Prevod sa bosanskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na ruski jezik

Za online prevod sa bosanskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na ruski jezik

Pored toga što usluga koja se odnosi prevod sa bosanskog jezika na ruski uključuje obradu materijala različite vrste u pisanoj formi, ona isto tako podrazumeva i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu zaduženi da ispune zahteve klijenata kada im je potrebno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski mogu da priže uslugu simultanog prevoda, oni svakako poznaju i konsekutivno, ali su specijalizovani i za onu uslugu koja se odnosi na prevod uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji, a to zapravo znači da će bilo koja vrsta događaja imati adekvatnu uslugu usmenog prevoda. Uz to ćemo svima koji su zainteresovani da omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i sve to po odličnim uslovima.

Naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i popularne tekstove i to bez obzira za koju oblast je njihova tema vezana, ali isto tako i naučne tekstualne sadržaje, odnosno književna dela i to kako dela beletristike i romane, tako isto i ma koje prozno ili poetsko delo. A u našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski za udžbenike, te sudski tumač i prevodilac po potrebi obrađuju i različite vrste materijala iz oblasti marketinga (brošure, plakati, reklamni flajeri, vizit karte, katalozi, PR tekstovi i drugi), ali isto tako i one koji se odnose na internet (web sajtovi, programi, online prodavnice, aplikacije, internet katalozi i ostali).


Prevođenje sa bosanskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na bosanski

Takođe ćemo, na zahtev klijenata da izvršimo profesionalnu obradu novinskih članaka, ali i sadržine kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa. Možemo da pristupimo i pružanju usluge redakture, za čije izvršenje su zaduženi profesionalni korektor i lektor, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u profesionalnoj obraditi nekvalitetno prevedenih sadržaja bilo koje vrste.

Svaki klijent kome je prevod sa bosanskog jezika na ruski potreban za ma koju vrstu kako video sadržaja, tako isto i audio, u našim poslovnicama zapravo dobija njihovu kompletnu obradu, to jest prvo se radi prevod za serije, igrane filmove i reklamne poruke, odnosno za zabavne emisije i animirane filmove, ali i za obrazovne emisije, crtane i dokumentarne filmove, te za ostale vrste ovakvih sadržaja, a posle toga stručnjaci za to specijalizovani pristupaju kako njihovom sinhronizovanju, isto tako i titlovanju, što sve zavisi od zahteva pojedinačnog klijenta.

Naglašavamo i to da klijentima omogućujemo uz prevođenje sa bosanskog jezika na ruski za različita dokumenta, takođe i uslugu koju pruža zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, tako da kada klijent dobije preveden i overen bilo koji dokument, on zapravo u rukama ima sadržaj koji je obrađen prema zakonom definisanim pravilima, a što znači da je on apsolutno primenljiv u praksi i to kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao zakonski validan. Ali smo, takođe dužni da obavestimo sve klijente kojima je potrebna obrada ma koje vrste dokumenata, da zakon navodi i obavezu stavljanja takozvanog Apostille pečata, čiji je drugačiji naziv haški u pojedinim slučajevima. A kako prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata na dokumenta, oni isto tako ne moraju posedovati ni informacije o njemu, te je zato dobro da svaki klijent posebno potraži te podatke u sklopu nadležnih institucija naše zemlje, a one funkcionišu pri osnovnim sudovima. U toj situaciji je vrlo važno da se raspitaju, najpre da li je overu haškim pečatom potrebno izvršiti i za dokumenta za koja su njima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski, te u slučaju da u okviru tih institucija dobiju potvrdan odgovor, neophodno je da saznaju i podatak kada se pomenuti pečat stavlja, to jest da li se overi Apostille pečatom pristupa pre obrade dokumenta od strane stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili tek posle toga. Od svih tih podataka će zavisiti tok obrade nekog dokumenta, odnosno informacija na koje mesto klijent prvo treba da odnese konkretni dokument na obradu. Ovde ćemo, takođe naglasiti i da se postupak obrade razlikuje upravo od toga kada se haški pečat stavlja, jer prevodilac i sudski tumač imaju obavezu da urade i prevod pečata i konkretnog dokumenta ukoliko se Apostille pečat mora staviti pre nego što oni pristupe obradi tog dokumenta.Posebno je važno da svaki pojedinačni klijent sve one sadržaje za koje zahteva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski, a koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, ima pravo ne samo da dostavi na obradu mejlom, nego i da ih primi, a nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla. Ali zato dokumenta mora dostaviti na drugačiji način i preuzeti ih, pošto se zbog postupka overe i zahteva obavezno dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, što znači da može da ih pošalje ili preko kurirske službe ili preporučeno i to putem „Pošte Srbije“, a naravno može uvek da ih lično donese u prostorije naše poslovnice. Po završetku obrade određenih dokumenata klijent ima dve opcije za njihovo preuzimanje, prva se odnosi na slanje prevedenih i overenih dokumenata na njegovu adresu, te tu uslugu plaća prema aktuelnom cenovniku u kurirskoj službi koja će i da izvrši dostavu, a druga opcija podrazumeva da on dođe lično u prostorije naše institucije i da preuzme prevedena i overena dokumenta.

Isključivo onaj klijent koji prevod sa bosanskog jezika na ruski zahteva u kratkom roku, a u pitanju je obrada dokumenata, ima pravo i da ih prvo pošalje na naš zvanični mail, kako bi na taj način ubrzao čitav postupak, a posle toga svakako mora biti ispoštovan obavezan proces, to jest mora da dostavi na uvid i originalna dokumenata, ali u ovoj situaciji to mora biti izvršeno na najbrži mogući način.

Bez obzira za koji dokument klijent zahteva prevod u ovoj varijanti jezika, mora biti uveren da će sudski tumač i prevodilac njegovoj obradi pristupiti brzo, efikasno i profesionalno, tako da će kod nas dobiti kompletno obrađena kako sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na različite vrste izjava i uverenja, te potvrda i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga), tako i za sva dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava i sudstva, bilo na oblast nauke ili obrazovanja (tekovine Evropske Unije, rezultati naučnih istraživanja, sudske presude, diploma i dodatak diplomi, sudske odluke, prepis ocena, naučni patenti, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, sudska rešenja, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske tužbe, licence, potvrde o redovnom školovanju, sertifikati, naučni, seminarski i diplomski radovi i sva ostala dokumenta koja se na konkretne oblasti odnose).

U aktuelnoj ponudi usluga koje prevodioci i sudski tumači vrše po zahtevu klijenata se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski za bilo koji lični dokument (uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, saobraćajna dozvola, venčani list i druga), ali mogu da pristupe i obradi bilo kog dokumenta koji je vezan za poslovanje pravnih lica (fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala).

Isto tako pomenuti stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i različite vrste dokumentacija, a to se na prvom mestu odnosi na dokumentaciju za tendere, a zatim i na građevinsku i medicinsku, kao i na tehničku dokumentaciju, što znači da oni vrše kompletnu obradu apsolutno bilo kog dokumenta koji u njihov sastav zvanično ulazi. A to uz direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski i overu pečatom sudskog tumača za građevinske projekte i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za deklaracije proizvoda, uključuje i obradu lekarskih nalaza, zatim uputstava za rukovanje, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te mnogih drugih dokumenata koja se smatraju delom svih ovih vrsta dokumentacija.

Prevodi statuta preduzeća sa bosanskog na ruski jezik

U onoj situaciji kada je nekom klijentu potreban direktan prevod statuta preduzeća sa bosanskog jezika na ruski, za njegovu kompletnu obradu će se pobrinuti sudski tumači i prevodioci, a koji su zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A samim tim što su pomenuti stručnjaci zaduženi za izvršenje ove usluge, oni uz prevod rade i overu i to onako kako je definisano zakonom, čime statutu preduzeća koji je preveden ili bilo kom drugom dokumentu, daju važnost pred zakonom, a istovremeno klijentima pružaju priliku da ih koriste potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao pravno važeći.

Ono što mora svaki klijent kome je ova usluga neophodna za bilo koji poslovni ili neki drugi dokument, da zna jeste da je dužan da nam dostavi i originalne sadržaje kada bude slao ili donosio dokumenta na obradu, ali i da mu svakako preporučujemo da sazna u okviru nadležnih institucija sve što se odnosi na overu Apostille, to jest pečatom koji je poznat i pod nazivom haški.

Prevodilac i sudski tumač će uz statut preduzeća, u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i osnivački akt preduzeća, kao i revizorske izveštaje, a zatim i rešenje o osnivanju pravnog lica i finansijske poslovne izveštaje, odnosno fakture, te godišnje izveštaje, poslovne odluke i još mnogo drugih dokumenata koja se smatraju delom poslovne dokumentacije, to jest koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica. Oni će, takođe u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski za pravna akta svih vrsta (punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, ugovori, sudske odluke i žalbe, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i druga), a ponudiće im takođe i kompletnu obradu svih ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, pasoš, radna dozvola, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih i umrlih, vozačka dozvola i mnoga druga).

Svakako pružamo i one usluge koje se odnose na kompletnu obradu medicinske dokumentacije, a u našoj ponudi su kako prevodi sa bosanskog jezika na ruski za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za sva ostala sada nenavedena dokumenta koja ulaze u sastav ovog tipa dokumentacije. Takođe će sudski tumač i prevodilac klijentima da ponude i prevod u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu uverenja i izjava, odnosno potvrda, kao i saglasnosti, te će uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, da izvrše prevod sa bosanskog jezika na ruski i za saglasnost za zastupanje, a zatim i za potvrdu o stanju računa u banci, te za uverenje o nekažnjavanju, odnosno za potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Kada je to klijentima potrebno, kompletno ćemo obraditi i diplomu i dodatak diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali radimo prevod sa bosanskog jezika na ruski i za potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, odnosno za naučne radove, a zatim i diplomske i seminarske, ali i za ostala dokumenta koja imaju veze kako sa oblašću nauke, isto tako i sa oblašću obrazovanja.

Uz sve prethodno pomenute usluge, sudski tumač i prevodilac mogu klijentima da pruže i kompletnu obradu svakog dokumenta koji ulazi u sastav najpre građevinske, a zatim i tehničke, kao i dokumentacije za tendere, što se na prvom mestu odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na ruski, te overu sudskog tumača za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i za uputstvo za rukovanje, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za sva ostala dokumenta koja možemo svrstati u jednu od ovih tipova dokumentacija.

Prevođenje online prodavnica sa bosanskog na ruski jezik

Samo jedna među brojnim uslugama koji će po zahtevu zainteresovanih klijenata da izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford jesu i direktno prevodi web prodavnica sa bosanskog jezika na ruski. Naglašavamo da oni pristupaju njihovoj obradi profesionalno kao i obradi bilo kojih drugih materijala, te da tokom prevođenja ne samo online prodavnica, već i sajtova ili online kataloga i drugih internet sadržaja, primenjuju i ona pravila koja se odnose na optimizovanje tih materijala za web pregledače. A budući da će se pridržavati pravila SEO (Search Engine Optimisation), oni će pomenutim materijalima omogućiti da ubrzo po postavljanju na web budu znatno bolje vidljivi nego ranije, to jest da zauzmu značajno bolje mesto u okviru pretrage. Takođe ćemo klijentima omogućiti i da po povoljnim uslovima dobiju profesionalno prevođenje softvera sa bosanskog jezika na ruski, budući da sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe obradi bilo koje aplikacije ili programa u toj kombinaciji jezika.

A naši stručnjaci, osim toga mogu da prevedu i dela književnosti bilo koje vrste, a što se odnosi ne samo na obradu romana ili poetskih dela, već isto tako i na profesionalan prevod sa bosanskog jezika na ruski za bilo koje prozno delo, beletristiku i mnoga druga književna dela. Isto tako, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika mogu, kada je potrebno da prevedu i najrazličitije tipove udžbenika, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa i članke iz novina.

Pomenućemo i to da su u našem timu profesionalni korektori, kao i lektori, koji mogu na zahtev klijenata da pruže svoje usluge, to jest da isprave eventualne greške koje se u uređenim prevodima različitih sadržaja nalaze.

Usmeni prevod sa bosanskog jezika na ruski, takođe spada među usluge koje profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kada je to potrebno klijentima, te oni izuzev simultanog, primenjuju i konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, ali mogu takođe da pristupe i primeni prevoda uz pomoć šapata, a što je specifični tip ove usluge. Kada dože do toga da se pristupi izradi ponude za usmeni prevod, mora se prvo sagledati čitav koncept organizovanja nekog događaja, odnosno klijenti moraju da proslede informacije našem stručnom timu o svim detaljima (broj učesnika, informacije o prostoru u kome se održava, trajanje i drugo), jer u skladu sa tim uslovima se i definiše koja od svih pomenutih usluga može da na najbolji način na sve te zahteve odgovori. U slučaju da stručnjaci iz našeg tima procene da će simultani prevod sa bosanskog jezika na ruski da najbolje odgovori na te zahteve, oni će klijentima da ponude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koju nudimo po izuzetno pristupačnim uslovima, kada se uzme u obzir visok kvalitet opreme koja je u našoj ponudi.

Prevod ekonomskih tekstova sa bosanskog jezika na ruski

Kako stručne tekstove vezane za oblast ekonomije, tako isto i sve one koji su namenjeni širem krugu čitalaca, će sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti da obrade i to maksimalno profesionalno, a po ceni koja će biti vrlo povoljno. A oni rade i prevođenje političkih tekstova sa bosanskog na ruski jezik, ali i svih onih koji su vezani za oblast psihologije, finansija i bankarstva, odnosno sociologije i komunikologije, te menadžmenta i građevinske industrije. Takođe će, kada je to potrebno da prevedu i tekstove koji obrađuju bilo koju temu vezanu za oblast turizma ili marketinga, a zatim i nauke i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno obrazovanja, te medicine, informacionih tehnologija i bilo koje druge grane nauka i to bez obzira da li je u pitanju ona koja je usko vezana za društvene ili za prirodne nauke.

Ukoliko to zahtevaju klijenti, naši stručnjaci rade prevođenje sa bosanskog na ruski jezik i za igrane filmove i to bilo kog žanra, a prevode i sve vrste serija, kao i animirane, dokumentarne i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, te zabavne, obrazovne i informativne emisije, ali i ostale video i audio materijale. A da bi naši klijenti bili potpuno zadovoljni uslugom koja se odnosi na obradu ove vrste materijala, pobrinućemo se da im ponudimo i titlovanje svih prevedenih sadržaja, kao i uslugu koja se odnosi na njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Upravo zahvaljujući takvom postupku će svi zainteresovani klijenti u relativno kratkom roku da dobiju kompletno obrađene video, kao i audio materijale različitih vrsta, te će moći da ih prikazuju i u bioskopu i na televiziji i internetu, ali i da ih puštaju na radiju i to odmah pošto naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom.

U okviru usluga koje na zahtev klijenata rade sudski tumač i prevodilac se nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa bosanskog na ruski jezik, a ta usluga uključuje ne samo profesionalnu obradu plakata i reklamnih flajera, kao i letaka, nego i PR tekstova, a zatim i svih tipova kataloga i brošura. A pomenuti stručnjaci će da obrade i u vrlo kratkom roku, po zahtevu klijenata čak i vizit kartice. Uzevši u obzir da oni poznaju marketinška pravila, klijenti mogu da očekuju da urađeni prevodi ovih sadržaja pronađu vrlo lako put do potencijalnih klijenata kojima je ruski jezik maternji, a čime će zapravo i da bude ispunjena osnovna svrha obrade marketinških materijala, to jest njihovog prevoda u ovoj kombinaciji jezika.


Poslovnica bosanski na ruski ruski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2400 1700 2400
Paraćin 1700 2400 1700 2400
Beograd 1700 2400 1700 2400
Novi Beograd 1700 2400 1700 2400
Banovo Brdo 1700 2400 1700 2400
Mladenovac 1700 2400 1700 2400
Kragujevac 1700 2400 1700 2400
Niš 1700 2400 1700 2400
Leskovac 1700 2400 1700 2400
Sombor 1700 2400 1700 2400
Ćuprija 1700 2400 1700 2400
Čačak 1700 2400 1700 2400
Kraljevo 1700 2400 1700 2400
Požarevac 1700 2400 1700 2400
Smederevo 1700 2400 1700 2400
Užice 1700 2400 1700 2400
Novi Sad 1700 2400 1700 2400
Pančevo 1700 2400 1700 2400
Zemun 1700 2400 1700 2400
Zrenjanin 1700 2400 1700 2400
Šabac 1700 2400 1700 2400
Novi Pazar 1700 2400 1700 2400
Valjevo 1700 2400 1700 2400
Bor 1700 2400 1700 2400
Voždovac 1700 2400 1700 2400
Zaječar 1700 2400 1700 2400
Sremska Mitrovica 1700 2400 1700 2400
Ruma 1700 2400 1700 2400
Subotica 1700 2400 1700 2400
Kruševac 1700 2400 1700 2400
Vranje 1700 2400 1700 2400
Inđija 1700 2400 1700 2400
Vršac 1700 2400 1700 2400
Pirot 1700 2400 1700 2400
Stara Pazova 1700 2400 1700 2400
Aranđelovac 1700 2400 1700 2400
Zvezdara 1700 2400 1700 2400
Obrenovac 1700 2400 1700 2400
Kikinda 1700 2400 1700 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje