Prevod sa bosanskog na romski jezik


Prevodi sa bosanskog jezika na romski

Konkretna usluga je na raspolaganju zainteresovanima u celoj Srbiji, uzevši u obzir da na više od 20 lokacija za sada postoje predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A u njima su zaposleni i sudski tumači i prevodioci, tako da oni izvršavaju prvenstveno kompletnu obradu svih dokumenata.

Zapravo će oni prvo izvršiti direktno prevođenje dokumenata sa bosanskog jezika na romski, a posle toga će njihovu sadržinu uporediti sa originalnim, kako bi mogli da izvrše overu, koja je definisana trenutno važećim pravnim aktima. Naglašavamo da samo dokument, na kome se nalazi pečat ovlašćenog sudskog tumača, njegov vlasnik ima pravo da primenjuje u praksi, uzevši u obzir da je u pitanju pravno validan sadržaj. Dakle, dokument koji ima taj pečat se tretira kao istovetan, odnosno veran originalu.

Samim tim što ovlašćeni sudski tumač mora prvo da uporedi sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta, od klijenata ove institucije se zahteva da tom stručnjaku obezbede originalan dokument, koji će on koristiti kada bude vršio overu.


Prevođenje sa bosanskog na romski
Prevođenje sa romskog na bosanski

Naravno da se u pojedinim slučajevima može desiti da sudski tumač utvrdi postojanje određenih razlika između prevedenih i originalnih dokumenata, ali se tada konkretni problem rešava vrlo jednostavno. U svakoj poslovnici ove institucije su i lektori i korektori zaposleni, pa će oni u najkraćem mogućem roku da primene pravila koja podrazumeva redaktura, te će ispraviti sve propuste u prevedenim dokumentima, a kako bi ih uskladili sa originalnim sadržajima. Moramo naglasiti da se usluge korekture i lekture mogu primeniti i na sve ostale tipove materijala, a ukoliko se za tim bude javila potreba.

Dozvoljeno je klijentima da dođu do jedne od poslovnica navedene institucije, te da na taj način dostave originalna dokumenta, a svakako da mogu odabrati i varijantu njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom, te putem bilo koje kurirske službe u zemlji.

Predviđeno je da vlasnik dokumenata odluči da li će njih po završetku obrade da u samoj poslovnici ove institucije lično preuzme ili će se opredeliti za drugu opciju koja je u ponudi, a koja podrazumeva dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu vlasnika. Nadležna kurirska služba će tu uslugu da izvrši, a svakako će je i direktno od samog klijenta naplatiti, ali isključivo po cenovniku koji je u okviru nje definisan.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa bosanskog jezika na romski, a u kom slučaju će na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac kompletno da odrade kako krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčani list i izvod iz matične knjige umrlih, tako isto i saobraćajnu dozvolu, ali i vozačku i radnu, odnosno dozvolu za boravak, te potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i mnoga druga lična dokumenta.

Bilo koju vrstu izjave, potom saglasnosti ili uverenja, kao i potvrde, će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade, ukoliko to neki klijent zahteva. A podrazumeva se da će osim već pomenutih, u skladu sa važećim pravilima oni obraditi i sva ostala dokumenta koja će nakon toga biti nadležnoj službi predata.

A pored sadržine poslovne i građevinske dokumentacije, klijentima je na raspolaganju i direktan prevod dokumentacije za tendere sa bosanskog jezika na romski, ali i tehničke, što znači da će prevodioci i sudski tumači kompletno i uz maksimalno poštovanje pravila da obrade apsolutno svaki dokument, koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulazi.

Pravna akta, odnosno bilo koja dokumenta koja se tiču oblasti prava, ali i ona koja su direktno vezana za sudstvo će, isto tako biti prema zahtevima i trenutno aktuelnim pravilima obrađena.

Isto tako će ovi stručnjaci nastojati da u što kraćem roku, osim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno potvrde o redovnom školovanju i nastavnih planova i programa fakulteta, da prevedu, a zatim i overe sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i ona koja su prvenstveno u vezi sa naukom.

Bitno je naglasiti i to da ovi stručnjaci navedene usluge izvršavaju u najkraćem mogućem roku, ali da će izaći u susret i zahtevima onih pojedinaca, kojima je potreban hitan prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Radi se o specifičnoj usluzi, budući da prevodilac i sudski tumač tada imaju obavezu da dobiju pristup konkretnim dokumentima u što kraćem roku, tako da se klijentima dozvoljava da njihovo slanje izvrše elektronski. Naravno da će nakon slanja na mejl adresu oni biti u obavezi i originale na uvid da prilože, a što bi trebalo da učine takođe u što kraćem vremenskom periodu posle toga.

Za usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na romski su ovi stručnjaci, isto tako specijalizovani, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije je usluga, koje je dostupna klijentima u svakoj poslovnici navedene institucije. Važno je napomenuti da su osim za simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ovi stručnjaci specijalizovani i za primenu pravila takozvanog prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog. U principu, koja od svih tih usluga će za određenu manifestaciju biti primenjena isključivo zavisi od detalja, koji su vezani za njenu organizaciju, a koje će klijent imati obavezu da dostavi zaposlenima u odabranom predstavništvu. Najvažnije je da oni budu informisani o tome koliko će događaj trajati, odnosno koliko ljudi će biti prisutno i naravno, na kojoj tačno lokaciji će biti održan, uzevši u obzir da se prema svim tim detaljima i može jedino definisati finalna ponuda.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata najpre da obrade serije, zatim emisije različite namene i sadržine, ali će prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji izvršiti i za crtane, odnosno animirane i dokumentarne, kao i i grane filmove, potom serije i sve ostale audio i video materijale. Klijenti bi trebalo posle toga da se odluče da li im više odgovara da konkretni audio ili video sadržaji budu sinhronizovani, odnosno titlovani, budući da su i te usluge njima na raspolaganju u brojnim poslovnicama ove institucije.

Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga će, isto tako po zahtevu klijenata da budu obrađeni, a podrazumeva se da će biti izvršeni kako direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa bosanskog jezika na romski, tako isto i PR tekstova, potom brošura i vizit kartica, ali i plakata i reklamnih kataloga, te mnogih drugih marketinških materijala. Iako se to podrazumeva, moramo napomenuti da ovi stručnjaci u tom slučaju vode računa i o implementaciji pravila reklamiranja, te da na što bolji i jednostavniji način usklađuju konkretnu poruku, koja se u njima nalazi sa pravilima romskog jezika. Upravo na taj način oni sadržinu određenih materijala usklađuju sa tim pravilima i približavaju je izvornim govornicima tog jezika.

Popularne i naučne tekstove će ovi stručnjaci, takođe da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a podrazumeva se da njihova tema može biti vezana kako za bilo koju društvenu naučnu disciplinu, tako isto i za različite prirodne nauke.

Biće izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa bosanskog jezika na romski, odnosno sadržine bilo kog časopisa, a sudski tumač i prevodilac će prema iznetim zahtevima obraditi i udžbenike, kao i sva poetska i prozna književna dela i to bez obzira u kojoj meri su obimna i kompleksna.

Kada budu bili ostvarivani zahtevi klijenata, vezano za prevođenje web sadržaja u toj varijanti jezika, njima će biti omogućena i usluga njihovog profesionalnog optimizovanja. Zapravo će biti primenjeni alati, koji su poznati pod nazivom SEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimisation. Napominjemo da osnovna svrha primene tih alata podrazumeva usklađivanje sadržine sajtova i internet programa, odnosno aplikacija i web kataloga, ali i onlajn prodavnica i ostalih sadržaja dostupnih na internetu, sa osnovnim pravilima web pretrage. Upravo zahvaljujući takvom postupku će konkretni materijali i da budu okarakterisani kao najbolji rezultati pretrage za reči i izraze, koji se smatraju ključnim za tu tematiku i koji su prethodno uz puno pažnje i uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila, definisani.

Dostavljanje svih sadržaja tog tipa na prevod je mnogo jednostavnije, nego kada se vrši kompletna obrada dokumenata. Naime, nije neophodno priložiti originale na uvid, tako da se klijentima dozvoljava da ih pošalju na obradu elektronski, a biće im omogućeno ukoliko to žele i da ih na isti takav način preuzmu, nakon što željene usluge budu bile izvršene.

Prevodi PR tekstova sa bosanskog jezika na romski

S obzirom na to da se radi o posebnoj vrste reklamnih materijala, prevodioci i sudski tumači koji budu obrađivali PR tekstove u toj kombinaciji jezika će voditi računa da poruku, koja se u njima nalazi naročito usklade sa pravilima ciljanog jezika. Sve to isto će primeniti i kada budu vršili direktno prevođenje reklamnih brošura i flajera sa bosanskog na romski jezik, a svakako da mogu profesionalno prevesti i vizit kartice, zatim reklamne letke i plakate, kao i sve ostale vrste marketinških materijala.

Pobrinuće se članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji da obrade i web sadržaje, ukoliko to klijenti budu zahtevali. Ne samo da će oni prevesti web sajtove, odnosno sadržinu internet kataloga i onlajn prodavnica, već će obraditi i softvere, to jest programe i aplikacije, kao i sve ostale online sadržaje, to jest one koji su vezani za računare. A da bi klijentima omogućili profesionalnu uslugu, prevodilac i sudski tumač će primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te će tako optimizovati, odnosno njihovo sadržinu uskladiti sa pravilima koja u okviru pretraživača u datom momentu važe. U relativno kratkom roku pošto budu na internet postavljeni, ti materijali će biti vrlo visoko pozicionirani, uzevši u obzir da će od strane aktuelnog pretraživača baš oni biti prepoznati kao adekvatni rezultati za određeni izraz ili neku reč, koja se smatra ključnom za konkretne sadržaje.

Izuzev mogućnosti da zahtevaju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je najnovije generacije, klijentima se nudi i simultani, odnosno konsekutivni, kao i prevod uz pomoć šapata sa bosanskog na romski jezik. Naglašavamo da ovi stručnjaci mogu primeniti svaku od tih usluga, ali će primarno ponuda biti definisana prema zahtevima organizatora. Tačnije, odabrana vrsta usmenog prevoda će biti isključivo usklađena sa podacima, koje će klijent dostaviti na vreme, a koji se odnose kako na trajanje manifestacije, tako i na karakteristike mesta njenog održavanja, odnosno natačan broj učesnika.

Bilo koje književno delo iz domena poezije i proze će sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijenti budu zahtevali da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji.

Svakako da će biti u potpunosti profesionalno ostvareni i zahtevi, koji podrazumevaju obradu članaka iz novina, a biće izvršeni i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa bosanskog na romski jezik, čija tematika može biti vezana kako za bilo koju društvenu naučnu disciplinu, tako isto i za prirodnu.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač ispuniti očekivanja i onih klijenata, koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevod za sadržinu stručnog ili ilustrovanog, odnosno dečijeg časopisa, ali će po zahtevu prevesti i bilo koji udžbenik.

Isto tako oni mogu da prevedu i filmska ostvarenja različitih i vrsta i žanrova, ali i da izvrše direktno prevođenje serija i reklamnih poruka sa bosanskog na romski jezik, kao i zabavnih, te obrazovnih i dečijih, odnosno informativnih emisija, to jest svih vrsta audio i video sadržaja. Za sve klijente koji zahtevaju obradu ovakvih materijala je bitna informacija da sve poslovnice pomenute institucije zapošljavaju i stručnjake, koji će na njihov zahtev izvršiti sinhronizaciju audio i video materijala, odnosno njihovo titlovanje.

Takođe je bitno naglasiti i to da ova specijalizovana institucija zapošljava i lektore, odnosno da su u timu svake njene poslovnice angažovani i profesionalni korektori, što znači da klijenti mogu zahtevati čak i uslugu redakture. Reč je o specifičnoj usluzi, uzevši u obzir da se ona primenjuje samo na sadržaje različite vrste, koji su pre toga u datoj varijanti jezika prevedeni. Međutim, ponekad je potrebno primeniti pravila korekture i lekture, kako bi ovi stručnjaci u skladili sadržinu loše prevedenih materijala sa njihovim originalima, a podrazumeva se da će prilikom ispravljanja postojećih grešaka oni poštovati i sva važeća pravila ciljanog, to jest u ovom slučaju romskog jezika.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa bosanskog na romski jezik

ikakvih smetnji, najpre mora biti izvršen njegov direktan prevod sa bosanskog jezika na romski jezik, posle čega zvanično ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da izvrši overu, odnosno da svoj pečat na propisno preveden dokument stavi.

A da bi ovaj stručnjak mogao u skladu sa pravilima i da izvrši overu bilo kog prethodno prevedenog dokumenta, on mora najpre njegovu celokupnu sadržinu sa originalom da uporedi, pa je zato vrlo važno da mu klijent blagovremeno upravo originale tih dokumenata na uvid i dostavi.

Takođe se vlasnicima dokumenata, a koji zahtevaju njihov direktan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji napominje da bi trebalo podatke o overi Haškim pečatom oni samostalno od nadležnih službi Republike Srbije da dobiju. Da ne bi bilo nikakve zabune, radi se o overi takozvanim Apostille pečatom, koja nije u nadležnosti članova tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Upravo iz tog razloga, prevodioci i sudski tumači ne moraju posedovati te informacije, odnosno ne moraju da ih daju klijentima, već bi trebalo da vlasnici konkretnih dokumenata najpre kontaktiraju nadležne državne institucije. Uopšteno govoreći, za stavljanje Haškog pečata na dokumenta su zaduženi osnovni sudovi Republike Srbije, to jest službe koje u okviru njih funkcionišu, a čiji zaposleni su precizno informisani o tome da li konkretni pečat treba da bude stavljen na određena dokumenta i da li se taj tip overe vrši pre početka prevoda i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača ili tek nakon što konkretne usluge u skladu sa pravilima budu bile pružene.

Naravno da će pomenuti stručnjaci izuzev punomoćja za zastupanje kompletno obraditi i sva ostala pravna akta, to jest sva dokumenta koja su vezana i za sudstvo i za pravo, ali će isto tako biti izvršeni i direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa bosanskog jezika na romski. U tom slučaju će sudski tumači i prevodioci izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, kompletno da obrade i deklaracije proizvoda, ali i uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument, koji važi za deo određenog tipa dokumentacije.

Zainteresovanima su prevodi u toj kombinaciji jezika dostupni i za sve vrste materijala, koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje, a svakako može da bude izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa bosanskog jezika na romski.

A ukoliko bilo ko to bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i za sva ona dokumenta, koja se zvanično tretiraju kao deo medicinske dokumentacije. Svakako da pomenuti stručnjaci mogu obraditi i bilo koji lični dokument, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, preko različitih tipova dozvola (vozačka, radna, saobraćajna i dozvola za boravak), pa do izvoda iz svih matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih).

Bilo koju vrstu saglasnosti, odnosno potvrde će sudski tumač i prevodilac shodno zahtevima vlasnika dokumenata da obrade, a pobrinuće se i da izvrše direktan prevod izjava i uverenja sa bosanskog jezika na romski, odnosno apsolutno svih onih dokumenata koja bi trebalo kasnije da budu predata određenoj nadležnoj službi u skladu sa potrebama klijenta.


Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje