Prevod sa bosanskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na danski jezik

Za online prevod sa bosanskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na danski jezik

U timu svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze različiti stručnjaci koji su, između ostalog specijalizovani i za direktan prevod sa bosanskog jezika na danski. A oni tu uslugu pružaju zainteresovanim klijentima kako u pisanom obliku i to za bilo koju vrstu sadržaja, tako mogu da pristupe i pružanju usluga koje se odnose na usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. Po potrebi će da pruže kako konsekutivno i šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na danski, tako i simultano, te svima koji su zainteresovani, odnosno onim klijentima za čiji događaj je predviđena primena te usluge, ćemo ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama.

Svakako su u našem timu i stručnjaci koji mogu da izvrše redakturu različitih vrsta materijala, to jest koji mogu i da pristupe njihovoj korekturi i lekturi, što se odnosi na materijale za koje direktan prevod sa bosanskog jezika na danski neprofesionalno izvršen pre toga. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata u ovoj varijanti jezika rade i prevod za sve internet materijale, ali i za književna dela i najrazličitije vrste tekstova, te isto tako po potrebi prevode i sadržaje koji su usko vezani za oblast marketinga.

Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na danski za web sajtove, kao i za mnoge druge vrste internet sadržaja, te za članke iz novina i časopise. Pomenuti stručnjaci će se pobrinuti i da klijentima pruže kompletnu obradu kako video sadržaja različite vrste, tako i svih audio materijala, te će po završetku njihovog prevođenja da izvrše i sinhronizaciju svih takvih materijala, odnosno uslugu koja se odnosi na titlovanje tako prevedenih sadržaja. A kada naši klijenti budu dobili ovako obrađene video i audio materijale, oni će moći da ih prikazuju u bioskopu, na televiziji i internetu ili da ih puštaju na radiju, jer su oni spremni za prikazivanje.


Prevođenje sa bosanskog na danski
Prevođenje sa danskog na bosanski

Takođe možemo da, kada to budu zahtevali naši klijenti, izvršimo i direktan prevod u toj varijanti jezika za sva dokumenta, a zatim ćemo da pristupimo njihovoj overi prema ovlašćenjima koja imaju naši stručnjaci. Zapravo, sudski tumači koji su za to od strane nadležnih institucija naše zemlje ovlašćeni, će preveden dokument da overe svojim pečatom, odnosno da na taj način potvrde da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. Uslov za izvršenje usluge overe jeste dostavljanje originala na uvid, a što svakako moraju da urade ukoliko su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na danski potrebni za dokumenta. A za obradu svih ostalih sadržaja, prisutno je pravilo da ih na obradu pošalju preko mejla i da ih na potpuno isti način prime prevedene. Kada je u pitanju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata, uzevši u obzir da se zahteva i da prilože na uvid originale, klijenti mogu prvo da ih lično donesu, a ako im takav način ne odgovara mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

U slučaju da su bilo kom klijentu direktni u navedenoj kombinacij ijezika i to za ma koji dokument potrebni, ali u posebno kratkom roku, njima je tada dopušteno da prvo dostave skenirane sadržaje na obradu, a kako bi sudski tumač i prevodilac bili u mogućnosti da ispune konkretne zahteve tog klijenta, to jest da u najkraćem mogućem roku počnu sa obradom konkretnog dokumenta. Ipak, neophodno je da naglasimo i to da klijent ima obavezu i tada da priloži originale na uvid, ali je neophodno da izaberete isključivo najbrži od svih načina koji su mu ponuđeni.

Apostille ili haški pečat je posebna vrsta overe za koju stručnjaci zaposleni u našem timu nemaju adekvatna ovlašćenja, te ne mogu da je izvrše ako je potrebno. Baš iz tog razloga, svaki klijent kome je u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada bilo kog dokumenta, treba da samostalno potraži potrebne informacije koje se odnose na ovu vrstu overe. A on bi, zapravo trebalo da pita da li je ta vrsta pečata obavezna za dokumenta za koja zahteva direktan prevod sa bosanskog jezika na danski, te da dobije informaciju kada se ta vrsta overe za ta dokumenta vrši, to jest da li pre nego što naši stručnjaci počnu da ga obrađuju ili tek kada oni budu završili prevod tog dokumenta i overu pečatom sudskog tumača. Samo na osnovu svih tih informacija oni će znati pravo gde treba da odnesu neki dokument, a posle toga i koliko bi trebalo otprilike da traje njegova obrada, pošto se postupak razlikuje upravo u zavisnosti od toga kada se stavlja haški pečat na neki dokument.Ne samo da će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na bilo koju vrstu izjave, potvrde ili saglasnosti, odnosno uverenja, nego će isto tako klijentima da omoguće i obradu pravnih akata, odnosno svih poslovnih i ličnih dokumenata. Ako je potrebno, oni će da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na danski za različite tipove dokumenata vezanih za oblast nauke ili obrazovanja, ali i svih onih koja se mogu svrstati u medicinsku i tehničku, odnosno tendersku i građevinsku dokumentaciju, te mnogih drugih za koje su klijentima potrebni direktni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti.

Prevođenje reklamnih materijala sa bosanskog jezika na danski

Kada prevodioci i sudski tumači rade direktan prevod marketinških materijala sa bosanskog na danski jezik, oni u potpunosti poštuju i marketinška pravila, koja poznaju gotovo odlično i na taj način konkretnim sadržajima omogućuju da budu prevedeni u skladu sa aktuelnim pravilima u ovoj oblasti. Zapravo oni će se potruditi da poruku koja je izneta u reklamnim flajerima i PR tekstovima ili brošurama, odnosno katalozima, te ostalim marketinškim materijalima maksimalno kvalitetno prilagode pravilima danskog jezika i time im svakako približe njegovim izvornim govornicima. A ako je potrebno, pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkih kombinaciji obrade i vizit kartice, ali i mnoge druge sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na prezentovanje rada neke kompanije, odnosno različitih proizvoda ili usluga.

Osim toga, sudski tumači i prevodioci, kada god je potrebno klijentima vrše i usmeno prevođenje sa bosanskog na danski jezik, a zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije i to po uslovima kojima će biti i više nego zadovoljni. Sobzirom na to da naši stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika, a da se svaka od tih usluga primenjuje na događaj koji je precizno definisan, to je i vrlo važno da nas klijenti obaveste o načinu na koji je zamišljena organizacija nekog događaja, ali i da nam daju podatke vezano za broj učesnika, kao i za trajanje događaja, te sve one informacije koje mogu da imaju uticaja na odabir odgovarajuće usluge.

Svaki klijent koji je prethodno prepustio prevod sa bosanskog na danski jezik nekom stručnjaku ili određenoj instituciji, ali tom prilikom nije dobio kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste, sada ima mogućnost da angažuje profesionalnog korektora i lektora da izvrše redakturu tih materijala. A to znači da će pomenuti stručnjaci nastojati da isprave greške koje postoje u takvim prevodima, odnosno da će ih nastojati da ih u potpunosti prilagode pravilima danskog jezika.

Uz sve što smo prethodno pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i bilo koju vrstu tekstualnih materijala i to kako one koji se tretiraju kao stručni, tako isto i sve one koji će biti prikazani široj javnosti, te se mogu smatrati popularnim. Velika je prednost klijenata kojima su prevodi sa bosanskog na danski jezik potrebni za tekstualne sadržaje, pošto imaju pravo da nam ih na obradu dostave preko mejla, a čime svakako štede dostupno vreme. Tematika tekstova za koje ćemo prevod u ovoj kombinaciji jezika izvršiti može biti vezana kako za oblast ekologije i zaštite životne sredine i sociologije, odnosno obrazovanja, farmacije i filozofije, te medicine, ali i politike i građevinske industrije, kao i prava, menadžmenta i ekonomije, politike, marketinga i turizma, ali i komunikologije i ostalih trenutno nepomenutih grana kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka.

Prevodi književnih dela sa bosanskog na danski jezik

Kako različita prozna i poetska dela, tako i romane, ali i dela beletristike i ostala književna dela, sudski tumači i prevodioci zaposleni u okviru svake naše poslovnice obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika. A rade i direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti za udžbenike iz različitih oblasti, te za novinske članke, te po potrebi mogu da prevedu i sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih časopisa, ali internet sadržaje.

Kada su u pitanju prevodi web sadržaja sa bosanskog jezika na danski naše klijente očekuje i njihova profesionalna optimizacija, jer sudski tumač i prevodilac koji vrše tu uslugu odlično poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te ih i primenjuju onda kada to konkretni materijal zahteva. Tako na primer, prilikom obrade web sajtova oni i optimizuju prevedene sadržaje i na taj način utiču na poboljšanje njihovog mesta u okviru internet pretraživača, a na zahtev će da obrade i sadržinu online prodavnica, odnosno web kataloga, ali različite programe ili aplikacije, te bilo koji online sadržaj za koji klijent zahteva direktan prevod u konkretnoj varijanti jezika.

Kada neko zahteva obradu bilo kog video ili audio sadržaja u ovoj kombinaciji, svakako je potrebno da zna da se u našoj ponudi nalaze kako njihovi prevodi sa bosanskog jezika na danski, tako i usluge sinhronizovanja i titlovanja. A prevodilac i sudski tumač osim igranih filmova različitih žanrova i crtanih filmova, mogu da obrade i serije, odnosno animirane filmove i informativne emisije, te reklamne poruke, dečije i obrazovne emisije, ali i ostale audio i video materijale.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa bosanskog na danski jezik

Kada prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa bosanskog jezika na danski, oni pristupaju i overi takvog dokumenta, a tu uslugu vrše isključivo prema ovlašćenjima koja su dobili od strane nadležnih institucija naše zemlje. Zapravo se radi o tome da svaki klijent kome je potrebna obrada pomenutog, ali i mnogih drugih dokumenata kod nas dobija, sa pravnog aspekta validan dokument, pa samim tim i ima mogućnost da ga nesmetano primenjuje u praksi, pošto se on tretira kao i svaki drugi dokument koji je originalan.

Uslovi za izvršenje usluge overe jeste dostava na uvid originalnih dokumenata, što mora da učini obavezno svaki pojedinačni klijent kome je ta usluga potrebna, ali bi takođe trebalo i da sam proveri da li je potrebno staviti Apostille (haški) pečat na dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa bosanskog jezika na danski, uzevši u obzir da tu vrstu overe naši stručnjaci nemaju pravo da izvrše.

Ističemo da naši stručnjaci obrađuju i sve ostale vrste potvrda, ali i bilo koji tip uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. A pod tim se misli najpre na potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta koja u ovu grupu spadaju.

Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga), te sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno venčani list i uverenje o državljanstvu, kao i saobraćajnu dozvolu, ali i umrlicu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i mnoga druga dokumenta koja važe za lična.

Sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, takođe možemo kompletno da obradimo (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga koja u njen sastva ulaze), ali ćemo takođe klijentima da ponudimo i prevod sa bosanskog jezika na danski za dokumenta koja se smatraju sastavnim delom kako građevinske i tehničke, tako i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga).

Po potrebi, možemo da obradimo i sva pravna akta, tako da sudski tumači i prevodioci uz sudske odluke, punomoćja za zastupanje i sudske žalbe, takođe prevode i sve vrste ugovora, sertifikate i sudske tužbe, odnosno tekovine Evropske Unije i sudska rešenja, te licence i sva ostala nenavedena dokumenta koja se vezuju ili za oblast prava ili za oblast sudstva. Naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove pomenuti stručnjaci u konkretnoj varijanti jezika isto tako prevode, a potom i vrše njihovu overu.

U našoj ponudi su i direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa bosanskog jezika na danski, što na prvom mestu podrazumeva kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrda o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, kao i diplome i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih.


Poslovnica bosanski na danski danski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2500 3400 2500 3200
Paraćin 2500 3400 2500 3200
Beograd 2500 3400 2500 3200
Novi Beograd 2500 3400 2500 3200
Banovo Brdo 2500 3400 2500 3200
Mladenovac 2500 3400 2500 3200
Kragujevac 2500 3400 2500 3200
Niš 2500 3400 2500 3200
Leskovac 2500 3400 2500 3200
Sombor 2500 3400 2500 3200
Ćuprija 2500 3400 2500 3200
Čačak 2500 3400 2500 3200
Kraljevo 2500 3400 2500 3200
Požarevac 2500 3400 2500 3200
Smederevo 2500 3400 2500 3200
Užice 2500 3400 2500 3200
Novi Sad 2500 3400 2500 3200
Pančevo 2500 3400 2500 3200
Zemun 2500 3400 2500 3200
Zrenjanin 2500 3400 2500 3200
Šabac 2500 3400 2500 3200
Novi Pazar 2500 3400 2500 3200
Valjevo 2500 3400 2500 3200
Bor 2500 3400 2500 3200
Voždovac 2500 3400 2500 3200
Zaječar 2500 3400 2500 3200
Sremska Mitrovica 2500 3400 2500 3200
Ruma 2500 3400 2500 3200
Subotica 2500 3400 2500 3200
Kruševac 2500 3400 2500 3200
Vranje 2500 3400 2500 3200
Inđija 2500 3400 2500 3200
Vršac 2500 3400 2500 3200
Pirot 2500 3400 2500 3200
Stara Pazova 2500 3400 2500 3200
Aranđelovac 2500 3400 2500 3200
Zvezdara 2500 3400 2500 3200
Obrenovac 2500 3400 2500 3200
Kikinda 2500 3400 2500 3200

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje