Prevod sa bosanskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na portugalski jezik

Za online prevod sa bosanskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na portugalski jezik

Pored toga što ćemo svakome kome je prevod sa bosanskog jezika na portugalski potreban omogućiti profesionalnu uslugu, naši klijenti će da dobiju i kompletnu obradu dokumenata, a uz to će se kako prevodioci i sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford, tako i mnogi drugi stručnjaci pobrinuti da ispune očekivanja svakog klijenta, bez obzira za koje sadržaje da mu je potreban prevod u navedenoj kombinaciji jezika.

Tako će, na primer oni dobiti kompletno obrađenu bilo koju vrstu video materijala, ali isto tako i audio, a za koje će se pobrinuti prvo sudski tumač i prevodilac, a potom i profesionalni titler, mada isto tako nakon prevoda serija ili reklamnih poruka, odnosno različitih vrsta filmova, emisija i drugih sadržaja ove vrste, klijenti mogu da dobiju i njihovu sinhronizaciju. A vršimo i redakturu, što je usluga za koju će se pobrinuti profesionalni lektori, odnosno korektori, tako da će ispraviti sve greške koje se u uređenim prevodima za različite sadržaje nalaze i na taj način će klijentima omogućiti da u optimalnom roku dobiju profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Pomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa zahtevima klijenata da urade i prevod sa bosanskog jezika na portugalski za sve marketinške materijale (katalozi, plakati, reklamni flajeri, PR tekstovi, vizit karte, brošure i drugi), kao i za književna dela, a počev od beletristike, preko romana i ostalih proznih dela, pa do poezije. Ali isto tako pomenuti stručnjaci obrađuju i internet sajtove, kao i različite vrste kako aplikacija, tako i programa, odnosno online prodavnice, a zatim i kataloge i sve ostale sadržaje koji se odnose na internet.


Prevođenje sa bosanskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na bosanski

U zvanično ponudi usluga koje pružamo su i prevodi sa bosanskog jezika na portugalski za sve vrste udžbenika, a zatim i za ilustrovane, ali i stručne i ostale vrste časopisa, te za novinske članke i stručne tekstove, iako će sudski tumač i prevodilac takođe, po potrebi da obrade i popularne tekstualne sadržaje i to bilo koje tematike. Napomenućemo i da je svakome kome je potrebna obrada ovih materijala dozvoljeno da izvrši slanje materijala na prevod preko mejla, ako klijentu tako bude odgovaralo, a isto tako će biti omogućeno i preuzimanje prevedenih sadržaja po završetku obrade, čime će u velikoj meri uštedeti vreme.

Važno je da svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata zna da uz njihovu prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski, naši stručnjaci rade zapravo njegovu kompletnu obradu, to jest pristupaju overi, a u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama. Sobzirom na to da sudski tumači koji su zaduženi za overavanje treba da uporede originalan i preveden dokument, to znači da je klijent koji zahteva ovu uslugu u obavezi da pošalje preko kurirske službe ili preporučeno putem „Pošte Srbije“, odnosno da lično donese i originalna dokumenta na uvid za koja su mu potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski.

A kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih preuzmu i to lično, a takođe mogu da se opredele i za opciju dostavljanja obrađenih dokumenata na njihovu adresu. Kako će ta usluga biti poverena kurirskoj službi, ona će biti i odvojeno naplaćena od prevoda i overe dokumenta, a cenu u tom slučaju isključivo može da odredi služba koja i vrši dostavu.Da bi sudski tumači i prevodioci mogli da izađu u susret zahtevima klijenata kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski potrebni vrlo brzo, trebalo bi da klijenti prvo izvrše njihovo slanje mejlom, a posle toga i da na uvid prilože originalna dokumenta, ali moraju izabrati najbrži od svih načina koji su u opticaju.

Pored toga što su naši stručnjaci specijalizovani za obradu medicinske i poslovne dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovni izveštaji, statut i osnivački akt preduzeća, lekarski nalazi, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), oni klijentima takođe omogućuju i kompletnu obradu za sva lična dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, radna dozvola, venčani list i druga). A u ponudi usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kada je to potrebno klijentima, se svrstavaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Osim obrade različitih tipova potvrda, to podrazumeva i prevođenje, odnosno overu za bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili uverenja, tako da će pomenuti stručnjaci osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o redovnim primanjima, kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali isto tako i mnoga nepomenuta dokumenta koja se u brojnim situacijama moraju predati različitim nadležnim službama.

Sem toga, stručnjaci zaposleni u našim poslovnicama rade i prevod sa bosanskog jezika na portugalski za dokumenta koja čine tehničku i tendersku dokumentaciju, odnosno za ona koja se smatraju sastavnim delom građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala), kao i za različita pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, sudske presude, licence, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati i ostala). Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i različita dokumenta koja se vezuju za oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili naučni radovi, ma kako da su kompleksni, te rezultati naučnih istraživanja i mnogi drugi.

Po zahtevu klijenata radimo i prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski kako za diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, tako i za svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i za sva ostala dokumenta koja se smatraju vezanim za oblast obrazovanja.

Prevod radne dozvole sa bosanskog jezika na portugalski

Kako su članovi tima svake naše poslovnice u zemlji mnogobrojni stručnjaci, a među njima i prevodioci i sudski tumači, klijenti kojima su potrebni direktni prevodi radne dozvole sa bosanskog na portugalski jezik dobijaju njihovu kompletnu obradu, a koja svakako podrazumeva i overavanje prevedenog dokumenta i to od strane zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača.

Očekuje se da svaki klijent kome je potrebna obrada kako radne dozvole, tako i bilo kog drugog dokumenta ili dokumentacije, na uvid prilikom slanja dokumenata donese i originale ili može i da ih pošalje i to kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i preko kurirske službe. A uz to je i opšta preporuka naših stručnjaka da svaki pojedinačni klijent kome je pomenuta usluga potrebna za bilo koji dokument dobije informaciju koja se odnosi na overu posebnom vrstom pečata, a koju naši stručnjaci ne mogu da izvrše, te koja se tiče stavljanja haškog ili Apostille pečata na ta dokumenta.

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik za dozvolu za boravak, kao i za vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i za mnoga druga lična dokumenta, a što pored izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša i uverenja o državljanstvu, podrazumeva i kompletnu obradu lične karte, potvrde o prebivalištu i izvoda iz knjige venčanih i umrlih, odnosno mnogih drugih dokumenata koja se smatraju ličnim.

Sudski tumač i prevodilac, takođe po zahtevu klijenata u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih i druga), a klijentima nude i prevod sa bosanskog na portugalski jezik za diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te po potrebi obrađuju i prepis ocena, seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske radove, to jest sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja ili nauke. U usluge koje takođe na vaš zahtev rade prevodioci i sudski tumači i u to u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford se mogu svrstati i direktni prevodi sa bosanskog na portugalski jezik, a nakon toga i overa urađenih prevoda za različita dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A ta usluga se zapravo odnosi na kompletnu obradu različitih vrsta saglasnosti, kao i potvrda i uverenja, ali isto tako i svih tipova izjava, što znači da će naši stručnjaci pored ostalog kompletno da obrade ne samo potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, nego i saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i sva ostala nenavedena dokumenta koja je u brojnim prilikama neophodno predati nekoj državnoj instituciji.

Sve vrste dokumentacija, takođe naši stručnjaci kompletno obrađuju, tako da osim dokumenata koja se svrstavaju u tehničku i tendersku dokumentaciju, oni takođe prevode i overavaju i bilo koji dokument koji se smatra delom kako građevinske, tako i poslovne. A uz laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća i fakture, ali i statut preduzeća, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji je uvršten u pomenute vrste dokumentacija.

Tekovine Evropske Unije isto tako naši stručnjaci obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika, a u ponudi je i direktno prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik za presude o razvodu braka, odnosno za bilo koju drugu vrstu presuda, kao i za sudske žalbe, ali i tužbe, te po potrebi oni obrađuju i sudska rešenja i odluke, a zatim i različite tipove sertifikata i licenci, ugovore, punomoćje za zastupanje i sva druga dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, to jest ona koja su usko vezana za oblast sudstva ili prava.

Prevođenje serija sa bosanskog na portugalski jezik

Nakon što prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata urade direktan prevod serija sa bosanskog jezika na portugalski, stručnjaci zaduženi za titlovanje ili sinhronizovanje mogu da pruže svoje usluge i na taj način omoguće klijentima kompletno obrađene i to ne samo serije, već i mnoge druge video i audio sadržaje, a koje će oni moći praktično vrlo brzo po završetku obrade od strane naših stručnjaka da prezentuju na bilo kom mediju. Ova usluga se odnosi i na kompletnu obradu igranih filmova, ali i informativnih i emisija zabavnog i obrazovnog karaktera, odnosno reklamnih poruka, kao i animiranih i crtanih, odnosno dokumentarnih filmova i svih ostalih audio i video materijala.

U timu svake naše poslovnice se nalaze i oni stručnjaci koji su na zahtev klijenata spremni da pristupe redakturi bilo koje vrste materijala za koje su prevodi sa bosanskog jezika na portugalski urađeni pre toga, a kada je neophodno da u njima budu ispravljene greške koje postoje, kako bi se smatrali profesionalno obrađenim. Naglašavamo da će ovu uslugu lektori i korektori, koji imaju iza sebe dugogodišnje iskustvo, da izvrše prema pravilima naše struke i omoguće klijentima da kvalitetno obrađene sadržaje ma koje vrste dobiju vrlo brzo i po odličnim uslovima.

A pored toga, prevodilac i sudski tumač onda kada to zahtevaju klijenti, rade i usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski. Onim klijentima za čiji događaj je primerena ta vrsta usluge nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je da svaki klijent kome je potrebna ova usluga u konkretnoj kombinaciji jezika zna da pomenuti stručnjaci vrše ne samo simultano prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski, nego i da mogu da primene konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Uz to je vrlo važno i da znaju da se svaka od tih usluga mora primeniti tačno u određenim slučajevima, to jest za određeni tip događaja, pa je zato i neophodno da naši stručnjaci budu upoznati sa svim detaljima. A to podrazumeva da je klijent obavezan ne samo da nas obavesti o trajanju i konceptu po kome bi konkretan događaj trebalo da bude organizovan, već i da informiše o detaljima koji se odnose na karakteristike prostora u kome bi trebalo da bude održan, te o predviđenom broju učesnika, jer će na osnovu tih informacija naši stručnjaci moći da definišu koja usluga je najbolja za primenu.

Svakako, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na portugalski za tekstualne materijale i to ne samo bilo koje sadržine, već i različite namene, kao i dužine i složenosti. Jednostavnije rečeno, oni podjednako uspešno prevode i popularne tekstove, to jest one koji će biti prezentovani širem krugu publike, kao i sve one koji se tretiraju kao stručni. A uz tekstove koji obrađuju temu iz oblasti menadžmenta, nauke, medicine, farmacije i marketinga, naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika prevode i filozofske, političke, sociološke i psihološke tekstove. Čak i ako je njihova tema vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, sudski tumač i prevodilac će apsolutno kvalitetno da ih prevedu i klijentima omoguće da tu uslugu dobiju po odličnoj ceni. A uz to, naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski za tekstove vezane za oblast bankarstva i finansija, ali isto tako i svih nenavedenih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Prevodi beletristike sa bosanskog jezika na portugalski

Osim što će prevodioci i sudski tumači, onda kada je to potrebno klijentima da urade direktan prevod beletristike sa bosanskog na portugalski jezik, oni će isto tako po potrebi i da prevedu romane, ali i mnoga druga književna dela, bez obzira da li su ona primarno poetska ili prozna. Takođe će klijentima da omoguće i profesionalnu obradu udžbenika, bez obzira za koji predmet su oni vezani, a mogu u ovoj kombinaciji jezika da prevedu i časopise i to kako ilustrovane, tako i stručne, ali i članke iz novina.

Pomenuti stručnjaci rade i profesionalan prevod za internet sadržaje bilo koje vrste sa bosanskog na portugalski jezik, a izuzev web sajtova, oni će klijentima da omoguće i kvalitetno obrađene online prodavnice i kataloge, kao i softvere, odnosno profesionalno će da obrade i različite programe ili aplikacije koji su klijentima potrebni prevedeni. Ono zbog čega navodimo da sudski tumač i prevodilac rade profesionalan prevod ovakvih sadržaja jeste činjenica da oni tokom obrade internet sajtova i ostalih web materijala primenjuju i pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju za internet pretragu. Budući da koriste pravila SEO (Search Engine Optimisation), svaki sadržaj koji je tako preveden, a zatim i postavljen na web će vrlo brzo dostići mnogo bolju poziciju u okviru internet pretrage, što će sasvim sigurno da ima vrlo pozitivan efekat i na celokupno poslovanje vlasnika tih materijala.

Takođe ćemo naglasiti i da prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da omoguće i obradu marketinških materijala bilo koje vrste, a u našoj ponudi su ne samo prevodi za kataloge i flajere sa bosanskog na portugalski jezik, već isto tako i za plakate, ali i za vizit kartice, odnosno za reklamne brošure, PR tekstove i letke, ali isto tako i za sve ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje i to ne samo usluga i proizvoda, nego i poslovanja neke kompanije. A da bi naši klijenti shvatili na koji način funkcioniše obrada ovakvih sadržaja, pomenućemo da sudski tumači i prevodioci koji vrše njihovo prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik u potpunosti poštuju i marketinška pravila, to jest da se trude da na što bolji način reklamnu poruku koje se u njima nalazi i koja treba da bude prezentovana potencijalnim klijentima, u potpunosti prilagode važećim pravilima koja su prisutna u okviru portugalskog jezika. Uzevši u obzir da na taj način pristupaju obradi marketinških materijala, klijenti kojima je ta usluga potrebna mogu da budu sasvim sigurni da će oni odlično biti prihvaćeni od strane osoba kojima je portugalski jezik maternji, to jest koji se njime služe.


Poslovnica bosanski na portugalski portugalski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2500 3200 2500 3200
Paraćin 2500 3200 2500 3200
Beograd 2500 3200 2500 3200
Novi Beograd 2500 3200 2500 3200
Banovo Brdo 2500 3200 2500 3200
Mladenovac 2500 3200 2500 3200
Kragujevac 2500 3200 2500 3200
Niš 2500 3200 2500 3200
Leskovac 2500 3200 2500 3200
Sombor 2500 3200 2500 3200
Ćuprija 2500 3200 2500 3200
Čačak 2500 3200 2500 3200
Kraljevo 2500 3200 2500 3200
Požarevac 2500 3200 2500 3200
Smederevo 2500 3200 2500 3200
Užice 2500 3200 2500 3200
Novi Sad 2500 3200 2500 3200
Pančevo 2500 3200 2500 3200
Zemun 2500 3200 2500 3200
Zrenjanin 2500 3200 2500 3200
Šabac 2500 3200 2500 3200
Novi Pazar 2500 3200 2500 3200
Valjevo 2500 3200 2500 3200
Bor 2500 3200 2500 3200
Voždovac 2500 3200 2500 3200
Zaječar 2500 3200 2500 3200
Sremska Mitrovica 2500 3200 2500 3200
Ruma 2500 3200 2500 3200
Subotica 2500 3200 2500 3200
Kruševac 2500 3200 2500 3200
Vranje 2500 3200 2500 3200
Inđija 2500 3200 2500 3200
Vršac 2500 3200 2500 3200
Pirot 2500 3200 2500 3200
Stara Pazova 2500 3200 2500 3200
Aranđelovac 2500 3200 2500 3200
Zvezdara 2500 3200 2500 3200
Obrenovac 2500 3200 2500 3200
Kikinda 2500 3200 2500 3200

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje