Prevod sa bosanskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na italijanski jezik

Za online prevod sa bosanskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na italijanski jezik

Ukoliko nekome bude bio potreban direktan prevod sa bosanskog jezika na italijanski za web sajtove ili bilo koju drugu vrstu sadržaja koji se odnose na oblast interneta, poput online prodavnica, programa ili web kataloga, aplikacija i drugih, njihovu profesionalnu obradu će dobiti u svakoj od brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A izuzetno je važno da svaki klijent kome je ova usluga neophodna zna da prevodioci i sudski tumači, koji će da je izvrše poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), kao i da ih maksimalno korektno primenjuju prilikom obrade različitih internet materijala. Time se, zapravo postiže najvažniji cilj njihovog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, pošto se na taj način obrađeni, na primer internet sajtovi ili web katalozi, vrlo brzo po završetku prevoda od strane naših stručnjaka i stavljanja na web znatno bolje pozicioniraju.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu, po vašem zahtevu da urade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na italijanski i za udžbenike iz bilo koje oblasti, ali i za novinske članke, te za različite tipove tekstova i časopisa, odnosno za bilo koje književno delo (beletristika, poezija, proza, romani i druga). U našoj ponudi usluga su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na italijanski za crtane i igrane filmove različitih žanrova, ali i za animirane, kao i za dokumentarne filmove, te prevodilac i sudski tumač mogu takođe da vam ponude i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za zabavne i informativne emisije i reklamne poruke, kao i za serije, ali i za dečije, obrazovne i ostale vrste emisija, te za mnoge audio i video materijale. A sa osnovnom idejom da klijenti dobije njihovu kompletnu obradu, vršimo i sinhronizaciju svih prevedenih sadržaja, te zainteresovanim klijentima pružamo uslugu i njihovog profesionalnog sinhronizovanja.

Isto tako možemo da ponudimo i onu uslugu koja se odnosi na usmeni prevod sa bosanskog jezika na italijanski, budući da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže klijentima ne samo konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj varijanti, već i šapatnog, kao i simultanog. Svako za čiji događaj bude procenjeno da je najbolje primeniti tu vrstu usluge, kod nas može da izvrši i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Prevođenje sa bosanskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na bosanski

Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naš tim čine i oni stručnjaci koji mogu da pristupe redakturi svih tipova materijala kada je to potrebno. A budući da naši korektori i lektori iza sebe imaju više godina iskustva u struci, možete biti potpuno uvereni da će nakon njihove obrade prethodno prevedeni sadržaj biti adekvatno ispravljen, te prilagođen pravilima ciljanog jezika.

Pored svega pomenutog, prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev mogu da kompletno obrade i bilo koji dokument, to jest da uz njegov prevod sa bosanskog jezika na italijanski urade i overu prevoda, a koju će da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Svi oni klijenti koji budu dobili tako obrađen bilo koji dokument će, zapravo da dobiju dokument koji se smatra pravno validnim i koji oni u svakoj prilici imaju pravo da koriste, jer je to sa zakonskog stanovišta apsolutno ispravan dokument.

Ali, svakako moramo da naglasimo i dve vrlo važne stvari, a to je da svaki klijent kome je potrebno prevođenje sa bosanskog jezika na italijanski za dokumenta mora da prilikom slanja sadržaja za koje zahteva tu uslugu, u svakom slučaju priloži i na uvid originalna dokumenta, a drugo da ima obavezu da se samostalno raspita o potrebi zanadoverom. A pod tim se misli na overu haškim (Apostille) pečatom, koju ne rade sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, a jednostavno zato što to nije u njihovoj nadležnosti. Ali klijenti moraju da znaju da se taj pečat ne stavlja na svaki dokument za koji se radi prevod u navedenoj kombinaciji jezika, nego isključivo na onaj za koji je navedeno u zakonu da mora imati i taj tip overe. Stoga je najbolje da klijent prvo proveri da li je Apostille pečat neophodno staviti i na dokumenta za koje su njemu potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na italijanski, pa ukoliko bude dobio informaciju da mora, neophodno je da sazna i kada se ta overa vrši. Ovde ćemo napomenuti da se haški pečat najčešće stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili sa njegovom obradom, to jest kada urade prevod, pa overu ali je svakako dobro da znaju i da postoje dokumenta kod kojih se overa haškim pečatom radi na drugačiji način, to jest kod kojih se prvo stavi ovaj pečat, pa se tek onda radi prevod u konkretnoj varijanti jezika i i to ne samo za dokument, već i za sadržinu samog pečata, a potom se pristupa overi u skladu sa pravilima. Pošto klijent bude dobio sve ove informacije, značajno će pojednostaviti čitav postupak i to prvo zato što će znati gde je najpre neophodno da odnese dokument na obradu, a zatim i zato što će biti upoznat sa samim procesom njegove obrade.Klijenti sadržaje za koje zahtevaju prevođenje sa bosanskog jezika na italijanski, a koji ne uključuju i overu sudskog tumača, dostavljaju preko mejla i isto tako mogu i da ih preuzmu. A dokumenta ili šalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, te imaju opciju i da ih lično donesu. Njihovo preuzimanje može da bude po završetku obrade izvršeno lično u prostorijama konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili klijenti mogu da dobiju prevedena i overena dokumenta isporučena na zahtevanu adresu, a tu uslugu plaćaju prema cenovniku koji formira kurirska služba.

Slanje dokumenata preko mejla je dozvoljeno samo ako klijenti zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa bosanskog jezika na italijanski, stim da svakako i u toj situaciji imaju obavezu da na uvid prilože originale.

Ne samo da će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, saobraćajna dozvola i druga), već će po zahtevu klijenata da prevedu, a nakon toga i da overe bilo koji dokument koji je vezan za oblast sudstva, obrazovanja, prava ili nauke (tekovine Evropske Unije, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, sudske odluke i tužbe, ugovori, punomoćje za zastupanje, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, sudske presude, sertifikati, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga).

Po potrebi, rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na italijanski i za poslovnu, tehničku i građevinsku dokumentaciju, odnosno za medicinsku i tendersku, tako da uz fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i građevinske projekte, oni kompletno obrađuju i lekarske nalaze, a zatim i osnivačke akte preduzeća, poslovne izveštaje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i još mnogo dokumenata koja se u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija mogu svrstati.

A u ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na italijanski za ona dokumenta koje se podnose nadležnim službama, tako da sudski tumači i prevodioci uz različite vrste izjava i uverenja, takođe mogu da obrade i bilo koji tip potvrde, odnosno saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta ove vrste).

Prevođenje sudskih odluka sa bosanskog jezika na italijanski

Stručnjaci zaposleni u svakoj našoj poslovnici klijentima omogućuju da dobiju i direktan prevod sudskih odluka sa bosanskog na italijanski jezik, a potom pristupaju usluzi njihove finalne obrade, koja se zapravo odnosi na overu urađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača. A kada neki klijent dobije sudske odluke koje su na taj način obrađene, on ima apsolutno pravo da ih primenjuje u bilo kojoj situaciji, budući da su ta dokumenta sa zakonskog aspekta sasvim validna.

Ali, da bi svako kome je potreban prevod ne samo sudskih odluka u ovoj kombinaciji jezika, nego i bilo kog drugog dokumenta, mogao da dobije njihovu profesionalnu obradu, izuzetno je važno i da priloži originalna dokumenta na uvid kada bude vršio slanje materijala za koje su mu prevodi sa bosanskog na italijanski jezik potrebni. Izuzev toga bi bilo poželjno da se pojedinačni klijent raspita, u okviru onih institucija koje su za to nadležne da li je potrebno staviti haški, to jest onaj pečat koji je poznat još i kao Apostille na dokumenta za koja zahteva obradu, jer prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu ne mogu tu uslugu da pruže klijentima, budući da ne spada u njihovu nadležnost.

Svi koji su zainteresovani kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađene sudske presude svih vrsta, ali isto tako i ugovore i licence, odnosno tekovine Evropske Unije, a zatim i sudske tužbe, kao i sudske žalbe i rešenja, te sertifikate i punomoćja za zastupanje, a naši stručnjaci vrše i kompletnu obradu za sva ostala pravna akta. Isto tako, svi oni klijenti kojima su prevodi sa bosanskog na italijanski jezik potrebni za poslovnu dokumentaciju, u našim poslovnicama dobijaju kompletno obrađen kako osnivački akt preduzeća i različite vrste poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), tako isto i u statut preduzeća, a zatim i poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture.

Sm toga, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i bilo koji lični dokument (uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, radna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala), te po potrebi naši stručnjaci klijentima nude i prevod sa bosanskog na italijanski jezik za dokumenta koja čine kako građevinsku i tehničku dokumentaciju, isto tako i za sva ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).

Onim klijentima kojima su direktni prevodi sa bosanskog na italijanski jezik potrebni za bilo koju vrstu potvrda ili saglasnosti, odnosno izjava, kao i uverenja će njihovu kompletnu obradu da dobiju u našim poslovnicama, a izuzev uverenja o neosuđivanosti i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, sudski tumač i prevodilac obrađuju takođe u ovoj kombinaciji jezika i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o visini primanja i o stalnom zaposlenju, kao i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A uz to, naši stručnjaci rade i prevod u ovoj kombinaciji jezika za različita dokumenta koja su vezana bila za oblast nauke, bilo za oblast obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i druga), te po zahtevu klijenata mogu da urade i prevod sa bosanskog na italijanski jezik za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, odnosno da prevedu i overe kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja se smatraju njenim sastavnim delom.

Prevodi udžbenika sa bosanskog na italijanski jezik

Izuzev udžbenika, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata rade i prevod sa bosanskog jezika na italijanski za različite vrste književnih dela i to kako za romane, odnosno poetska dela, tako i za beletristiku, ali za ma koje drugo prozno delo.

Isto tako, navedeni stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade i ilustrovane, ali i stručne i druge vrste časopisa, kao i članke iz novina. A po zahtevu klijenata obrađujemo i različite sadržaje koji se vezuju za oblast marketinga, te uz PR tekstove i reklamne flajere, odnosno brošure, naši stručnjaci obrađuju i vizit kartice, a zatim i reklamne letke, kataloge i ostale materijale koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje. Zahvaljujući tome što su upoznati sa marketinškim pravilima, oni će obradi ovih sadržaja da pristupe u potpunosti profesionalno i tako će govornicima italijanskog jezika da pruže mogućnost da steknu dovoljno informacija o konkretnom proizvodu ili, pak da se na adekvatan način upoznaju sa uslugom koja se kroz te sadržaje i reklamira.

Redaktura svih onih materijala koji su u navedenoj kombinaciji jezika prethodno obrađeni je, takođe usluga koju po zahtevu klijenata rade profesionalni lektori i korektori.

Au našoj zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi internet materijala sa bosanskog jezika na italijanski. Pored toga što će sudski tumač i prevodilac da obrade internet sajtove i različite vrste aplikacija, oni će isto tako klijentima da omoguće da dobiju po povoljnim uslovima i kvalitetno prevedene sve vrste programa, a zatim i web prodavnice ili kataloge, te mnoge druge sadržaje koji su postavljeni na internet ili imaju veze sa njim. A dok budu obrađivali ove materijale, pomenuti stručnjaci će poštovati pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje, što znači da će se rukovoditi smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation), te će time omogućiti da vrlo brzo po njihovom postavljanju na globalnu mrežu budu mnogo bolje pozicionirani u polju pretrage.

Konsekutivni prevod sa bosanskog jezika na italijanski

Klijenti u bilo kojoj naši poslanici mogu da angažuje stručnjake koji su usmereni na pružanje usluga ne samo konsekutivnog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, već isto tako prevodilac i sudski tumač vrše i simultani prevod sa bosanskog na italijanski jezik, ali i šapatno prevođenje. Kako je dobro poznato da su sve ove usluge namenjene različitim tipovima događaja, to se na osnovu njihovih karakteristika i donosi odluka o tipu usluge koja će biti primenjivana. A iz tog razloga je potrebno i da klijenti informišu zaposlene u našoj poslovnici o onim detaljima koji su vezani za njegovu organizaciju, a kako bi mogla da se oformi ponuda, to jest da se izabere prava vrsta usluge za konkretni događaj. Naglasićemo i to da naši klijenti, takođe mogu da po vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali ako je određeno da ta usluga može da pravilno odgovori na potrebe određenog događaja.

A kod nas sve zainteresovane očekuju i direktni prevodi sa bosanskog na italijanski jezik za tekstove. Budući da sudski tumači i prevodioci mogu vrlo uspešno da prevedu i stručne i popularne sadržaja, to klijenti kojima je njihova profesionalna obrada potrebna, nemaju nikakvog razloga za zabrinutost. Izuzev tekstova koji obrađuju temu iz oblasti turizma, građevinske industrije i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija, marketinga i filozofije, te komunikologije, naši stručnjaci obrađuju i tekstove koji se odnose na oblast farmacije, psihologije, nauke i sociologije, kao i medicine. A po potrebi će isto tako da urade i direktan prevod sa bosanskog na italijanski jezik za tekstove vezane za oblast kako politike, tako i ekonomije, ali i bankarstva i finansija, kao i mnogobrojnih grana što prirodnih nauka, što onih koje se svrstavaju u društvene nauke.

Takođe radimo i kompletnu obradu bilo koje vrste i video i audio sadržaja, a ta usluga uz njihovo profesionalno prevođenje sa bosanskog na italijanski jezik podrazumeva i njihovo titlovanje, te ćemo onim klijentima koji žele da prevedene sadržaje ovog tipa dobiju sinhronizovane pružiti i tu uslugu. Tako svi zainteresovani kod nas mogu očekivati kompletnu obradu ne samo filmova svih vrsta (animirani, crtani, dokumentarni, igrani i drugi), već i reklamnih poruka, ali i serija i različitih tipova emisija (obrazovne, informativne, dečije, zabavne i mnoge druge).


Poslovnica bosanski na italijanski italijanski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2300 1700 2300
Paraćin 1700 2300 1700 2300
Beograd 1700 2300 1700 2300
Novi Beograd 1700 2300 1700 2300
Banovo Brdo 1700 2300 1700 2300
Mladenovac 1700 2300 1700 2300
Kragujevac 1700 2300 1700 2300
Niš 1700 2300 1700 2300
Leskovac 1700 2300 1700 2300
Sombor 1700 2300 1700 2300
Ćuprija 1700 2300 1700 2300
Čačak 1700 2300 1700 2300
Kraljevo 1700 2300 1700 2300
Požarevac 1700 2300 1700 2300
Smederevo 1700 2300 1700 2300
Užice 1700 2300 1700 2300
Novi Sad 1700 2300 1700 2300
Pančevo 1700 2300 1700 2300
Zemun 1700 2300 1700 2300
Zrenjanin 1700 2300 1700 2300
Šabac 1700 2300 1700 2300
Novi Pazar 1700 2300 1700 2300
Valjevo 1700 2300 1700 2300
Bor 1700 2300 1700 2300
Voždovac 1700 2300 1700 2300
Zaječar 1700 2300 1700 2300
Sremska Mitrovica 1700 2300 1700 2300
Ruma 1700 2300 1700 2300
Subotica 1700 2300 1700 2300
Kruševac 1700 2300 1700 2300
Vranje 1700 2300 1700 2300
Inđija 1700 2300 1700 2300
Vršac 1700 2300 1700 2300
Pirot 1700 2300 1700 2300
Stara Pazova 1700 2300 1700 2300
Aranđelovac 1700 2300 1700 2300
Zvezdara 1700 2300 1700 2300
Obrenovac 1700 2300 1700 2300
Kikinda 1700 2300 1700 2300

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje