Prevod sa bosanskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na srpski jezik

Za online prevod sa bosanskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na srpski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa bosanskog na srpski jezik u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u Srbiji, osim kompletne obrade dokumenata, mogu da dobiju i uslugu prevoda web sajtova, filmova, te svih vrsta materijala iz oblasti marketinga.

Uz sajtove, sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i ostale web sadržaje, poput online kataloga i prodavnica, ali i softver, odnosno bilo koju aplikaciju ili program. Naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa obrade web sadržaja naročitu pažnju obraćaju na pravila dobre optimizacije. Pod tim najpre mislimo na činjenicu da oni implementiraju sva potrebna pravila za dobar SEO (Search Engine Optimisation), čime određenom web sadržaju daju sve što je potrebno kako bi se u optimalnom roku našao u samom vrhu pretrage, što omogućuje mnogim potencijalnim korisnicima usluga ili kupcima nekog proizvoda da lakše do njih dođu.

Osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste, kako video, tako i audio sadržaja. A pored filmova svih žanrova (igrani, dokumentarni, crtani, animirani i drugi), prevodimo i serije, reklamne poruke, kao i informativne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija. Uz uslugu prevoda, na vaš zahtev vršimo i titlovanje svih navedenih materijala, kao i njihovu sinhronizaciju. Praktično gledano, to znači da svako kome su potrebni prevodi audio i video marerijala sa bosanskog na srpski jezik, na jednom mestu dobija sve što je potrebno da bi mogao odmah da ih plasira tamo gde želi (televizija, radio, internet, bioskop).


Prevođenje sa bosanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na bosanski

Sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, kao što su reklamni flajeri, plakati, katalozi, brošure, PR tekstovi, kao i vizit kartice. Prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na prevođenje ove vrste sadržaja, zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, znaju tačno na koji način treba da prenesu marketinšku poruku i u potpunosti je prilagode srpskom jeziku. Na taj način će ispuniti osnovni cilj prevođenja materijala iz ove oblasti, odnosno na pravi način približiti ono što se reklamira potencijalnim klijentima koji se služe srpskim jezikom kao maternjim.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i seminarske, diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sadržaje ilustrovanih, naučnih i dečijih časopisa, kao i članke iz novina. Sve vrste knjiga, počev od udžbenika, pa do književnih dela svih žanrova (proza, poezija, beletristika, romani) u relativno kratkim rokovima prevodimo sa bosanskog na srpski jezik.

Prednost prevođenja ovakvih sadržaja leži u činjenici da je čitav proces maksimalno pojednostavljen, te da budući da nije potrebno overavati ih pečatom sudskog tumača, jednostavno možete da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, kao što i mi vama možemo da pošaljemo prevedene materijale, čime ćete u velikoj meri poštedeti sebe bespotrebnog gubljenja vremena, a sigurno ćete uštedeti i novac.Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstualnih sadržaja različite tematike i kompleksnosti, tako da sa bosanskog na srpski jezik prevode tekstove čija tema se odnosi na: nauku, obrazovanje, farmaciju, medicinu, politiku, ekonomiju, građevinsku industriju, bankarstvo, finansije, komunikologiju, marketing, sociologiju, menadžment, informacione tehnologije, ekologiju i zaštitu životne sredine, te sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Vršimo i uslugu redakture već prevedenih sadržaja, kao i usmeno prevođenje sa bosanskog na srpski jezik. U našem timu su stručnjaci zaduženi za prevođenje uz pomoć šapata, konsekutivno i simultano, a ukoliko postoji potreba, organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Prevodi prepisa ocena sa bosanskog jezika na srpski

Sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i prepise ocena, kao i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a tiču se isključivo domena obrazovanja. Pored diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima i mnoga druga slična dokumenta.

Imajte na umu da je za ova dokumenta neophodno izvršiti i overu sudskog tumača, kako biste mogli da ga koristite, jer upravo taj pečat potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalu, tako da u pravnom smislu važi za potpuno validan dokument.

Vrlo je važno da napomeno da svaki klijent kome su potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata sa bosanskog na srpski jezik, a ne samo onih iz oblasti obrazovanja, ima obavezu da najpre ispoštuje način slanja, jer je neophodno da prilikom dostave materijala na prevod pošalje i originalna dokumenta, budući da je sudski tumač u obavezi da uporedi prevode sa originalima, kako bi se i lično uverio da je reč o istovetnim dokumentima. Tek nakon što to utvrdi, on stavlja i svoj pečat na prevod, čime praktično označava da je u pitanju dokument koji je apsolutno veran originalu, a što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj instituciji kada za tim ima potrebe. Takođe, obaveza klijenata je i da na vreme dobiju informaciju o overi haškim Apostille pečatom, koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, već su za nju zaduženi određeni sudovi u našoj zemlji. Mada prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu dužni da klijentima daju ove informacije, nesumnjivo će ih uputiti na pravu adresu na kojoj mogu da ih dobiju, kako bi maksimalno ispoštovali, ali i ubrzali čitav proces prevođenja dokumenata sa bosanskog na srpski jezik. A klijenti najpre treba da saznaju da li se i za njihov dokument zahteva ova vrsta overe ili ne, jer postoje i oni dokumenti koji su validni bez overe Apostille pečatom. Ukoliko se, ipak zahteva, onda je naročito važno i da saznaju kako ona treba da se izvrši, uzevši u obzir da se u nekim slučajevima prvo dokument overava haškim pečatom, a onda ga klijenti dostavljaju na obradu u jednu od naših poslovnica, kako bi bio preveden i dokument i Apostile pečat, pa se tek nakon toga radi overa sudskog tumača, a za neka druga dokumenta se prvo radi prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se tako obrađen dokument nosi u nadležan sud, kako bi se na njega stavio haški pečat.

Dokumenta na prevod možete doneti lično u bilo koju našu poslovnicu ili ih možete poslati putem kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. Po završetku prevoda i overe, mi ih možemo dostaviti na vašu adresu ili ih možete preuzeti lično u našoj poslovnici. Kako se za uslugu dostave na vašu adresu angažuje kurirska služba, to se i ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenta.

Hitno prevođenje sa bosanskog na srpski jezik podrazumeva obradu dokumenata u posebno kratkom roku, pa jedino u tom slučaju imate mogućnost da nam ih prvo pošaljete skenirane na mejl, a da originale dostavite naknadno i to na jedan od prethodno opisanih načina.

Uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) spadaju u neka od ličnih dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa bosanskog na srpski jezik i overavamo pečatom sudskog tumača.

Osim toga, prevodimo i sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su na primer: potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, kao i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama.

A sa bosanskog na srpski jezik prevodimo i: bilanse stanja i uspeha, godišnje poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke, sertifikate, licence i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje. Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, kao i sve vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi i odluka, te sva ostala pravna akta.

Prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog na srpski jezik

U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i medicinsku dokumentaciju sa bosanskog jezika na srpski, a osim lekarskih nalaza, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji su vezani za oblast medicine, odnosno farmacije.

Pored toga, prevodimo i dokumentaciju za tender i građevinsku dokumentaciju. Pored građevinskih projekata, sa bosanskog jezika na srpski prevodimo i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i ostale sadržaje koji se tiču oblasti građevinske industrije.

Imajte na umu da su ovo, takođe zvanična dokumenta za koja se zahteva izvršiti overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, da bi se smatrala validnim. Zato je bitno da nam na uvid dostavite i originale, što znači da nam dokumenta možete poslati preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije”, te možete da ih donesete lično u našu poslovnicu koja vam je najbliža, odnosno da ih pošaljete preko kurirske službe.

Skenirana dokumenta nam možete poslati samo u slučaju da vam je njihov prevod potreban u naročito kratkom roku, ali i tada ste dužni da nam naknadno na uvid dostavite originalna dokumenta i to na jedan od pomenutih načina.

Mi vama obrađena dokumenta možemo poslati na adresu, što je usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe ili ih možete preuzeti lično u našoj poslovnici. Takođe, ne zaboravite da je vaša obaveza i da dobijete informaciju o tome da li se za dokument koji želite da naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa bosanskog jezika na srpski, a potom ga i overe, zahteva i posebna vrsta overe, nazvana haški Apostille pečat, za koju su nadležni određeni sudski organi Republike Srbije. Vrlo je važno i to da saznate koja forma overe haškim pečatom se zahteva, jer su u praksi najčešće prisutna dva načina overe. Jedan od njih podrazumeva da prvo prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford rade svoj posao na uobičajen način, a onda se takav dokument nosi na overu Apostille pečatom u sud koji je nadležan, dok drugi način kreče od overe dokumenta haškim pečatom, a onda naši stručnjaci prvo prevode i dokument i ovaj pečat, pa na kraju ovlašćeni sudski tumač overava svojim pečatom takav dokument.

Prevođenje softvera sa bosanskog na srpski jezik

Kada kažemo da sa bosanskog jezika na srpski prevodimo softver, pod tim mislimo na bilo koju aplikaciju i program koji zahtevaju naši klijenti. A samim tim što su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima, potpuno smo uvereni da će svako od vas biti zadovoljan pruženom uslugom.

Sem toga, prevodimo i sve vrste web sadržaja, kako sajtove, tako i online kataloge i web prodavnice. Da bi prevodi ovakvih materijala bili potpuno profesionalno urađeni, vrlo je važna implementacija SEO pravila (Search Engine Optimisation) tokom samog procesa, što je svakako jedna od bitnih stavki o kojoj posbno vode računa naši stručnjaci u toku prevođenja.

Ako niste upoznati sa time koliko je dobar SEO važan za kotiranje određenog internet sadržaja na pretraživačima, vrlo brzo ćete videti rezultate ovakvog načina prevođenja, jer će se vaš sajt uskoro naći na mnogo boljoj poziciji u okviru polja pretrage, što posredno dovodi do toga da ima mnogo veći broj posetilaca, odnosno potencijalnih kupaca vaših proizvoda ili korisnika usluga.

A sa bosanskog jezika na srpski, prevodimo i sve vrste udžbenika, ma kako da je složena njihova tematika, te bez obzira koliko su obimni, jer svaki prevodilac i sudski tumač koji vrše ovu uslugu iza sebe imaju dosta iskustva u radu sa ovakvim materijalima. Prevodimo i poetska dela, ali i romane, beletristiku, te dela proze, kao i seminarske, diplomske i naučne rade. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, te sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sadržine informativnih časopisa, ali i ilustrovanih, dečijih i ostalih vrsta, budite uvereni da će naši stručnjaci izvršiti prevod ovakvih materjala u optimalnom roku i po najboljim uslovima na tržištu. Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali i sve vrste tekstova, kako one stručne, tako i one koji su namenjeni široj javnosti, ma za koju oblast da je vezana njihova tema. Ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, informacione tehnologije, finansije, filozofija, bankarstvo, građevinska industrija, sociologija, menadžment, ekonomija, marketing, pravo, komunikologija, nauka, medicina, politika, obrazovanje i farmacija su samo neke oblasti za koje može biti vezana tema tekstova, a koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev.

Prevodi reklamnih sadržaja sa bosanskog jezika na srpski

Bez obzira da li ste upućeni u tajne marketinga ili ne, sigurno ste do sada već čuli da većina materijala koja ima za cilj reklamiranje nekog proizvoda ili usluge, u sebi sadrži određenu poruku koja treba da pronađe put do potencijalnih kupaca, odnosno korisnika. Upravo iz tog razloga se i prevođenje reklamnih materijala poverava stručnjacima, ukoliko želite da ta poruka bude preneta na pravi način.

Naši prevodioci i sudski tumači, sem PR tekstova, sa bosanskog na srpski jezik prevode i letke i flajere, ali i plakate, te kataloge i brošure, odnosno vizit kartice. Budući da iza sebe imaju bogato iskustvo i visoke profesionalne kvalifikacije, možete biti sasvim sigurni da će marketinšku poruku iz ovakve vrste materijala maksimalno profesionalno prevesti i na taj način omogućiti da potencijalni korisnici usluga koje se tako reklamiraju, odnosno kupci proizvoda koji se služe srpskim jezikom čuju za ono što se njima reklamira.

Da ne zaboravimo da pomenemo i to da su u timu Akademije Oxford i korektori i lektori, koji će na vaš zahtev izvršiti profesionalnu redakturu bilo koje vrste materijala koja je već prevedena sa bosanskog na srpski jezik, ali kojom klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni.

Simultano prevođenje sa bosanskog jezika na srpski

Iako je simultano prevođenje sa bosanskog na srpski jezik, tek jedna od usluga koju mogu da vam pruže sudski tumači i prevodioci zaposleni u Akademiji Oxford, činjenica je da je ova vrsta prevoda i najzastupljenija u praksi. Upravo iz tog razloga vam, osim same usluge nudimo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnoj ceni.

Pored toga, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje. A za koju od navedenih vrsta usmenog prevođenja sa bosanskog na srpski jezik ćete se odlučiti isključivo zavisi od organizcije samog događaja, pa je zato vrlo važno i da našim stručnjacima dostavite sve podatke o tome, te da precizno navedete koliko je planirano da taj događaj traje, odnosno koliko se očekuje učesnika, a poželjno je da nam date i podatke o prostoru u kome se organizuje, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete.

Uz to, Prevodilački centar Akademije Oxford se izdvaja i po još nečemu. Naime, možda smo i jedina institucija u celoj Srbiji koja uz uslugu prevoda različitih audio i video materijala, vrši i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, a u skladu sa zahtevima naših klijenata. To podrazumeva prevođenje informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i svih ostalih vrsta emisija, serija, reklamnih poruka, ali i igranih filmova, te crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova i to po vrlo pristupačnim cenama.


Poslovnica bosanski na srpski srpski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 900 1400 900 1400
Paraćin 900 1400 900 1400
Beograd 900 1400 900 1400
Novi Beograd 900 1400 900 1400
Banovo Brdo 900 1400 900 1400
Mladenovac 900 1400 900 1400
Kragujevac 900 1400 900 1400
Niš 900 1400 900 1400
Leskovac 900 1400 900 1400
Sombor 900 1400 900 1400
Ćuprija 900 1400 900 1400
Čačak 900 1400 900 1400
Kraljevo 900 1400 900 1400
Požarevac 900 1400 900 1400
Smederevo 900 1400 900 1400
Užice 900 1400 900 1400
Novi Sad 900 1400 900 1400
Pančevo 900 1400 900 1400
Zemun 900 1400 900 1400
Zrenjanin 900 1400 900 1400
Šabac 900 1400 900 1400
Novi Pazar 900 1400 900 1400
Valjevo 900 1400 900 1400
Bor 900 1400 900 1400
Voždovac 900 1400 900 1400
Zaječar 900 1400 900 1400
Sremska Mitrovica 900 1400 900 1400
Ruma 900 1400 900 1400
Subotica 900 1400 900 1400
Kruševac 900 1400 900 1400
Vranje 900 1400 900 1400
Inđija 900 1400 900 1400
Vršac 900 1400 900 1400
Pirot 900 1400 900 1400
Stara Pazova 900 1400 900 1400
Aranđelovac 900 1400 900 1400
Zvezdara 900 1400 900 1400
Obrenovac 900 1400 900 1400
Kikinda 900 1400 900 1400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje