Prevod sa bosanskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na kineski jezik

Za online prevod sa bosanskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na kineski jezik

Po zahtevu klijenata će prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na kineski. A u našem timu su i mnogi drugi stručnjaci, koji su osposobljeni da izvrše brojne dodatne usluge, tako da klijenti koji u navedenoj kombinaciji jezika zahtevaju prevos za dokumenta, kod nas mogu svakako da dobiju i njihovu overu, a za čije izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćena lica koja su i zaposlena u našem timu, odnosno ovlašćeni sudski tumači.

Kada klijent dobije dokument koji je na taj način obrađen, on se tretira kao pravno validan dokument, izuzev onda kada je na njega potrebno staviti specijalnu vrstu pečata, a koji nosi naziv haški, odnosno poznati Apostille pečat. U svakom slučaju moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač ne mogu tu vrstu overe da urade, uzevši u obzir da ona nije u njihovoj nadležnosti, već klijent treba da se pobrine da se informiše o svim detaljima koji se na ovaj tip overe odnose. A preciznije rečeno, to znači da on mora u službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije i koje su direktno nadležne za stavljanje Apostille pečata, da se na prvom mestu raspita da li je njega obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su njemu u tom trenutku neophodni direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski i kada se taj tip overe mora izvršiti za ta dokumenta. Da ne bismo zbunili naše klijente, neophodno je da naglasimo da se haški pečat ponekad stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači urade njegovu obradu, a kada oni imaju svakako obavezu da izvrše prevod u navedeno jezičkoj kombinaciji i za sam dokument i za pomenuti pečat, a na poneka se stavlja tek kada se uradi prevod i overa od strane sudskog tumača. Uz pomoć svih ovih informacija, klijenti će značajno olakšati celokupan postupak obrade, ali će isto tako i prilično uštedeti vreme, budući da će im biti jasnije ne samo gde treba da odnesu konkretna dokumenta prvo, već i kako će ona biti obrađivana.

Osnovni uslov koji mora da ispuni svako kome je direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski neophodno za dokumenta, jeste da izvrši i slanje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom originalna dokumenta na uvid, a isto tako ima pravo i da konkretna dokumenta donese u jednu od naših poslovnica. A sve to se ne odnosi na obradu ostalih sadržaja za koje se ne radi overa, jer zainteresovani klijenti njih mogu i da skeniraju i pošalju putem mejla, a takođe mogu na potpuno isti način i da ih preuzmu po završetku obrade. Kompletno obrađena dokumenta, sa druge strane, oni mogu da preuzmu u našoj poslovnici i to lično, ali je otvorena mogućnost i da im se prevedena i overena dokumenta pošalju na adresu koju navedu i to putem kurirske službe, a kada su dužni da izvrše plaćanje dostave prilikom njihovog preuzimanja.


Prevođenje sa bosanskog na kineski
Prevođenje sa ruskog na bosanski

Samo klijent kome je hitno potrebno direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski i to za bilo koji dokument, stiče pravo da ih skenirane pošalje preko našeg mejla, ali se svakako podrazumeva da je obavezan da se pridržava pravila, te da mora na uvid da dostavi i originalna dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade bilo koju vrstu dokumenata, a izuzev poslovne i lične dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, lična karta, radna dozvola, osnivački akt preduzeća, pasoš, dozvola za boravak, statut preduzeća, fakture, saobraćajna dozvola, poslovne odluke, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola revizorski, finansijski i godišnji izveštaji, umrlica, izvod iz knjige venčanih i druga), oni na zahtev klijenata mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tu se misli najpre na različite vrste potvrda i uverenja, te isto tako i saglasnosti, kao i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ove vrste).

U okviru ponude usluga koje sudski tumač i prevodilac takođe vrše spadaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali isto tako i za tendersku, kao i za tehničku, te građevinsku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja se u sve navedene vrste dokumentacija mogu svrstati).Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diplome i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, kao i diplomske, odnosno seminarske radove i bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti obrazovanja će naši stručnjaci, isto da kompletno obrade kada to zahtevaju klijenti. A svakako će se pobrinuti i da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ma kako kompleksni oni bili, kao i naučne patente, te sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u oblast nauke.

A uz sve što smo prethodno naveli, prevodilac i sudski tumač vam omogućuju da dobijete kvalitetno i kompletno obrađene bilo koje sadržaje koji se mogu tretirati kao pravna akta, a što uključuje prevođenje sa bosanskog jezika na kineski kako za presude o razvodu braka, tako isto i za ugovore, odnosno sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, te za različite tipove sertifikata i sudske tužbe, ali i rešenja, kao i za različite vrste licenci, punomoćje za zastupanje i za sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast prava ili sudstva.

Naglasićemo i to da naši stručnjaci mogu da pruže uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, to jest da mogu da primene kako konsekutivno i simultano, isto tako i šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski, ali ćemo zainteresovanim klijentima omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz to obrađujemo i različite vrste kako internet, tako i marketinških materijala, te uz web sajtove i online kataloge, softvere i online prodavnice, takođe prevodimo i reklamne plakate, letke i flajere, ali i PR tekstove, a zatim i kataloge, vizit karte i ostale marketinške i internet materijale. Tekstualne sadržaje različite tematike, kao i dužine, sadržine i složenosti će, isto tako ovi stručnjaci da prevedu, ali po zahtevu mogu da obrade i novinske članke, a zatim i udžbenike i književna dela bilo koje vrste, kao i sve tipove časopisa. Moramo da naglasimo i to da onim klijentima kojima su prevodi sa bosanskog jezika na kineski potrebni za igrane filmove bilo kog žanra ili za ma koju drugu vrstu video sadržaja, ali isto tako i audio, očekuje takođe njihova kompletna obrada, koja uz prevod uključuje i uslugu sinhronizovanja, te smo u mogućnosti da im ponudimo i titlovanje prevedenih materijala ove vrste. Tako će oni dobiti vrlo brzo kompletno određene i animirane, ali i crtane i dokumentarne filmove, a zatim i serije i zabavne, kao i informativne emisije, te reklamne poruke, obrazovne i dečije emisija, ali i sve ostale ne samo video, već i audio materijale.

Prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa bosanskog na kineski jezik

Pored usluge koja uključuje prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa bosanskog jezika na kineski, prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici rade svakako prema aktuelnim pravilima, to jest vrše overu ovako prevedenih svedočanstava, te na taj način svakom zainteresovanom klijentu omogućuju da dobije profesionalno i kvalitetno obrađen kako ovaj, tako i svaki drugi dokument u konkretnoj kombinaciji jezika.

A zahteva se da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa bosanskog jezika na kineski pošalju obavezno i originale na uvid ili da ih donesu u jednu od naših poslovnica, a poželjno je i da oni samostalno saznaju da li je i na koji način za ta dokumenta potrebno izvršiti overu Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao što su na primer uverenja o položenim ispitima i diploma i dodatak diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i svi ostali koji su primarno vezani za oblast obrazovanja. A isto tako će da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i sve tipove naučnih radova, kao i naučne patente i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na tu oblast. A sudski tumači i prevodioci kada je to zahtev klijenata, rade i direktan prevod različitih vrsta dokumentacija sa bosanskog jezika na kineski, tako da uz tendersku i građevinsku, oni kompletno obrađuju i sva dokumenta koja se smatraju delom tehničke, odnosno medicinske dokumentacije. Osim građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodimo i deklaracije proizvoda, kao i lekarske nalaze i uputstva za rukovanje, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja se smatraju sastavnim delom navedenih tipova dokumentacija.

Važno je da pomenemo i to da su u ponudi naših usluga direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i pasoš, te za uverenje o državljanstvu, venčani list i krštenicu, odnosno za vozačku dozvolu, kao izvod iz knjige umrlih, te za dozvolu za boravak, radnu dozvolu, saobraćajnu i za sva druga lična dokumenta. Kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač, takođe kompletno obrađuju i poslovnu dokumentaciju (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, različiti tipovi poslovnih izveštaja i druga), a takođe mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski za pravna akta (licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudska žalbe i odluke, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i mnoga druga dokumenta iz oblasti sudstva i prava).

Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama sa bosanskog jezika na kineski, mogu kod nas da dobiju kompletnu obradu svih tipova kako izjava i potvrda, tako isto i saglasnosti, kao i uverenja, a u pitanju je usluga koja uključuje kompletnu obradu kako potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, tako i saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata iz ove grupe.

Prevođenje uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na kineski

Kako je prevod uz pomoć šapata sa bosanskog na kineski jezik usluga koju pruža vrlo mali broj stručnjaka u našoj zemlji, to je ujedno i vrlo važno da klijenti kojima je ona potrebna znaju da se ta vrsta usmenog prevoda primenjuje za jasno definisani tip događaja. Naravno, naši stručnjaci mogu po potrebi i da primene i konsekutivni, kao i simultani prevod u toj kombinaciji jezika, a koja od svih navedenih vrsta usluge će biti korišćena tom prilikom, zavisi samo od konkretnog događaja, to jest njegovih zahteva. A pod tim mislimo da je vrlo važno da klijenti nama dostave na vreme informacije ne samo o njegovom trajanju, to jest o načinu organizovanja i broju učesnika, već i o svemu ostalom što je bitno za odabir adekvatne usluge. Prilikom izrade ponude za uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci će voditi računa o svim pomenutim detaljima, a klijentima za čiji događaj to bude odgovaralo, će ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što oni mogu da izvrše po izuzetno pristupačnoj ceni.

Takođe ćemo i svima koji su prevođenje sa bosanskog na kineski jezik i to za najrazličitije vrste sadržaja već dobili od nekog pojedinca, a koji je naveo da je stručan ili od određene institucije, ali ipak ta usluga nije izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima, ponuditi usluge za koje su specijalizovani lektori i korektori, inače takođe zaposleni u našem timu, a to znači da će oni da primene redakturu tako nekvalitetno prevedenih materijala i na taj način da prilagode urađene prevode duhu kineskog jezika, a kako bi klijentima kojima je ta usluga potrebna omogućili da dobiju maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje i to ne samo po povoljnim uslovima, već i u optimalnom roku.

Pored svega što je prethodno navedeno, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, rade i direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na kineski jezik, a ta usluga uključuje ne samo obradu, takozvanih popularnih tekstova, to jest onih koje će čitati širi krug ljudi, već i oni koji će biti dostupni isključivo stručnjacima za određene oblasti. Kad je u pitanju tema tekstova za koje su klijentima neophodni direktni prevodi sa bosanskog na kineski jezik, ona se može odnositi na koje oblasti, to jest naučne discipline i to kako one koje su vezane primarno za oblast prirodnih, tako i one koja se odnosi na društvene nauke. Turizam, politika, finansije, pravo, marketing, ekonomija, filozofija, bankarstvo, medicina, menadžment, farmacija, nauka, sociologija, građevinska industrija, komunikologija, informacione tehnologije i psihologija su neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova za koje zahtevate da ih sudski tumači i prevodioci obrade u konkretnoj varijanti jezika.

Prevodi književnih dela sa bosanskog na kineski jezik

Ako želite da dobijete kvalitetno preveden roman u ovoj kombinaciji jezika ili bilo koje drugo književno delo, na raspolaganju su vam usluge za koje su zaduženi sudski tumači i prevodioci u našem timu. A oni će svakako, uz romane da kvalitetno obrade i bilo koje drugo prozno delo, ali i beletristiku, te dela poezije i sva ostala književna dela. Isto tako će klijentima da ponude i direktan prevod udžbenika sa bosanskog jezika na kineski, ali i časopisa i to ne samo ilustrovanih, već i dečijih, stručnih i drugih, te članaka iz novina.

Pomenuti stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika profesionalno obrađuju i web sajtove, kao i sve ostale online sadržaje, poput na primer brošura ili kataloga, te web prodavnica, ali i aplikacija i programa, ali i mnogih drugih. Tokom obrade ovakvih materijala, oni poštuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i tako im pružaju šansu da maksimalno podignu svoj rejting na internetu, to jest da poboljšaju svoju poziciju.

Svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa bosanskog jezika na kineski, kod nas mogu da dobiju i njihovu kompletnu obradu, budući da možemo da izvršimo ne samo titlovanje svih vrsta filmova (igrani, crtani, dokumentarni, animirani i ostali), već možemo da ponudimo i uslugu sinhronizovanja. Takođe će prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu, da obrade i serije, kao i informativne i zabavne emisije, odnosno reklamne poruke, ali i obrazovne, te dečije, emisije i ostale tipove video i audio sadržaja.

U onim situacijama kada je potrebno, radimo i direktan prevod svih marketinških materijala sa bosanskog jezika na kineski i to uz poštovanje pravila koja ova oblast na vodi. A sudski tumači i prevodioci će uz PR tekstove i reklamne kataloge, odnosno brošure, takođe u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i vizit kartice, a zatim i reklamne letke, kao i flajere i sve ostale sadržaje koji su generalno usmereni na reklamiranje bilo koje usluge ili proizvoda, odnosno poslovanja ma koje kompanije.


Poslovnica bosanski na kineski kineski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2900 3800 2900 3800
Paraćin 2900 3800 2900 3800
Beograd 2900 3800 2900 3800
Novi Beograd 2900 3800 2900 3800
Banovo Brdo 2900 3800 2900 3800
Mladenovac 2900 3800 2900 3800
Kragujevac 2900 3800 2900 3800
Niš 2900 3800 2900 3800
Leskovac 2900 3800 2900 3800
Sombor 2900 3800 2900 3800
Ćuprija 2900 3800 2900 3800
Čačak 2900 3800 2900 3800
Kraljevo 2900 3800 2900 3800
Požarevac 2900 3800 2900 3800
Smederevo 2900 3800 2900 3800
Užice 2900 3800 2900 3800
Novi Sad 2900 3800 2900 3800
Pančevo 2900 3800 2900 3800
Zemun 2900 3800 2900 3800
Zrenjanin 2900 3800 2900 3800
Šabac 2900 3800 2900 3800
Novi Pazar 2900 3800 2900 3800
Valjevo 2900 3800 2900 3800
Bor 2900 3800 2900 3800
Voždovac 2900 3800 2900 3800
Zaječar 2900 3800 2900 3800
Sremska Mitrovica 2900 3800 2900 3800
Ruma 2900 3800 2900 3800
Subotica 2900 3800 2900 3800
Kruševac 2900 3800 2900 3800
Vranje 2900 3800 2900 3800
Inđija 2900 3800 2900 3800
Vršac 2900 3800 2900 3800
Pirot 2900 3800 2900 3800
Stara Pazova 2900 3800 2900 3800
Aranđelovac 2900 3800 2900 3800
Zvezdara 2900 3800 2900 3800
Obrenovac 2900 3800 2900 3800
Kikinda 2900 3800 2900 3800

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje