Prevod sa bosanskog na albanski jezik

Prevodi sa bosanskog na albanski jezik

Uzevši u obzir da su u timu preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači koji vrše prevođenje sa i na bosanski jezik, odnosno sa i na albanski jezik, mi ćemo klijentima da omogućimo čak i uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na albanski i na taj način će oni da dobiju na vremenu ako im je potrebna obrada bilo kog sadržaja u toj kombinaciji jezika.

Ipak, bitno je da naglasimo i to da naši stručnjaci u konkretnoj kombinaciji mogu da obrade zaista ma koju vrstu sadržaja u pisanoj formi, te da su osposobljeni i za usmeni prevod sa bosanskog na albanski jezik, odnosno da mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. A oni kojima je to potrebno, kod nas vrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što im omogućujemo da učine po odličnim uslovima.

Najčešće zahtevana usluga od strane naših klijenata se odnosi na obradu dokumenata, a tim pre su oni u prednosti, jer usluga koju pružaju sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford im omogućuje da dobiju kompletno obrađenu bilo koju vrstu dokumenata. Zapravo, svi oni prvo kod nas dobijaju njihov prevod sa bosanskog jezika na albanski, a posle toga se pristupa obradi ovlašćenog sudskog tumača, to jest overavanju izvršenog prevoda. A ukoliko sudski tumač bude prilikom upoređivanja originalnog i prevedenog dokumenta, što je njegova obaveza pre overavanja, utvrdio da između ta dva sadržaja ima razlike, on će klijentima svakako ponuditi uslugu koju isto pružaju naši stručnjaci, a u pitanju je redaktura loše prevedenih materijala. Pomenutu uslugu rade profesionalni lektor i korektor, koji u ovom poslu imaju dugogodišnje iskustvo i mogu vrlo profesionalno i prilično brzo da isprave bilo koje sadržaje.


Prevođenje sa bosanskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na bosanski

Uslov za postupak overe pečatom zvanično ovlašćenog lica jeste da klijent na uvid priloži i originalna dokumenta za koja su mu potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na albanski, tako da ima mogućnost ili da nam ih donese lično u jednu od naših mnogobrojnih poslovnica ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, te može da zaduži neku kurirsku službu da ih dostavi na našu adresu. A pošto prevodioci i sudski tumači budu ispunili svoj zadatak i obradili konkretna dokumenta prema pravilima, klijent može da dođe u prostorije odabrane poslovnice Akademije Oxford i lično preuzme obrađena dokumenta, a nudi mu se i mogućnost da mu ih pošaljemo putem kurirske službe, kada je on obavezan da kuriru plati uslugu i to po ceni koji će odrediti ta služba.

Isključivo oni klijenti kojima je prevođenje sa bugarskog jezika na albanski potrebno u kratkom roku za bilo koji dokument, imaju pravo prvo ih pošalju na našu mejl adresu, ali svakako imaju obavezu da dostave i na uvid originalna dokumenta.

Izuzev obrade bilo kog ličnog dokumenta (uverenje o državljanstvu, krštenica, venčani list, pasoš, dozvola za boravak, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, umrlica, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika takođe obrađuju i mnoga druga dokumenta. Pod tim se prvenstveno misli na ona koja se odnose na oblast obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i druga), ali i na ona koja su vezana za oblast prava i sudstva (presuda o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke i tužbe, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, licence, sudske presude, ugovori i ostala), kao i na sva ona koja su primarno vezana za oblast nauke, poput na primer rezultata naučnih istraživanja ili naučnih radova, ali i naučnih patenata i mnogih drugih.Svakako će naši stručnjaci, po potrebi da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na albanski za različite vrste dokumentacija, što uključuje obradu svakog dokumenta koji u njihov sastav ulazi. A budući da klijenti najčešće zahtevaju upravo obradu tih tipova dokumentacija, ovom prilikom ćemo samo njih i navesti, mada prevodilac i sudski tumač, kad god je to nekome potrebno, mogu da kompletno obrade i bilo koji drugi tip dokumentacije. Izuzev medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga), ovi stručnjaci takođe obrađuju i svaki dokument koji ulazi u sastav bilo građevinske, bilo tehničke ili dokumentacije za tendere (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga).

Podrazumeva se i da će naši stručnjaci u pomenutoj kombinaciji jezika da kompletno obrade svaki dokument koji je vezan za poslovanje različitih pravnih lica, tako da osim svih vrsta poslovnih izveštaja i to kako finansijskih, tako i godišnjih, ali i revizorskih, prevodilac i sudski tumač mogu da urade direktan prevod sa bosanskog jezika na grčki i za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za poslovne odluke i statut preduzeća, ali i za osnivački akt preduzeća, fakture i ostala dokumenta iz ove grupe.

A uz to, naši stručnjaci obrađuju kompletno i sve internet materijale (aplikacije, online prodavnice, sajtovi, programi, internet katalozi i drugi), ali i tekstualne materijale bilo koje tematike, odnosno namene, složenosti i dužine. Pored toga radimo i direktan prevod sa bosanskog jezika na albanski za udžbenike, kao i za časopise, književna dela i novinske članke, te po zahtevu sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i reklamne letke, PR tekstove i vizit kartice, ali i plakate, kao i brošure, reklamne flajere, katalog i druge marketinške materijale za koje su klijentima potrebni direktni prevodi u ovoj kombinaciji jezika.

Navedene tipove sadržaja, za koje vam je potreban prevod sa bosanskog jezika na albanski, a čija obrada ne uključuje i overavanje od strane ovlašćenog lica, kao što je to slučaj kod obrade dokumenata, imate mogućnost da nam pošaljete elektronskim putem, to jest da ih skenirate i mejlom pošaljete na obradu. A kada sudski tumač i prevodilac budu ispunili vaš zahtev, odnosno kada budu preveli konkretne sadržaje, te ukoliko navedete da vam tako najviše odgovara, mi ćemo vama na istovetan način poslati obrađene materijale bilo koje vrste.

Pomenućemo i to da zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo kompletno obrađenu bilo koju vrstu ne samo audio sadržaja, već i video, budući da im uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na albanski omogućujemo i uslugu sinhronizovanja ili, pak titlovanje. A ta usluga se ne odnosi samo na igrane filmove, iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa tim zahtevom, već sudski tumač i prevodilac, odnosno profesionalni titleri ili stručnjaci za sinhronizovanje, obrađuju i animirane, ali i dokumentarne i crtane filmove, kao i zabavne emisije, reklamne poruke, te emisije informativnog karaktera i serije, ali i dečije emisije, te sve ostale tipove što video, što audio sadržaja.

Prevod softvera sa bosanskog na albanski jezik

Kada prevodilac i sudski tumač, koji su usko specijalizovani za direktno prevođenje softvera sa bosanskog jezika na albanski, pristupe njegovoj obradi, možete biti sasvim sigurni da će oni to učiniti maksimalno profesionalno. A oni isto tako mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu i online prodavnice, ali i internet sajtove, kao i web kataloge i druge sadržaje koji su usmereni na oblast interneta. Bitno je da klijenti kojima je potrebna ova usluga, znaju da naši stručnjaci odlično poznaju i pravila koja se isključivo odnose na optimizovanje svih prevedenih internet materijala za web pretragu, a pod tim mislimo na činjenicu da sudski tumač i prevodilac primenjuju ona pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). Primena tih pravila ima za cilj da pretraživači mnogo lakše i brže prepoznaju konkretne sadržaje i time će biti značajno poboljšana i njihova pozicija u okviru globalne pretrage. A sve ovo smo napomenuli zato što će imati dosta uticaja na poboljšanje kvaliteta poslovanja vlasnika ili internet sajta ili online prodavnice, kataloga i ostalih web sadržaja.

Pored toga, svi oni klijenti kojima su prevodi sa bosanskog jezika na albanski potrebni za ma koje književno delo, takođe tu uslugu mogu da dobiju u našim poslovnicama, budući da sudski tumač i prevodilac takođe obrađuju i romane, kao i poetska dela, ali i beletristiku, kao i bilo koje drugo prozno književno delo. Isto tako ćemo da prevedemo i udžbenike kada to zahtevate, ali i bilo koju vrstu časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi), odnosno novinske članke. Naglasićemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu da urade i direktan prevod tekstova sa bosanskog jezika na danski, a pod tim se misli kako na one koji će biti prezentovani širokoj čitalačkoj publici, tako isto i na sve one koji se tretiraju kao stručni, budući da će isključivo moći da ih pročitaju lica koja su za konkretnu oblast specijalizovana. Vrlo je važno da naglasimo i to da naši stručnjaci, koji će da izvrše ovu uslugu, zapravo poseduju visok nivo ne samo opšte kulture, nego i znanja iz mnogih oblasti i to kako onih koje su vezane za društvene, tako i onih koji se tiču prirodnih nauka, pa samim tim im ne predstavlja nikakav problem tematika ovih tekstova. Izuzev onih koji se bave temom iz, recimo oblasti turizma, informacionih tehnologija i marketinga, kao i politike, odnosno ekonomije, sudski tumači i prevodioci, takođe vrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na albanski za tekstove vezane za oblast građevinske industrije, farmacije i bankarstva, ali i sociologije, nauke i psihologije, te medicine, finansija i filozofije, kao i ekologije i zaštite životne sredine, te mnogih drugih oblasti.

Usmeni prevod sa bosanskog jezika na albanski, isto tako predstavlja uslugu koju na vaš zahtev vrše pomenuti stručnjaci, a oni su specijalizovani ne samo za simultani i konsekutivni prevod u toj kombinaciji jezika, već isto tako vrše i uslugu koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapat. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da primene sve tri vrste ove usluge, važno je da klijenti pre početka izrade ponude dostave podatke o konkretnom događaju zaposlenima u našoj poslovnici, pošto se na osnovu toga mora i odlučiti koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena. A pod tim se misli ne samo na podatke o tome koliko će trajati neki događaj, te koliko osoba će biti prisutno, već i na informacije o prostoru u kome on treba da bude organizovan, ali isto tako i generalno podatke o načinu na koji bi trebalo da bude sproveden. Kada budemo dobili sve te informacije, znaćemo tačno da li je bolje primeniti konsekutivno ili simultano, te šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na albanski, a samim tim ćemo moći u zvaničnu ponudu da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što isto tako možemo da ponudimo zainteresovanim klijentima.

Prevođenje informativnih emisija sa bosanskog jezika na albanski

Osim usluge koja se odnosi na direktan prevod radijskih i televizijskih informativnih emisija sa bosanskog na albanski jezik, sve klijente kod nas očekuje i usluga koja se tiče njihovog titlovanja ili sinhronizovanja, a to isto se odnosi i na ostale kako video, tako isto i audio sadržaje, te su u ponudi prevodi i za igrane filmove, ali i za informativne emisije, odnosno za reklamne poruke, a zatim i za zabavne emisije i animirane, kao i dokumentarne filmove, te za serije, crtane filmove, dečije emisije i ostale sadržaje ovog tipa.

Ako naši klijenti prevod sa bosanskog na albanski jezik za bilo koju vrstu sadržaja poseduju urađen, stim da za to nisu odgovorni naši stručnjaci, a u materijalima prevedenim na taj način postoje brojne nejasnoće ili greške, mogu biti uvereni da će korektori koji su deo našeg tima, kao i lektori, vrlo brzo pristupiti njihovoj obradi i omogućiti da po povoljnim cenama, dobiju profesionalno obrađene sadržaje i to bilo kog tipa.

Prevođenje marketinških materijala sa bosanskog na albanski jezik spada, takođe među usluge koje mogu da izvrše sudski tumač i prevodilac kada je potrebno klijentima. A osim reklamnih letaka i plakata, odnosno kataloga, oni takođe obrađuju i PR tekstove, a zatim i vizit karte, flajere, brošure i ostale marketinške materijale. Sa ciljem da se govornicima albanskog jezika približi što bolje sadržina pomenutih materijala, naši stručnjaci jako vode računa o oblikovanju poruke koju svi oni nose, a prema pravilima, odnosno u skladu sa duhom ciljanog jezika.

Prevod dozvole za boravak sa bosanskog na albanski jezik

U slučaju da su vam potrebni direktni prevodi dozvola za boravak sa bosanskog jezika na albanski, svakako morate da znate da stručnjaci koji su zaposleni u svim našim poslovnicama rade, zapravo kompletnu obradu kako ovih dokumenata, tako i mnogih drugih, jer da uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika, oni pristupaju i overi izvršenog prevoda. A zahvaljujući činjenici da sudski tumač svojim pečatom overava prevedenu dozvolu za boravak ili neki drugi dokument, klijenti stiču pravo da ih brzo po završetku obrade predaju svakoj nadležnoj službi, to jest da ih koriste u mnogim prilikama, pošto su ona zakonski potpuno istovetna, kao i svaki drugi dokument koji je originalan.

Ali se zahteva od svakoga ko je zainteresovan za ovu uslugu i to za bilo koji dokument, prvo da na uvid dostavi i originale, a kako bi sudski tumač mogao da svoj deo posla uradi onako kako propisuje zakon, uzevši u obzir da ima obavezu prvo da uporedi originale i prevode, pa tek onda i da stavi svoj pečat, a kako bi potvrdio da su u pitanju istovetni sadržaj. A moramo da naglasimo i to da je obaveza svakog klijenta koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta sa bosanskog jezika na albanski, da izvrši samostalno proveru u vezi sa overom Apostille pečatom, to jest takozvanim haškim pečatom, za ona dokumenta za koja mu je potreban prevod.

Pomenuti stručnjaci takođe prevode i ostale tipove dozvola, poput radne ili vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, a klijentima omogućuju i kompletnu obradu izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), odnosno pasoša i uverenja o državljanstvu, kao i potvrda o prebivalištu, lične karte i ostalih ličnih dokumenata. Radimo i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na albanski za bilo koju vrstu dokumentacija, počev od medicinske (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), preko poslovne dokumentacije (fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala), pa do svih onih dokumenata koje se tretiraju kao sastavni deo bilo tehničke i tenderske, bilo građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav tih tipova dokumentacija).

A pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac, takođe kompletno obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, pa uz prevod različitih vrsta potvrda sa bosanskog jezika na albanski, oni takođe klijentima omogućuju i obradu različitih vrsta uverenja, odnosno saglasnosti i izjava (potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje i mnoga druga), te će kompletno da obrade i tekovine Evropske Unije, kao i sve vrste pravnih akata i to kako sudske tužbe, tako i rešenja, odnosno presude i žalbe, a zatim i sve vrste sudskih odluka, kao i ugovore, te punomoćje za zastupanje i mnoga druga dokumenta koja se vezuju bilo za oblast prava ili sudstva.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i svaki dokument koji je usko vezan kako za oblast nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i druga), tako i ona koja se odnose na nauku (nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i sva ostala dokumenta iz ove oblasti).


Poslovnica bosanski na albanski albanski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2700 1900 2700
Paraćin 1900 2700 1900 2700
Beograd 1900 2700 1900 2700
Novi Beograd 1900 2700 1900 2700
Banovo Brdo 1900 2700 1900 2700
Mladenovac 1900 2700 1900 2700
Kragujevac 1900 2700 1900 2700
Niš 1900 2700 1900 2700
Leskovac 1900 2700 1900 2700
Sombor 1900 2700 1900 2700
Ćuprija 1900 2700 1900 2700
Čačak 1900 2700 1900 2700
Kraljevo 1900 2700 1900 2700
Požarevac 1900 2700 1900 2700
Smederevo 1900 2700 1900 2700
Užice 1900 2700 1900 2700
Novi Sad 1900 2700 1900 2700
Pančevo 1900 2700 1900 2700
Zemun 1900 2700 1900 2700
Zrenjanin 1900 2700 1900 2700
Šabac 1900 2700 1900 2700
Novi Pazar 1900 2700 1900 2700
Valjevo 1900 2700 1900 2700
Bor 1900 2700 1900 2700
Voždovac 1900 2700 1900 2700
Zaječar 1900 2700 1900 2700
Sremska Mitrovica 1900 2700 1900 2700
Ruma 1900 2700 1900 2700
Subotica 1900 2700 1900 2700
Kruševac 1900 2700 1900 2700
Vranje 1900 2700 1900 2700
Inđija 1900 2700 1900 2700
Vršac 1900 2700 1900 2700
Pirot 1900 2700 1900 2700
Stara Pazova 1900 2700 1900 2700
Aranđelovac 1900 2700 1900 2700
Zvezdara 1900 2700 1900 2700
Obrenovac 1900 2700 1900 2700
Kikinda 1900 2700 1900 2700

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje