Prevod sa bosanskog na makedonski jezik

Prevodi sa bosanskog na makedonski jezik

Nevezano za to da li su klijentima direktni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski potrebni za dokumenta ili za neku drugu vrstu sadržaja, te da li su u pitanju pisani ili usmeni prevodi u toj kombinaciji jezika, sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da će prevodioci i sudski tumači koji su u timu svake od naših poslovnica, tu uslugu da izvrše u skladu sa pravilima struke i po vrlo pristupačnim cenama.

Kada je u pitanju prevođenje dokumenata sa bosanskog jezika na makedonski, naši stručnjaci vrše i profesionalnu overu prevedenih dokumenata za koju će se pobrinuti ovlašćena lica, to jest sudski tumači. A klijentima kojima je ta usluga potrebna će biti omogućeno da dobiju profesionalno obrađena dokumenta bilo koje vrste i koja se sa stanovišta zakona smatraju apsolutno validnim. Uz to je vrlo bitno naglasiti da su sudski tumači i prevodioci obrađuju bilo koji dokument za koji klijenti zahtevaju direktno prevođenje u toj varijanti jezika, bez obzira da li su u pitanju lična ili dokumenta koja se predaju nadležnim službama (sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja).

Osim toga, oni kompletno obrađuju i dokumenta koja se odnose kako na oblast sudstva i prava, tako i na oblast nauke ili obrazovanja. Takođe će da obrade i građevinsku i dokumentaciju za tendere, ali i tehničku, kao i medicinsku, te poslovnu, to jest bilo koji dokument koji u njihov sastav zvanično ulazi. Da budemo precizniji, ma za koji dokument da zahtevate prevod sa bosanskog jezika na makedonski, možete biti potpuno uvereni da će naši stručnjaci njihovoj obradi da pristupe profesionalno, kao i da će to učiniti po odličnim uslovima, a u kratkim rokovima.


Prevođenje sa bosanskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na bosanski

Dokumenta klijenti mogu da dostave lično, te da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučeno putem “Pošte Srbije”, uzevši u obzir da se od njih zahteva da tom prilikom dostave i na uvid originalna dokumenta. A preko mejla ih šalju samo ukoliko su im neophodni hitni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski, a i tada imaju obavezu da svakako ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala, ali to tada mora da bude najbrži mogući način.

Prevedena i od strane nadležnog sudskog tumača, overena dokumenta klijenti dobijaju na adresu i to isporukom preko kurirske službe, a mogu i da ih lično preuzmu u prostorijama jedne od naših poslovnica. Dostava kurirskom službom se naplaćuje prema njenom aktuelnom cenovniku, a svaki klijent je obavezan da ovu uslugu plati prilikom preuzimanja.

Naša je preporuka da svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna za različita dokumenta, pre nego što sadržaje dostavi na obradu našim stručnjacima, svakako proveri da li je potrebna nadovera za njih, to jest da li se mora staviti haški (Apostille) pečat na njih. Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu, za pomenutu overu nemaju ovlašćenja, tako da svaki pojedinačni klijent treba prvo da sazna da li je taj tip overe obavezan za dokumenta za koja on zahteva obradu u ovoj varijanti jezika. Nakon toga, a ako doznaju da jeste obavezna overa haškim pečatom, mora takođe da pita i da li se Apostille pečat stavlja tek nakon što pomenuti stručnjaci završe sa njegovom obradom ili se to radi pre toga, uzevši u obzir da od svega toga zavisi način njihove obrade.Napominjemo da naši stručnjaci rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski i za mnoge druge sadržaje, kao što su na primer časopisi i udžbenici, odnosno književna dela i stručni, te popularni tekstovi iz mnogobrojnih oblasti. Sem toga, oni obrađuju i novinske članke, a zatim i marketinške materijale svih vrsta (katalozi, flajeri, PR tekstovi, vizit karte, brošure, plakati i drugi), kao i one koji se odnose na oblast interneta (sofveri, web prodavnice, sajtovi, online katalozi i ostali).

Za uslugu redakture, koju takođe pružamo će se pobrinuti profesionalni korektor i lektor, koji će na maksimalno kvalitetan način da isprave greške, a ako one postoje u bilo kojoj vrsti prethodno obrađenih sadržaja. Zapravo, ta usluga uključuje lekturu i korekturu, a kada se urađeni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski prilagođavaju pravilima i obrađuju onako kako je trebalo i prvi put da budu prevedeni.

Kod nas svi koji su zainteresovani mogu da dobiju i direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za serije i za sve vrste filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), ali i za emisije, te reklamne poruke i za sve ostale video i audio sadržaje, te ćemo im omogućiti i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, kao i titlovanje.

Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti i da, kad god je to potrebno klijentima, primene usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski, tako da po zahtevu mogu da pruže i konsekutivni i šapatni, kao i simultani prevod u toj kombinaciji, ali im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Važno je da klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski potrebni za bilo koji od pomenutih sadržaja, to jest za one koji ne uključuju uslugu sudskog tumača, znaju da mogu da ih pošalju preko mejla na obradu našim stručnjacima, jer je to ujedno i najbrži način dostavljanja. A klijenti obrađene materijale, takođe mogu da dobiju na istovetan način, pod uslovom da im taj način preuzimanja najviše odgovara.

Prevodi web sajtova sa bosanskog na makedonski jezik

Profesionalno prevođenje sajtova sa bosanskog jezika na makedonski uključuje i njihovo optimizovanje za web pregledače, a čime se značajno poboljšava njihova pozicija na internetu. A prevodioci i sudski tumači koji će da ih obrade će SEO pravila (Search Engine Optimisation) primeniti onako kako je potrebno, kako bi njihovim vlasnicima pomogli u poslovanju, jer će potencijalni klijenti znatno brže i lakše dolaziti do svih potrebnih informacijama, pošto će tako obrađeni sajtovi biti pozicionirani u samom vrhu pretrage na web-u.

Svakako naši stručnjaci mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji su na bilo koji način povezani sa internetom, a što se primarno odnosi na direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za aplikacije, odnosno web kataloge, te sve vrste programa, a zatim i onine prodavnice i ostale web materijale.

Uz to, sudski tumač i prevodilac mogu da vam ponude i profesionalnu obradu svim vrsta što video, što audio materijala, ali i njihovu sinhronizaciju, te uslugu koja podrazumeva titlovanje svih sadržaja tog tipa. Osim informativnih emisija, reklamnih poruka i igranih filmova, oni će da prevedu u toj kombinaciji jezika i dokumentarne filmove, ali i serije, a zatim i zabavne, odnosno dečije emisije, te animirane, kao i crtane filmove i mnoge druge sadržaje, bilo da su oni primarno namenjeni za televizijsko ili za radijsko emitovanje. A uzevši u obzir im omogućujemo kompletnu obradu svih pomenutih materijala, naši klijenti imaju pravo da ih prikažu na svakom mediju, te u bioskopu.

Prevodilac i sudski tumač će klijentima da omoguće obradu različitih marketinških materijala, a u skladu sa pravilima koja se odnose na takozvani dobar marketing. Prevodi sa bosanskog jezika na makedonski uključuju obradu kako PR tekstova i flajera, te plakata, ali i brošura, odnosno kataloga i mnogih drugih materijala koji su na prvom mestu namenjeni reklamiranju.

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski

Klijenti koji budu organizovali bilo koju vrstu događaja za koji će im biti potreban usmeni prevod sa bosanskog na makedonski jezik, imaju mogućnost da angažuju naše stručnjake za izvršenje te usluge. A prevodioci i sudski tumači mogu da primene kako simultani, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika, te ćemo im ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno povoljnim uslovima.

Neposredno pre nego što stručna lica u našoj poslovnici počnu da izrađuju ponudu za ovu uslugu, moraju imati podatke koji se odnose na njegovu organizaciju (koliko učesnika se očekuje, koliko će da traje, gde se održava i ostalo), zato što na osnovu tih informacija jedino i može da bude doneta konačna odluka koju će vrstu usluge sudski tumač i prevodilac tada da primene.

U usluge koje pružamo zainteresovanima spadaju i direktni prevodi sa bosanskog na makedonski jezik za prozna književna dela svih vrsta, te za romane, odnosno za dela poezije, beletristiku i mnoge druge književne vrste. Uz to možemo da prevedemo i udžbenike, ali i novinske članke, odnosno stručne i ilustrovane, te dečije i sve ostale vrste časopisa.

Što se tiče obrade tekstualnih materijala, sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti za prevođenje sa bosanskog na makedonski jezik tekstova ma koje tematike, ali i složenosti i kompleksnosti, te namene. Tako će oni da profesionalnu prevedu tekstove koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, farmacije i informacionih tehnologija, ali i one čija se osnovna tema odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, farmacije i menadžmenta, ali i nauke, bankarstva i filozofije. Klijentima će da omoguće i obradu tekstualnih materijala vezanih za oblast psihologije i sociologije, te marketinga, prava i ekonomije, odnosno obrazovanja i ostalih, to jest svih sada nepomenutih naučnih disciplina iz domena i prirodnih, ali i društvenih nauka.

U situaciji kada su direktni prevodi sa bosanskog na makedonski jezik za neki sadržaj urađeni, ali ih naravno nisu radili prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, te su se u njima našle određene greške, nudimo klijentima njihovu profesionalnu redakturu. Inače, tu uslugu će da urade lektori koji su isto tako u našem timu, odnosno profesionalni korektori, sa dugogodišnjim iskustvom u ovim poslovima.

Prevod svih vrsta poslovnih izveštaja sa bosanskog na makedonski jezik

Ne samo poslovne izveštaje, već i sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije mogu prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici kompletno da obrade, to jest da izvrše kako njihovo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski, tako i overu prevedenog dokumenta.

Upravo zato što se ova, ali i mnoga druga dokumenta obrađuju u skladu sa pravilima, neophodno je da svaki klijent koji je za konkretnu uslugu zainteresovan, dostavi na uvid sudskom tumaču i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje ili lično donese u konkretnu poslovnicu.

A isto tako je poželjno da svaki pojedinačni klijent samostalno dobije potrebne informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom. Ovo se zahteva zato što sudski tumač i prevodilac, koji čine deo našeg tima, nemaju zakonska ovlašćenja da izvrše overu haškim pečatom, što je ujedno i njegov drugačiji naziv.

Uz sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su potvrde i uverenja, odnosno saglasnosti i izjave (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju i druga), prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za bilo koji lični dokument (uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i ostala).

Takođe kompletno obrađujemo i sva dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), te ona koja su deo poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica ili preduzetnika).

Prevodi građevinskih projekata sa bosanskog jezika na makedonski su isto u ponudi, ali i kompletna obrada bilo kog dokumenta koji ulazi u sastav ne samo građevinske, nego i tenderske, kao i tehničke dolumentacije. Tako će sudski tumači i prevodioci, između ostalog da prevedu i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja u sastav ma koje od navedenih dokumentacija ulaze.

Pravna akta isto tako možemo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a na vaš zahtev da prevedemo, te overimo prema važećim pravilima. A uz sudske presude, licence i ugovore, te sudske odluke, prevodilac i sudski tumač će da obrade i tekovine Evropske Unije, kao i sve tipove kako sudskih rešenja, tako i žalbi, ali i tužbi, te sertifikate, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja se tiču oblasti prava.

Osim svega što smo do sada pomenuli, naši stručnjaci profesionalno i kompletno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i naučne radove, kao i patente, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, te prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske i seminarske radove različite dužine, tematike i kompleksnosti. Zapravo, pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da po zahtevu klijenata izvrše profesionalni prevod sa bosanskog jezika na makedonski za ma koji dokument koji se odnosi kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja.


Poslovnica bosanski na makedonski makedonski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2400 1700 2400
Paraćin 1700 2400 1700 2400
Beograd 1700 2400 1700 2400
Novi Beograd 1700 2400 1700 2400
Banovo Brdo 1700 2400 1700 2400
Mladenovac 1700 2400 1700 2400
Kragujevac 1700 2400 1700 2400
Niš 1700 2400 1700 2400
Leskovac 1700 2400 1700 2400
Sombor 1700 2400 1700 2400
Ćuprija 1700 2400 1700 2400
Čačak 1700 2400 1700 2400
Kraljevo 1700 2400 1700 2400
Požarevac 1700 2400 1700 2400
Smederevo 1700 2400 1700 2400
Užice 1700 2400 1700 2400
Novi Sad 1700 2400 1700 2400
Pančevo 1700 2400 1700 2400
Zemun 1700 2400 1700 2400
Zrenjanin 1700 2400 1700 2400
Šabac 1700 2400 1700 2400
Novi Pazar 1700 2400 1700 2400
Valjevo 1700 2400 1700 2400
Bor 1700 2400 1700 2400
Voždovac 1700 2400 1700 2400
Zaječar 1700 2400 1700 2400
Sremska Mitrovica 1700 2400 1700 2400
Ruma 1700 2400 1700 2400
Subotica 1700 2400 1700 2400
Kruševac 1700 2400 1700 2400
Vranje 1700 2400 1700 2400
Inđija 1700 2400 1700 2400
Vršac 1700 2400 1700 2400
Pirot 1700 2400 1700 2400
Stara Pazova 1700 2400 1700 2400
Aranđelovac 1700 2400 1700 2400
Zvezdara 1700 2400 1700 2400
Obrenovac 1700 2400 1700 2400
Kikinda 1700 2400 1700 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje