Prevod sa bosanskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na grčki jezik

Za online prevod sa bosanskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na grčki jezik

Među brojnim uslugama za koje su profesionalno osposobljeni prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama jesu i direktni prevodi sa bosanskog na grčki jezik. A pomenuti stručnjaci ovu uslugu vrše u obe forme, to jest i u pisanoj i u usmenoj, tako da klijent kome je potrebna obrada bilo kojih vrsta sadržaja ili simultani, konsekutivni, odnosno šapatni prevod sa bosanskog jezika na grčki, tu uslugu svakako dobija od naših zaposlenih. A u ponudi imamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali isto tako i uslugu korekture, koja uključuje kako lekturu, isto tako i korekturu, te konkretne usluge vrše stručni lektori i korektori, koji su deo tima svake naše poslovnice.

Takođe, zainteresovanim klijentima omogućujemo i u navedenoj kombinaciji jezika da dobiju prevedene marketinške materijale i to kako plakate i vizit kartice, odnosno brošure, tako i kataloge, PR tekstove i reklamne letke i flajere, ali i ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje kompanija, te različitih proizvoda ili usluga. A sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i popularne, odnosno naučne, to jest stručne tekstove, kao i udžbenike, ali i dela književnosti i to ne samo beletristiku, već i romane, kao i bilo koje prozno ili poetsko književno delo.

U zvaničnoj ponudi naših usluga se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog jezika na grčki za članke iz novina, te za sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih, ali isto tako i stručnih časopisa. A u skladu sa potrebama i zahtevim, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i to maksimalno profesionalno različite sadržaje vezane za oblast interneta, počev od web sajtova, preko brojnih programa, odnosno aplikacija, pa do online prodavnica, kataloga i drugih. Svakako je najvažnije da naglasimo da klijent kome je prevođenje sa bosanskog jezika na grčki za pomenute sadržaje potrebno, može da ih pošalje na obradu preko mejla, a pošto naši stručnjaci ispune njegove zahteve i prevedu pomenute materijale, može isto tako i da izvrši njihovo preuzimanje.


Prevođenje sa bosanskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na bosanski

Postupak obrade dokumenata se bitno razlikuje u odnosu na pomenuti i to prvo zato što je se od svakog pojedinačnog klijenta zahteva da priloži originalna dokumenta na uvid, a zatim i zato što kod nas uz njihovo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na grčki, klijent dobija isto tako i dokument koji je overen od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, te on na taj način zapravo ima priliku da dobije pravno validan dokument.

Preporuka je da svaki klijent koji je zainteresovan za ovu uslugu samostalno, a u okviru nadležnih institucija, izvrši sve potrebne provere koje se odnose na nadoveru, to jest koje se tiču stavljanja haškog ili Apostille pečata na dokumenta za koja su njemu potrebni prevodi sa bosanskog jezika na grčki, jer ovu uslugu prevodilac i sudski tumači ne mogu da pruže i to prvenstveno zato što ne spada u oblast njihovog delovanja. Zato svaki klijent pojedinačno treba prvo da sazna da li je ova vrsta overe obavezna za konkretna dokumenta, te ukoliko dođe do informacije da jeste, mora pitati i da li se taj pečat stavlja tek nakon što naši stručnjaci obrade konkretna dokumenta u skladu sa pravilima ili pre toga, jer od toga u velikoj meri zavisi koliko će trajati postupak obrade određenog dokumenta i po kom principu će se vršiti. Ova informacija je jako važna, jer ako se Apostille pečat mora prvo staviti na neki dokument, onda naši stručnjaci imaju dužnost da prevode i taj pečat i sam dokument, a nakon toga se radi overa u skladu sa pravilima, tako da pomenuti postupak za nijansu može i duže da traje od onoga koji se odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na grčki za dokument, a potom podrazumeva njegovu overu sudskog tumača i na kraju stavljanje haškog pečata.

Sva dokumenta za koja zahteva prevod u konkretnoj varijanti jezika klijent nam na obradu donosi lično ili šalje preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe, a preuzima ih takođe lično u prostorijama određene poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili mu prevedena i overena dokumenta bivaju poslata na određenu adresu. A budući da će tu uslugu morati da izvrši kurirska služba, ona će je naplatiti u skladu sa važećim cenovnikom, te je klijent svakako obavezan da direktno kuriru prilikom preuzimanja izvrši plaćanje.Svaki klijent kome je direktno prevođenje sa bosanskog jezika na grčki potrebno u kratkom roku za neki dokument, ima mogućnost da ih skenirane prvo pošalje na naš mejl, ali pod uslovom da posle toga ispoštuje pravilo koje se odnose na dostavljanje originala, jer će na taj način omogućiti da naši stručnjaci uspeju da prevedu taj dokument u kratkom roku.

Pomenućemo i to da prevodioci i sudski tumači, uz prevođenje sa bosanskog jezika na grčki za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi i druga), odnosno za sva ona koja se odnose na oblast prava i sudstva (sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, sertifikati, sudske presude, punomoćje za zastupanje licence i ostala), takođe u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i sva dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju (revizorski i godišnji izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga).

Takođe, u našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na grčki, ali i overa pečatom sudskog tumača za lična dokumenta, a to osim pasoša, lične karte, vozačke dozvole i krštenice, uključuje i kompletnu obradu uverenja o državljanstvu, umrlice i potvrde o prebivalištu, a zatim i dozvole za boravak i saobraćajne dozvole, kao i venčanog lista i radne dozvole, ali i svih ostalih ličnih dokumenata. A sudski tumač i prevodilac u pomenutoj kombinaciji jezika mogu da obrade i različite vrste kako saglasnosti i izjava, tako i potvrda, ali i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama), te pored toga klijentima omogućujemo da dobiju kompletno obrađena, to jest prvo prevedena u navedenoj jezičkoj kombinacija, a potom i overena dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke i građevinske, tako i tenderske, odnosno medicinske dokumentacije. Tako da će, po potrebi prevodilac i sudski tumač izuzev za građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, da izvrše i direktan prevod sa bosanskog jezika na grčki za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te isto tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i za mnoga druga dokumenta koja spadaju u pomenute vrste dokumentacija.

Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa bosanskog na grčki jezik

U ponudi brojnih usluga koje u skladu sa zahtevima klijenata rade stručni prevodioci i sudski tumači u svakom našem predstavništvu se nalaze i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa bosanskog jezika na grčki. A pomenuta usluga obuhvata njihovu kompletnu obradu, budući da klijenti dobijaju i overene prevode rezultata naučnih istraživanja, ali i mnogih drugih dokumenata.

Baš zahvaljujući takvom principu rada, oni će značajno da uštede ne samo novac, nego i vreme, jer će u okviru naše poslovnice da dobiju dokumenta koja su tako obrađena da mogu da se koriste u različitim prilikama, jer su sa zakonskog i pravnog stanovišta potpuno validna. Naši stručnjaci će, takođe po zahtevu klijenata da obrade i naučne patente, kao i radove i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke, a zainteresovani klijenti mogu da dobiju direktan prevod sa bosanskog jezika na grčki i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što je usluga koja uključuje ne samo obradu svih tipova saglasnosti i različitih vrsta potvrde, već i bilo koju izjavu, kao i uverenje (potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ove vrste).

Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji je vezan za segment obrazovanja, a pod tim se na prvom mestu misli na direktno prevođenje sa bosanskog jezika na grčki kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplomu i dodatak diplomi, tako isto i na kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju, te prepisao ocena, a sudski tumač i prevodilac mogu čak da pristupe obradi i diplomskih radova, ali i seminarskih, nevezano za to kojom temom se bave.

Isto tako ćemo, kad god je potrebno da kompletno obradimo i svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), kao i ona koja čine poslovnu dokumentaciju (godišnji i revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, fakture i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje).

Građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji čini kako građevinsku, tako i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju će prevodilac i sudski tumač da obrade kad god je to potrebno klijentima. A podrazumeva se, svakako da će naši stručnjaci na kompletno obrade i svaki lični dokument, što osim pasoša i lične karte, te uverenja o državljanstvu i svih vrsta dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i ostale), uključuje i prevod sa bosanskog jezika na grčki za izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, te za sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao lična.

Pomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju, takođe da dobiju i kompletno obrađene sve tipove ugovora, ali i da prevode presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, te isto tako i punomoćje za zastupanje, a zatim i tekovine Evropske Unije, te različite vrste što sudskih rešenja, što žalbi ili tužbi i sva ostala dokumenta koje su u vezi sa oblašću prava ili sudstva.

Kada se uzme u obzir podatak da klijente kod nas očekuju ne samo prevodi sa bosanskog jezika na grčki, nego i overa urađenih prevoda pečatom sudskog tumača, klijenti kojima je obrada bilo kog dokumenta potrebna su dužni da prilože originalna dokumenta na uvid, te je poželjno i da se na vreme raspitaju o overi haškim, to jest onim pečatom koji je nazvan još i Apostille za konkretna dokumenta, budući da tu uslugu nemaju pravo da izvrše naši stručnjaci.

Prevođenje PR tekstova sa bosanskog jezika na grčki

Uz prevod PR tekstova sa bosanskog na grčki jezik, svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju stručnu obradu i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, budući da sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i reklamne letke i flajere, odnosno plakate, kao i različite tipove brošura, kataloga i ostale slične sadržaje. A kada pristupe prevođenju ovakvih vrsta materijala, oni nastoje da ispune osnovni cilj koji njihova obrada podrazumeva, te svakako oblikuju reklamnu poruku u skladu sa pravilima grčkog jezika, a koji je u ovom slučaju ciljani. Na taj način će govornici grčkog jezika da se upoznaju sa bilo uslugom ili proizvodom koji se prezentuje kroz ove materijalne i to tako kao da je na njihovom jeziku i natpisano.

Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i po zahtevu klijenata usmeno prevođenje sa bosanskog na grčki jezik. A onima koji su zainteresovani za tu uslugu nudimo, i to po jako dobrim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sobzirom na to da naši stručnjaci vrše sva tri tipa usmenog prevoda, to jest šapatno, konsekutivno i simultano, oni će za neki događaj koristiti baš onaj tip usluge koji najbolje odgovara na zahteve vezane za njegovu organizaciju. Ali da bi konkretna ponuda bila pripremljena prema pravilima, klijenti treba da nas obaveste o načinu na koji je predviđeno da neki događaje bude organizovan, a zatim i o tome koliko učesnika će biti prisutno, kao i koliko bi trebalo taj događaj da traje, te da nas informišu i o karakteristikama prostora u okviru koga bi trebalo da bude održan, jer na osnovu svih tih detalja možemo da odlučimo koja vrsta pomenute usluge može da adekvatno odgovori na te zahteve.

Direktni prevodi tekstualnih materijala sa bosanskog na grčki jezik su takođe u našoj ponudi, a što se odnosi kako na obradu stručnih, tako i na prevođenje onih tekstova koji se tretiraju kao popularni i namenjeni su većem broju čitalaca. Sem onih čija tema je vezana za oblast turizma, politike, nauke i filozofije, sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove koji se bave temom iz oblasti sociologije i psihologije, a zatim i obrazovanja i medicine, kao i finansija i bankarstva, te sve one koji su vezani za građevinsku industriju i komunikologiju, ali i ekologiju i zaštitu životne sredine, marketing i sve ostale naučne discipline koje nisu pomenute, a bez obzira da li su one primarno deo društvenih ili, pak prirodnih nauka.

Prevod članaka iz novina sa bosanskog na grčki jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u svakom našem predstavništvu će na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje novinskih članaka sa bosanskog jezika na grčki, ali će klijentima da ponude i obradu različitih vrsta književnih dela i časopisa, kao i prevod udžbenika. Uz ilustrovane i stručne časopise, oni isto tako obrađuju i dečije i mnoge druge, ali i dela proze i poezije, kao i beletristiku, odnosno romane i sve ostale sadržaje ove vrste.

Takođe mogu da urade i prevod web sajtova sa bosanskog jezika na grčki, ali svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast interneta, kao što su na primer online katalozi i različite vrste programa, a zatim i web prodavnice, aplikacije i ostale internet materijale. Kada budu pristupili njihovoj obradi i to onda kada se smatra potrebnim, oni će primeniti SEO smernice (Search Engine Optimisation), što ustvari znači da će prevedeni internet sadržaji na profesionalan način biti i optimizovati za web pregledače, a čime će im omogućiti da u velikoj meri dostignu mnogo bolju poziciju na internetu. Sve to će imati, sigurno i pozitivan efekat na poslovanje vlasnika sajtova ili internet prodavnica, te ostalih web sadržaja.

Uzevši u obzir da deo tima svake naše poslovnice čine i profesionalni lektori, ali isto tako i korektori, to svi oni klijenti koji poseduju različite tipove sadržaja za koje su prethodno direktni prevodi sa bosanskog jezika na grčki rađeni, a ne mogu se tretirati kao profesionalni, mogu da dobiju njihovu redakturu. A nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili usluge za koje su specijalizovani, svaki klijent će sigurno biti zadovoljan kvalitetom obrade, budući da oni pristupaju redakturi prema pravilima koja definiše prevodilačka struka.

Vrlo je važno da naglasimo i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za direktan prevod audio i video materijala sa bosanskog jezika na grčki, ali i da klijenti kod nas mogu da dobiju dodatne usluge, koje se odnose kako na njihovu sinhronizaciju, isto tako i na uslugu titlovanja. A upravo zahvaljujući takvom načinu rada, naši klijenti kompletno obrađene filmove svih vrsta i žanrova (igrani, crtani, animirani, dokumentarni i drugi), ali i reklamne poruke, odnosno zabavne emisije, serije, te informativne i obrazovne emisije, kao i sve ostale kako video, tako i audio materijale, mogu da vrlo brzo po završetku obrade u okviru naše poslovnice prezentuju gde god to žele, te da ih prikazuju ne samo na televiziji ili u bioskopu, već i na radiju i internetu, te zapravo gde god je to potrebno.


Poslovnica bosanski na grčki grčki na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2600 1900 2600
Paraćin 1900 2600 1900 2600
Beograd 1900 2600 1900 2600
Novi Beograd 1900 2600 1900 2600
Banovo Brdo 1900 2600 1900 2600
Mladenovac 1900 2600 1900 2600
Kragujevac 1900 2600 1900 2600
Niš 1900 2600 1900 2600
Leskovac 1900 2600 1900 2600
Sombor 1900 2600 1900 2600
Ćuprija 1900 2600 1900 2600
Čačak 1900 2600 1900 2600
Kraljevo 1900 2600 1900 2600
Požarevac 1900 2600 1900 2600
Smederevo 1900 2600 1900 2600
Užice 1900 2600 1900 2600
Novi Sad 1900 2600 1900 2600
Pančevo 1900 2600 1900 2600
Zemun 1900 2600 1900 2600
Zrenjanin 1900 2600 1900 2600
Šabac 1900 2600 1900 2600
Novi Pazar 1900 2600 1900 2600
Valjevo 1900 2600 1900 2600
Bor 1900 2600 1900 2600
Voždovac 1900 2600 1900 2600
Zaječar 1900 2600 1900 2600
Sremska Mitrovica 1900 2600 1900 2600
Ruma 1900 2600 1900 2600
Subotica 1900 2600 1900 2600
Kruševac 1900 2600 1900 2600
Vranje 1900 2600 1900 2600
Inđija 1900 2600 1900 2600
Vršac 1900 2600 1900 2600
Pirot 1900 2600 1900 2600
Stara Pazova 1900 2600 1900 2600
Aranđelovac 1900 2600 1900 2600
Zvezdara 1900 2600 1900 2600
Obrenovac 1900 2600 1900 2600
Kikinda 1900 2600 1900 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje