Prevod sa bosanskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na švedski jezik

Za online prevod sa bosanskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na švedski jezik

Pored stručnjaka koji su specijalizovani za obradu sadržaja na bosanskom jeziku, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one koji mogu da izađu u susret zahtevima klijenata kada su im potrebni prevodi sa švedskog i na švedski jezik. A upravo oni vrše direktan prevod sa bosanskog jezika na švedski kad god je to potrebno klijentima, tako da uz uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumači takođe kompletno obrađuju i mnoge sadržaje u pisanom obliku.

Uz udžbenike i materijale koji su vezani za oblast marketinga, odnosno književna dela i različite vrste časopisa, odnosno internet materijale i novinske članke, naši stručnjaci takođe obrađuju i dokumenta. A isto tako će da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na švedski za filmska ostvarenja i to bilo kog žanra i vrste, te za reklamne poruke, emisije, serije i ostale video i audio materijale, pa ako to budu zahtevali klijenti možemo takođe da im ponudimo i sinhronizaciju svih pomenutih sadržaja, ali i da pristupimo njihovom profesionalnom titlovanju, kako bi naši klijenti što pre dobili kompletno obrađene video i audio materijale.

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na švedski uključuje primenu kako simultanog, tako i šapatnog, ali i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, te naši klijenti takođe mogu i po povoljnim cenama da u okviru konkretne poslovnice izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svako ko je prethodno obradu dokumenata ili bilo kog drugog sadržaja u ovoj varijanti jezika prepustio nekom drugom, a dobio je nekvalitetno urađen prevod u navedenoj kombinaciji jezika, može sada da angažuje profesionalne korektore i lektore, koji su isto tako deo tima svake naše poslovnice i koji će na zahtev da izvrše potrebne ispravke. A nakon kompletne redakture materijala i to ma koje vrste, naši klijenti dobijaju profesionalno obrađene sadržaje i tako stiču mogućnost da se njima služe bez prepreka.


Prevođenje sa bosanskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na bosanski

Kada klijent zahteva obradu dokumenata, on treba da zna da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi njihovu kompletnu obradu, jer prevodilac i sudski tumač prvo u pomenutoj varijanti jezika rade prevod, a posle toga i overu prevoda i to isključivo u skladu sa aktuelnim pravilima. A to, zapravo znači da sudski tumači upoređuju originalni i preveden dokument, pa je zato i potrebno da klijenti dostave na uvid originalne sadržaje, pa tek onda vrši overu ako je u pitanju istovetan sadržaj. Ukoliko to nije slučaj, te utvrdi da postoje određeni propusti u prevedenim materijalima, klijentima će biti predloženo da se primeni njihova redaktura, pa tek onda da se pristupi overi.

Dostavljanje dokumenata može biti izvršeno na neki od opisanih načina, to jest preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a na raspolaganju je i mogućnost da se lično dostave dokumenta za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na švedski. Za bilo koju drugu vrstu sadržaja koja ne podrazumeva uslugu sudskog tumača je dozvoljeno slanje preko mejla, budući da je tako ujedno i najjednostavnije. A slanje dokumenata na mail je dozvoljeno isključivo klijentima kojima je njihova obrada potrebna u vrlo kratkom roku, ali se mora izvršiti i dostavljanje originala na uvid prema važećim pravilima i to na najbrži način od svij opisanih.

Onog trenutka kada sudski tumači i prevodioci budu završili sa obradom dostavljenih dokumenata, klijenti iste preuzimaju lično u prostorijama konkretne poslovnice ili možemo da im ih dostavimo na adresu, a ta usluga svakako podleže dodatnom naplaćivanju. Visinu nadoknade za dostavu na adresu će odrediti isključivo kurirska služba sa kojom naša institucija sarađuje, a klijent koji se za nju bude opredelio je u obavezi da plaćanje izvrši samostalno i to direktno osobi koja bude i dostavila pošiljku, to jest kuriru. Na mejl šaljemo profesionalno obrađene sadržaje za koje prevodilac i sudski tumač urade prevod u ovoj varijanti jezika, a koji ne uključuju overu sudskog tumača.Izuzev pravnih akata i svih vrsta ličnih dokumenata, naši stručnjaci mogu da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što se na prvom mestu odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na švedski kako za različite tipove izjava i potvrda, tako isto i za sve vrste uverenja i saglasnosti. Takođe ćemo klijentima ponuditi i obradu bilo kog dokumenta koji je vezan za oblast nauke, ali i svih onih koja ulaze u sastav medicinske tehničke i poslovne dokumentacije. Pored toga, sudski tumači i prevodioci rade kompletnu obradu za dokumenta koja se svrstavaju u tendersku dokumentaciju, ali i za sva ona koja se odnose na oblast nauke, odnosno za ona koja se smatraju delom građevinske dokumentacije.

Najvažnije da naši klijenti imaju na umu da je postupak obrade dokumenata koji smo prethodno opisali u pojedinim situacijama nedovoljan, budući da u praksi postoje i ona za koja se zahteva nadovera, a što znači da na njih mora biti stavljen pečat koji je poznat pod nazivom haški ili Apostille i za koju sudski tumač i prevodilac zaposleni u Akademiji Oxford nisu nadležni. Samo iz tog razloga ćemo predložiti klijentima da saznaju u okviru državnih institucija koje imaju za to nadležnost, da li je ova vrsta overe obavezna za ona dokumenta za koja oni zahtevaju prevod sa bosanskog jezika na švedski. A u slučaju da saznaju da je neophodno izvršiti ovu vrstu overe, vrlo je važno i da se raspitaju da li se haški pečat stavlja onog trenutka kada naši stručnjaci urade prevod i overu u skladu sa svojim ovlašćenjima ili se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda pristupa obradi na uobičajen način. Ističemo da se ova dva postupka svakako razlikuju, jer se prevodilac i sudski tumač obavezuju da prevedu i dokument i pomenuti pečata, a ako se on stavlja na samom početku procesa obrade, što posredno znači da taj postupak može duže da traje od drugog koji je pomenut. Pribavljanjem svih ovih informacija naši klijenti bivaju odlično obavešteni o toku obrade, pa samim tim i otprilike znaju koliko će on trajati, ali i gde prvo moraju da odnesu određeni dokument.

Prevod online kataloga sa bosanskog jezika na švedski

Sobzirom na to da prevodioci i sudski tumači koji čine deo tima svake naše poslovnice odlično poznaju pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), to će oni onda kada klijent zahteva direktno prevođenje web kataloga sa bosanskog na švedski jezik ta pravila i da primene i time će da postignu vrlo pozitivan učinak njihove obrade. Zapravo, oni ova pravila primenjuju i prilikom prevođenja web brošura, kao i internet sajtova i ostalih sadržaja koji se odnose na oblast interneta i time doprinose da konkretni materijali dostignu znatno bolje mesto u okviru globalne pretrage na internetu. Napominjemo da će vlasnici svih pomenutih sadržaja sasvim sigurno biti zadovoljni pruženom uslugom, jer će se sve to izuzetno dobro odraziti i na poslovanje njihove kompanije u celini. Takođe će pomenuti stručnjaci i da prevedu različite aplikacije, ali i bilo koji program za koji klijent zahteva direktan prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Direktni prevodi časopisa sa bosanskog na švedski jezik su isto dostupni u svakoj našoj poslovnici, a sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i članke iz novina, te svim klijentima nude profesionalan prevod za različita književna dela i udžbenike. Izuzev romana i dela koja se svrstavaju u beletristiku, oni takođe kvalitetno prevode i bilo koje poetsko, ali i prozno književno delo.

Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da su u našoj ponudi i usmeni prevodi sa bosanskog na švedski jezik, stim da je vrlo važno da svaki klijent koji je za tu uslugu zainteresovan zna da profesionalni prevodilac i sudski tumač pružaju uslugu simultanog i šapatnog, kao i konsekutivnog prevoda u konkretnoj varijanti jezika. Sa ciljem da u potpunosti podržimo određeni događaj za koji se ova usluga zahteva, mi tražimo da nam klijenti dostave sve potrebne podatke koji se odnose na njegovu organizaciju, to jest potrebno je da nam daju informacije ne samo o broju osoba koje će mu prisustvovati i njegovom trajanju, nego isto tako treba da nam daju i informacije koje se odnose na mesto njegovog održavanja, to jest na karakteristike samog prostora. A kada budemo dobili sve ove informacije, mi ćemo pripremiti zvaničnu ponudu, pa u slučaju da naši stručnjaci na osnovu njih procene da će baš taj tip usluge da uspe na najbolji način da odgovori na konkretne zahteve, mi ćemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje informativnih emisija sa bosanskog na švedski jezik

Prevodi informativnih audio i video emisija sa bosanskog jezika na švedski su takođe usluga koju će, onda kada to zahtevaju klijenti, da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači. Međutim, moramo da istaknemo i činjenicu da naš tim čine i mnogi drugi stručnjaci poput na primer onih koji mogu da pruže uslugu sinhronizovanja, ali i titlovanje (profesionalni titleri), tako da će zainteresovani klijenti da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest informativne emisije koje mogu da puštaju na svakom mediju gde treba. Podrazumeva se da ćemo da prevedemo i sadržinu obrazovnih, ali i zabavnih emisija i serije, odnosno dokumentarne i igrane filmove bilo kog žanra, ali i reklamne poruke, a zatim i crtane i animirane filmove, te sve ostale video ili audio sadržaje.

Radimo i direktno prevođenje marketinških materijala sa bosanskog jezika na švedski i to naravno takođe profesionalno. A ovo naglašavamo zato što sudski tumač i prevodilac odlično vladaju i aktuelnim marketinškim pravilima, te svim zainteresovanim klijentima nude mogućnost kvalitetnog prevođenja kako plakata i PR tekstova, odnosno reklamnih letaka, tako i brošura, flajera i mnogih drugih sadržaja koji služe za reklamiranje neke kompanije, te prezentovanje događaja ili za predstavljanje konkretnog proizvoda ili usluge. Ovi stručnjaci će u toj situaciji oblikovati prema pravilima švedskog jezika određenu poruku koja se nalazi u materijalima na bosanskom jeziku i na taj način svima kojima je švedski maternji jezik omogućiti da se upoznaju na pravi način sa onim što jeste predmet reklamiranja.

Tekstove različite namene, ali i dužine i tematike, odnosno kompleksnosti, takođe će pomenuti stručnjaci da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti. A samim tim što se ne radi overa ovih sadržaja, već samo njihov prevod sa bosanskog jezika na švedski, klijentima je omogućeno da ih pošalju preko mejla na obradu i na taj način svakako značajno uštede vreme. Osim popularnih i stručnih tekstova koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, turizma i menadžmenta, odnosno obrazovanja, sociologije i farmacije, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne sadržaje sa tematikom vezanom za oblast finansija i psihologije, odnosno medicine, bankarstva i prava, te politike i građevinske industrije, ali i ekonomije, informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje su prvenstveno vezane za prirodne nauke, isto tako i onih koje se smatraju delom društvenih nauka.

Klijentima koji su prevod sa bosanskog jezika na švedski dobili u okviru neke druge institucije, odnosno od bilo kog pojedinca, ali u kojima postoje različite greške koje takav prevod svrstavaju u nekvalitetan, možemo da ponudimo usluge njihovog lektorisanja, to jest korekture i tako im pružimo priliku da vrlo brzo dobiju profesionalno obrađene najrazličitije sadržaje.

Prevodi građevinskih projekata sa bosanskog jezika na švedski

Prilikom prevođenja građevinskih projekata u ovoj jezičkoj kombinaciji, profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford rade i njihovu završnu obradu, to jest prevedene projekte overavaju i to isključivo u skladu sa svojim ovlašćenjima. Tačnije, nakon što budu uradili prevod građevinskih projekata sa bosanskog na švedski jezik, odmah zatim će da urade i overu, a koju u tom slučaju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Stavljanjem pečata na prevedena dokumenta, on potvrđuje da je njihova sadržina ista kao i u originalnim, to jest pojedinačnom klijentu daje priliku da ta dokumenta preda bilo kojoj državnoj instituciji, to jest da ih koristi nesmetano, jer su sa zakonskog i pravnog gledišta to potpuno važeća dokumenta.

Pred svakog klijenta kome su direktni prevodi sa bosanskog na švedski jezik potrebni bilo za građevinske projekte ili za neki drugi dokument se iznosi zahtev da na uvid svakako priloži i originalna dokumenta, jer je to potrebno upravo sudskom tumaču prilikom vršenja postupka overe. A predlažemo svakom od njih pojedinačno i da izvrši neophodne provere koje se odnose na overu haškim, to jest Apostille pečatom, što svakako nije svrstano u nadležnost stručnjaka koji čine naš tim.

U našoj ponudi su i prevodi ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, dok prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja se smatraju delom kako tenderske, tako i tehničke dokumentacije.

Različite vrste saglasnosti i izjava, kao i potvrda, te uverenja, takođe zainteresovani klijenti mogu da dobiju prevedene u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overena pečatom sudskog tumača. Tako će pomenuti stručnjaci uz potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, da urade prevod sa bosanskog na švedski jezik i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, odnosno za saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, te za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Kompletno obrađujemo i medicinsku dokumentaciju, a što uz lekarske nalaze uključuje i obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i svih ostalih dokumenata koja u njen sastav ulaze.

Prevodi pravnih akata sa bosanskog na švedski jezik će takođe biti izvršeni u najkraćem roku, a ako je to potrebno klijentima, tako da sudski tumač i prevodilac uz tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, odnosno punomoćje za zastupanje, prevode i sudske presude i tužbe, a zatim i licence, sudske odluke i rešenja, te ugovore, sertifikate i ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću prava. Takođe mogu da prevedu i uverenje o državljanstvu, pasoš i venčani list, te krštenicu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz knjige umrlih i dozvolu za boravak, kao i vozačku i saobraćajnu, odnosno radnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Svakako radimo i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa bosanskog na švedski jezik, te uz sve vrste poslovnih izveštaja, poput na primer finansijskih, godišnjih i revizorskih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i statut preduzeća, poslovne odluke i fakture, kao i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta koja sada nisu pomenuta, a vezana su za poslovanje kako preduzetnika, tako i bilo kog drugog pravnog lica.

Među usluge koje naši stručnjaci takođe mogu da izvrše se svrstavaju i direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa bosanskog na švedski jezik, a izuzev svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i naučnih patenata, to svakako uključuje i kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima. A svakako možemo da izađemo u susret zahtevima klijenata kojima su prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebni za različite vrste radova, poput recimo seminarskih, naučnih ili diplomski.


Poslovnica bosanski na švedski švedski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2600 1900 2600
Paraćin 1900 2600 1900 2600
Beograd 1900 2600 1900 2600
Novi Beograd 1900 2600 1900 2600
Banovo Brdo 1900 2600 1900 2600
Mladenovac 1900 2600 1900 2600
Kragujevac 1900 2600 1900 2600
Niš 1900 2600 1900 2600
Leskovac 1900 2600 1900 2600
Sombor 1900 2600 1900 2600
Ćuprija 1900 2600 1900 2600
Čačak 1900 2600 1900 2600
Kraljevo 1900 2600 1900 2600
Požarevac 1900 2600 1900 2600
Smederevo 1900 2600 1900 2600
Užice 1900 2600 1900 2600
Novi Sad 1900 2600 1900 2600
Pančevo 1900 2600 1900 2600
Zemun 1900 2600 1900 2600
Zrenjanin 1900 2600 1900 2600
Šabac 1900 2600 1900 2600
Novi Pazar 1900 2600 1900 2600
Valjevo 1900 2600 1900 2600
Bor 1900 2600 1900 2600
Voždovac 1900 2600 1900 2600
Zaječar 1900 2600 1900 2600
Sremska Mitrovica 1900 2600 1900 2600
Ruma 1900 2600 1900 2600
Subotica 1900 2600 1900 2600
Kruševac 1900 2600 1900 2600
Vranje 1900 2600 1900 2600
Inđija 1900 2600 1900 2600
Vršac 1900 2600 1900 2600
Pirot 1900 2600 1900 2600
Stara Pazova 1900 2600 1900 2600
Aranđelovac 1900 2600 1900 2600
Zvezdara 1900 2600 1900 2600
Obrenovac 1900 2600 1900 2600
Kikinda 1900 2600 1900 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje