Prevod sa bosanskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na norveški jezik

Za online prevod sa bosanskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na norveški jezik

Prevodioci i sudski tumači i koji su angažovani u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji će se pobrinuti da ispune zahteve svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na norveški, te istićemo da oni tu uslugu vrše u obe varijante, te da klijentima nudi kako usmeno, tako i prevođenje u pisanoj formi.

Kod usmenog prevoda je važno naglasiti da naši stručnjaci odlično poznaju pravila koja se odnose na primenu sve tri vrste ove usluge, to jest da mogu u zavisnosti od vrste i zahteva događaja da primene kako prevod uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na norveški, tako i konsekutivno i simultano prevođenje, pa ako to bude bilo potrebno klijentima mi ćemo da im omogućimo i po izuzetno povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to poslednje generacije. Sve navedeno znači da će događaj za koji je namenjena ova usluga biti maksimalno kvalitetno pokriven odgovarajućom vrstom usmenog prevoda.

Takođe kod nas klijente očekuje i usluga redakture onih materijala za koje je prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti neko već izvršio, ali tako obrađeni sadržaji ni u kom slučaju se ne bi mogli smatrati profesionalno prevedenim. Lektori i korektori koji su u timu svake naše poslovice će primeniti pravila struke i ispraviti sve greške koje postoje u urađenim prevodima, a kako bi klijentima pružili mogućnost da zaista dobiju kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.


Prevođenje sa bosanskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na bosanski

Posebno ćemo istaći činjenicu da svako koga interesuje direktno prevođenje sa bosanskog jezika na norveški za bilo koju vrstu video sadržaja ili za audio materijale (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i ostalo) u našim poslovnicama dobija pored te usluge i njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje, čime mu se obezbeđuje da u kratkom roku dobije kompletno obrađene sadržaje ove vrste, a koji će moći da prikaže i u bioskopu i na televiziji, odnosno da ih pušta na radiju, internetu i svugde gde je to potrebno.

Sudski tumači i prevodioci, takođe po zahtevu klijenata u ovoj kombinaciji jezika mogu vrlo profesionalno da obrade i internet sajtove, ali i mnoge druge sadržaje koji se odnose na web, kao i književna dela i udžbenike. Sem toga će da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na norveški za časopise, tekstove različitih vrsta i novinske članke, ali i za sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, te za mnoge druge sadržaje.

A sobzirom na to da su i prevodilac i sudski tumač zaposleni u našim poslovnicama, svaki klijent kome su direktni prevodi sa bosanskog jezika na norveški potrebni za dokumentacije različite vrste ili za neki dokument, dobija zapravo njihovu kompletnu obradu, to jest i preveden dokument i sadržaj koji je overen i to isključivo od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Onog trenutka kada on bude stavio pečat na dokument koji je pre toga i preveden u ovoj kombinaciji jezika, on će njime potvrditi da je u potpunosti ista sadržina sa originalom, odnosno klijent će imati mogućnost da ga koristi u bilo kojoj situaciji.Ipak je vrlo važno i da svako kome je ova usluga neophodna za pomenute sadržaje, a bez obzira da li su u pitanju dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda) ili različiti tipovi dokumentacija, poput na primer medicinske, tehničke i poslovne, kao i tenderske i građevinske, ali i mnoge druge, zna da ima obavezu da dostavi i originalna dokumenta i to na uvid, a kada bude slao konkretne sadržaje za koje su mu potrebni direktni prevodi u toj kombinaciji jezika. Svakako, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da obrade i mnoge druge sadržaje, te će svim zainteresovanim klijentima da ponude direktan prevod sa bosanskog jezika na norveški i za bilo koju vrstu pravnih akata, kao i za diplomu i dodatak diplomi ili neki drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali i za sve one koji se tiču nauke i za ostala dokumenta i dokumentacije.

A moramo da napomenemo i da naši klijenti treba da zatraže informacije vezano za overu Apostille pečatom, što moraju da učine samostalno, jer naši stručnjaci ne poseduju dovoljno ovlašćenja da mogu da primene ovu vrstu overe. Haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv se ne stavlja na sva dokumenta, nego samo ona ona za koja je tačno definisano odredbama aktuelnog zakona i na njih se najčešće stavlja na dva načina, to jest pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da obrađuju neki dokument ili pošto oni završe svoj deo posla. A u skladu sa dobijenim informacijama oni će znati na koji način bi trebalo da bude neki dokument obrađen, ali i gde je potrebno prvo da ga odnesu na prrevod, odnosno overu.

Što se tiče načina dostavljanja sadržaja na prevod, svakako je različit princip na koji se vrši dostava za dokumenta, jer klijent ima obavezu da dostavi originale, pa može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i preko kurirske službe ili da ih donese lično. Sve ostale materijale za koje su nekome neophodni direktni prevodi sa bosanskog jezika na norveški, a koji ne podrazumevaju njihovu overu od strane sudskog tumača, to jest ne radi se o dokumentima, klijenti svakako imaju pravo da nam pošalju preko mejla i to ako im taj način najviše odgovara.

A takođe, po završetku obrade naši stručnjaci mogu na potpuno isti način ovakve sadržaje i da dostave klijentima. No, međutim prevedenu, a zatim i overenu dokumentaciju, to jest bilo koji dokument, klijenti mogu da preuzmu lično u našim prostorijama, ako tako žele, te isto tako mogu da se opredele i za varijantu da im budu prevedena i overena dokumenta isporučena na kućnu adresu. Svaki klijent koji se bude opredelio za tu opciju će morati da plati dodatno pomenutu uslugu, a njenu cenu isključivo može da odredi kurirska služba, pošto Prevodilački centar Akademije Oxford ne može da na nju utiče.

Isključivo u situaciji kada neki klijent zahteva hitno prevođenje sa bosanskog jezika na norveški za ma koju vrstu dokumenata, on ima apsolutno pravo da prvo skenira konkretni dokument ili više njih i pošalje ih na mail, ali je takođe u obavezi da se pridržava pravila vezanog za dostavljanje originala na uvid, stim da u toj situaciji on mora da donese ili pošalje originalna dokumenta na najbrži način od svih otpisanih.

Prevodi romana sa bosanskog na norveški jezik

Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalan prevod romana sa bosanskog jezika na norveški, ali će isto tako klijentima da ponude i obradu ostalih vrsta književnih dela, poput na primer beletristike, odnosno poetskih i proznih žanrova. Isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, bez obzira za koju oblast da su vezani,te će da prevedu i sve vrste časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i drugi), kao i novinske članke.

Direktni prevodi sa bosanskog jezika na norveški uključuju i profesionalnu obradu svih vrsta sadržaja koji se odnose na internet, tako da sudski tumači i prevodioci mogu da maksimalno profesionalno obrade kako internet sajtove, tako i online prodavnice, odnosno aplikacije svih vrsta, ali i web kataloge, te programe i ostale slične materijale. Trebalo bi da klijenti koji su zainteresovani za ovu uslugu svakako znaju da ih kod nas očekuje profesionalan pristup, budući da prevodioci i sudski tumači koji će da izvrše ovu uslugu poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), te ih adekvatno i primenjuju u praksi, a sa ciljem maksimalnog poboljšanja pozicije konkretnih materijala na internetu, čime svaki zainteresovani klijent postiže zapravo dvostruki cilj, jer dobija i prevedene i kvalitetno optimizovane internet sadržaje, a trebalo bi i vrlo brzo da primeti boljitak u poslovanju, pošto se bolje pozicioniranje web sajtova i ostalih internet materijala svakako na to i prvo odražava.

Možemo da izvršimo i direktno prevođenje filmova sa bosanskog jezika na norveški, a zatim i da pristupimo kako njihovom sinhronizovanju, isto tako i profesionalnom titlovanju. Napomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika takođe obrađuju i serije, odnosno emisije različite sadržine, kao i reklamne poruke, a ne samo igrane filmove bilo kog žanra, već i dokumentarne, kao i crtane, te animirane i sve ostale audio i video materijale.

Prevođenje turističkih tekstova sa bosanskog jezika na norveški

Tekstove čija je tema vezana za oblast turizma u ovoj kombinaciji jezika možemo da prevedemo, bez obzira da li su oni stručni ili popularni, a isto tako će prevodioci i sudski tumači da prevedu i tekstualne materijale koji obrađuju temu iz mnogih drugih oblasti i to kako onih koje su vezane za društvene, tako isto i za prirodne nauke. A to se odnosi na prevod političkih i ekonomskih tekstova sa bosanskog na norveški jezik, iako naši stručnjaci obrađuju i sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a1zatim i nauke, komunikologije i bankarstva, te sve one koji obrađuju neku temu iz domena menadžmenta, informacionih tehnologija i sociologije, kao i svih ostalih naučnih disciplina.

Redaktura različitih vrsta materijala, to jest lektura i korektura onih sadržaja za koje su direktni prevodi sa bosanskog na norveški jezik urađeni u okviru bilo koje druge institucije ili od strane nekog pojedinca, je isto u ponudi naše institucije, a naši lektori i korektori će da je izvrše na maksimalno profesionalan način.

Pored toga, sudski tumači i prevodioci rade i usmeno prevođenje sa bosanskog na norveški jezik, te primenjuju šapatno, konsekutivno i simultano prevođenje, a kada je potrebno klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno povoljnim uslovima. Za formiranje ponude za pomenutu uslugu zahtevamo da nas klijenti informišu o onim detaljima koji se odnose na organizaciju događaja, kao što je na primer njegovo trajanje ili, pak broj učesnika, te je neophodno da dobijemo i podatke koji su vezani za konkretni prostor gde on treba da bude održan, a posle čega ćemo pristupiti izradi ponude i pobrinuti se da klijenti budu njome u potpunosti zadovoljni. Napominjemo i da su sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude direktan prevod marketinških materijala sa bosanskog na norveški jezik, a kada će obraditi profesionalno, između ostalog i PR tekstove i vizit karte, odnosno brošure, zatim reklamne flajere, kataloge, kao i letke i plakate, ali i sve ostale materijale koji služe za reklamiranje različitih sadržaja. Profesionalnom obradom ovakvih materijala naši stručnjaci utiču na približavanju njihove sadržine govornicima norveškog jezika, jer oblikuju konkretnu poruku iz materijala na bosanskom jeziku u skladu sa pravilima koja navodi norveški jezik.

Prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa bosanskog na norveški jezik

Da bi klijent kome je prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa bosanskog jezika na norveški potrebno mogao da dobije kvalitetno i profesionalno obrađena dokumenta, napominjemo da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford rade i overu prema aktuelnim pravilima. A to podrazumeva da je klijent dužan da dostavi originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumači koji su u našem timu mogli da ih obrade prema pravilima koja su zvanično definisana. Pored toga uvek naglašavamo da bi svaki pojedinačni klijent, koji ne želi da gubi vreme bez potrebe, trebalo da sazna da li je za određena dokumenta neophodno izvršenje nadovere, odnosno da li se na njih stavlja takozvani Apostille, to jest haški pečat.

Naši stručnjaci će se pobrinuti da obezbede i direktan prevod sa bosanskog jezika na norveški za ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primer diploma i dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno potvrda o redovnom školovanju i prepis ocena, ali će da prevedu i diplomske i seminarske radove, kao i ostala dokumenta koja se na obrazovanje i odnose.

Sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primer različite vrste izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju uverenje o neosuđivanosti potvrda o stanju računa u banci i druga), te zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da po izuzetno pristupačnim cenama dobiju i direktno prevođenje različitih vrsta dokumentacija sa bosanskog jezika na norveški. Ovi stručnjaci će svakako da obrade dokumenta koja ulaze u sastav najpre poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke i druga), kao što će kompletno da obrade i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), te građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Pobrinućemo se da klijentima kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na norveški potrebni za različita lična dokumenta omogućimo njihovu kompletnu i profesionalnu obradu, a to pored ostalog uključuje prevođenje pasoša i saobraćajne, odnosno vozačke dozvole, kao i uverenja o državljanstvu, lične karte i krštenice, odnosno dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige umrlih, te radne dozvole, venčanog lista i mnogih drugih ličnih dokumenata. Pravna akta takođe sudski tumači i prevodioci obrađuju u ovoj kombinaciji jezika (punomoćje za zastupanje, sudske odluke, ugovori, sertifikati, sudske presude i tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudska rešenja i druga), ali obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, kao i naučne radove, bez obzira na kompleksnost i obimnost, te mnoga druga dokumenta za koja nam klijenti zahtevaju direktan prevod sa bosanskog jezika na norveški.


Poslovnica bosanski na norveški norveški na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2500 3400 2500 3300
Paraćin 2500 3400 2500 3300
Beograd 2500 3400 2500 3300
Novi Beograd 2500 3400 2500 3300
Banovo Brdo 2500 3400 2500 3300
Mladenovac 2500 3400 2500 3300
Kragujevac 2500 3400 2500 3300
Niš 2500 3400 2500 3300
Leskovac 2500 3400 2500 3300
Sombor 2500 3400 2500 3300
Ćuprija 2500 3400 2500 3300
Čačak 2500 3400 2500 3300
Kraljevo 2500 3400 2500 3300
Požarevac 2500 3400 2500 3300
Smederevo 2500 3400 2500 3300
Užice 2500 3400 2500 3300
Novi Sad 2500 3400 2500 3300
Pančevo 2500 3400 2500 3300
Zemun 2500 3400 2500 3300
Zrenjanin 2500 3400 2500 3300
Šabac 2500 3400 2500 3300
Novi Pazar 2500 3400 2500 3300
Valjevo 2500 3400 2500 3300
Bor 2500 3400 2500 3300
Voždovac 2500 3400 2500 3300
Zaječar 2500 3400 2500 3300
Sremska Mitrovica 2500 3400 2500 3300
Ruma 2500 3400 2500 3300
Subotica 2500 3400 2500 3300
Kruševac 2500 3400 2500 3300
Vranje 2500 3400 2500 3300
Inđija 2500 3400 2500 3300
Vršac 2500 3400 2500 3300
Pirot 2500 3400 2500 3300
Stara Pazova 2500 3400 2500 3300
Aranđelovac 2500 3400 2500 3300
Zvezdara 2500 3400 2500 3300
Obrenovac 2500 3400 2500 3300
Kikinda 2500 3400 2500 3300

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje