Prevod sa bosanskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na estonski jezik

Za online prevod sa bosanskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na estonski jezik

Verovatno je do sada prilično dobro poznato da jedina institucija u našoj zemlji koja zapošljava stručnjake specijalizovane za obradu sadržaja na estonskom jeziku jeste Prevodilački centar Akademije Oxford. A posebna novina jeste i usluga koja se odnosi na direktan prevod sa bosanskog jezika na estonski, koju sudski tumači i prevodioci u svakoj našoj poslovnici mogu da izvrše u oba oblika, to jest i u usmenom i u pisanom.

Bez obzira da li će za neki događaj biti primenjeno simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, svi naši klijenti će sasvim sigurno biti u potpunosti zadovoljni uslugom koji će pomenuti stručnjaci da pruže, uzevši u obzir da su oni za sve njih usko specijalizovani. Takođe ćemo im, u određenim situacijama ponuditi da po naročito povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Klijenti kod nas mogu da dobiju i direktan prevod sa bosanskog jezika na estonski za sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta, ali i za tekstove različite dužine, namene i tematike, odnosno za časopise, novinske članke, književna dela svih vrsta i udžbenike. A prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima mogu da obrade i reklamne letke, odnosno PR tekstove, plakate i flajere, odnosno sve sadržaje koji su usmereni na reklamiranje određene kompanije, usluga ili proizvoda različite vrste. Uz to ćemo im omogućiti da dobiju kompletno obrađene apsolutno sve vrste kako audio, tako i video sadržaja, tako da će sudski tumači i prevodioci takođe u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali će na zahtev klijenata naši stručnjaci da izvrše i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Na taj način će klijenti da dobiju kompletno obrađene igrane filmove, reklamne poruke i zabavne, odnosno informativne emisije, ali i animirane i crtane filmove, odnosno serije svih vrsta, te dokumentarne filmove i mnoge druge vrste audio i video materijala, tako da će moći da ih prikazuju na svakom mediju gde je to potrebno.


Prevođenje sa bosanskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na bosanski

Korekturu i lekturu materijala svih vrsta koji su neprofesionalno prevedeni će izvršiti naši stručnjaci koji su za redakturu i specijalizovani, to jest profesionalni korektori i lektori. A svi klijenti kojima je ta usluga potrebna će moći po povoljnoj ceni i u prilično kratkom roku da dobiju bilo koju vrstu sadržaja koja je obrađena u skladu sa pravilima vezanim za prevodilačku struku.

Materijale za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na estonski, a ne svrstavaju se u dokumenta, oni mogu da nam pošalju preko mejla na obradu. A dokumenta dostavljaju lično ili nam ih šalju preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” (preporučeno), a ovo se zahteva zato što potrebno izvršiti i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, pa je on obavezan da prvo uporedi originalna i prevedena dokumenta.

Onog trenutka kada prevodilac i sudski tumač budu ispunili zahtev klijenata, te izvrše direktan prevod sa bosanskog jezika na danski za dostavljene sadržaje, klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, stim da je to isključivo vezano za one materijale koji se ne overavaju. A dokumenta koja su prevedena i overena od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, oni će da preuzmu lično, ako tako žele i mogu i i da ih dobiju isporukom na određenu adresu, a što je usluga koju će da izvrši kurirska služba. Tada je potrebno da klijenti pomenutu uslugu plate prema ceni koju će definisati ta služba, a to će učiniti kada budu vršili zvanično preuzimanje pošiljke.Slanje skeniranih dokumenata na mail nije dozvoljeno, izuzev u situaciji kada su im njihovi direktni prevodi sa bosanskog jezika na estonski potrebni naročito brzo, jer tada naši stručnjaci mogu u kratkom roku zaista da ispune njihov zahtev. Naravno, oni će i u toj situaciji da dostave originalna dokumenta na uvid, a da bi postupak overe mogao da bude izvršen prema definisanim pravilima, ali se svakako od njih zahteva da to učine na najbrži način od svih koji su navedeni.

Kako postoje dokumenta za koja je potrebno uraditi i takozvanu nadoveru, to jest na koja se mora staviti takozvani Apostille, odnosno pečat čiji drugi naziv je haški, klijenti moraju da znaju i to da prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu, nemaju adekvatnu ovlašćenja za izvršenje te usluge. Isto tako moraju da znaju i da naši stručnjaci svakako nisu u obavezi da im daju potrebne informacije vezano za ovu vrstu overe, pa je zato vrlo važno da oni samostalno dobiju sve potrebne podatke u okviru službi koje su za to nadležne. Trebalo bi, ne samo da pitaju da li je Apostille pečat obavezan za ta dokumenta, nego i da saznaju kada se on na njih stavljala. Sve ovo je navedeno zato što se haški pečat na neka dokumenta mora staviti tek kada pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovom obradom, a na neka pre nego što uopšte budu započeli da ga obrađuju. Pribavljanjem ovih informacija oni će svakako da budu u prednosti, jer će značajno da uštede najpre svoje vreme, a potom i novčana sredstva.

Sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različite tipove izjava, kao i uverenja i potvrda, te saglasnosti će sudski tumači i prevodioci da obrade u ovoj kombinaciji jezika, ali će klijentima da omoguće i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na estonski i za građevinsku i medicinsku dokumentaciju. Kada je potrebno oni će, naradvno da kompletno obrade i sva pravna akta, kao i dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, ali i poslovne dokumentacije, odnosno tehničke, te sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili, pak obrazovanja. Moramo da naglasimo da pomenuta dokumenta predstavljaju manji deo sadržaja za koje sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše direktan prevod sa bosanskog jezika na estonski kada je to potrebno klijentima.

Prevođenje potvrde o prebivalištu sa bosanskog jezika na estonski

Da bi prevod potvrda o prebivalištu sa bosanskog na estonski jezik bio priznat sa stanovišta zakona, vrlo je važno da bude izvršena i njegova overa. A zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru svake od preko 20 poslovnica koje u celoj zemlji ima Prevodilački centar Akademije Oxford, to svi zainteresovani klijenti imaju priliku da kod nas dobiju uslugu koja podrazumeva i prevod i overu urađenog prevoda, a čime maksimalno štedi i vreme i novčana sredstva. Od klijenata u toj situaciji očekujemo, ipak da se pobrinu za pribavljanje validnih informacija vezano za overu Apostille pečatom, a koji se stavlja isključivo na dokumenta za koja je to određeno zakonom. Kako naši stručnjaci nisu za pomenutu vrstu ove reči nadležni, to je upravo i jedini razlog zbog čega ovo predlažemo svim zainteresovanim klijentima. Takođe je vrlo važno da oni u potpunosti ispoštuju pravilo koje je vezano za dostavljanje materijala na obradu, pošto se u svakom slučaju zahteva da prilože i originalna dokumenta na uvid.

Pomenuta stručna lica će u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade i vozačku, odnosno dozvolu za boravak, kao i ličnu kartu, te izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu i radnu, odnosno pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja se smatraju ličnim.

U aktuelnoj ponudi usluga koje vrše sudski tumači i prevodioci na zahtev zainteresovanog klijenta se nalaze i direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija sa bosanskog na estonski, a to uključuje kako medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), tako i poslovnu dokumentaciju (sve vrste poslovnih izveštaja, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, status preduzeća, fakture i ostala), ali i bilo koji dokument koji ulazi u sastav tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i kompletnu obradu za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što uz prevod potvrda i saglasnosti sa bosanskog na estonski jezik, uključuje i kompletnu obradu uverenja i izjava različitih vrsta, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrda o visini primanja, te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te sva ostala dokumenta koje se podnose nadležnim službama.

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, odnosno sudstva i prava, ali isto tako i nauke će, takođe prevodilac i sudski tumač prvo da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti, a odmah zatim i da ga overe u skladu sa pravilima. Uz prevođenje sudskih presuda, odnosno rešenja, tužbi, odluka i žalbi sa bosanskog na estonski jezik, naši stručnjaci kompletno obrađuju i sertifikate i ugovore, kao i tekovine Evropske Unije, kao i licence i punomoćje za zastupanje, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i rezultate naučnih istraživanja, te uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa pomenutim oblastima.

Prevodi web prodavnica sa bosanskog jezika na estonski

Prilikom obrade internet prodavnica u ovoj jezičkoj varijanti, stručni prevodioci i sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford naročitu pažnju obraćaju na primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi konkretnim sadržajima omogućili znatno bolje pozicioniranje na globalnoj mreži. A uz to ćee da izvrše i direktan prevod web sajtova sa bosanskog na estonski jezik, ali i online kataloga i softvera, tako da će na zahtev klijenata maksimalno kvalitetno i profesionalno da prevedu ma koji program ili aplikaciju.

Isto tako smo specijalizovani i za uslugu redakture, koju će na zahtev klijenta da izvrše profesionalni korektori, kao i lektori, tako da će ih obraditi prema pravilima i pružiti mogućnost svakom zainteresovanom klijentu da u optimalnom roku dobije sadržaje koji su obrađeni u skladu sa pravilima. Takođe su u našoj ponudi i direktni prevodi marketinških materijala sa bosanskog na estonski jezik, a što je usluga koja se odnosi kako na vizit kartice i brošure, odnosno reklamne flajere, tako i na kataloge i PR tekstove, te reklamne letke i ostale materijale kroz koje se reklamiraju određeni proizvodi ili usluge, te poslovanje neke firme. Izuzetno je važno da naglasimo da sudski tumači i prevodioci koji će na zahtev klijenata ovu uslugu da izvrše, poznaju marketinška pravila i da će ih naravno primeniti kada budu pomenute materijale obrađivali i time će im omogućiti da dopru do potencijalnih klijenata koji se služe estonskim jezikom.

Sobzirom na to da sudski tumači i prevodioci uz adekvatna profesionalna znanja, imaju i dovoljan nivo onih koja su vezana za opštu kulturu, to slobodno možemo da kažemo da klijent kome treba direktno prevođenje sa bosanskog na estonski jezik za stručne i popularne tekstove, može da dostavi sadržaje bilo koje tematike i složenosti, tako da će naši stručnjaci svakako da ih obrade u potpunosti profesionalno. A ta usluga se odnosi obradu tekstova vezanih za bilo koju društvenu ili prirodno nauku, bez obzira na kompleksnost ili dužinu. Turizam, filozofija, komunikologija, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, farmacija, građevinska industrija, obrazovanje, medicina, finansije, ekonomija, politika, nauka i bankarstvo se smatraju tek nekim od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni direktni prevodi sa bosanskog na estonski jezik, a koje će sudski tumači i prevodioci maksimalnog kvalitetno da obrade kada to budete zahtevali.

Prevod članaka iz novina sa bosanskog na estonski jezik

Među uslugama koje na zahtev klijenata mogu da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači se nalaze i direktni prevodi novinskih članaka sa bosanskog jezika na estonski, a uz to naši stručnjaci obrađuju i sve vrste časopisa i to bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, odnosno popularni ili dečiji, stručni i drugi. Oni će svakako da pristupe profesionalnoj obradi udžbenika koji su vezani za različite naučne discipline, ali i književnih dela, tako da će uz beletristiku da u navedenoj kombinaciji jezika prevede i romane, odnosno bilo koje prozno ili, pak poetsko delo.

Usmeni prevod sa bosanskog jezika na estonski isto tako mogu da na zahtev klijenta izvrše naši stručnjaci, ali je bitno da ih informišemo da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže i usluge konsekutivnog i simultanog, ali i prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti. Osnovni razlog zbog čega zahtevamo da nas informišu o svemu što je vezano za organizaciju određenog događaja jeste što se upravo na osnovu njih i donosi odluka koja od svih pomenutih usluga treba da bude primenjena. Zato klijenti treba da nam dostave podatke o karakteristikama konkretnog prostora u kome će događaj da bude sproveden, ali i o njegovom trajanju, odnosno o broju učesnika, te o čitavoj organizaciji. A onda kada bude bila doneta odluka da se simultano prevođenje sa bosanskog jezika na estonski primeni u konkretnom slučaju, mi ćemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što će kod nas moći da dobiju po vrlo povoljnim uslovima.

U konkretnoj kombinaciji jezika, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite kako video sadržaje, tako isto i audio, te klijentima omogućujemo njihovo sinhronizovanje, odnosno uslugu profesionalnog titlovanja ako to žele. Tako će oni, izuzev igranih filmova bilo kog žanra, klijentima da ponude i kompletnu obradu reklamnih poruka, ali i informativnih emisija i serija, te isto tako prevod sa bosanskog jezika na estonski rade i za animirane filmove, odnosno za zabavne i obrazovne emisije, te crtane filmove, dokumentarne i ostale video, ali i audio materijale.


Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje