stručnosti i iskustvu, uočiti i ispraviti greške koje su eventualno pri prvom pregledu promakle. Na ovom mestu počinje proces overe prevedenog dokumenta.

Postavlja se pitanje zbog čega je uopšte potrebno legalizovati materijal na novom jeziku. Odgovor je, zapravo, vrlo jednostavan. Radi se o tome da prevedeni dokument, ma koliko savršeno bio uređen, je sa stanovišta zakona potpuno bezvredan, budući da na sebi ne nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Prevod, naime, jedino tako može biti legalizovan, te postati deo zvaničnog pravnog prometa i koristiti se za obavljanje administrativnih i pravnih poslova. Da bi se overa izvršila potrebno je, dakle, sravniti prevod sa originalnim materijalom, kako bi se potvrdila njihovo apsolutno poklapanje u sadržaju, upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade. Ako su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Suva Reka će overiti prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručnim potpisom. Na taj način ga je svrstao u pravno validne materijale, davši zvaničnu potvrdu da je prevedeni dokument jednak originalu.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Suva Reka u potpunosti obrade vaša dokumenta, to jest, da ih, nakon prevoda na novi jezik, i legalizuju, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u našem filijalu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale pojedinosti procesa obrade zvaničnih spisa, a možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Samo ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod” dokumenata, kako bismo ispoštovali rokove koje ste odredili za završetak posla, dozvoljavam da nam materijale skenirate i pošaljete na mejl, uz obavezu da nam naknadnom donesete ili, na neki od prethodno pomenutih načina, pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Suva Reka mogao da ih, u postupku overe, uporediti sa prevodima. Slanje materijala elektronskom poštom u svim ostalim situacijama nije moguće, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu dostavljati originali.

Overeni prevodi se spajaju sa izvornim dokumentima i vraćaju klijentima nakon završetka obrade. Možete ih lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preko kurirske službe koje je naš dugogodišnji saradnik ili u vidu preporučene poštanske pošiljke. Cenu ove usluge odrediće angažovana dostavna služba, u skladu sa svojim važećim cenovnikom, a platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, kuriru na ruke i to potpuno nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste u datoj situaciji koristili.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo možete videti na zvaničnom sajtu Akademije Oksford, a informacije o tome vam mogu pružiti i ovlašćeni službenici u našoj poslovnici. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a praktikuje se da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Suva Reka poštuju pravilo svoje profesije koje kaže da se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj princip važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Da bi prevedeni službeni materijali postali deo zvaničnog pravnog prometa moraju biti regularno overenim pečatom ovlašćenog sudskog tumača. U najvećem broju slučajeva ova zvanična potvrda je dovoljno, međutim, ima dokumenata koja moraju biti overena i Apostille pečatom. To je formalnost uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čim se odredbama saglasilo stotinak država. Predviđeno je da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se upotrebljavaju u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Apostille potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, a nije ni predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata. Tako se, na primer, nikada ne primenjuje kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika ili onih koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Zanimljivo je i to da postupak overe Apostille pečatom nije isti za sva dokumenta. Na primer, u nekim situacijama je potrebno da prvo prevodioci i sudski tumači materijal prevedu na ciljani jezik i overe svojim pečatom, a da se potom uradi apostiliranje, dok je kod drugih materijala postupak obrnut, te se prvo radi overa Apostille-om, a potom prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla. Kako je Apostille pečat uređen u obliku štambilja u koji su, na odgovarajući način, uneti tražim podaci, dešava se da je potrebno i sadržaj pečata prevesti na novi jezik, a ne samo tekst dokumenta. Takođe je uglavnom dovoljno ovim pečatom overiti prevod, međutim, ima primera kada se traži da se Apostille pečat nalazi i na prevodu i na originalu.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je prihvatila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu u južnoj srpskoj pokrajini vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille potvrda važi 6 meseci od dana izdavanja, a ovaj postupak se završava u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetak predstavlja situacija kada se Apostille-om overavaju materijali potrebni za lečenje u inostranstvu. Tada se ovaj postupak završava u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Zahtev za overu Apostille pečatom može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo morati da dokažu važećim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je za taj posao stranka lično ovlastila.

Ako postoji nešto što u ovom tekstu nismo dovoljno pojasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, nemojte oklevati da nam se obratite telefonom, mejlom ili da lično dođete u našu poslovnicu. Ovlašćeni koordinatori će učiniti sve da što detaljnije odgovore na vaša pitanja, a ako procene da je to potrebno, zakazaće vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Suva Reka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Suvu Reku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Suva Reka

Spisak sudskih tumača za grad Suva RekaSudski tumači za grad Suva RekaSpisak sudskih tumača za grad Suva Reka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Suva Reka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Suva RekaSudski tumači za grad Suva RekaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Suva Reka

Sudski tumači i prevodioci u Suvoj Reci

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!