Prevod sa bosanskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa bosanskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na hebrejski jezik

Direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski su takođe usluga za čije profesionalno izvršenje, a u najkraćem roku i po odličnim uslovima će se pobrinuti stručni prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u timu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji.

Oni će, pored ostalog na zahtev klijenata da kompletno obrade najrazličitije vrste dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, te da im uz prevod oomoguće i overu, a što spada u dužnosti i ovlašćenja sudskih tumača, te će klijenti tako na jednom mestu se dobiju dokumenta koja su obrađena prema zakonskim pravilima i samim tim će uštedeti svoj novac i vreme, ali moraju da ispoštuju dva vrlo važna pravila. Prvo se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a drugo je vezano za proveru informacija koje se tiču overe haškim (Apostille) pečatom.

Što se tiče dostavljanja sadržaja na obradu, svi zainteresovani to mogu da učine ili lično i to u svakoj od naših poslovnica ili mogu da materijale pošalju preko “Pošte Srbije”, ali i preko izabrane kurirske službe. A za sve ostale sadržaje za koje su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski potrebni, klijenti treba da nam ih dostave preko mejla, te da ih isto tako i preuzimu, a nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili njihov prevod. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata, ono može biti izvršeno takođe lično, ali svaki pojedinačni klijent može i da zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste budu poslata na adresu koju će navesti. U tom slučaju, on ovu uslugu mora da plati prema cenovniku konkretne kurirske službe, jer ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata.


Prevođenje sa bosanskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na bosanski

Prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika vrše kompletnu obradu ne samo pasoša i lične karte, te ostalih ličnih dokumenata, nego isto tako i svih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja, prava i sudstva, ali i nauke. Takođe mogu da izvrše i direktan prevod sa bosanskog jezika na hebrejski, a potom i overu urađenog prevoda za bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske i tenderske, ali i građevinske dokumentacije, te za sva ona dokumenta koja se svrstavaju u tehničku i poslovnu dokumentaciju.

Podrazumeva se da će omogućiti i klijentima koji žele da dobiju kompletno obrađenu bilo koju potvrdu, izjavu, uverenje ili suglasnost i izvršenje te usluge, ali će da obrade i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te bilo koja druga za koje su klijentima potrebni direktni prevodi u navedenoj kombinaciji jezika. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahteve klijenata kojima je potrebno hitno prevođenje dokumenata u toj jezičkoj varijanti, ali tada od njih zahtevamo da prvo pošalju mejlom skenirana dokumenta, a da originale dostave posle toga i to isključivo na onaj način koji je ujedno i najbrži.

Sobzirom na to da u praksi ima dokumenata za koja se navedeni način obrade ne smatra dovoljnim, jer se za njih zahteva izvršenje takozvane nadovere, a koja podrazumeva stavljanje Apostille pečata, a da naši stručnjaci nisu za taj tip overe nadležni, to znači da svaki pojedinačni klijent kome je navedena usluga potrebna za dokumenta mora da dobije potrebne informacije koje se odnose na overu takozvanim haškim pečatom, kako se on još naziva. A pod tim se misli na činjenicu da treba da saznaju prvo da li je za konkretna dokumenta ova vrsta overe obavezna, a posle toga treba da se raspitaju i u kom trenutku treba taj pečat da bude stavljen na ta dokumenta, jer postoje situacije kada se on stavlja pre nego što naši stručnjaci pristupe obradi, kao i one kada se zahteva izvršenje overe haškim pečatom, tek nakon prevoda određenog dokumenta i overe prevoda pečatom sudskog tumača. Kada naši klijenti budu posedovali ove informacije, a koje nemaju obavezu sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford da im daju, svakako će im biti jasnije gde treba prvo da odnesu dokumenta, ali i koliko bi postupak njihove obrade otprilike trebalo da traje.Napomenućemo i to da naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade i mnoge druge vrste sadržaja, a što se najpre odnosi na direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hebrejski za udžbenike i tekstove različite sadržine, kompleksnosti i namene, ali i na sve tipove internet materijala. Takođe će da prevedu i književna dela, kao i članke iz novina, odnosno marketinške materijale te bilo koju vrstu časopisa.

Svi klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski neophodni za ma koji tip video sadržaja ili, pak audio, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu u okviru svih naših poslovnica, a ta usluga uključuje ne samo prevođenje animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, odnosno informativnih i obrazovnih emisija, te isto tako i prevod reklamnih poruka i serija, ali i igranih filmova bilo kog žanra, odnosno zabavnih emisija i ostalih video i audio sadržaja, nego i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

Pomenuti stručnjaci pružaju i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a pored simultanog specijalizovani su i za izvršenje prevoda uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Uz to, zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kome god je potrebno kod nas može da dobije i redakturu prethodno obrađenih materijala bilo koje vrste, što je usluga za koju će se pobrinuti korektori i lektori.

Za sve prethodno pomenute materijale je dozvoljeno da nam ih klijenti na prevod pošalju preko mejla, ali isključivo pod uslovom da im takav način dostavljanja ujedno najviše i odgovara. A isto tako ćemo i mi njima pružiti mogućnost da njihovo preuzimanje izvrše na taj način, čime će u velikoj meri da pojednostave čitav postupak i značajno uštede kako svoje, tako i naše vreme.

Prevod potvrde o stanju računa u banci sa bosanskog na hebrejski jezik

U uobičajene usluge koje prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici mogu da izvrše se svrstavaju i direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci sa bosanskog jezika na hebrejski, stim da sve naše klijente očekuje zapravo njihova kompletna obrada, to jest i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Primenom ovakvog načina obrađivanja ovog, ali i mnogih drugih dokumenata, naši klijenti u relativno kratkom roku stiču maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje i imaju mogućnost da ih predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, to jest mogu da ih koriste u različitim situacijama. Od njih se očekuje da prilože originalna dokumenta na uvid kako bi postupak overe bio izvršen prema predviđenim pravilima, ali i da provere da li se za dokumenta za koja zahtevaju obradu zahteva i overa haškim (Apostille) pečatom.

Isto tako će naši stručnjaci da obrade i ostale vrste potvrda, poput one o stalnom zaposlenju ili o slobodnom bračnom stanju, odnosno o visini primanja, ali i različite tipove saglasnosti, uverenja i izjava, to jest svaki onaj dokument koji se predaje nadležnoj službi u bilo kojoj situaciji. Radimo i direktan prevod medicinske dokumentacije sa bosanskog jezika na hebrejski, a pored lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci takođe kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala nepomenuta dokumenta koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju.

Možemo takođe da prevedemo i overimo i pasoš, odnosno ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu i dozvolu za boravak, te venčani list, saobraćajnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih, kao i radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i poslovnu dokumentaciju, tako da vrše između ostalog direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hebrejski za fakture i statut, odnosno osnivački akt preduzeća, te za rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i različite tipove poslovnih izveštaja, ali isto tako i za druga dokumenta koja se tiču poslovanja bilo kog pravnog lica.

Klijenti kojima su neophodni direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija u konkretnoj kombinaciji jezika svakako tu uslugu mogu da dobiju kod nas, jer pomenuti stručnjaci koji su u našem timu kompletno obrađuju sva dokumenta koja su vezana za građevinsku i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i druga), te mogu klijentima da ponude i obradu bilo kog dokumenta koji je vezan kako za oblast prava i sudstva, tako i za oblast nauke, ali i obrazovanja (licence, punomoćje za zastupanje, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudska rešenja, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diplomski radovi, naučni i seminarski radovi i ostala dokumenta ove vrste).

Prevođenje animiranih filmova sa bosanskog na hebrejski jezik

Uz onu uslugu koja podrazumeva direktan prevod animiranih filmova sa bosanskog jezika na hebrejski, svaki klijent koji je zainteresovan kod nas takođe može da dobije i dodatne usluge, odnosno njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Zahvaljujući takvom načinu obrade, svi zainteresovani klijenti će u vrlo kratkom roku tako obrađene animirane filmove svakako moći dan prikažu na različitim medijima. A prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i igrane filmove, bez obzira kom žanru pripadaju, ali i crtane i dokumentarne filmove, kao i informativne emisije i reklamne poruke, te zabavne i obrazovne emisije, serije i ostale audio i video sadržaje.

Naši stručnjaci rade i profesionalan prevod internet sajtova sa bosanskog jezika na hebrejski, a tom prilikom maksimalno vode računa i o primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi postigli njihovo što bolje pozicioniranje na globalnoj mreži. Tako će sudski tumač i prevodilac da posvete posebnu pažnju prevodima web kataloga, ali i online prodavnica, te će kad god je to potrebno da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju, a to će svakako učiniti maksimalno profesionalno.

Ako je potrebno, radimo i direktno prevođenje tekstova sa bosanskog jezika na hebrejski, a ta usluga se odnosi i na stručne ili na popularne tekstualne sadržaje. Posebno ističemo da naši stručnjaci mogu podjednako kvalitetno da obrade i tekstove koji su vezani za oblast turizma, sociologije, nauke i filozofije, te medicine i ekologije i zaštite životne sredine, kao i sve one koji se odnose na oblast psihologije, građevinske industrije i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, politike i prava, a takođe će profesionalno da pristupe i obradi tekstova vezanih za oblast komunikologije, zatim finansija i ekonomije, kao i menadžmenta i sve oni koji obrađuju temu iz domena različitih grana prirodnih i društvenih nauka.

Usmeni prevod sa bosanskog jezika na hebrejski

Usmeno prevođenje sa bosanskog na hebrejski jezik koje će na zahtev klijenata da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači, podrazumeva primenu kako simultanog i konsekutivnog prevoda, tako isto i takozvanog šapatnog. Upravo zato što naši stručnjaci mogu da, po potrebi primene bilo koju od pomenutih vrsta usluge, mi moramo da znamo i na koji način je zamišljeno da bude organizovan određeni događaji, pa zato od njih i zahtevamo da nam proslede konkretne informacije, te da nas obaveste o tome koliko ljudi se očekuje da određenom događaju učestvuje, odnosno koliko bi trebalo on da trajete, ali i u kom prostoru će biti održan. Kada sve pomenute podatke budemo dobili, pripremićemo ponudu, jer se svaka od ovih usluga primenjuje na događaj sa jasno definisanim karakteristikama. Takođe ćemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako je to u skladu sa odabranom vrstom usluge.

Sudski tumač i prevodilac takođe mogu da urade i direktan prevod marketinških materijala u pomenutoj varijanti jezika, a pomenuta usluga se odnosi kako na kataloge i flajere, odnosno PR tekstove, tako i na obradu brošura i reklamnih letaka, te vizit kartica i mnogih drugih sadržaja čija je osnovna namena reklamiranje bilo usluga ili proizvoda, bilo same kompanije. Najvažnije je da klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog na hebrejski jezik za ovakve materijale potrebni znaju da naši stručnjaci poznaju odlično pravila koja su vezana za marketing, to jest reklamiranje, te da ih primenjuju prilikom prevoda i na taj način oblikuju reklamanu poruku prema duhu hebrejskog jezika, a što se pozitivno odražava i na njihovu kasniju primenu.

Takođe ćemo klijentima da omogućimo i profesionalnu obradu bilo kog književnog dela, a prevodioci i sudski tumači uz romane i bilo koje poetsko delo, takođe prevode i dela proze, beletristiku i ostala književna dela. Sem toga, radimo i direktan prevod svih vrsta časopisa sa bosanskog na hebrejski jezik, te obrađujemo po potrebi i članke iz novina.

Bilo koji klijent koji je određene sadržaje dao na obradu nekoj drugoj instituciji ili pojedincu, ali kvalitetom urađenog prevoda nije zadovoljan, može kod nas da dobije njihovu redakturu, a za tu uslugu su zaduženi iskusni stručnjaci, to jest lektori i korektori koji se prilikom korekture i lekture svakako koriste aktuelnim pravilima prevodilačke struke.


Poslovnica bosanski na hebrejski hebrejski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 4900 5400 4300 4800
Paraćin 4900 5400 4300 4800
Beograd 4900 5400 4300 4800
Novi Beograd 4900 5400 4300 4800
Banovo Brdo 4900 5400 4300 4800
Mladenovac 4900 5400 4300 4800
Kragujevac 4900 5400 4300 4800
Niš 4900 5400 4300 4800
Leskovac 4900 5400 4300 4800
Sombor 4900 5400 4300 4800
Ćuprija 4900 5400 4300 4800
Čačak 4900 5400 4300 4800
Kraljevo 4900 5400 4300 4800
Požarevac 4900 5400 4300 4800
Smederevo 4900 5400 4300 4800
Užice 4900 5400 4300 4800
Novi Sad 4900 5400 4300 4800
Pančevo 4900 5400 4300 4800
Zemun 4900 5400 4300 4800
Zrenjanin 4900 5400 4300 4800
Šabac 4900 5400 4300 4800
Novi Pazar 4900 5400 4300 4800
Valjevo 4900 5400 4300 4800
Bor 4900 5400 4300 4800
Voždovac 4900 5400 4300 4800
Zaječar 4900 5400 4300 4800
Sremska Mitrovica 4900 5400 4300 4800
Ruma 4900 5400 4300 4800
Subotica 4900 5400 4300 4800
Kruševac 4900 5400 4300 4800
Vranje 4900 5400 4300 4800
Inđija 4900 5400 4300 4800
Vršac 4900 5400 4300 4800
Pirot 4900 5400 4300 4800
Stara Pazova 4900 5400 4300 4800
Aranđelovac 4900 5400 4300 4800
Zvezdara 4900 5400 4300 4800
Obrenovac 4900 5400 4300 4800
Kikinda 4900 5400 4300 4800

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje