Prevod sa bosanskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na nemački jezik

Za online prevod sa bosanskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na nemački jezik

Uz usmeni prevod sa bosanskog jezika na nemački, to jest simultani, konsekutivni i šapatni, prevodioci i sudski tumači su spremni da u toj jezičkoj kombinaciji obrade i mnoge druge vrste sadržaja u pisanom obliku. Takođe ćemo naglasiti i da vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to isključivo onda kada se od strane naših stručnjaka donese odluka da taj tip usluge može da odgovori na očekivanja određenog događaja.

U ovoj kombinaciji jezika, prethodno pomenuti stručnjaci mogu da odrade i to maksimalno profesionalno ne samo sve internet materijale (aplikacije, web katalozi, sajtovi, programi, online prodavnice i drugi), već i udžbenike, kao i časopise, a zatim i popularne, ali i stručne tekstualne materijale. Takođe će da urade i prevođenje sa bosanskog jezika na nemački za članke iz novina, ali i za romane, odnosno za prozna, te poetska književna dela, a po potrebi kompletno obrađuju i sve one sadržaje koji su primarno namenjeni reklamiranju (brošure, plakati, vizit karte, PR tekstovi, katalozi, flajeri i ostali).

Klijenti koji imaju potrebu da dobiju sve pomenute sadržaje prevedene u ovoj varijanti jezika bi trebalo da nam ih pošalju na obradu preko mejla, jer je to ujedno i najbrži i najlakši način za njihovo dostavljanje. A mogu očekivati i da, nakon što sudski tumač i prevodilac završe sa njihovim prevođenje dobiju materijale na isti način.


Prevođenje sa bosanskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na bosanski

A u ponudi usluga koje zaposleni u našim poslovnicama pružaju se nalazi i profesionalna redaktura, a koja se koristi u onim situacijama kada su urađeni prevodi sa bosanskog jezika na nemački, a uopšte nisu kvalitetni. Isto tako, naši stručnjaci vrše i kompletnu obradu svih video, to jest audio materijala, a što podrazumeva prvo prevođenje reklamnih poruka i različitih vrsta emisija, a zatim i svih tipova filmova, serija i ostalih, a posle toga i njihovo sinhronizovanje, te uslugu koja je vezana za titlovanje svih prethodno navedenih materijala.

Takođe ćemo zainteresovanim klijentima da omogućimo u kratkom roku da dobiju bilo koji dokument koji je u ovoj kombinaciji jezika preveden, to jest obrađen u skladu sa pravilima, odnosno preveden i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Oosim svih pravnih akata (punomoćje za zastupanje, žalbe i odluke, tekovine Evropske Unije, licence, sudske tužbe, ugovori, sudske presude, sertifikati i druga), prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, krštenica, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola, umrlica, uverenje o državljanstvu i ostala).

Ako su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na nemački za različite vrste dokumentacija, naši stručnjaci će se pobrinuti da prevedu sva dokumenta koja čine kako tehničku i građevinsku, tako isto i medicinsku, ali i tendersku, odnosno poslovnu dokumentaciju. Tako će oni, pored ostalog da urade prevod i overu kako za lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za građevinske projekte, tako isto i za poslovne izveštaje bilo koje vrste, te za rešenje o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statute preduzeća i fakture, kao i za još mnogo drugih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa bosanskog jezika na nemački za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno za uverenje o položenim ispitima, prepise ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali isto tako i za naučne patente i radove, a potom i za diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i za diplomske radove, ali i za naučne i seminarske, odnosno za bilo koji dokument koji je za oblast nauke ili obrazovanja usko vezan.Svakako će sudski tumač i prevodilac, po potrebi da kompletno obrade i različite vrste saglasnosti, odnosno izjava, uverenja i potvrda, to jest bilo koji dokument koji se predaje različitim nadležnim institucijama. Najčešće klijenti zahtevaju obradu uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanje računa u banci, mada ovi stručnjaci takođe obrađuju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o redovnim primanjima, odnosno uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Sve pomenuto su samo neka od dokumenata za koje radimo kompletnu obradu, to jest prevođenje sa bosanskog jezika na nemački, a posle toga i overu ovlašćenog lica, odnosno zvaničnog sudskog tumača. Ipak, moramo zahtevati od svakog klijenta kome je potrebna ova usluga i to za ma koji dokument, da svakako pristupi i dostavljanju originala na uvid, a kako bi overa bila izvršena prema aktuelnim pravilima. A to znači da mogu ili da nam ih lično donesu u jednu od poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe, to jest preporučeno i to putem „Pošte Srbije“, a na adresu jedne od naših poslovnica.

Što se tiče preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, osim mogućnosti da to učine lično, klijenti mogu da zahtevaju i njihovu isporuku na adresu, a ta usluga se dodatno naplaćuje.

Slanje skeniranih dokumenata na mail je dopušteno samo kada je u pitanju njihovo hitno prevođenje sa bosanskog jezika na nemački, ali i u toj situaciji svaki klijent je obavezan da dostavi originale na uvid, što treba svakako da učini naknadno i to u najkraćem mogućem roku.

Preporučićemo svakom klijentu koji zahteva da dobije kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste i to da sazna da li se na njih mora staviti takozvani Apostille pečat, to jest upravo onaj čiji drugačiji naziv glasi haški, a za koji prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u Akademiji Oxford nisu zaduženi, to jest nemaju nadležnost za taj tip overe. Zato je i potrebno da klijent sazna u okviru državnih institucija koje su nadležne, prvo da li se haški pečat mora staviti na dokumenta za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na nemački, a posle toga i da li se konkretni pečat stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač završe sa obradom tog dokumenta ili je to potrebno učiniti pre toga.

Prevodi pasoša sa bosanskog na nemački jezik

Svaki klijent kome je potreban direktan prevod pasoša sa bosanskog jezika na nemački, u ma kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapravo dobija dvojaku uslugu, to jest njegovu kompletnu obradu, tako da osim prevoda može da očekuje i njegovu overu, što je usluga koju rade ona lica koja su zvanično ovlašćena od strane nadležnih institucija naše zemlje, to jest sudski tumači. Samim tim što se vrši kompletna obrada ovih materijala, klijenti mogu da značajno uštede ne samo svoj novac, nego i vreme, jer će zapravo u sklopu naše poslovnice da dobiju dokument koji imaju mogućnost da koriste praktično odmah nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom.

Ono što klijenti moraju da učine je vezano za obavezno dostavljanje originala na uvid, stim da bi svako od njih trebalo i da na vreme zatražili informacije koje se tiču stavljanja posebne vrste pečata na dokumenta za koji su im prevodi sa bosanskog jezika na nemački potrebni, a tu se zapravo radi o overi Apostille pečatom ili takozvanim haškim (za taj tip overe pomenuti stručnjaci Akademije Oxford nemaju ovlašćenja).

Svakako možemo u navedenoj varijanti jezika da obradimo i mnoga druga lična dokumenta, poput na primer uverenja o državljanstvu i izvoda iz knjige venčanih ili umrlih, odnosno ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, te krštenicu, kao i različite vrste dozvola i to kako vozačku, isto tako i dozvolu za boravak, a zatim i saobraćajnu, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Pored toga, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na nemački za različite vrste pravnih akata (sertifikati, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i ostala), ali na zahtev klijenata obrađuju i poslovnu dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja se smatraju njenim sastavnim delom (revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji i mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije).

Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na nemački za bilo koju vrstu dokumentacije, trebalo bi da znaju da sudski tumači i prevodioci mogu podjednako kvalitetno da prevedu, a posle toga i overe pečatom sudskog tumača bilo koji dokument koji ulazi u sastav ili tehničke ili građevinske, odnosno tenderske, ali i medicinske dokumentacije. A izuzev građevinskih projekata i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te lekarskih nalaza, oni takođe obrađuju i uputstvo za rukovanje, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze.

U usluge koje sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše se svrstava i prevođenje sa bosanskog jezika na nemački za bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga), te isto tako mogu klijentima da ponude obradu i svih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i ostala), ali će naravno, ako je to potrebno klijentima da ponude i direktan prevod sa bosanskog jezika na nemački za diplomske radove, te za seminarske i generalno, za bilo koje sadržaje koji se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

Prevod reklamnih sadržaja sa bosanskog jezika na nemački

Kada naši stručnjaci, po zahtevu vrše prevođenje reklamnih sadržaja sa bosanskog na nemački jezik, oni vrlo vode računa o marketinškim pravilima, budući da ih odlično poznaju. A ova usluga se odnosi na obradu ne samo reklamnih kataloga i brošura, nego i na prevođenje reklamnih letaka, kao i plakata, ali i vizit kartica, te reklamnih flajera, PR tekstova i mnogih drugih materijala kroz koje se određene usluge ili proizvodi reklamiraju.

Primaran cilj koji njihovo prevođenje sa bosanskog na nemački ima jeste da se osobe sa nemačkog govornog područja, to jest svi oni ljudi kojima je on maternji ili koji se njime, generalnog služe, upoznaju sa svime što se reklamira, a kako bi postali stalni korisnici usluga ili kupci određenog proizvoda. Upravo zato što prilagođavaju reklamnu poruku ciljanom jeziku, to jest nemačkom u ovom slučaju, prevodioci i sudski tumači i uspevaju da vrlo lako i brzo ispune osnovni cilj obrade ovakvih materijala.

Oni mogu u svakom trenutku da klijentima ponude i usmeni prevod sa bosanskog na nemački jezik, a u našoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koju naši klijenti mogu da dobiju po odličnim uslovima. Ipak, moramo da napomenemo da sudski tumači i prevodioci pristupaju pružanju usluge kako simultanog i konsekutivnog prevoda u ovoj varijanti jezika, tako isto i specifične vrste ove usluge koja je poznata još i kao prevođenje uz pomoć šapata. A uzevši u obzir da se svaka od njih mora primeniti na tačno određeni tip događaja, mi očekujemo od zainteresovanih klijenata da nam pruže sve aktuelne informacije o određenom događaju, kako bi stručnjaci u našoj poslovnici mogli da odaberu adekvatnu vrstu ove usluge. Upravo zato od njih očekujemo da nas i informišu ne samo u trajanju događaja i o tome koliko se učesnika očekuje, nego i o načinu na koji je zamišljena njegova organizacija, ali i da nam daju podatke o mestu, to jest o prostoru u kome bi on trebalo da se održi, jer upravo na osnovu svih tih podataka može jedino da bude doneta odluka o vrsti usmenog prevoda koja će biti primenjena.

Sobzirom na to da prevodilac i sudski tumači imaju, uz adekvatna profesionalna znanja i izuzetno visok nivo opšte kulture, te da su informisani o različitim oblastima klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog na nemački jezik za tekstualne sadržaje nemaju razloga da brinu ako je njihova tema vezana za neku ne tako često obrađivanu oblast. A to znači da će naši stručnjaci da im ponude obradu tekstova iz domena turizma, politike i ekonomije, kao i prava i farmacije, odnosno medicine, ali da će isto tako kvalitetno da obrade i tekstove koji su usko vezani za oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i bankarstva, ali i komunikologije, te sve one koji se tiču filozofije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, kao i svih ostalih grana ne samo društvenih nauka, već isto tako i prirodnih.

Prevod dela poezije i proze sa bosanskog jezika na nemački

Obradi proznih i poetskih dela u ovoj kombinaciji jezika će naši prevodioci i sudski tumači svakako da pristupe maksimalno stručno, bez obzira koliko su u pitanju kompleksni sadržaji. A oni će, takođe klijentima da omoguće i direktno prevođenje romana sa bosanskog na nemački jezik, te dela beletristike i ostalih književnih dela, te ako je potrebno mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i najrazličitije tipove udžbenika, kao i novinske članke i časopise u različite sadržine i namene.

Uz to, a onda kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bosanskog na nemački jezik za internet sajtove i to isključivo uz maksimalno poštovanje pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju, što znači da oni poštuju SEO smernice (Search Engine Optimisation). Naravno, po potrebi će obraditi i ostale web sadržaje, a što se odnosi ne samo na online prodavnice, već i na različite vrste aplikacija i programa, te na online kataloge i mnoge druge materijale koji su isključivo vezani za oblast interneta.

Posebno ćemo istaći činjenicu da naš tim ne čine samo sudski tumači i prevodioci, nego i brojni stručnjaci koji su za obradu sadržaja u ovoj varijanti jezika specijalizovani, tako da na prvom mestu možemo klijentima da ponudimo redakturu loše obrađenih materijala. A tom prilikom će profesionalni korektori i lektori da primene sva pravila struke i u vrlo kratkom roku će klijenti dobiti obrađene materijale bilo koje vrste koji su maksimalno kvalitetni i profesionalni.

A tu su i oni stručnjaci koji mogu da pruže uslugu sinhronizovanja prevedenih bilo video, bilo audio materijala, odnosno mogu da pristupe njihovom titlovanju, tako da će u optimalnom roku zainteresovani klijenti da dobiju kompletno obrađene sadržaje ove vrste. Prevodilac i sudski tumač uz prevod igranih filmova sa bosanskog na nemački jezik, na zahtev klijenata takođe obrađuju i serije, odnosno zabavne i informativne emisije, a zatim i reklamne poruke, kao i crtane i animirane, te dokumentarne filmove, ali isto tako i sve ostale kako video, tako isto i sve vrste audio sadržaja.


Poslovnica bosanski na nemački nemački na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2290 1600 2290
Paraćin 1600 2290 1600 2290
Beograd 1600 2350 1600 2350
Novi Beograd 1600 2350 1600 2350
Banovo Brdo 1600 2350 1600 2350
Mladenovac 1600 2290 1600 2290
Kragujevac 1600 2290 1600 2290
Niš 1600 2290 1600 2290
Leskovac 1600 2290 1600 2290
Sombor 1600 2290 1600 2290
Ćuprija 1600 2290 1600 2290
Čačak 1600 2290 1600 2290
Kraljevo 1600 2290 1600 2290
Požarevac 1600 2400 1600 2400
Smederevo 1600 2350 1600 2350
Užice 1600 2290 1600 2290
Novi Sad 1600 2290 1600 2290
Pančevo 1600 2290 1600 2290
Zemun 1600 2350 1600 2350
Zrenjanin 1600 2350 1600 2350
Šabac 1600 2290 1600 2290
Novi Pazar 1600 2200 1600 2200
Valjevo 1600 2350 1600 2350
Bor 1600 2290 1600 2290
Voždovac 1600 2350 1600 2350
Zaječar 1600 2290 1600 2290
Sremska Mitrovica 1600 2290 1600 2290
Ruma 1600 2290 1600 2290
Subotica 1600 2290 1600 2290
Kruševac 1600 2290 1600 2290
Vranje 1600 2290 1600 2290
Inđija 1600 2290 1600 2290
Vršac 1600 2290 1600 2290
Pirot 1600 2290 1600 2290
Stara Pazova 1600 2290 1600 2290
Aranđelovac 1600 2290 1600 2290
Zvezdara 1600 2350 1600 2350
Obrenovac 1600 2350 1600 2350
Kikinda 1600 2290 1600 2290

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje