Prevod sa bosanskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na slovenački jezik

Za online prevod sa bosanskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na slovenački jezik

Ako su našim klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na slovenački, trebalo bi da znaju da u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford koji su smeštene na preko 20 lokacija u našoj zemlji, mogu da dobiju i tu, ali i brojne usluge koje će im značajno olakšati obradu različitih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika.

Pod tim prvo mislimo na činjenicu da su prevodioci i sudski tumači deo tima apsolutno svake naše poslovnice, pa samim tim klijenti koji zahtevaju direktan prevod sa bosanskog jezika na slovenački svakako dobijaju i overu prevedenih dokumenata. Posebno ističemo da dokument koji je po tom principu obrađen može da bude smatran pravno potpuno validnim, te da ga klijenti mogu predati bilo kojoj nadležnoj službi kad god je to potrebno. Ipak, postoji jedan vrlo važan uslov koji je vezan za ispunjenje ove usluge, a on podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, jer on treba da uporedi preveden i overen dokument, kako bi utvrdio da li su njihovi sadržaji isti. A ako prilikom ovog postupka on bude ustanovio da postoje neke razlike, klijentima će predložiti uslugu redakture, to jest lekture i korekture, koju takođe pružaju stručnjaci zaposleni u našem timu (korektori i lektori).

Osim što moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, klijenti bi takođe trebalo da dobiju i one informacije koje im ne mogu omogućiti sudski tumač i prevodilac, a tiču se overe haškim pečatom za dokumenta koja je potrebno da u ovoj varijanti jezika dobiju prevedena. Ova vrsta pečata je poznata još i kao Apostille i stavlja se isključivo za dokumenta za koja je određeno zakonom izvršenje i ovog tipa overe, a naši stručnjaci za nju nisu zaduženi, pa zato i napominjemo da bi svaki pojedinačni klijent kome je upravo direktan prevod sa bosanskog jezika na slovenački potreban za dokumenta, trebalo da sazna prvo da li je nadovera obavezna za ta dokumenta. Posle toga treba da sazna i u kom trenutku se haški pečat na konkretna dokumenta mora staviti, odnosno da li pre njegove obrade od stručnjaka zaposlenih u našim poslovnicama ili posle toga. Od tih informacija će zavisiti čitav proces obrade, ali i to gde klijent prvo treba da odnese određeni dokument.


Prevođenje sa bosanskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na bosanski

Što se tiče dostavljanja dokumenata, sama činjenica da imaju obavezu da prilože i na uvid originale menja način dostave, budući da je dozvoljeno da klijenti to učine ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u jednoj naših poslovnica ili preko bilo koje kurirske službe. A ovo smo naglasili zato što za sve ostale sadržaje važi pravilo da klijenti kojima odgovara, mogu i da ih pošalju i da ih prime prevedene preko mejla.

Kada sudski tumač i prevodilac budu završili sa prevodom dokumenata i njegovom overom, klijenti mogu lično da izvrše njihovo preuzimanje u prostorijama naše poslovnice ili možemo da pristupimo slanju kompletno obrađenih dokumenata na njihovu adresu. A ta usluga se naplaćuje potpuno odvojeno od osnovne, ali na njenu cenu ni u kom slučaju mi nemamo uticaja, jer nju isključivo definiše ovlašćena kurirska služba.

Samo u situaciji kada klijent direktan prevod sa bosanskog jezika na slovenački zahteva hitno i to za bilo koji dokument, on ima pravo da ih prvo pošalje skenirane na mejl naše institucije, a posle toga je obavezan da u najkraćem roku pristupi i dostavljanju originala na uvid.

Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade bilo koji dokument, to se najpre odnosi na različita lična, ali i dokumenta koja se predaju nagležnim službama (svi tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja). A oni će, takođe da prevedu i bilo koju vrstu dokumentacija (građevinska, poslovna, tehnička, medicinska, tenderska i druge), ali klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovenački za različite vrste dokumenata vezanih kako za oblast sudstva i nauke, tako i za oblast obrazovanja, kao i medicine, te za različita pravna akta i sva ostala dokumenta za koja klijenti zahtevaju prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti.

Osim toga, sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da urade direktan prevod sa bosanskog jezika na slovenački i za sve vrste književnih dela (romani, proza, beletristika, poezija i druge književne vrste), ali i za tekstualne sadržaje različite tematike, složenosti, namene i dužine. A po potrebi će da obrade i novinske članke, odnosno različite vrste kako internet sadržaja, tako isto i onih koji su namenjeni reklamiranju, ali i udžbenike i časopise.

U našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na slovenački za filmove ma kog žanra, odnosno vrste (crtani, igrani, animirani, dokumentarni i ostali), ali i za reklamne poruke, a zatim i za informativne emisije i serije, odnosno za bilo koju vrstu video i audio materijala. Uz to možemo da im pružimo i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako isto i onu koja je vezana za sinhronizaciju prevedenih sadržaja ove vrste, a čime će oni već biti na dobitku, jer će po povoljnoj ceni i na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu.

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na slovenački, takođe mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač ako je to potrebno klijentima, a u skladu sa zahtevima samog događaja oni primenjuju kako prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako i konsekutivni ili simultani prevod. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i to po vrlo povoljnim uslovima, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako će ta usluga biti primenjena za određeni događaj.

Prevodi PR tekstova sa bosanskog jezika na slovenački

Prevodioci i sudski tumači će maksimalno profesionalno da na zahtev klijenata urade i direktan prevod PR tekstova sa bosanskog jezika na slovenački. A njihova profesionalnost se u tom slučaju ogleda u činjenici da će maksimalno da poštuju marketinška pravila, tako da će oblikovati konkretnu reklamnu poruku koju ovi sadržaji nose u duhu slovenačkog jezika. Upravo zato što se obradi ovih, ali i mnogih drugih marketinških materijala pristupa na opisan način, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će oni biti uspešno prevedeni, jer će pronaći put do svih potencijalnih klijenata kojima je baš slovenački jezik maternji. Takođe će naši stručnjaci, onda kada je to potrebno klijentima da obrade i reklamne flajere, odnosno brošure, ali i reklamne letke, a zatim i kataloge, te vizit kartice i ostale materijale koji reklamiraju neku kompaniju ili konkretni proizvod, uslugu odnosno bilo šta drugo.

Usmeno prevođenje sa bosanskog na slovenački jezik se takođe svrstava u usluge koje u skladu sa zahtevima klijenata vrše sudski tumač i prevodilac. Sobzirom na to da oni poznaju pravila vezana za primenu kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda, to svi naši klijenti kojima je ova usluga potrebna za bilo koju vrstu događaja mogu biti uvereni da će se primeni usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika pristupiti maksimalno profesionalno. Kako naši stručnjaci vrše sve pomenute tipove usluge, a svaka od njih se primenjuje za jasno definisanu vrstu događaja, to će klijent kome je u ovoj kombinaciji jezika konkretna usluga potrebna biti obavezan da nas obavesti o apsolutno svakom detalju koji je vezan za njegovu organizaciju. Zapravo, ponuda za ovu uslugu se formira na osnovu informacija o konceptu samog događaja, odnosno u skladu sa podacima o broju učesnika i njegovom trajanju, te se očekuje i da nam dostave podatke koji su vezani za prostor u kome bi određeni događaj trebalo da bude održan. A onog trenutka kada budemo dobili sve pomenute podatke, nastojaćemo da u što kraćem roku pripremimo ponudu, pa ako tim stručnjaka konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford tom prilikom bude odlučio da je simultani prevod sa bosanskog na slovenački jezik najprimerenija usluga za određeni događaj, naši klijenti mogu da očekuju da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima.

Kada su direktni prevodi sa bosanskog na slovenački jezik neprofesionalno urađeni, a bez obzira koja vrsta sadržaja da je u pitanju, neophodno je da stručna lica izvrše sve potrebne ispravke, kako bi klijenti mogli da dobiju sadržaje koji su prevedeni prema aktuelnim pravilima struke. Upravo tu nastupaju naši stručnjaci, odnosno profesionalni korektor, kao i lektor, koji će da primene sva pravila vezana za redakturu sadržaja, to jest izvršiće kako lekturu, tako i korekturu materijala i vrlo brzo omogućiti klijenti da konkretne sadržaje nesmetano koriste, pošto će oni biti prevedeni uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke.

Prevođenje udžbenika sa bosanskog na slovenački jezik

Kada su u pitanju direktni prevodi udžbenika sa bosanskog jezika na slovenački, naše klijente ne treba da brine ni njihova obimnost, ni kompleksnost, budući da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u toj kombinaciji jezika udžbenike bilo koje sadržine i složenosti. Pomenuti stručnjaci će takođe da profesionalno odrade i članke iz novina, ali i sve vrste književnih dela i to počev od beletristike, preko romana i ostalih proznih dela, pa do poetskih književnih dela, a po potrebi će da prevedu i sadržinu različitih vrsta časopisa.

Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da prevodilac i sudski tumač vrste direktno prevođenje tekstualnih materijala sa bosanskog jezika na slovenački i to zaista bilo koje tematike, dužine i složenosti. A pod tim mislimo kako na tekstove vezane za oblast medicine, marketinga, farmacije i obrazovanja, odnosno nauke, tako i na one koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, te menadžmenta i psihologije, kao i filozofije i turizma. Takođe će naši stručnjaci da urade prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti i za tekstove čija tema se odnosi na oblast politike, ekologije i zaštite životne sredine i bankarstva, odnosno komunikologije, prava i građevinske industrije, te za sve one koji se tiču mnogih drugih oblasti i to kako onih koje su primarno vezane za društvene nauke, tako i svih onih koji se tiču prirodnih nauka.

U našoj ponudi je i prevođenje internet materijala sa bosanskog jezika na slovenački, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci koji se angažuju za izvršenje te usluge, da se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation) kad god je to potrebno. Zapravo, oni će prilikom obrade internet sajtova ili, pak online kataloga, odnosno web prodavnica i ostalih sličnih materijala da primene pravila vezana za njihovo optimizovanje za internet pretragu i na taj način će vlasnicima pomenutih sadržaja omogućiti ne samo njihovu profesionalnu obradu, već i bolje pozicioniranje u okviru interneta. Svakako, ako je potrebno pomenuti stručnjaci mogu da obrade i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program za koji klijent zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika.

A ako su vam potrebni direktni prevodi bilo kog video ili audio materijala sa bosanskog jezika na slovenački, morate imati na umu činjenicu da vam Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje njihovu profesionalnu obradu, to jest da uz njihov prevod svakako možete da dobijete i sinhronizaciju ili titlovanje svih tih sadržaja. Na taj način ćete u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene i animirane i igrane filmove različitih žanrova, ali i zabavne emisije, serije i crtane filmove, te informativne emisije i reklamne poruke, kao i dokumentarne filmove i sve ostale vrste bilo audio bilo video sadržaja.

Prevod punomoćja za zastupanje sa bosanskog jezika na slovenački

Onda kada to budu zahtevali klijenti, naši stručnjaci rade profesionalno prevođenje punomoćja za zastupanje sa bosanskog na slovenački jezik, a posle toga na osnovu svojih ovlašćenja pristupaju overi urađenih prevoda. Samo što imamo obavezu da posebno istaknemo da tu vrstu overe radi ovlašćeni sudski tumač, a da na taj način svaki naš klijent dobija profesionalno obrađeno punomoćje za zastupanje, ali i bilo koji drugi pravni akt, te mnoga druga dokumenta, čime stiče pravo da ih primenjuje kad god postoji potreba za tim.

Od svakog klijenta kome su direktni prevodi sa bosanskog na slovenački jezik potrebni bilo za punomoćje za zastupanje bilo za neki drugi dokument se zahteva da dostavi na uvid originalne sadržaje, te da isto tako proveri da li se za njih zahteva overa takozvanim Apostille (haškim) pečatom.

A prevodilac i sudski tumač će kompletno da obrade i sva ostala pravna akta i to kako presude o razvodu braka, odnosno različite vrste sudskih odluka i ugovora, tako i ostale tipove sudskih presuda, zatim licence i tekovine Evropske Unije, ali i sudska rešenja, kao i tužbe, te sertifikate, sudske žalbe i ostala dokumenta koja se odnose na oblast kako prava, tako i sudstva. Uz to možemo da ponudimo zainteresovanima i direktan prevod sa bosanskog na slovenački jezik za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), odnosno za sva ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom kako tenderske i građevinske, tako i tehničke i poslovne dokumentacije (građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, deklaracije proizvoda, fakture, godišnji izveštaji, uputstva za rukovanje, finansijski izveštaji i mnoga druga dokumenta te vrste).

Isto tako, sudski tumači i prevodioci rade kompletnu obradu dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, tako da vrše direktno prevođenje sa bosanskog na slovenački jezik kako za svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena i za diplomu i dodatak diplomi, tako i za uverenje o položenim ispitima, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i za rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente, stim da mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i seminarske, naučne i diplomske radove.

Naravno, ovi stručnjaci mogu da obrade i sva lična dokumenta, a u našoj ponudi su direktni prevodi sa bosanskog na slovenački jezik kako za pasoš i ličnu kartu, odnosno za izvod iz matične knjige rođenih, tako isto i za uverenje o državljanstvu, venčani list i potvrdu o prebivalištu, te za različite tipove dozvola (vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna, radna i druge), ali i za sva ostala lična dokumenta. Podrazumeva se da možemo da prevedemo i bilo koju vrstu ne samo uverenja i potvrda, već i saglasnosti, kao i različite tipove izjava, a što podrazumeva da radimo direktno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, pored ostalog za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno za uverenje o neosuđivanosti, a zatim i za potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i za potvrdu o stanju računa u banci, ali isto tako i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.


Poslovnica bosanski na slovenački slovenački na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2600 1900 2600
Paraćin 1900 2600 1900 2600
Beograd 1900 2600 1900 2600
Novi Beograd 1900 2600 1900 2600
Banovo Brdo 1900 2600 1900 2600
Mladenovac 1900 2600 1900 2600
Kragujevac 1900 2600 1900 2600
Niš 1900 2600 1900 2600
Leskovac 1900 2600 1900 2600
Sombor 1900 2600 1900 2600
Ćuprija 1900 2600 1900 2600
Čačak 1900 2600 1900 2600
Kraljevo 1900 2600 1900 2600
Požarevac 1900 2600 1900 2600
Smederevo 1900 2600 1900 2600
Užice 1900 2600 1900 2600
Novi Sad 1900 2600 1900 2600
Pančevo 1900 2600 1900 2600
Zemun 1900 2600 1900 2600
Zrenjanin 1900 2600 1900 2600
Šabac 1900 2600 1900 2600
Novi Pazar 1900 2600 1900 2600
Valjevo 1900 2600 1900 2600
Bor 1900 2600 1900 2600
Voždovac 1900 2600 1900 2600
Zaječar 1900 2600 1900 2600
Sremska Mitrovica 1900 2600 1900 2600
Ruma 1900 2600 1900 2600
Subotica 1900 2600 1900 2600
Kruševac 1900 2600 1900 2600
Vranje 1900 2600 1900 2600
Inđija 1900 2600 1900 2600
Vršac 1900 2600 1900 2600
Pirot 1900 2600 1900 2600
Stara Pazova 1900 2600 1900 2600
Aranđelovac 1900 2600 1900 2600
Zvezdara 1900 2600 1900 2600
Obrenovac 1900 2600 1900 2600
Kikinda 1900 2600 1900 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje