Prevod sa bosanskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na mađarski jezik

Za online prevod sa bosanskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na mađarski jezik

Stručnjaci koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ispunjavaju maksimalno profesionalno zahtev svakog klijenta vezano za direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski. A kako su deo tima svih naših poslovnica i lektori i korektori, to oni po zahtevu klijenata rade redakturu materijala bilo koje vrste, a koji su nekvalitetno prevedeni u ovoj varijanti jezika. Isto tako ćemo im omogućiti i sinhronizovanje, odnosno uslugu titlovanja različitih audio i video sadržaja, a za koje će prethodno sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod sa bosanskog jezika na mađarski, što se odnosi kako na igrane filmove bilo kog žanra, tako i na animirane, odnosno crtane filmove i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, a zatim i na dokumentarne filmove i ostalae i audio i video materijale.

Takođe, po potrebi u ovoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i one materijale koji su namenjeni reklamiranju, odnosno možemo da prevedemo različite tekstualne sadržaje. Pomenuti stručnjaci prevode i internet sajtove, ali i sve ostale materijale koji su za web vezani, kao i udžbenike i književna dela, ali isto tako i časopise, novinske članke i druge sadržaje. Uz to prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da po potrebi primene ili konsekutivno ili simultano, odnosno šapatom prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski, a svi naši klijenti mogu da vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Isto tako ćemo da na zahtev prevedemo i različite vrste dokumenata, ali i da uradimo njihovu overu i to prema našoj nadležnosti, to jest overa će da bude izvršena od strane ovlašćenog sudskog tumača, ali ona nije isto što i overavanje Apostille pečatom. Zapravo, za stavljanje haškog pečata, kako je njegov drugi naziv, naši stručnjaci nemaju dovoljno ovlašćenja i samim tim bi pojedinačni klijent trebalo da sazna samostalnog, prvo da li je ta vrsta overe obavezna za ona dokumenta za koja su njemu u tom trenutku potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na mađarski. A ako dobije potvrdan odgovor, on bi trebalo da se raspita i da li se prvo stavlja ovaj pečat, pa se tek posle toga radi prevod dokumenta i overa sudskog tumača ili se, ipak najpre mora uraditi direktan prevod dokumenta, te overa, a tek nakon svega toga se vrši overa haškim pečatom. Sve navedeno se smatra vrlo važnim informacijama za klijenta, jer će tako da sazna kojim tokom će da teče proces obrade tog dokumenta i gde treba prvo da ga odnese na obradu.


Prevođenje sa bosanskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na bosanski

Pored toga je vrlo važno da svaki klijent kome je potrebna obrada bilo ličnog ili dokumenta iz oblasti prava i obrazovanja, odnosno nauke ili sudstva, te različitih vrsta dokumentacija (građevinska, medicinska, tehnička, tenderska, poslovna i druge), ali i ostalih vrsta dokumenata i dokumentacija, svakako zna da ima obavezu da priloži na uvid našim stručnjacima i originalne sadržaje, što se zahteva zbog postupka overavanja. Radi se o tome da ovlašćeni sudski tumač prvo upoređuje originalna dokumenata i ona koja su profesionalno prevedena, jer je potrebno da bude siguran da ne postoji razlika između njih, pa tek onda stavlja svoj pečat na prevode. Na taj način on potvrđuje da je sadržina tog dokumenta ista kao i originalnom.

Kako svaki klijent kome su prevodi sa bosanskog jezika na mađarski potrebno za različita dokumenta mora da ispuni zahtev za dostavljenjem originala, samim tim se i postupak njihovog slanja u svakom slučaju razlikuje od onoga kada se prevod u ovoj jezičkoj varijanti zahteva za ostale sadržaje, a kada se ne radi overa pečatom sudskog tumača. Tada oni mogu da ih na obradu pošalju mejlom, ali i da ih nakon obrade od strane naših stručnjaka prime na isti način.

Osim što originalna dokumenta može da donese lično u prostorije jedne od naših poslovnica, klijent isto tako može da izabere mogućnost njihovog slanja ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, a na mail šalje skenirana dokumenta samo ako zahteva njihovo hitno prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski. Na taj način, naši sudski tumači i prevodioci mogu vrlo brzo da reaguju i da mu pruže mogućnost da kompletno obrađena dokumenta zaista i dobije u kratkom roku, kao što i zahteva, ali on nakon slanja na naš mejl svakako ima obavezu da na uvid priloži originalna dokumenta.Nakon što naši stručnjaci budu pristupili obradi konkretnih dokumenata u skladu sa pravilima, to jest poštu urade njihov prevod u ovoj varijanti jezika, a zatim i uporede prevedena i originalna dokumenta, te izvrše overu prevoda, klijenti imaju dve mogućnosti za preuzimanje. Najpre mogu lično da dođu u prostorije naše konkretne poslovnice i preuzmu ih, ali isto tako imaju mogućnost i da zahtevaju isporuku komplretno obrađenih dokumenata na određenu adresu, što je usluga koju će određena kurirska služba da izvrši na naš zahte, te će da je naplatiti direktno od svakog pojedinačnog klijenta, a prema svom cenovniku.

Prevodi licenci sa bosanskog na mađarski jezik

Ko god je u potrazi za uslugom koja se odnosi na direktno prevođenje licenci različitih vrsta sa bosanskog jezika na mađarski, svakako treba da zna da mu tu uslugu mogu mogu pružiti upravo oni stručnjaci koji čine deo tima svake od preko, čak 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji. A uzevši u obzir da su u njima zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to znači da će apsolutno svaki klijent koji ovu uslugu zahteva i to ne samo za licence, nego i za bilo koji drugi tip dokumenata da, po odličnim cenama dobije i njihovu kompletnu obradu, to jest i overu usklađenu sa zakonskim odredbama. Iz tog razloga i jeste važno da klijenti kojima je ova usluga potrebna za neki dokument znaju da je njihova dužnost da prilikom slanja dokumenata svakako dostave zaposlenima u našim poslovnicama i originale, a kako bi overa bila prema pravilima izvršena. Isto tako se svima njima i preporučuje da na vreme dobiju informacije koje se odnose na takozvanu nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta. A svi klijenti moraju da znaju da sudski tumači i prevodioci koji su kod nas zaposleni ne mogu da na dokumenta stave haški pečat, što je zapravo njegov drugačiji naziv i to jedino zato što nemaju potrebnu dozvolu za to,. Samo zato mi svim klijentima kojima je ta usluga potrebna i iznosimo preporuku da saznaju da li se Apostille pečat zahteva za dokumenta za koja su njima u tom trenutku potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na mađarski, te da se svakako raspitaju i kada se ta vrsta overe mora izvršiti ako je potrebno (neposredno pre ili posle obrade nekog dokumenta od strane naših stručnjaka).

A uz licence svih vrsta, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i kompletnu obradu kako sertifikata, tako i punomoćja za zastupanje, odnosno sudskih odluka, žalbi i presuda, ali isto tako prevode i ugovore, sudska rešenja i žalbe, kao i tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta. Omogućićemo i onim klijentima kojima je prevod sa bosanskog jezika na mađarski potreban za bilo koji lični dokument da svakako dobiju njegovu kompletnu obradu, a što se odnosi ne samo na prevod uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu i pasoša, već i na kompletnu obradu svih tipova dozvola (vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajna i druge), te uključuje i prevođenje svih vrsta izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih i umrlih, tako i venčanih.

Pomenuti stručnjaci će da prevedu i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, tako da klijenti mogu da odmah dobiju profesionalnu obradu bilo koje vrste saglasnosti ili potvrde, odnosno uverenja ili izjave (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), ali isto tako možemo da im ponudimo i direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski, a zatim i profesionalnu overu sudskog tumača za bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i druga dokumenta iz ove grupe).

Pored toga će prevodilac i sudski tumač klijentima da omoguće i profesionalnu obradu bilo kog dokumenta koji ulazi u sastav različitih vrsta dokumentacija i to najpre onih koji se svrstavaju u tehničku i građevinsku, odnosno poslovnu, medicinsku i tendersku dokumentaciju. Izuzev građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih proizvoda i deklaracija proizvoda, radimo i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski za specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i lekarske nalaze, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za osnivački akt preduzeća, kao i za rešenje o osnivanju pravnog lica, sve tipove poslovnih izveštaja i statut preduzeća, te za fakture i mnoga druga dokumenta koja je sada nismo pomenuli, a ulaze u sastav i to bilo koje od svih navedenih vrsta dokumentacija.

Prevod PR tekstova sa bosanskog jezika na mađarski

Fokus obrade PR tekstova u ovoj kombinaciji jezika jeste stavljen na njihovu svrhu, odnosno na približavanje predmeta reklamiranja govornicima mađarskog jezika. Iz tog razloga moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač, a koji su posebno specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja, svakako vode računa o pravilima koja su prisutna u mađarskom jeziku, kako bi urađeni prevodi PR tekstova sa bosanskog na mađarski jezik što pre pronašli put do potencijalnih klijenata kojima je on maternji, to jest do onih koji se tim jezikom primarno služe. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci konkretnu reklamnu poruku ne samo iz PR tekstova, već i iz brošura, plakata i reklamnih letaka, odnosno kataloga, a zatim i flajera i drugih marketinških materijala, u potpunosti oblikuju prema aktuelnim pravilima i govornog i pisanog mađarskog jezika. A svakako će na zahtev zainteresovanih klijenata oni da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i vizit karte, što će učiniti ne samo po odličnim cenama, već i u priličnom kratkom roku.

Kod nas klijenti mogu da dobiju i direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na mađarski jezik, a što primarno podrazumeva obradu onih tekstova koje će moći da pročitaju ljudi iz različitih društvenih slojeva, to jest popularnih, ali isto tako sudski tumač i prevodilac mogu, naravno profesionalno da obrade i sadržaje koji se smatraju stručnim, a u smislu da će oni na prvom mestu biti dostupni osobama koje su specijalizovane za određene oblasti. Iz tog razloga ne možemo da navedemo sve teme tekstova za koje naši iskusni stručnjaci rade direktan prevod sa bosanskog na mađarski jezik, ali svakako imamo mogućnost da pomenemo one koje se najčešće traže. Psihologija, nauka i farmacija, te medicina, filozofija i sociologija, kao i obrazovanje, finansije i politika, ali i ekonomija, bankarstvo i pravo, se svrstavaju u najčešće zahtevane oblasti sa kojima je u vezi tema tekstova za koje klijenti očekuju da dobiju prevod u ovoj kombinaciji jezika. A pored toga, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i one tekstove koji su primarno vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno za menadžment, kao i građevinsku industriju, a zatim i one koji se tiču komunikologije i turizma, kao i marketinga, informacionih tehnologija i još mnogo drugih oblasti i to kako onih koje se tretiraju kao sastavni deo prirodnih, tako i onih koje su striktno vezane za različite društvene nauke.

Usmeno prevođenje sa bosanskog na mađarski jezik jeste isto usluga koju mogu zainteresovanim klijentima prevodilac i sudski tumač iz našeg tima da pruže kada je potrebno. A svi oni moraju znati da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano i konsekutivno, tako i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, te da svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koji će ih sasvim sigurno oduševiti. Ali, da bismo pružili valjanu uslugu, to jest da bi ona mogla zaista da zadovolji zahteve događaja koji klijent organizuje, moraćemo od njega da tražimo da nam prosledi podatke koji se tiču načina njegovog organizovanja. Napominjemo da se ovo zahteva isključivo zato što sudski tumači i prevodioci primenjuju sve tipove ove usluge, a da sve one treba da budu primenjene u tačno određenom slučaju, to jest da je jasno definisan tip događaja za koji se primenjuje simultano ili, pak šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje sa bosanskog na mađarski jezik. Upravo zato i očekujemo da nam klijenti daju informacije o organizaciji konkretnog događaja i o mestu gde će biti održan, to jest o očekivanom broju učesnika, ali i o svemu ostalom što može da utiče na odluku o izboru vrste usmenog prevoda.

Prevodi udžbenika sa bosanskog na mađarski jezik

Nevezano za to koliko je obiman ili složen neki udžbenik za koji vam je potreban direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski, možete da očekujete njegovu profesionalnu obradu od strane stručnjaka Akademije Oxford. A pored toga će prevodioci i sudski tumači da obrade i različita dela književnosti, počev od beletristike, preko poetskih dela i romana, pa do bilo kog proznog književnog dela. U slučaju da postoji potreba za tim, mi ćemo klijentima da omogućimo i direktan prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za ilustrovane, kao i za stručne časopise, ali i za mnoge druge vrste, te isto tako pomenuti stručnjaci mogu da profesionalno obrade članke iz novina.

Sem toga, u našoj ponudi su i direktni prevodi web sajtova sa bosanskog jezika na mađarski, ali i svih ostalih sadržaja koji su usmereni na internet, a što se najpre odnosi na obradu online kataloga i web prodavnica, ali i brošura, odnosno softvera (programi i aplikacije bilo koje vrste). Svi oni klijenti kojima je ova usluga potrebna za pomenute sadržaje će sigurno biti oduševljeni načinom rada naših stručnjaka, uzevši u obzir da oni primenjuju i pravila koja se odnose na optimizovanje svih tih sadržaja. A to ustvari znači da će nedugo nakon postavljanja na web, pomenuti materijali biti pozicionirani znatno bolje i to sve zahvaljujući smernicama SEO (Search Engine Optimisation).

Isto tako možemo klijentima, koji su prevod sa bosanskog jezika na mađarski i to za ma koju vrstu materijala već dobili na nekom drugom mestu ili od nekih drugih lica, ali ti sadržaji ne mogu da budu smatrani profesionalno obrađenim, da ponudimo uslugu redakture. Da ne bude zabune, za nju su specijalizovani drugi profesionalci koji su u našem timu, a ne prevodioci i sudski tumači, već isključivo lektori i korektori. Uzevši u obzir da oni iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u pružanju ovih usluga i to za apsolutno bilo koji tip sadržaja, nastojaće da u što kraćem roku klijentima omoguće po povoljnim cenama da dobiju profesionalno obrađene materijale, to jest ispraviće sve greške koje u njima postoje na predviđen način.

A pored svega pomenutog, zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu svih tipova ne samo video, nego i audio sadržaja. Pod tim se misli da će sudski tumači i prevodioci najpre da urade direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski za različite vrste filmova (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi), odnosno za serije i reklamne poruke, te emisije (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale), a posle toga će se pristupiti ili njihovom sinhronizovanju ili titlovanju. Tako će svi klijenti kojima su prevodi sa bosanskog jezika na mađarski potrebni za taj tip sadržaja, imati prilike da ih vrlo brzo dobiju kompletno obrađene, a što dalje znači da oni mogu da ih prikažu na svakom mediju, to jest gde god je to potrebno.


Poslovnica bosanski na mađarski mađarski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2600 1800 2600
Paraćin 1800 2600 1800 2600
Beograd 1800 2600 1800 2600
Novi Beograd 1800 2600 1800 2600
Banovo Brdo 1800 2600 1800 2600
Mladenovac 1800 2600 1800 2600
Kragujevac 1800 2600 1800 2600
Niš 1800 2600 1800 2600
Leskovac 1800 2600 1800 2600
Sombor 1800 2600 1800 2600
Ćuprija 1800 2600 1800 2600
Čačak 1800 2600 1800 2600
Kraljevo 1800 2600 1800 2600
Požarevac 1800 2600 1800 2600
Smederevo 1800 2600 1800 2600
Užice 1800 2600 1800 2600
Novi Sad 1800 2600 1800 2600
Pančevo 1800 2600 1800 2600
Zemun 1800 2600 1800 2600
Zrenjanin 1800 2600 1800 2600
Šabac 1800 2600 1800 2600
Novi Pazar 1800 2600 1800 2600
Valjevo 1800 2600 1800 2600
Bor 1800 2600 1800 2600
Voždovac 1800 2600 1800 2600
Zaječar 1800 2600 1800 2600
Sremska Mitrovica 1800 2600 1800 2600
Ruma 1800 2600 1800 2600
Subotica 1800 2600 1800 2600
Kruševac 1800 2600 1800 2600
Vranje 1800 2600 1800 2600
Inđija 1800 2600 1800 2600
Vršac 1800 2600 1800 2600
Pirot 1800 2600 1800 2600
Stara Pazova 1800 2600 1800 2600
Aranđelovac 1800 2600 1800 2600
Zvezdara 1800 2600 1800 2600
Obrenovac 1800 2600 1800 2600
Kikinda 1800 2600 1800 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje