Prevod sa bosanskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na engleski jezik

Za online prevod sa bosanskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na engleski jezik

Sa ciljem da odgovori na svaki zahtev klijenta, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na engleski. Iako se najčešće je u toj kombinaciji jezika zahteva obrađivanje dokumenata, prevodilac i sudski tumač su spremni da izađu u susret potrebama onih klijenata kojima su prevodi u toj varijanti jezika potrebni i za mnoge druge sadržaje, ali i onima kojima je potrebno pružiti uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Tako će naši stručnjaci uz konsekutivni i simultani prevod, onda kada je potrebno da primene i uslugu koja podrazumeva prevođenje uz pomoć šapata, a ako se bude javila potreba za tim, omogućićemo zainteresovanim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A lektori i korektori sa višegodišnjim iskustvom u praksi su takođe u našem timu, tako da svi kojima je to potrebno mogu da dobiju i njihove usluge, a tu su i profesionalci spremni da pruže sinhronizovanje prevedenih audio i video materijala, odnosno titleri koji će da izvrše njihovo titlovanje. Tako će svaki onaj klijent kome je prevod sa bugarskog jezika na engleski potreban bilo za igrane filmove ili informativne i zabavne emisije, odnosno za serije i reklamne poruke, te za crtane i dokumentarne, ali i animirane filmove i druge tipove ne samo video, već isto tako i audio materijala u optimalnom roku da dobije njihovu kompletnu obradu, pa će biti u mogućnosti da ih vrlo brzo prikazuje u bioskopu ili na televiziji, to jest da ih pušta na radiju, internetu i gde god ima potrebu.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i web kataloge i sajtove, odnosno online prodavnice, ali i aplikacije, a zatim i programe i sve ostale internet sadržaje. Oni rade direktno prevođenje sa bosanskog jezika na engleski i za udžbenike, kao i za različite vrste dela književnosti, a po potrebi prevode i sve tipove marketinških materijala (PR tekstovi, plakati, vizit kartice, brošure, flajeri, katalozi i drugi).


Prevođenje sa bosanskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na bosanski

Kada je potrebno, naši stručnjaci će da prevedu i časopise različitih vrsta, ali i tekstualne materijale, a nevezano za to koja je njihova namena, kao i novinske članke.

Sasvim sigurno ćemo posebnu pažnju posvetiti obradi dokumenata, pošto sudski tumači i prevodioci mogu da se pobrinu za njihovu kompletnu obradu i tako klijentima omoguće da po povoljnoj ceni, a na jednom mestu dobiju i njihov prevod sa bosanskog jezika na engleski i uslugu overe. Za nju ću se pobrinuti sudski tumači, koji su od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to i stekli ovlašćenja i tako će klijentima omogućiti da konkretna dokumenta predaju svakoj službi kada je potrebno, to jest da ih potpuno isto kao i sva druga pravno važeća dokumenta koriste.

Uslov za izvršenje overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača jeste da klijenti na prvom mestu ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje na uvid sudskom tumaču originalnih dokumenata, a zatim i da samostalno zatraže podatke koji se odnose nadoveru. Pod pojmom nadovera se smatra stavljanje haškog pečata za koji su zadužena ovlašćena lica naše zemlje, ali to nisu prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu zaposleni. A kako se Apostille pečat, što je zapravo njegov drugi naziv, ne stavlja baš na sva dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa bosanskog jezika na engleski, tako je prvo obaveza svakog pojedinačnog klijenta da sazna da li se za ona za koja on zahteva obradu mora izvršiti ta vrsta overa, te je posle toga važno i da pita kada se taj pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Da pojasnimo, haški pečat može biti stavljen ili neposredno pre nego što se pristupi obradi konkretnog dokumenta na klasičan način, to jest pre nego što se uradi njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika, pa overa od strane sudskog tumača ili može biti prvo urađena obrada dokumenata, pa se onda pristupa stavljanju pomenutog pečata. A kada klijent bude saznao kada se ova vrsta overe mora izvršiti za njegova dokumenta, tada će i biti informisan gde prvo ima obavezu da ih odnese, tako da će znatno uštedeti i svoje vreme na taj način.Uzevši u obzir da je svaki klijent kome je potrebna ova usluga za obradu dokumenata obavezan da dostavi i originale, to automatski znači i da se način dostavljanja razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, pošto njih može i da pošalje na obradu i da primi prevedene putem mejla. A kako je u pitanju dostavljanje originalnih dokumenata, tako se ona mogu doneti lično, te poslati preporučenom poštonskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Njihovo preuzimanje po završetku obrade može biti izvršeno dvojako, zapravo svaki pojedinačni klijent odlučuje da li želi da ih lično preuzme ili je zainteresovan da mu kurirska služba dostavi prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta na adresu. Taj tip usluge će izvršiti kurirska služba sa kojom naša institucija ostvaruje saradnju, pa će je i naplatiti prema svom cenovniku.

Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi sa bosanskog jezika na engleski koje zahtevaju klijenti za dokumenta je dozvoljeno da se prvo skenirana dokumenta pošalju na mail, a da posle toga klijent ispoštuje i navedeno pravilo, to jest da na najbrži način dostavi na uvid originale.

Prevodilac i sudski tumač će, po potrebi da obrade svaki dokument koji se predaje nadležnim službama, a što se odnosi ne samo na obradu različitih vrsta uverenja ili potvrda, već i na sve tipove izjava, kao i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), te će isto tako klijentima da omoguće i direktan prevod sa bosanskog jezika na engleski za bilo koji lični, ali i poslovni dokument (lična karta, krštenica, fakture, pasoš, uverenje o državljanstvu, poslovni izveštaji svih vrsta, statut preduzeća, radna dozvola, poslovne odluke, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, osnivački akt preduzeća, vozačka dozvola, dozvola za boravak, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala).

Isto tako mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sadržinu različitih vrsta dokumentacija, a što uključuje ne samo prevođenje sa bosanskog jezika na engleski za dokumenta koje ulaze u sastav građevinske i tehničke, već i za ona koja čine medicinsku, ali i za ona koja se tretiraju kao deo dokumentacije za tendere i mnogih drugih. Po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci će takođe da izvrše i kompletnu obradu i različitih pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, punomoćja za zastupanje, sudske odluke, licence, sudske presude i ostala), ali će isto tako da urade i direktan prevod u pomenutoj varijanti jezika, a potom i overu ne samo za dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju i druga), nego i za sva ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala).

Prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa bosanskog na engleski jezik

U uslugu koja je vezana za obradu ovog dokumenta je uključeno prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa bosanskog jezika na engleski, te posle toga i overavanje tako obrađenog dokumenata, čime se njemu pruža zakonska i pravna validnost. A od svakog klijenta kome je obrada ne samo ove potvrde, već i mnogih drugih dokumenata u toj kombinaciji jezika potrebna, se zahteva da prilože originale na uvid, te bi bilo dobro svakako i da provere da li se za ta dokumenta zahteva stavljanje pečata koji je poznat kao haški (Apostille). Sve to se zahteva pošto prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u timu svih naših poslovica u zemlji, ne mogu da odgovore na taj njihov zahtev, jer nisu za tu vrstu overe nadležni.

Klijente kod nas očekuje i prevod sa bosanskog jezika na engleski za potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te isto tako i za potvrdu o stanju računa u banci, stim da sudski tumač i prevodilac takođe mogu kompletno da obrade i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a ne samo potvrde, već i uverenja, izjave i saglasnosti, kao što su na primer uverenje o neosuđivanosti ili uverenje o nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta te vrste.

Po potrebi, možemo kompletno da obradimo i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, te uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te diplomu i dodatak diplomi i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. U našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na engleski za ličnu kartu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, te prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno vozačku dozvolu i pasoš, kao i radnu dozvolu i venčani list, odnosno izvod iz knjige umrlih, a zatim i uverenje o državljanstvu i sva ostala lična dokumenta.

Takođe u navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, a isto tako možemo da obradimo i naučne patente, ali i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke, te sva ona koja su vezana za oblast sudstva ili prava (sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske presude, ugovori, licence, sudska rešenja, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta te vrste).

A sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju da u optimalnom roku dobiju i profesionalno obrađene sve vrste dokumentacija, tako da oni rade prevod sa bosanskog jezika na engleski i za dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), te za sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja, statut i osnivački akt preduzeća i druga), ali takođe kompletno obrađuju i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja čine tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju.

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na engleski

Budući da su prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u našem timu specijalizovani za sve vrste usluga koja podrazumevaju usmeni prevod sa bosanskog na engleski jezik, to najpre od potreba, odnosno zahteva nekog događaja zavisi da li će tom prilikom biti primenjeno šapatno prevođenje ili simultano, te konsekutivno. Preciznije rečeno, od klijenata kojima je ta usluga potrebna za bilo koju vrstu događaja se zahteva da informišu zaposlene u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford o svim detaljima koji se odnose na organizaciju. A to znači da oni moraju da dostave informacije kako o broju učesnika i predviđenom trajanju samog događaja, tako i o detaljima vezanim za njegovu organizaciju, ali i o prostoru u kome je predviđeno da bude održan. Nakon što budu dobili sve te podatke, stručnjaci iz našeg tima će da izvrše njihovu procenu i odluče koja vrsta usmenog prevoda će na pravi način da na te zahteve odgovori. Takođe, oni klijenti za čiji događaj bude bilo predviđeno simultano prevođenje sa bosanskog na engleski jezik, mogu da po posebno povoljnim cenama u okviru naše institucije izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijentima koji su zainteresovani, možemo da ponudimo uslugu redakture, ali moramo da naglasimo i da se ona primenjuje ako su prevodi sa bosanskog na engleski jezik izvršeni nekorektno, to jest ako u njima postoje greške, koje treba profesionalni lektori i korektori da isprave prema aktuelnim pravilima.

Isto tako takođe će u skladu sa vašim zahtevima, sudski tumač i prevodilac da profesionalno obrade različite vrste sadržaja vezanih za oblast reklamiranja, to jest marketinga. A to uključuje prevođenje sa bosanskog na engleski jezik kako za reklamne plakate i PR tekstove, odnosno flajere, tako i za brošure, a potom i za vizit kartice i reklamne letke, kao i za kataloge i mnoge druge materijale ovog tipa. Bitno je da naglasimo da pomenuti stručnjaci u toku obrade ovakvih materijala posebnu pažnju obraćaju na pravilnu obradu reklamne poruke koja se u njima nalazi, a kako bi time omogućili svakome ko govori engleski jezik, odnosno kome je on maternji da se sa određenom uslugom, proizvodom ili kompanijom upozna onako kako je predviđeno.

Prevodi romana sa bosanskog na engleski jezik

Bez obzira da li su u pitanju duži i složeni romani za koje zahtevate prevođenje sa bosanskog jezika na engleski, sa sigurnošću tvrdimo da će naši stručni prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno da pristupe njihovoj obradi, te budući da su vrlo ekspeditivni možete očekivati da prevod dobijete u relativno kratkom roku. A pomenuti stručnjaci će u ovoj varijanti jezika, takođe da obrade i bilo koje drugo prozno književno delo, ali i beletristiku, kao i različita poetska dela, te književno delo bilo koje druge vrste za koje zahtevate prevod u konkretnoj kombinaciji jezika.

Uz to će, po potrebi da pristupe obradi i tekstualnih materijala ma kako da je njihova tema kompleksna i izlaganje, odnosno bez obzira da li su namenjeni stručnim licima u okviru konkretne oblasti ili široj čitalačkoj publici, te nevezano za to kolika je njihova dužina. Klijenti mogu da očekuju da dobiju ne samo prevod sa bosanskog jezika na engleski za tekstualne sadržaje vezane za oblast obrazovanja, nauke i medicine ili farmacije, te politike, ekonomije i bankarstva, već i za one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, psihologije, prava ili menadžmenta. Pored toga, prevodilac i sudski tumač svakako mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i tekstove koji se odnose na oblast filozofije i turizma, odnosno marketinga i sociologije, te informacionih tehnologija i komunikologije, ali i svih ostalih naučnih disciplina koje sada nismo pomenuli, a bez obzira da li se oni primarno tiču društvenih ili prirodnih nauka.

U ponudi onih usluga koje prevodioci i sudski tumači takođe mogu da izvrše kada vam je potrebno se nalaze i direktni prevodi web sajtova sa bosanskog jezika na engleski, iako oni mogu da obrade i ostale internet materijale, a poput na primer online kataloga, zatim programa svih vrsta, te web prodavnica, aplikacija i sličnih materijala. U onom slučaju kada je to potrebno, oni će primeniti i takozvana SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime će konkretnim web sadržajima maksimalno poboljšati poziciju na internetu, budući da će ih optimizovati u skladu sa pomenutim pravilima za web pregledače.

Serije i filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta, kao na primer animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, takođe će sudski tumač i prevodilac da u ovoj jezičkoj kombinaciji obrade. A oni rade i prevod sa bosanskog jezika na engleski kako za reklamne poruke, tako i za emisije zabavnog, odnosno obrazovnog ili informativnog karaktera, te za sve ostale i video, kao i za audio sadržaje. U sklopu ove usluge, svi koji klijenti su zainteresovani i kojima to odgovara, mogu da dobiju kompletno obrađene sadržaje, jer ćemo im ponuditi i usluge njihovog sinhronizovanja, ali i titlovanja.


Poslovnica bosanski na engleski engleski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1400 2290 1400 2290
Paraćin 1400 2290 1400 2290
Beograd 1400 2290 1400 2290
Novi Beograd 1400 2290 1400 2290
Banovo Brdo 1400 2290 1400 2290
Mladenovac 1400 2290 1400 2290
Kragujevac 1400 2290 1400 2290
Niš 1400 2290 1400 2290
Leskovac 1400 2290 1400 2290
Sombor 1400 2290 1400 2290
Ćuprija 1400 2290 1400 2290
Čačak 1400 2290 1400 2290
Kraljevo 1400 2290 1400 2290
Požarevac 1400 2350 1400 2350
Smederevo 1400 2290 1400 2290
Užice 1400 2290 1400 2290
Novi Sad 1400 2290 1400 2290
Pančevo 1400 2290 1400 2290
Zemun 1400 2290 1400 2290
Zrenjanin 1400 2290 1400 2290
Šabac 1400 2290 1400 2290
Novi Pazar 1400 2290 1400 2290
Valjevo 1400 2290 1400 2290
Bor 1400 2290 1400 2290
Voždovac 1400 2290 1400 2290
Zaječar 1400 2290 1400 2290
Sremska Mitrovica 1400 2290 1400 2290
Ruma 1400 2290 1400 2290
Subotica 1400 2290 1400 2290
Kruševac 1400 2290 1400 2290
Vranje 1400 2290 1400 2290
Inđija 1400 2290 1400 2290
Vršac 1400 2290 1400 2290
Pirot 1400 2290 1400 2290
Stara Pazova 1400 2290 1400 2290
Aranđelovac 1400 2290 1400 2290
Zvezdara 1400 2290 1400 2290
Obrenovac 1400 2290 1400 2290
Kikinda 1400 2290 1400 2290

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje