Prevod sa srpskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na bosanski jezik

Za online prevod sa srpskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na bosanski jezik

Sama činjenica da se u našoj zemlji i dalje vodi polemika u naučnim krugovima da li narod koji živi na teritoriji Bosne i Hercegovine govori bosanskim ili bošnjačkim jezikom, ni u kom slučaju ne umanjuje njegov značaj, budući da je reč o zvanično priznatom jeziku kojim se služi narod ove zemlje.

Iako je reč o jezicima koji vode poreklo iz istog izvora, samim tim što su priznati kao različiti se javlja potreba za prevođenjem različitih materijala sa srpskog jezika na bosanski. A Prevodilački centar Akademije Oxford je jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja u svom timu ima i visokokvalifikovane stručnjake koji su specijalizovani za rad sa bosanskim jezikom. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu je i izvorni govornik jezika, što značajno olakšava čitav proces prevođenja različitih materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Razlog zbog koga nam se obraća najveći broj klijenata se odnosi na prevod dokumenata sa srpskog jezika na bosanski, tako da kod nas mogu dobiti obradu apsolutno svih i dokumenata i dokumentacije. Uz to, nudimo i uslugu njihove završne obrade, pod kojom se podrazumeva ne samo prevođenje, već i overa od strane ovlašćenog lica - sudskog tumača. Na taj način, svaki klijent dobija dokument koji može, praktično da koristi odmah, osim ukoliko se za njega ne zahteva i posebna vrsta overe, koja je poznata kao overa haškim Apostille pečatom.

Inače, ova vrsta overe je isključivo u nadležnosti posebno određenih sudova Republike Srbije, koji jedini i mogu da daju preciznu informaciju o tome da li se Apostille zahteva za vaš dokument ili ne, te ukoliko se zahteva, na koji način se vrši overa, uzevši u obzir da postoje i ona dokumenta za koja je dovoljno izvršiti samo prevod i overu sudskog tumača da bi mogla da se koriste u praksi. Naši sudski tumači i prevodioci nisu obavezni da poseduju informacije o overi haškim pečatom, ali će sigurno izaći u susret zahtevima klijenata, te ih uputiti na institucije u okviru kojih će dobiti sve potrebne informacije. Overa Apostille pečatom se najčešće vrši prema dva principa, odnosno najpre se rade prevod i overa sudskog tumača, pa se dokument nosi u nadležnu isntituciju kako bi se overio Apostille pečatom ili se, pak najpre radi overa haškim pečatom, a onda se prevode, ali u ovom slučaju i dokument i ovaj pečat i na kraju se tako obrađen dokument overava od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Procedura prevoda, odnosno overe dokumenata je jasno regulisana zakonom i podrazumeva da ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač mora da izvrši upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta, pre nego što izvrši overu, pa su iz tog razloga klijenti dužni da prilikom slanja materijala na prevod svakako prilože i originale na uvid. Zato se i razlikuje način slanja dokumenata, u odnosu na sve ostale sadržaje za koje se zahteva prevođenje sa srpskog jezika na bosanski, budući da njih možete poslati i skenirane na mejl, a i mi vama na isti način možemo poslati obrađene materijale.

Dokumenta šaljete preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije” ili angažujete kurirsku službu da ih donese na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža, a imate mogućnost i da nam ih donesete lično, ako vam je tako zgodnije.


Prevođenje sa srpskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na srpski

Mi vama prevedena i overena dokumenta možemo, takođe da pošaljemo putem kurirske službe na određenu adresu, ali se ta usluga dodatno naplaćuje i to po ceni koju je u svom zvaničnom cenovniku navela služba zadužena za dostavu.

Ukoliko imate potrebu da dobijete prevedena dokumenta u izuzetno kratkom roku, možete ih prvo skenirati i poslati na naš mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač počeli da ih obrađuju što pre, a u najkraćem mogućem roku ste dužni da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta i to na jedan od pomenutih načina.

A od dokumenata, sa srpskog jezika na bosanski između ostalih prevodimo i: rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse uspeha, fakture, poslovne odluke i ugovore, osnivački akt preduzeća, bilanse stanja, licence, sertifikate i sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja određene kompanije.Prevodimo i sva lična dokumenta, a sem lične karte, uverenja o državljanstvu i vozačke dozvole, prevodimo i: izvode iz matičnih knjiga venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlicu i krštenicu, pasoš, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, saobraćajnu i boravišnu dozvolu, kao i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijima. Pod tim najpre mislimo na: potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom radnom odnosu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava.

Prevodioci i sudski tumači koje u svom timu okuplja Akademija Oxford su specijalizovani i za prevođenje naučnih radova i patenata, ali i medicinske, građevinske i dokumentacije za tender. Sem specifikacija farmaceutskih proizvoda, sa srpskog jezika na bosanski prevodimo i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja se odnose na oblast građevinske industrije, odnosno farmacije i medicine.

Takođe, sa srpskog jezika na bosanski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju različitim nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja, kao što su: prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole.

Pored toga, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove, bez obzira koju temu obrađuju i koliko su obimni. A prevodimo i tekstualne sadržaje, različite tematike i kompleksnosti, bez obzira da li su u pitanju uskostručni ili popularni materijali. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za ovu oblast prevoda sa srpskog jezika na bosanski, sem što ima visok nivo stručnih kvalifikacija i bogato iskustvo, poseduje i izuzetno opšte obrazovanje, pa ako kažemo da im nijedna tema nije nepoznata, nećemo ni malo da preteramo. Sem tekstova koji obrađuju temu iz oblasti politike, menadžmenta i filozofije, prevodimo i one čija tema se odnosi na oblast finansija, ekonomije i bankarstva, odnosno komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, te medicine i farmacije. Čak i tekstove koji su vezani za građevinsku industriju, sociologiju, psihologiju i marketing, odnosno informacione tehnologije i mnoge druge grane i prirodnih i društvenih nauka, takođe prevodimo sa srpskog jezika na bosanski.

U ma kojoj od naših poslovnica vas očekuje i usluga prevoda članaka iz novina, te sadržaja naučnih, dečijih, ilustrovanih i svih drugih vrsta časopisa, a naši stručnjaci sa srpskog jezika na bosanski prevode i književna dela (proza, poezija, beletristika, romani) i udžbenike i to po, sigurno najpristupačnijim uslovima na tržištu.

Sa srpskog jezika na bosanski prevodimo i sve vrste, kako video, tako i audio sadržaja, a sem reklamnih poruka i serija, prevodimo i filmove svih žanrova, kako animirane i crtane, tako i igrane i dokumentarne, kao i sve vrste emisija, počev od informativnih, preko obrazovnih, pa do dečijih. A sem usluge prevoda, vršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju, u skladu sa vašim zahtevima i potrebama.

Svaki prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da izvrši prevod različitih web sadržaja, kako sajtova, tako i softverskih igrica i aplikacija, te sadržaja online prodavnica i kataloga.

Kako su u našem timu i profesionalni lektori i korektori, to smo u prilici da vam ponudimo i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni, ali čijom obradom niste zadovoljni. Takođe ćemo rado izvršiti i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog jezika na bosanski, a u skladu sa zahtevima događaja koji organizujete, možemo da izvršimo sve vrste usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, odnosno konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata. Uz to, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevođenje reklamnih materijala sa srpskog jezika na bosanski

Sve one sadržaje koji spadaju u oblast marketinga, u optimalnim rokovima prevodimo sa srpskog na bosanski jezik i to po najpovoljnijim cenama na tržištu cele zemlje.

Sem vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, prevodimo i PR tekstove, sadržinu plakata, ali i brošura i kataloga, bilo usluga bilo proizvoda. Kada je u pitanju prevođenje reklamnih materijala sa srpskog na bosanski jezik, trebalo bi da imate na umu da je angažovanje stručnjaka od naročite važnosti, jer je reč o specifičnim vrstama sadržaja, u okviru kojih se, mahom nalazi i poruka za potencijalne potrošače, koja je ponekad vešto skrivena. Baš zato je potrebno da pravi znalci prevode ovakve sadržaje, jer će adekvatno prilagoditi i takvu poruku bosanskom jeziku, što ima za cilj da potencijalnim korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda kojima je bosanski jezik maternji približi ono što se na ovaj način reklamira.

Takođe, sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i različite audio i video materijale, počev od reklamnih poruka, preko zabavnih, obrazovnih, informativnih i dečijih emisija, pa do serija i filmova svih žanrova, kako dokumentarnih i animiranih, tako i igranih i crtanih.

Samim tim što su u našem timu i stručnjaci koji su specijalizovani za sinhronizaciju i titlovanje, svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost da dobiju video i audio sadržaje koji su tako obrađeni da mogu, praktično odmah da budu plasirani i u bioskopu i na teleiziji, radiju, odnosno bilo kom drugom mediju.

Prevod naučnih radova sa srpskog jezika na bosanski

Sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te diplomske i seminarske radove. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se tiču oblasti nauke, ma kako da su složeni i dugi.

A prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu da obrađuju, te da li su namenjeni isključivo plasiranju za uže, naučne krugove ili je, pak reč o onim materijalima koji će biti plasirani javnosti.

Marketing, psihologija, politika, finansije, ekologija i zaštita životne sredine, te komunikologija su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema i sadržina tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na bosanski jezik. A sem toga, prevodimo i one sadržaje, koji obrađuju temu iz apsolutno bilo koje od sledećih oblasti: bankarstvo, ekonomija, komunikologija, menadžment, građevinska industrija, psihologija, sociologija, informacione tehnologije, filozofija, kao i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka, koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Usmeno prevođenje sa srpskog na bosanski jezik

Usluga usmenog prevoda sa srpskog na bosanski jezik koju, takođe vrše naši prevodioci i sudski tumači podrazumeva sve tri vrste prevoda koje se sreću u praksi, odnosno konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata.

Kako svaka od pomenutih vrsta usmenog prevođenja odgovara tačno određenom tipu događaja, to je najvažnije da nam dostavite informacije o samoj organizaciji, kako bismo mogli da vam pripremimo adekvatnu ponudu. Najvažnije je da posedujemo informacije o samo konceptu određenog događaja i o prostoru u kome će on biti održan, ali i o broju učesnika, kao i o tome koliko je predviđeno da traje. Kada dobijemo sve potrebne informacije, predložićemo vam i koju vrstu usmenog prevođenja sa srpskog na bosanski jezik treba da primenite, kako bi svi učesnici bili u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom.

U slučaju da se za neki događaj zahteva simultano prevođenje, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po uslovima kojima ćete sigurno biti zadovoljni.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford će na vaš zahtev, sa srpskog na bosanski jezik prevesti i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela različitih žanrova, poput beletristike, proze i romana, pa čak i poezije. A prevodimo i novinske članke, te sadržaj časopisa različitih vrsta, poput recimo ilustrovanih, naučnih, dečijih i drugih.

Prevođenje dokumentacije sa srpskog jezika na bosanski

Oblast prevođenja dokumentacije i svih vrsta dokumenata je jedna od natraženijih kada su u pitanju prevodi sa srpskog na bosanski jezik. Jedan od primarnih razloga za to sigurno treba tražiti u činjenici da Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija koje em imaju prevodioce za bosanski jezik, em imaju sudske tumače, tako da svakom zainteresovanom klijentu nude mogućnost da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu dokumenata. Jer, jedino onaj dokument koji je preveden i overen pečatom sudskog tumača, u pravnom i zakonskom smislu ima vrednost, budući da se smatra validnim i posmatra se kao veran originalu, zahvaljujući pečatu sudskog tumača koji to i potvrđuje. Baš zato što sudski tumač ima zakonsku obavezu da najpre uporedi prevod sa originalnim dokumentom, svaki klijent je dužan da na uvid dostavi originale.

Postoje i ona dokumenta za koja nije dovoljno izvršiti prevođenje sa srpskog na bosanski jezik, te overu sudskog tumača da bi se mogli koristiti u praksi, jer se zahteva i posebna vrsta overe, koja se često naziva i nadoverom, budući da se vrši uz overu koju radi sudski tumač. Ova overa se odnosi na haški Apostille pečat, koji se isključivo može dobiti u okviru odrešenih sudova u našoj zemlji, a o čemu prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu dužni da poseduju informacije. Ali, i pored toga će izaći u susret zahtevima klijenata, te ih uputiti na pravu adresu na kojoj mogu da dobiju sve informacije za izvršenje overe haškim pečatom. Trebalo bi da znate i to da nije obavezno svaki dokument overiti Apostille pečatom, kao i to da se način overe razlikuje u zavisnosti od toga koji je dokument u pitanju. Za neka dokumenta se radi prvo prevod, pa overa sudskog tumača, a na kraju se stavlja i haški pečat, dok se, opet na neka druga prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda prevodi ne samo dokument, već i pečat i na kraju se takav dokument i overava od strane sudskog tumača.

Uzevši u obzir da je klijent dužan da dostavi i originalna dokumenta na uvid, to ih može doneti direktno u našu poslovnicu ili ih poslati na jedan od sledećih načina, odnosno ili kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice. Samo ako ima potrebu da dobije prevod dokumenata sa srpskog na bosanski jezik u posebno kratkom roku, može prvo da ih skenira i pošalje na mejl, a da originale dostavi na uvid vrlo brzo nakon toga, kako bi naši prevodioci i sudski tumači mogli da ispune zahtev za izradom prevoda u navedenom roku.

Po završetku prevođenja i overe dokumenata, klijenti mogu ili da ih preuzmu lično ili ih možemo poslati na njihovu adresu. Uslugu dostave prevedenih dokumenata vrši kurirska služba, tako da ona nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, već se prema važećem cenovniku te službe naplaćuje direktno od klijenta i to prilikom preuzimanja.

Vozačka i saobraćajna, te radna i dozvola za boravak su samo neka od dokumenata koja će na vaš zahtev da obrade prevodilac i sudski tumač. Osim njih, sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i: krštenicu, venčani list i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu, kao i sva druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

A sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i bilanse stanja i uspeha, osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i fakture, te sve vrste poslovnih ugovora, licence i sertifikate, odnosno sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje kompanije ili preduzetnika.

Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i mnoga druga uverenja, saglasnosti, izjave i potvrde.

A sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim potvrdama, a odnose se na obrazovanje.

Kod nas možete dobiti i kompletnu obradu tenderske, građevinske i medicinske dokumentacije, tako da sem lekarskih nalaza, sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva druga dokumenta koja se tiču oblasti medicine, ali i farmacije i građevinske industrije.

Prevođenje web sadržaja sa srpskog na bosanski jezik

Kada se sa srpskog na bosanski jezik prevode web sadržaji, neophodno je da se naročita pažnja obrati na njihovu optimizaciju na ciljanom jeziku, kako bi tako obrađen sadržaj mogao da zauzme što bolju poziciju u polju pretrage. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač koji se bavi prevođenjem sajtova, te sadržaja web kataloga i prodavnica će učiniti sve da tokom obrade ovih materijala implementira smernice za dobar SEO (Search Engine Optimisation), kako bi im u perspektivi omogućio da se nađu u samom vrhu pretrage.

Osim prevoda navedenih internet sadržaja, sa srpskog na bosanski jezik prevodimo i softver, to jest bilo koji program i aplikaciju koju zahteva naš klijent.

Takođe, vršimo i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni, ali uz nedovoljno poštovanje pravila prevodilačke struke. Lektori i korektori koji su članovi našeg tima će, u relativno kratkom roku izvršiti sve potrebne ispravke i na dogovoren način vam dostaviti profesionalno obrađene sadržaje, kojima ćete u potpunosti biti zadovoljni, jer će ispuniti sve zahteve kvalitetno urađenog prevoda.


Poslovnica srpski na bosanski bosanski na srpski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 900 1400 900 1400
Paraćin 900 1400 900 1400
Beograd 900 1400 900 1400
Novi Beograd 900 1400 900 1400
Banovo Brdo 900 1400 900 1400
Mladenovac 900 1400 900 1400
Kragujevac 900 1400 900 1400
Niš 900 1400 900 1400
Leskovac 900 1400 900 1400
Sombor 900 1400 900 1400
Ćuprija 900 1400 900 1400
Čačak 900 1400 900 1400
Kraljevo 900 1400 900 1400
Požarevac 900 1400 900 1400
Smederevo 900 1400 900 1400
Užice 900 1400 900 1400
Novi Sad 900 1400 900 1400
Pančevo 900 1400 900 1400
Zemun 900 1400 900 1400
Zrenjanin 900 1400 900 1400
Šabac 900 1400 900 1400
Novi Pazar 900 1400 900 1400
Valjevo 900 1400 900 1400
Bor 900 1400 900 1400
Voždovac 900 1400 900 1400
Zaječar 900 1400 900 1400
Sremska Mitrovica 900 1400 900 1400
Ruma 900 1400 900 1400
Subotica 900 1400 900 1400
Kruševac 900 1400 900 1400
Vranje 900 1400 900 1400
Inđija 900 1400 900 1400
Vršac 900 1400 900 1400
Pirot 900 1400 900 1400
Stara Pazova 900 1400 900 1400
Aranđelovac 900 1400 900 1400
Zvezdara 900 1400 900 1400
Obrenovac 900 1400 900 1400
Kikinda 900 1400 900 1400

Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje